Resolutsiooni ettepanek - B8-0176/2017Resolutsiooni ettepanek
B8-0176/2017

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK ELi muutmise kohta delfinaariumitevabaks piirkonnaks

1.3.2017

vastavalt kodukorra artiklile 133

Ivan Jakovčić, Jozo Radoš

B8-0176/2017

Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanek ELi muutmise kohta delfinaariumitevabaks piirkonnaks

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse loomade kaitset ja heaolu käsitlevat ELi strateegiat;

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 133,

A.  arvestades, et erinevates aruannetes esitatud teaduslikud tõendid näitavad, et delfiinide ellujäämise määr vangistuses on madalam kui vabas looduses;

B.  arvestades, et vangistuses elamine avaldab negatiivset mõju delfiinide tervisele, põhjustab stressi ja murettekitavat käitumist;

C.  arvestades, et vangistuses sündinud loomade arv ei vasta delfinaariumite vajadustele; arvestades, et selle tulemusena on ELi delfinaariumitel sidemed gruppidega, mis tegelevad vabas looduses elavate delfiinide püüdmisega julmal ja jõhkral viisil;

D.  arvestades, et mitmed liikmesriigid, sealhulgas Ühendkuningriik, Austria, Horvaatia ja Sloveenia on keelustanud delfiinide pidamise ärilisetel eesmärkidel;

1.  kutsub nõukogu ja komisjoni üles võtma kiireloomulisi meetmeid ELi muutmiseks delfinaariumitevabaks piirkonnaks;

2.  kutsub komisjoni üles julgustama liikmesriike võtma vastu rangeid õigusakte delfiinide vangistuses pidamise kohta, töötama välja kavasid riiklike delfinaariumite järkjärgulise kaotamise kohta ning mitte andma lube uute delfinaariumite ehitamiseks;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.