Πρόταση ψηφίσματος - B8-0172/2017Πρόταση ψηφίσματος
B8-0172/2017

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με τη δημιουργία ενός κοινώς αποδεκτού νομικού ορισμού της ρητορικής μίσους στην Ευρωπαϊκή Ένωση

17.2.2017

σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού

Aldo Patriciello

B8-0172/2017

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη δημιουργία ενός κοινώς αποδεκτού νομικού ορισμού της ρητορικής μίσους στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον κώδικα συμπεριφοράς για την καταπολέμηση της παράνομης ρητορικής του μίσους στο διαδίκτυο (2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη η «ρητορική μίσους» περιλαμβάνει «όλες τις μορφές έκφρασης που διαδίδουν παροτρύνουν, προάγουν ή δικαιολογούν φυλετικό μίσος, ξενοφοβία, αντισημιτισμό ή άλλες μορφές μίσους βασιζόμενου στην μισαλλοδοξία (...)» (Συμβούλιο της Ευρώπης, 1997)·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο της στρατηγικής για την καταπολέμηση αυτών των εκφράσεων στην ΕΕ, οι διαδικτυακές πλατφόρμες Microsoft, Facebook, Twitter και YouTube έχουν υπογράψει κώδικα συμπεριφοράς στον οποίο συμφωνούν να εξετάζουν εντός 24 ωρών το μεγαλύτερο μέρος των έγκυρων ειδοποιήσεων για την απόσυρση περιεχομένου που υποδαυλίζει παράνομη ρητορική μίσους (31 Μαΐου 2016)·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το έργο που επιτελούν αυτές οι πλατφόρμες πρέπει να συνδυαστεί με μια κοινή προσπάθεια των κρατών μελών να καθορίσουν τη ρητορική του μίσους κατά τη νομική έννοια του όρου καθότι, επί του παρόντος, η έννοια αυτή διαφέρει από το ένα κράτος μέλος στο άλλο: από τον ευέλικτο γερμανικό ορισμό της ρητορικής του μίσους στον πιο εμπεριστατωμένο και πλήρη της Τσεχικής Δημοκρατίας (Study on hate speech Online in Belgium, Czech Republic, Germany and Italy, 2016 - Μελέτη σχετικά με τη διαδικτυακή ρητορική μίσους στο Βέλγιο, την Τσεχική Δημοκρατία, τη Γερμανία και την Ιταλία)·

1.  καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει μια μελέτη σχετικά με τη δυνατότητα δημιουργίας ενός κοινώς αποδεκτού νομικού ορισμού της ρητορικής μίσους στην Ευρωπαϊκή Ένωση.