Projekt rezolucji - B8-0172/2017Projekt rezolucji
B8-0172/2017

  PROJEKT REZOLUCJI w sprawie utworzenia prawnej definicji mowy nienawiści, wspólnej dla całej Unii Europejskiej

  17.2.2017

  złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu

  Aldo Patriciello

  B8-0172/2017

  Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie utworzenia prawnej definicji mowy nienawiści, wspólnej dla całej Unii Europejskiej

  Parlament Europejski,

  –  uwzględniając kodeks postępowania dotyczący nielegalnego nawoływania do nienawiści w internecie (z 2016 r.),

  –  uwzględniając art. 133 Regulaminu,

  A.  mając na uwadze, że „mowa nienawiści” oznacza „wszelkie formy wyrażania opinii, które propagują, podsycają, promują lub uzasadniają nienawiść rasową, ksenofobię, antysemityzm lub inne formy nienawiści oparte na nietolerancji [...]” (Rada Europy, 1997 r.);

  B.  mając na uwadze, że w ramach strategii zwalczania tego typu wypowiedzi w UE Facebook, Microsoft, Twitter i Youtube podpisały kodeks postępowania, w którym zgadzają się rozpatrywać w terminie 24 godzin większość ważnych wniosków o usunięcie nielegalnych treści nawołujących do nienawiści (31 maja 2016 r.);

  C.  mając na uwadze, że działaniom podjętym przez wymienione platformy powinny towarzyszyć wspólne starania państw członkowskich o utworzenie definicji mowy nienawiści w sensie prawnym, gdyż w chwili obecnej definicja ta różni się w poszczególnych państwach: od luźnej definicji mowy nienawiści w Niemczech do bardziej precyzyjnej w Republice Czeskiej (Study on hate speech Online in Belgium, Czech Republic, Germany and Italy, 2016 r.);

  1.  wzywa Komisję, by zbadała możliwość utworzenia prawnej definicji mowy nienawiści, wspólnej dla całej Unii Europejskiej.