Návrh uznesenia - B8-0175/2017Návrh uznesenia
B8-0175/2017

NÁVRH UZNESENIA o kolaboratívnom hospodárstve

22.2.2017

predložený v súlade s článkom 133 rokovacieho poriadku

Joëlle Mélin, Mylène Troszczynski

B8-0175/2017

Návrh uznesenia Európskeho parlamentu o kolaboratívnom hospodárstve

Európsky parlament,

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 2. júna 2016[1],

–  so zreteľom na článok 133 rokovacieho poriadku,

A.  keďže projekt Komisie môže dereguláciu na trhu kolaboratívneho hospodárstva členských štátov iba zvýšiť;

B.  keďže platformové hospodárstva majú odteraz za následok ochudobnenie regulovaných povolaní a zvyšovanie neistoty postavenia pracovníkov;

C.  keďže projekt Komisie teda nezlepší situáciu subjektov kolaboratívneho hospodárstva, ani situáciu spotrebiteľov;

D.  keďže tento pokus Komisie o reguláciu je odteraz vzhľadom na technický pokrok niektorých, najmä amerických, firiem zastaraný;

E.  keďže Komisia si želá, aby boli na európskej úrovni stanovené normy vo fiškálnej a sociálnej oblasti na úkor národnej suverenity členských štátov;

1.  žiada Európsku komisiu, aby prenechala členským štátom ako jediným autoritám, ktoré môžu túto situáciu neodkladne napraviť, úlohu vydať právne predpisy v tejto veci s cieľom vytvoriť rámec pre takzvané kolaboratívne hospodárstva;

 

2.   poveruje svojho predsedu, aby predložil toto uznesenie predsedovi Európskej rady, Rade a Komisii.