Prijedlog rezolucije - B8-0174/2017Prijedlog rezolucije
B8-0174/2017

PRIJEDLOG REZOLUCIJE o Direktivi o upućivanju radnika i gubitku kvalificirane radne snage

16.2.2017

podnesen u skladu s člankom 133. Poslovnika

Dominique Martin

B8-0174/2017

Prijedlog rezolucije Europskog parlamenta o Direktivi o upućivanju radnika i gubitku kvalificirane radne snage

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir članak 133. Poslovnika,

A.  budući da je svrha preispitivanja Direktive o upućivanju radnika olakšati prekogranično pružanje usluga, pri čemu se, međutim, stalno nailazi na problem učinkovite zaštite radnika;

 

B.  budući da Komisija naglašava važnost tog zakonodavnog akta i ističe da poduzeća upućuju radnike kako bi odgovorila na problem nedostatka kvalificirane radne snage u pojedinim sektorima;

 

C.  budući da u praksi ta Direktiva ima za posljedicu znatan gubitak kvalificirane radne snage u određenim sektorima kao što su građevinarstvo i promet;

 

D.  budući da europski zakonodavni instrumenti obično negativno utječu na autonomiju socijalnih partnera;

 

1.  traži od Komisije da prizna da se nepošteno tržišno natjecanje temelji na troškovima rada, a ne na dostupnosti kvalificirane radne snage;

 

2.  poziva Komisiju da Direktivu stavi izvan snage, što predstavlja jedini izlaz iz europske krize, s obzirom na to da se velik broj nacionalnih parlamenata i skupština protivi njezinu preispitivanju.