Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B8-0175/2017Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B8-0175/2017

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl bendro vartojimo ekonomikos

22.2.2017

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį

Joëlle Mélin, Mylène Troszczynski

B8-0175/2017

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento rezoliucijos dėl bendro vartojimo ekonomikos

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. birželio 2 d. Komisijos komunikatą[1],

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį,

A.  kadangi Komisijos projektas gali tik paryškinti reguliavimo panaikinimą valstybių narių bendro vartojimo ekonomikos rinkoje;

B.  kadangi dėl platformų ekonomikos jau dabar skursta reglamentuotos profesijos ir darbuotojų padėtis tampa nestabili;

C.  kadangi atsižvelgiant į tai Komisijos projektas nepagerins bendro vartojimo ekonomikos dalyvių ir vartotojų padėties;

D.  kadangi šis Komisijos bandymas reglamentuoti jau dabar yra netinkamas, atsižvelgiant į kai kurių įmonių, ypač amerikietiškų, techninę pažangą;

E.  kadangi Komisija pageidauja, kad Europos lygmeniu būtų nustatytos mokesčių ir socialinės normos, nepaisant valstybių narių suverenumo;

1.  prašo Europos Komisijos leisti valstybėms narėms, kurios yra vienintelės valdžios institucijos, galinčios skubiai ištaisyti šią padėtį, reglamentuoti šią sritį siekiant nustatyti vadinamosios bendro vartojimo ekonomikos ribas;

 

2.   paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Europos Vadovų Tarybos pirmininkui, Tarybai ir Komisijai.