Rezolūcijas priekšlikums - B8-0172/2017Rezolūcijas priekšlikums
B8-0172/2017

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS par naidu kurinošas runas kopīgas juridiskās definīcijas izstrādi Eiropas Savienībā

17.2.2017

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 133. pantu

Aldo Patriciello

B8-0172/2017

Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par naidu kurinošas runas kopīgas juridiskās definīcijas izstrādi Eiropas Savienībā

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā 2016. gada Rīcības kodeksu cīņai pret nelikumīgiem naidu kurinošiem izteikumiem tiešsaistē,

–  ņemot vērā Reglamenta 133. pantu,

A.  tā kā ar naidu kurinošu runu saprot jebkādus izteiksmes veidus, kas izplata, veicina vai attaisno rasu naidu, ksenofobiju, antisemītismu vai citus uz neiecietību balstītus naida veidus vai musina uz tiem (Eiropas Padome, 1997. gads);

B.  tā kā saistībā ar stratēģiju šādu izteikumu apkarošanai Eiropas Savienībā Facebook, Microsoft, Twitter un YouTube ir parakstījuši rīcības kodeksu, kurā tie piekrīt 24 stundu laikā izpētīt lielāko daļu par pieņemamiem atzīto brīdinājumu, kuru mērķis ir izņemt nelikumīgu saturu, kas kurina uz naidu (2016. gada 31. maijs);

C.  tā kā paralēli minēto platformu darbam dalībvalstīm ir jāīsteno kopīgi centieni naidu kurinošas runas definēšanā juridiskā nozīmē, jo pašlaik šī jēdziena definīcija dažādās dalībvalstīs ir atšķirīga: no elastīgas pieejas naidu kurinošas runas definīcijai Vācijā līdz detalizētākai definīcijai Čehijā (pētījums par naidu kurinošām runām tiešsaistē Beļģijā, Čehijā, Itālijā un Vācijā, 2016. gads),

1.  aicina Komisiju veikt pētījumu par iespēju izstrādāt naidu kurinošas runas kopīgu juridisko definīciju Eiropas Savienībā.