Návrh usnesení - B8-0175/2017Návrh usnesení
B8-0175/2017

NÁVRH USNESENÍ o ekonomice sdílení

22.2.2017

předložený v souladu s článkem 133 jednacího řádu

Joëlle Mélin, Mylène Troszczynski

B8-0175/2017

Návrh usnesení Evropského parlamentu o ekonomice sdílení

Evropský parlament,

–  s ohledem na sdělení Komise ze dne 2. června 2016[1],

–  s ohledem na článek 133 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že návrh Komise může proces deregulace na trhu ekonomiky sdílení v členských státech pouze zesílit;

B.  vzhledem k tomu, že platformová ekonomika má již za následek prohlubování chudoby regulovaných povolání a zvyšování nejistoty pracovníků;

C.  vzhledem k tomu, že návrh Komise nezlepší situaci subjektů ekonomiky sdílení ani jejich spotřebitelů;

D.  vzhledem k technickému pokroku některých podniků, zejména amerických, je tento pokus Komise o regulaci zastaralý;

E.  vzhledem k tomu, že Komise žádá, aby byly normy v oblasti daní a sociálního zabezpečení stanoveny na evropské úrovni, tj. na úkor svrchovanosti členských států;

1.  žádá Evropskou komisi, aby přenechala členským státům jako jediným subjektům, které mohou tuto situaci neodkladně řešit, úlohu přijmout v této věci právní předpisy s cílem vytvořit rámec pro tzv. ekonomiku sdílení;

 

2.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Evropské radě, Radě a Komisi.