Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B8-0176/2017Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B8-0176/2017

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl ES tapimo zona, kurioje nėra nelaisvėje laikomų delfinų

1.3.2017

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį

Ivan Jakovčić, Jozo Radoš

B8-0176/2017

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento rezoliucijos dėl ES tapimo zona, kurioje nėra nelaisvėje laikomų delfinų

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į ES strategiją dėl gyvūnų gerovės apsaugos,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį,

A.  kadangi iš įvairiose ataskaitose pateikiamų mokslinių įrodymų matyti, kad nelaisvėje laikomų delfinų išgyvenimo lygis mažesnis, nei gyvenančių laisvėje;

B.  kadangi nelaisvėje gyvenantys delfinai dažnai patiria neigiamą poveikį sveikatai, stresą ir elgesio sutrikimus;

C.  kadangi nelaisvėje gimusių gyvūnų skaičius nepatenkina delfinariumų poreikių; kadangi dėl to ES delfinariumai turi ryšių su grupėmis, susijusiomis su laukinių delfinų gaudymu vykdant kankinančias ir žiaurias medžiokles;

D.  kadangi kelios valstybės narės, įskaitant Jungtinę Karalystę, Austriją, Kroatiją ir Slovėniją, uždraudė laikyti delfinus komerciniais tikslais;

1.  ragina Tarybą ir Komisiją imtis skubių veiksmų siekiant, kad ES taptų zona be delfinariumų;

2.  ragina Komisiją paskatinti valstybes nares priimti griežtus įstatymus dėl delfinų laikymo nelaisvėje ir parengti laipsniško nacionalinių delfinariumų atsisakymo planus ir nebeišduoti leidimų jokių naujų delfinariumų statybai;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių vyriausybėms bei parlamentams.