Rezolūcijas priekšlikums - B8-0175/2017Rezolūcijas priekšlikums
B8-0175/2017

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS par sadarbīgo ekonomiku

22.2.2017

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 133. pantu

Joëlle Mélin, Mylène Troszczynski

B8-0175/2017

Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par sadarbīgo ekonomiku

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas 2016. gada 2. jūnija paziņojumu[1],

–  ņemot vērā Reglamenta 133. pantu,

A.  tā kā Komisijas projekts tikai vēl vairāk pastiprinās deregulāciju dalībvalstu sadarbīgās ekonomikas tirgū;

B.  tā kā platformu ekonomikas sekas jau tagad izpaužas kā reglamentēto profesiju pauperizācija un nedrošas nodarbinātības paplašināšanās;

C.  tā kā līdz ar to Komisijas projekts neuzlabos nedz sadarbīgās ekonomikas dalībnieku, nedz patērētāju stāvokli;

D.  tā kā, ņemot vērā atsevišķu uzņēmumu, it īpaši ASV uzņēmumu, tehnisko progresu, šis Komisijas mēģinājums reglamentēšanas jomā jau tagad ir novecojis;

E.  tā kā Komisija vēlas, lai Eiropas līmenī tiktu pieņemti noteikumi fiskālajā un sociālajā jomā, tādējādi ierobežojot valstu suverenitāti,

1.  prasa Eiropas Komisijai atstāt dalībvalstu — kas ir vienīgās varas institūcijas, kuras var steidzami novērst šo situāciju, — ziņā tiesību aktu pieņemšanu minētajā jomā, lai tās varētu kontrolēt t. s. sadarbīgo ekonomiku;

 

2.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Eiropadomes priekšsēdētājam, Padomei un Komisijai.