Návrh uznesenia - B8-0176/2017Návrh uznesenia
B8-0176/2017

NÁVRH UZNESENIA o úsilí vytvoriť z EÚ miesto bez delfínov chovaných v zajatí

1.3.2017

predložený v súlade s článkom 133 rokovacieho poriadku

Ivan Jakovčić, Jozo Radoš

B8-0176/2017

Návrh uznesenia Európskeho parlamentu o úsilí vytvoriť z EÚ miesto bez delfínov chovaných v zajatí

Európsky parlament,

–  so zreteľom na stratégiu Európskej únie v oblasti ochrany a dobrých životných podmienok zvierat,

–  so zreteľom na článok 133 rokovacieho poriadku,

A.  keďže vedecké dôkazy uvedené v rôznych správach poukazujú na to, že delfíny chované v zajatí sa dožívajú nižšieho veku, než tie voľne žijúce;

B.  keďže u delfínov chovaných v zajatí sa často prejavujú negatívne vplyvy na zdravie, stres a poruchy správania;

C.  keďže počet zvierat, ktoré sa v zajatí už narodili, nepostačuje na pokrytie potrieb delfinárií; keďže v dôsledku toho sú delfináriá v EÚ prepojené na skupiny, ktoré krutým a brutálnym spôsobom odchytávajú voľne žijúce delfíny;

D.  keďže niektoré členské štáty vrátane Spojeného kráľovstva, Rakúska, Chorvátska a Slovinska zakázali chov delfínov na komerčné účely;

1.  vyzýva Radu a Komisiu, aby podnikli naliehavé opatrenia s cieľom vytvoriť z EÚ miesto bez delfinárií;

2.  vyzýva Komisiu, aby podnietila členské štáty k tomu, aby prijali prísne právne predpisy upravujúce chov delfínov v zajatí a plány na postupné zatvorenie delfinárií na svojom území a aby neudeľovali povolenia na výstavbu žiadnych nových delfinárií;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov.