Ontwerpresolutie - B8-0175/2017Ontwerpresolutie
B8-0175/2017

ONTWERPRESOLUTIE over de deeleconomie

22.2.2017

ingediend overeenkomstig artikel 133 van het Reglement

Joëlle Mélin, Mylène Troszczynski

B8-0175/2017

Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over de deeleconomie

Het Europees Parlement,

–  gezien de mededeling van de Commissie van 2 juni 2016[1],

–  gezien artikel 133 van zijn Reglement,

A.  overwegende dat het voorstel van de Commissie de deregeluring van de markt van de deeleconomie in de lidstaten enkel kan verscherpen;

B.  overwegende dat de platformeconomie reeds tot de verpaupering van gereglementeerde beroepen en de precarisering van werknemers heeft geleid;

C.  overwegende dat de situatie van de actoren van de deeleconomie en die van de consumenten door dit voorstel van de Commissie niet zullen verbeteren;

D.  overwegende dat deze poging tot reglementering van de Commissie reeds achterhaald is gezien de technische vooruitgang van bepaalde ondernemingen, met name Amerikaanse;

E.  overwegende dat de Commissie sociale en fiscale normen op Europees niveau wil vaststellen ten koste van de nationale soevereiniteit;

1.  vraagt de Commissie de lidstaten regelgeving te laten opstellen en een kader te laten scheppen voor deze zogenaamde deeleconomie, aangezien zij als enige bevoegd zijn om dit probleem spoedig te verhelpen;

 

2.   verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de voorzitter van de Europese Raad, de Raad en de Commissie.