Resolutsiooni ettepanek - B8-0174/2017Resolutsiooni ettepanek
B8-0174/2017

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK töötajate lähetamise direktiivi ja oskuste kao kohta

16.2.2017

vastavalt kodukorra artiklile 133

Dominique Martin

B8-0174/2017

Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanek töötajate lähetamise direktiivi ja oskuste kao kohta

 

Euroopa Parlament,

 

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 133,

 

A.  arvestades, et töötajate lähetamise direktiivi läbivaatamise eesmärk on hõlbustada teenuste piiriülest osutamist, kuid edusammude tegemist takistavad töötajate tõhusa kaitse tagamisega seotud probleemid;

 

B.  arvestades, et komisjon on rõhutanud kõnealuse direktiivi tähtsust, toonitades, et ettevõtted kasutavad töötajate lähetamist selleks, et tasakaalustada oskuste nappust teatavates sektorites;

 

C.  arvestades, et tegelikkuses on kõnealune direktiiv toonud kaasa märkimisväärse oskuste kao teatavates sektorites, nagu ehitus ja transport;

 

D.  arvestades, et ELi õigusaktidega kiputakse kahjustama sotsiaalpartnerite sõltumatust;

 

1.  kutsub komisjoni üles tunnistama, et kõlvatu konkurents on tingitud tööjõukuludest, mitte oskustega töötajate kättesaadavusest;

 

2.  nõuab tungivalt, et komisjon tunnistaks kõnealuse direktiivi kehtetuks, kuna see on ainus lahendus ELi kriisist väljumiseks, võttes arvesse asjaolu, et suur hulk liikmesriikide parlamente on selle läbivaatamise vastu.