Resolutsiooni ettepanek - B8-0172/2017Resolutsiooni ettepanek
B8-0172/2017

  RESOLUTSIOONI ETTEPANEK Euroopa Liidus vihakõne ühise õigusliku määratluse loomise kohta

  17.2.2017

  vastavalt kodukorra artiklile 133

  Aldo Patriciello

  B8-0172/2017

  Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanek Euroopa Liidus vihakõne ühise õigusliku määratluse loomise kohta

  Euroopa Parlament,

  –  võttes arvesse 2016. aasta tegevusjuhendit ebaseadusliku internetis leviva vihakõne vastu võitlemiseks,

  –  võttes arvesse kodukorra artiklit 133,

  A.  arvestades, et vihakõnede all mõeldakse kõiki avaldusi, mis propageerivad, õhutavad, edendavad või õigustavad rassiviha, ksenofoobiat, antisemitismi või muid sallimatusel põhinevaid viha vorme (Euroopa Nõukogu 1997);

  B.  arvestades, et ELis niisuguste avalduste vastu võitlemise strateegia raames allkirjastasid Facebook, Microsoft, Twitter ja YouTube tegevusjuhendi, millega võeti kohustus vaadata vähem kui 24 tunni jooksul läbi enamik nõuetekohaseid teateid, mille eesmärk on ebaseaduslike vihkamist õhutavate avalduste kõrvaldamine (31. mai 2016);

  C.  arvestades, et mainitud platvormide töö peab toetama liikmesriikide ühist jõupingutust kehtestada vihakõnede õiguslik määratlus, mis on praegu riigiti erinev, alustades Saksamaal kehtivast paindlikust vihakõne määratlusest ja lõpetades Tšehhi Vabariigis kehtiva üksikasjalikuma määratlusega („Study on hate speech Online in Belgium, Czech Republic, Germany and Italy“ (uuring, mis käsitleb internetis levivaid vihakõnesid Belgias, Tšehhi Vabariigis, Saksamaal ja Itaalias), 2016);

  1.  palub komisjonil teostada uuringu võimalikkuse kohta luua Euroopa Liidus vihakõne ühine õiguslik määratlus.