Resolutsiooni ettepanek - B8-0175/2017Resolutsiooni ettepanek
B8-0175/2017

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK jagamismajanduse kohta

22.2.2017

vastavalt kodukorra artiklile 133

Joëlle Mélin, Mylène Troszczynski

B8-0175/2017

Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanek jagamismajanduse kohta

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni 2. juuni 2016. aasta teatist[1],

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 133,

A.  arvestades, et komisjoni kava saab üksnes suurendada jagamismajanduse turu dereguleerimist liikmesriikides;

B.  arvestades, et platvormide majandused jätavad reguleeritud kutsealade töötajad juba praegu sissetulekust ilma ja toovad kaasa ebakindlad töösuhted;

C.  arvestades, et komisjoni ettepanekuga seetõttu jagamismajanduses osalevate isikute ega tarbijate olukorda ei parandata;

D.  arvestades, et komisjoni kõnealune reguleerimiskatse on teatavate (eelkõige USA) ettevõtete tehnoloogia arengu tõttu juba aegunud;

E.  arvestades, et komisjon soovib maksude ja sotsiaalstandardeid sätestada ELi tasandil, mis kahjustab riikide suveräänsust;

1.  kutsub komisjoni üles lubama liikmesriikidel, kes on ainsad seda olukorda kiirelt parandada suutvad ametivõimud, kohaldada jagamismajanduse reguleerimiseks oma õigusakte;

 

2.   teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon Euroopa Ülemkogu eesistujale, nõukogule ja komisjonile.