Návrh uznesenia - B8-0172/2017Návrh uznesenia
B8-0172/2017

NÁVRH UZNESENIA o vytvorení spoločnej právnej definície nenávistného prejavu v Európskej únii

17.2.2017

predložený v súlade s článkom 133 rokovacieho poriadku

Aldo Patriciello

B8-0172/2017

Návrh uznesenia Európskeho parlamentu o vytvorení spoločnej právnej definície nenávistného prejavu v Európskej únii

Európsky parlament,

–  so zreteľom na kódex správania na boj proti šíreniu nenávistných prejavov na internete (2016),

–  so zreteľom na článok 133 rokovacieho poriadku,

A.  keďže za „nenávistný prejav“ sa považujú „všetky formy prejavu, ktoré rozširujú, podnecujú, podporujú alebo odôvodňujú nenávisť založenú na rasizme, xenofóbii, antisemitizme alebo iné formy nenávisti založené na neznášanlivosti“ (Rada Európy, 1997);

B.  keďže ako súčasť stratégie na boj proti takýmto prejavom v EÚ spoločnosti Facebook, Microsoft, Twitter a YouTube podpísali kódex správania, v ktorom súhlasia s tým, že do 24 hodín preskúmajú väčšinu platných nahlásení týkajúcich sa odstránenia nezákonných foriem nenávistných prejavov (31. marec 2016);

C.  keďže prácu uvedených platforiem musí podporiť spoločné úsilie členských štátov o definíciu nenávistného prejavu z právneho hľadiska, ktorá sa v súčasnosti líši od štátu k štátu: od flexibilnej nemeckej definície nenávistných prejavov až po podrobnú českú definíciu (Štúdia o nenávistných prejavoch na internete v Belgicku, Českej republike, Nemecku a Taliansku, 2016);

1.  vyzýva Komisiu, aby vypracovala štúdiu o možnom vytvorení spoločnej právnej definície nenávistného prejavu v Európskej únii.