Ontwerpresolutie - B8-0176/2017Ontwerpresolutie
B8-0176/2017

ONTWERPRESOLUTIE over de EU als dolfinariumvrije zone

1.3.2017

ingediend overeenkomstig artikel 133 van het Reglement

Ivan Jakovčić, Jozo Radoš

B8-0176/2017

Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over de EU als dolfinariumvrije zone

Het Europees Parlement,

–  gezien de strategie van de EU voor de bescherming en het welzijn van dieren,

–  gezien artikel 133 van zijn Reglement,

A.  overwegende dat uit wetenschappelijk bewijs in diverse rapporten is gebleken dat de overlevingspercentages van dolfijnen in gevangenschap lager liggen dan in de natuur;

B.  overwegende dat schadelijke gevolgen voor de gezondheid, stress en verontrustend gedrag bij dolfijnen in gevangenschap vaak voorkomen,

C.  overwegende dat het aantal in gevangenschap geboren dieren te laag is om in de behoeften van de dolfinaria te voorzien; overwegende dat de dolfinaria in de EU derhalve banden hebben met groepen die betrokken zijn bij de wrede en brute jacht op wilde dolfijnen;

D.  overwegende dat diverse lidstaten, waaronder het Verenigd Koninkrijk, Oostenrijk, Kroatië en Slovenië, het houden van dolfijnen om commerciële redenen hebben verboden;

1.  doet een beroep op de Raad en de Commissie onverwijld stappen te nemen om van de EU een dolfinariumvrije zone te maken;

2.  verzoekt de Commissie de lidstaten ertoe aan te sporen strikte wetgeving inzake het houden van dolfijnen in gevangenschap uit te vaardigen, plannen vast te stellen voor een geleidelijke afschaffing van nationale dolfinaria en geen vergunningen te verlenen voor de bouw van nieuwe dolfinaria;

3.  verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie, alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten.