Förslag till resolution - B8-0172/2017Förslag till resolution
B8-0172/2017

  FÖRSLAG TILL RESOLUTION om skapandet av en gemensam rättslig definition av hatspråk i Europeiska unionen

  17.2.2017

  i enlighet med artikel 133 i arbetsordningen

  Aldo Patriciello

  B8-0172/2017

  Förslag till Europaparlamentets resolution om skapandet av en gemensam rättslig definition av hatspråk i Europeiska unionen

  Europaparlamentet utfärdar denna resolution

  –  med beaktande av uppförandekoden om olagligt näthat (2016),

  –  med beaktande av artikel 133 i arbetsordningen, och av följande skäl:

  A.  Med hatspråk avses enligt Europarådet (1997) alla former av uttryck som sprider, stimulerar, främjar eller rättfärdigar rashat, främlingsfientlighet, antisemitism eller andra former av hat som bygger på intolerans.

  B.  Som en del av strategin för att bekämpa sådana uttryck i EU har Facebook, Microsoft, Twitter och YouTube skrivit under en uppförandekod där de accepterar att inom 24 timmar undersöka den största delen av de tillåtliga anmälningar som görs för att få bort olagliga former av hatpropaganda (31 maj 2016).

  C.  De nämnda plattformarnas arbete bör backas upp av en gemensam insats från medlemsstaternas sida för att få till stånd en juridiskt gällande definition av hatspråk, eftersom definitionen för närvarande skiljer sig från land till land, från den flexibla tyska definitionen av hatspråk till den mer detaljerade tjeckiska definitionen (Study on hate speech Online in Belgium, Czech Republic, Germany and Italy, 2016).

  1.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att genomföra en undersökning om möjligheten att skapa en gemensam rättslig definition av hatspråk i Europeiska unionen.