Διαδικασία : 2016/2908(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0177/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0177/2017

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 04/04/2017 - 7.5
CRE 04/04/2017 - 7.5
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0100

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
PDF 614kWORD 68k
2.3.2017
PE598.513v01-00
 
B8-0177/2017

σύμφωνα με το άρθρο 198 παράγραφος 12 του Κανονισμού


σε συνέχεια της έρευνας σχετικά με τις μετρήσεις εκπομπών στην αυτοκινητοβιομηχανία (2016/2908(RSP))


Kathleen Van Brempt, Jens Gieseke, Gerben-Jan Gerbrandy εξ ονόματος της Εξεταστικής επιτροπής για τις μετρήσεις εκπομπών στην αυτοκινητοβιομηχανία

 

 

 


Σχέδιο σύστασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο και την Επιτροπή, σε συνέχεια της έρευνας σχετικά με τις μετρήσεις εκπομπών στην αυτοκινητοβιομηχανία  (2016/2908(RSP))  
B8-0177/2017

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 226 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 95/167/ΕΚ, Ευρατόμ, ΕΚΑΧ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, της 19ης Απριλίου 1995, περί των λεπτομερών διατάξεων άσκησης του δικαιώματος εξέτασης των πραγμάτων από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο(1),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση (EE) 2016/34 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2015, σχετικά με τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τις μετρήσεις εκπομπών στην αυτοκινητοβιομηχανία, τις εξουσίες, τον αριθμό των μελών και τη διάρκεια της θητείας της(2),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 715/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2007, για την έγκριση τύπου μηχανοκινήτων οχημάτων όσον αφορά εκπομπές από ελαφρά επιβατηγά και εμπορικά οχήματα (Euro 5 και Euro 6) και σχετικά με την πρόσβαση σε πληροφορίες επισκευής και συντήρησης οχημάτων(3),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2007/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Σεπτεμβρίου 2007, σχετικά με τη θέσπιση πλαισίου για την έγκριση των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους, και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα οχήματα αυτά(4),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2008/50/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2008, για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο αέρα για την Ευρώπη(5),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 27ης Οκτωβρίου 2015 σχετικά με τις μετρήσεις των εκπομπών στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας(6),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Σεπτεμβρίου 2016 σχετικά με την εξέταση των μετρήσεων εκπομπών στην αυτοκινητοβιομηχανία (ενδιάμεση έκθεση)(7),

–  έχοντας υπόψη την τελική έκθεση της εξεταστικής επιτροπής για τις μετρήσεις εκπομπών στην αυτοκινητοβιομηχανία (A8-XXXX/2016),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο σύστασης της εξεταστικής επιτροπής για τις μετρήσεις εκπομπών στην αυτοκινητοβιομηχανία,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 198 παράγραφος 12 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 226 ΣΛΕΕ παρέχει νομική βάση για τη σύσταση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προσωρινής εξεταστικής επιτροπής με αντικείμενο τη διερεύνηση των καταγγελιών για παραβάσεις ή κακοδιοίκηση κατά την εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου, με την επιφύλαξη της αρμοδιότητας των εθνικών και των ενωσιακών δικαστηρίων, και εκτιμώντας ότι τούτο συνιστά σημαντικό στοιχείο των εποπτικών εξουσιών του Κοινοβουλίου·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, με βάση πρόταση της Διάσκεψης των Προέδρων, το Κοινοβούλιο αποφάσισε στις 17 Δεκεμβρίου 2015 να συστήσει εξεταστική επιτροπή για τη διερεύνηση των καταγγελλόμενων παραλείψεων στην εφαρμογή του δικαίου της Ένωσης σε σχέση με τις μετρήσεις εκπομπών στην αυτοκινητοβιομηχανία, και ότι η επιτροπή θα διατύπωνε οποιεσδήποτε συστάσεις θεωρούσε απαραίτητες σχετικά με το θέμα·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εξεταστική επιτροπή άρχισε τις εργασίες της στις 2 Μαρτίου 2016, και στις 28 Φεβρουαρίου 2017 ενέκρινε την τελική της έκθεση, στην οποία εκθέτει τη μεθοδολογία της και τα συμπεράσματα που συνήγαγε από τη διεξαχθείσα έρευνα·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τις τελευταίες δεκαετίες το μερίδιο αγοράς των ντιζελοκίνητων επιβατικών αυτοκινήτων έχει αυξηθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε επίπεδο που αντιπροσωπεύει πάνω από το μισό του αριθμού των νέων αυτοκινήτων που πωλούνται, σχεδόν σε κάθε κράτος μέλος· λαμβάνοντας υπόψη ότι η σταθερή αύξηση του μεριδίου αγοράς των ντιζελοκίνητων αυτοκινήτων είναι αποτέλεσμα της ενωσιακής πολιτικής για το κλίμα, δεδομένου ότι η τεχνολογία ντίζελ προσφέρει πλεονεκτήματα έναντι των βενζινοκινητήρων όσον αφορά τις εκπομπές CO2· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο στάδιο της καύσης, οι ντιζελοκινητήρες εκπέμπουν πολύ περισσότερους ρύπους εκτός CO2, σοβαρά και άμεσα επιβλαβείς για τη δημόσια υγεία, όπως τα NOx, τα SOx και τα αιωρούμενα σωματίδια, από ό,τι οι βενζινοκινητήρες· λαμβάνοντας υπόψη ότι τεχνολογίες μετριασμού των ρύπων αυτών υπάρχουν και διατίθενται στην αγορά·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η σύγχρονη τεχνολογία επιτρέπει την τήρηση των προτύπων Euro 6 στα NOx στα ντιζελοκίνητα αυτοκίνητα, και σε συνθήκες πραγματικής οδήγησης και χωρίς αρνητικό αντίκτυπο στις εκπομπές CO2·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι βέλτιστες πρακτικές των ΗΠΑ, όπου ισχύουν αυστηρότερα πρότυπα εκπομπών τόσο για τα βενζινοκίνητα όσο και για τα ντιζελοκίνητα αυτοκίνητα, και εφαρμόζονται αυστηρότερες πολιτικές επιβολής, προσφέρουν ένα πρότυπο που θα πρέπει να υιοθετήσει η ΕΕ·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος θα πρέπει να αποτελεί κοινή μέριμνα και ευθύνη για την κοινωνία, όπου όλοι οι ενδιαφερόμενοι, συμπεριλαμβανομένης της αυτοκινητοβιομηχανίας, καλούνται να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο·

1.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να λάβει τα απαιτούμενα μέτρα για τη δημοσιοποίηση της τελικής έκθεσης της εξεταστικής επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 198 παράγραφος 11 του Κανονισμού του, και το άρθρο 4 παράγραφος 2 της απόφασης 95/167/ΕΚ·

2.  καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να μεριμνήσουν ώστε να δοθεί ουσιαστική συνέχεια στα συμπεράσματα και τις συστάσεις που απορρέουν από την έρευνα, σύμφωνα με την απόφαση 95/167/ΕΚ·

3.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει στο Κοινοβούλιο, εντός 18 μηνών από την έκδοση της παρούσας σύστασης και στη συνέχεια σε τακτική βάση, διεξοδική έκθεση σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνονται από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη σε συνέχεια των συμπερασμάτων και των συστάσεων της εξεταστικής επιτροπής·

4.  καλεί τον Πρόεδρό του να αναθέσει στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, στην Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, στην Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών και στην Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού, να παρακολουθήσουν τις ενέργειες που θα αναληφθούν και να εξακριβώσουν τη συνέχεια που θα δοθεί στα πορίσματα και τις συστάσεις της εξεταστικής επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 198 παράγραφος 13 του Κανονισμού του·

5.  καλεί τον Πρόεδρό του να ζητήσει από την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων να δώσει συνέχεια στις συστάσεις της εξεταστικής επιτροπής όσον αφορά τους περιορισμούς του δικαιώματος εξέτασης των πραγμάτων του Κοινοβουλίου·

Εργαστηριακές δοκιμές και πραγματικές εκπομπές

6.  καλεί την Επιτροπή να μεταβάλει την εσωτερική της δομή κατά τρόπο ώστε, σύμφωνα με την αρχή της συλλογικής ευθύνης, το χαρτοφυλάκιο κάθε Επιτρόπου (και γενικής διεύθυνσης) να περιλαμβάνει συγχρόνως την ευθύνη για την νομοθεσία για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και για τις πολιτικές αντιμετώπισης των πηγών των εκπομπών ρύπων· ζητεί την αύξηση των ανθρώπινων και τεχνικών πόρων που χρησιμοποιούνται για τους τομείς των οχημάτων, των συστημάτων οχημάτων και των τεχνολογιών ελέγχου των εκπομπών στην Επιτροπή, και την περαιτέρω βελτίωση της τεχνικής πραγματογνωσίας στο Κοινό Κέντρο Ερευνών (ΚΚΕρ)·

7.  για τον σκοπό αυτό, καλεί την Επιτροπή να μεταβάλει την εσωτερική της δομή και να αλλάξει την κατανομή των αρμοδιοτήτων της με τρόπο ώστε όλες οι νομοθετικές αρμοδιότητες που ανήκουν σήμερα στη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και ΜΜΕ (ΓΔ GROW), στον τομέα των εκπομπών των οχημάτων, να μεταβιβαστούν στη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος (ΓΔ ENV)·

8.  καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει επαρκείς ανθρώπινους πόρους και τεχνική πραγματογνωσία, και κατάλληλο επίπεδο αυτονομίας στο ΚΚΕρ, συμπεριλαμβανομένων μέτρων για τη διατήρηση της πείρας όσον αφορά την τεχνολογία σε σχέση με τα οχήματα και τις εκπομπές και τις εσωτερικές δοκιμές σε οχήματα στον εν λόγω οργανισμό· επισημαίνει ότι το ΚΚΕρ μπορεί να έχει πρόσθετες υποχρεώσεις επαλήθευσης στο πλαίσιο της πρότασης του νέου κανονισμού για την εποπτεία της αγοράς και την έγκριση τύπου·

9.  ζητεί να καταστούν διαθέσιμα, μέσω βάσης δεδομένων, όλα τα αποτελέσματα των δοκιμών του ΚΚΕρ, σε πλήρη και μη ανωνυμοποιημένη μορφή· ζητεί, ακόμα, το εργαστήριο εκπομπών οχημάτων (VELA) του ΚΚΕρ να αναφέρεται σε εποπτικό συμβούλιο απαρτιζόμενο από εκπροσώπους των κρατών μελών και οργανισμών προστασίας του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας·

10.  ζητεί από τους συννομοθέτες να εξασφαλίσουν, στο πλαίσιο της αναθεώρησης του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2007, ότι τα μέτρα δυνάμει του άρθρου 5 παράγραφος 3 και του άρθρου 14, που έχουν ως αντικείμενο τη συμπλήρωση ή την τροποποίηση ορισμένων μη ουσιωδών στοιχείων της νομοθετικής πράξης, θα ληφθούν με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, ώστε να διασφαλιστεί ο απαιτούμενος έλεγχος από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο και παράλληλα να περιοριστεί η δυνατότητα για αδικαιολόγητες καθυστερήσεις στην έκδοση των μέτρων αυτών· αντιτίθεται κατηγορηματικά στην επιλογή της λήψης των εν λόγω μέτρων με εκτελεστικές πράξεις·

11.  ζητεί την ταχεία έγκριση της 3ης και της 4ης δέσμης για τις εκπομπές υπό πραγματικές συνθήκες οδήγησης (RDE), ώστε να ολοκληρωθεί το ρυθμιστικό πλαίσιο για τη νέα διαδικασία έγκρισης τύπου, και την ταχεία εφαρμογή του πλαισίου αυτού· υπενθυμίζει ότι, προκειμένου οι δοκιμές RDE να είναι αποτελεσματικές όσον αφορά τη μείωση των αποκλίσεων μεταξύ των εκπομπών που μετρούνται στο εργαστήριο και στην οδήγηση στον δρόμο, οι διατάξεις σχετικά με τις διαδικασίες δοκιμής και αξιολόγησης θα πρέπει να καθοριστούν πολύ προσεκτικά και να καλύπτουν ευρύ φάσμα παραμέτρων οδήγησης, συμπεριλαμβανομένων της θερμοκρασίας, του φορτίου του κινητήρα, της ταχύτητας του οχήματος, του υψομέτρου, του τύπου οδού, και άλλων παραμέτρων που απαντώνται κατά την οδήγηση σε ολόκληρη την Ένωση·

12.  λαμβάνει υπόψη την προσφυγή ακυρώσεως κατά της 2ης δέσμης RDE, που κατέθεσαν πολλές πόλεις της ΕΕ με το επιχείρημα ότι, καθιερώνοντας νέα, αυξημένα όρια για τις εκπομπές NOx, ο κανονισμός της Επιτροπής τροποποιεί ουσιώδες στοιχείο βασικής πράξης, παραβαίνοντας έτσι ουσιώδη τύπο καθώς και τις διατάξεις της οδηγίας για την ποιότητα του αέρα (2008/50/ΕΚ) όσον αφορά τον περιορισμό των μέγιστων επιπέδων εκπομπών αζώτου για τα ντιζελοκίνητα οχήματα·

13.  καλεί την Επιτροπή να επανεξετάσει, το 2017, τον συντελεστή συμμόρφωσης NOx για δοκιμές εκπομπών RDE, όπως προβλέπεται από τη 2η δέσμη RDE· ζητεί από την Επιτροπή να αναθεωρεί περαιτέρω τον συντελεστή συμμόρφωσης σε ετήσια βάση, σύμφωνα με τις τεχνολογικές εξελίξεις, προκειμένου να πλησιάσει όσο το δυνατόν περισσότερο στη μονάδα το συντομότερο, και να περιλαμβάνει μόνο την αβεβαιότητα των μετρήσεων με φορητό εξοπλισμό μέτρησης εκπομπών (PEMS)·

14.  καλεί την Επιτροπή να επανεξετάσει την ισχύουσα νομοθεσία της Ένωσης, προκειμένου να εξακριβωθεί κατά πόσον η διάθεση άλλων συστημάτων οχημάτων ή άλλων προϊόντων στην αγορά θα μπορούσε να εξαρτάται από ανεπαρκείς διαδικασίες δοκιμής, όπως στην περίπτωση των εκπομπών των οχημάτων ή σε άλλους τομείς όπου οι προσπάθειες εποπτείας της αγοράς είναι επίσης ανεπαρκείς, και να υποβάλει κατάλληλες νομοθετικές προτάσεις για να εξασφαλίσει την επιβολή των προτύπων της εσωτερικής αγοράς·

15.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις για την καθιέρωση περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων σε επίπεδο ΕΕ, προκειμένου να παρακολουθείται η συμμόρφωση προς τα περιβαλλοντικά πρότυπα για τα προϊόντα, προς τα όρια εκπομπών που σχετίζονται με τις άδειες λειτουργίας, και προς την περιβαλλοντική νομοθεσία της ΕΕ εν γένει·

16.  καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει τις εργασίες της για τη βελτίωση των επιδόσεων των PEMS, προκειμένου να βελτιωθεί η ακρίβεια τους και να μειωθεί το περιθώριο σφάλματός τους· θεωρεί ότι, για τα αιωρούμενα σωματίδια, η τεχνολογία PEMS θα πρέπει να επιτρέπει τον εντοπισμό σωματιδίων μεγέθους μικρότερου από 23 νανόμετρα, που είναι τα πλέον επικίνδυνα για τη δημόσια υγεία·

17.  θεωρεί ότι οι οριζόντιοι κανόνες για τη δημιουργία και τη λειτουργία των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής, που εγκρίθηκαν από την Επιτροπή στις 30 Μαΐου 2016, συνιστούν βελτίωση σε σχέση με τους παλαιότερους κανόνες, για παράδειγμα σε ό,τι αφορά την απαίτηση να τηρούνται ουσιαστικά και πλήρη πρακτικά στις συνεδριάσεις· καλεί την Επιτροπή να αναθεωρήσει τους κανόνες αυτούς, ενισχύοντας τις διατάξεις σχετικά με την ισορροπημένη σύνθεση των ομάδων εμπειρογνωμόνων· καλεί την Επιτροπή να εφαρμόσει τους (επικαιροποιημένους) οριζόντιους κανόνες αυστηρά και αμέσως, και να υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έκθεση αξιολόγησης της εφαρμογής τους·

18.  ζητεί να δημοσιοποιούνται οι κατάλογοι συμμετεχόντων και τα πρακτικά των συνεδριάσεων των επιτροπών «επιτροπολογίας», όπως η Τεχνική Επιτροπή για τα Μηχανοκίνητα Οχήματα (ΤΕΜΟ) και οι ομάδες εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής, π.χ. η Motor Vehicles Working Group (ομάδα εργασίας για τα οχήματα με κινητήρα) ή η ομάδα Real Driving Emissions – Light-Duty Vehicles (εκπομπές κατά την οδήγηση σε πραγματικές συνθήκες, ελαφρά οχήματα –RDE-LDV)·

19.  καλεί τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν μεγαλύτερη διαφάνεια όσον αφορά την πρόσβαση των εθνικών κοινοβουλίων τους στα έγγραφα των συνεδριάσεων της ΤΕΜΟ·

20.  καλεί την Επιτροπή να μεταβάλει ουσιωδώς τις υφιστάμενες πολιτικές αρχειοθέτησης και αποθήκευσης πληροφοριών, και να εξασφαλίσει ότι τα σημειώματα, οι διυπηρεσιακές επικοινωνίες, τα σχέδια και οι ανεπίσημες συνεννοήσεις εντός της Επιτροπής, με τα κράτη μέλη, με το Συμβούλιο και με τους αντιπροσώπους τους θα αρχειοθετούνται αυτομάτως· εκφράζει την αποδοκιμασία του για τα κενά στα δημόσια μητρώα, τα οποία οφείλονται στο υπερβολικά στενό φάσμα εγγράφων που προορίζονται για αρχειοθέτηση και στο γεγονός ότι για την αρχειοθέτηση των εγγράφων απαιτείται ενεργός παρέμβαση·

Διατάξεις αναστολής

21.  θεωρεί ότι η διαδικασία RDE θα ελαχιστοποιήσει μεν τον κίνδυνο χρήσης διατάξεων αναστολής, αλλά δεν θα αποτρέψει εντελώς την ενδεχόμενη προσφυγή σε παράνομες πρακτικές· συνιστά, συνεπώς, σύμφωνα και με την προσέγγιση των αρχών των ΗΠΑ, να καταστούν οι δοκιμές έγκρισης τύπου και συμμόρφωσης εν χρήσει σε έναν βαθμό απρόβλεπτες, προκειμένου να προλαμβάνεται η εκμετάλλευση ενδεχόμενων κενών τους, και να εξασφαλίζεται η συμμόρφωση σε όλη τη διάρκεια της ζωής του οχήματος· χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό, το πρωτόκολλο δοκιμών για διατάξεις αναστολής, που περιλαμβάνεται στις «Κατευθυντήριες γραμμές για την αξιολόγηση βοηθητικών στρατηγικών ελέγχου εκπομπών και για τον εντοπισμό διατάξεων αναστολής» που ενέκρινε η Επιτροπή στις 26 Ιανουαρίου 2017, το οποίο ισχύει για τα οχήματα που κυκλοφορούν ήδη στην αγορά· αναμένει από τις εθνικές αρχές των κρατών μελών να εφαρμόσουν σύντομα αυτό το πρωτόκολλο στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων τους για την εποπτεία της αγοράς, και να διεξάγουν τη συνιστώμενη δοκιμή οχημάτων υπό μη προβλέψιμες διακυμάνσεις των κανονικών συνθηκών δοκιμής, όπως η θερμοκρασία, η ταχύτητα, το φορτίο του οχήματος και η διάρκεια της δοκιμής, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο «αιφνιδιαστικών ελέγχων»·

22.  επισημαίνει με ανησυχία ότι ο επίσημος έλεγχος των εκπομπών CO2 και της κατανάλωσης καυσίμου των οχημάτων θα εξακολουθήσει να περιορίζεται σε μια διαδικασία εργαστηριακής δοκιμής (WLTP), πράγμα που σημαίνει ότι η παράνομη χρήση διατάξεων αναστολής εξακολουθεί να είναι δυνατή και ενδέχεται να παραμένει απαρατήρητη· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να καθιερώσουν συστήματα τηλεπαρακολούθησης στόλου οχημάτων –με χρήση κατάλληλων αισθητήρων στο οδικό δίκτυο ή αισθητήρων επί του οχήματος– για τον έλεγχο των περιβαλλοντικών επιδόσεων του εν λειτουργία στόλου και τον εντοπισμό πιθανών παράνομων πρακτικών που μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα τη διατήρηση των αποκλίσεων μεταξύ των επιδόσεων στα χαρτιά και των πραγματικών επιδόσεων·

23.  καλεί την Επιτροπή να αναλύσει περαιτέρω τους λόγους για τους οποίους δεν είχαν συμπεριληφθεί στη νομοθεσία για τα ελαφρά οχήματα οι αυστηρότερες διατάξεις περί διατάξεων αναστολής, που περιλαμβάνει η νομοθεσία για τα βαρέα οχήματα·

24.  ζητεί από την Επιτροπή να διεξαγάγει εσωτερικό έλεγχο για την επαλήθευση του ισχυρισμού ότι τα πορίσματα της έρευνας του ΚΚΕρ και οι ανησυχίες που συζητήθηκαν μεταξύ των υπηρεσιών της Επιτροπής σε σχέση με πιθανές παράνομες πρακτικές εκ μέρους κατασκευαστών δεν έφτασαν ποτέ στα υψηλότερα επίπεδα της ιεραρχίας· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει τα πορίσματά της στο Κοινοβούλιο·

25.  πιστεύει ότι θα πρέπει να καθιερωθεί στην Επιτροπή ένας σαφής μηχανισμός υποβολής εκθέσεων, για να εξασφαλίζεται ότι τα κρούσματα μη συμμόρφωσης που διαπιστώνονται από το ΚΚΕρ θα αναφέρονται σε όλα τα αρμόδια επίπεδα της ιεραρχίας της Επιτροπής·

26.  ζητεί από την Επιτροπή να δώσει εντολή στο ΚΚΕρ να διερευνήσει περαιτέρω, σε συνεργασία με τις εθνικές αρχές και με ανεξάρτητα ερευνητικά ιδρύματα, την ύποπτη συμπεριφορά εκπομπών που παρατηρήθηκε σε πολλά αυτοκίνητα τον Αύγουστο του 2016·

27.  καλεί τα κράτη μέλη να απαιτούν από τους κατασκευαστές αυτοκινήτων να γνωστοποιούν, στο πλαίσιο της υποχρέωσης που τους επιβλήθηκε πρόσφατα, τόσο τη βασική στρατηγική τους για τις εκπομπές όσο και τις δευτερεύουσες σχετικές στρατηγικές, να εξηγούν οποιαδήποτε μη αναμενόμενες εκπομπές οχημάτων διαπιστώνουν κατά τις δοκιμές, και να αποδεικνύουν την ανάγκη εφαρμογής των εξαιρέσεων που προβλέπονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2007· καλεί τα κράτη μέλη να ανταλλάσσουν τα αποτελέσματα των ερευνών τους και τα τεχνικά δεδομένα των δοκιμών με την Επιτροπή και το Κοινοβούλιο·

28.  καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί αυστηρά τον τρόπο με τον οποίο τα κράτη μέλη εφαρμόζουν τις εξαιρέσεις όσον αφορά τη χρήση διατάξεων αναστολής· χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη μεθοδολογία για την τεχνική αξιολόγηση των βοηθητικών στρατηγικών ελέγχου εκπομπών που περιλαμβάνονται στις κατευθύνσεις της Επιτροπής της 26ης Ιανουαρίου 2017· καλεί την Επιτροπή να κινεί διαδικασίες επί παραβάσει όταν είναι σκόπιμο·

Έγκριση τύπου και συμμόρφωση εν χρήσει

29.  ζητεί, προς το συμφέρον των καταναλωτών και για την προστασία του περιβάλλοντος, την ταχεία θέσπιση της πρότασης κανονισμού για την έγκριση και την εποπτεία της αγοράς των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους (2016/0014(COD)), η οποία θα αντικαταστήσει τη σημερινή οδηγία πλαίσιο για την έγκριση τύπου, και την έναρξη ισχύος της το αργότερο το 2020· θεωρεί ότι η διατήρηση του επιπέδου φιλοδοξίας της αρχικής πρότασης της Επιτροπής, ιδίως όσον αφορά την καθιέρωση ενωσιακής εποπτείας επί του συστήματος, αποτελεί την απολύτως ελάχιστη προϋπόθεση για τη βελτίωση του συστήματος της ΕΕ· θεωρεί, ακόμα, ότι η καθιέρωση ενός περισσότερο ολοκληρωμένου και συντονισμένου συστήματος έγκρισης τύπου και εποπτείας της αγοράς, με ενωσιακή εποπτεία, κοινούς ελέγχους και συνεργασία με τις εθνικές αρχές και μεταξύ των εθνικών αρχών θα πρέπει να αποτελέσει τον ζητούμενο στόχο κατά τις διοργανικές διαπραγματεύσεις σχετικά με το θέμα·

30.   θεωρεί ότι μόνον η αυστηρότερη εποπτεία σε ευρωπαϊκό επίπεδο μπορεί να εξασφαλίσει ότι η νομοθεσία της ΕΕ σχετικά με τα οχήματα εφαρμόζεται ορθά και οι δραστηριότητες εποπτείας της αγοράς στην ΕΕ λαμβάνουν χώρα με αποδοτικό και αποτελεσματικό τρόπο· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει την πλήρη και ομοιόμορφη εφαρμογή του νέου πλαισίου έγκρισης τύπου και εποπτείας της αγοράς, να συντονίζει το έργο των εθνικών αρχών έγκρισης τύπου και εποπτείας της αγοράς και να διαμεσολαβεί σε περίπτωση διαφωνιών·

31.  ζητεί τη δραστική ενίσχυση της επιτήρησης της αγοράς, με βάση σαφώς καθορισμένους κανόνες και σαφέστερη κατανομή αρμοδιοτήτων στο νέο πλαίσιο έγκρισης τύπου της ΕΕ, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα βελτιωμένο, αποτελεσματικό και λειτουργικό σύστημα·

32.  πιστεύει ότι η εποπτεία της ΕΕ εντός του νέου πλαισίου για την έγκριση τύπου ΕΕ θα πρέπει να περιλαμβάνει επαναληπτικές δοκιμές, σε κατάλληλη κλίμακα, σε οχήματα, συστήματα, μηχανικά μέρη και χωριστές τεχνικές μονάδες που έχουν ήδη διατεθεί στην αγορά, ώστε να ελέγχεται η συμμόρφωσή τους προς τις εγκρίσεις τύπου και την ισχύουσα νομοθεσία, με τη χρήση ευρέος φάσματος δοκιμών βάσει στατιστικά σημαντικών δειγμάτων, και με τη λήψη διορθωτικών μέτρων, συμπεριλαμβανομένων ανακλήσεων οχημάτων, ανακλήσεων εγκρίσεων τύπου, και διοικητικών προστίμων· θεωρεί ότι η τεχνογνωσία του ΚΚΕρ έχει καθοριστική σημασία εν προκειμένω·

33.  στο πλαίσιο αυτό, ζητεί τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Οργανισμού Εποπτείας Οχημάτων·

34.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αξιολογήσουν την αμερικανική πρακτική των τυχαίων δοκιμών εκτός γραμμής παραγωγής και εν χρήσει, και να συναγάγουν τα αναγκαία συμπεράσματα όσον αφορά τη βελτίωση των δραστηριοτήτων τους στον τομέα της εποπτείας της αγοράς·

35.  προτείνει τη διεξαγωγή τυχαίων ελέγχων εποπτείας της αγοράς για τα επιβατικά οχήματα, μεταξύ άλλων και χωρίς προκαθορισμένα πρωτόκολλα δοκιμής, τουλάχιστον στο 20% των νέων μοντέλων που διατίθενται στην αγορά της Ένωσης κάθε χρόνο καθώς και σε αντιπροσωπευτική ποσότητα παλαιότερων μοντέλων, για να επαληθεύεται κατά πόσον τα οχήματα συμμορφώνονται προς τη νομοθεσία της Ένωσης για την ασφάλεια και την προστασία του περιβάλλοντος στις οδικές μεταφορές· πιστεύει ότι κατά την επιλογή των οχημάτων για δοκιμή σε επίπεδο Ένωσης θα πρέπει να δίνεται συνέχεια στις τεκμηριωμένες καταγγελίες και να λαμβάνονται υπόψη δοκιμές εκ μέρους τρίτων, δεδομένα τηλεπισκόπησης, εκθέσεις περιοδικών τεχνικών ελέγχων και άλλες πληροφορίες·

36.  επισημαίνει την ανάγκη για συστηματική επιβολή της συμμόρφωσης της παραγωγής και της συμμόρφωσης εν χρήσει των οχημάτων από τις αρμόδιες εθνικές αρχές, υπό περαιτέρω συντονισμό και εποπτεία σε επίπεδο ΕΕ· πιστεύει ότι οι δοκιμές συμμόρφωσης της παραγωγής και συμμόρφωσης εν χρήσει θα πρέπει να πραγματοποιούνται από τεχνική υπηρεσία άλλη από εκείνη που είναι υπεύθυνη για την έγκριση τύπου του συγκεκριμένου αυτοκινήτου, και ότι οι εσωτερικές τεχνικές υπηρεσίες θα πρέπει να εξαιρούνται από την εκτέλεση της δοκιμής εκπομπών για σκοπούς έγκρισης τύπου· καλεί τα κράτη μέλη να διευκρινίσουν οριστικά, ποια αρχή είναι αρμόδια για την εποπτεία της αγοράς στην επικράτειά τους, να εξασφαλίσουν ότι η αρχή αυτή έχει επίγνωση των ευθυνών της, και να ενημερώσουν σχετικά την Επιτροπή· πιστεύει ότι η πολύ στενότερη συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρχών εποπτείας της αγοράς των κρατών μελών και της Επιτροπής, μεταξύ άλλων για τα εθνικά προγράμματα εποπτείας της αγοράς, θα ενισχύσει τη συνολική ποιότητα της εποπτείας της αγοράς στην ΕΕ και θα επιτρέψει στην Επιτροπή να εντοπίζει αδυναμίες στα εθνικά συστήματα εποπτείας της αγοράς·

37.  πιστεύει ότι ο καλύτερος συντονισμός και ο διάλογος μεταξύ των αρχών έγκρισης τύπου και της Επιτροπής, υπό μορφή φόρουμ συντονιζόμενου από την Επιτροπή, θα συμβάλει στην προαγωγή ορθών πρακτικών για την εξασφάλιση της αποτελεσματικής και εναρμονισμένης εφαρμογής των ρυθμίσεων σχετικά με την έγκριση τύπου και την εποπτεία της αγοράς·

38.  πιστεύει ότι η δυνατότητα ανεξάρτητης πλήρους επανεξέτασης των αποτελεσμάτων έγκρισης τύπου, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων από δοκιμές επιβράδυνσης με «νεκρά», θα βελτιώσει την αποτελεσματικότητα του πλαισίου, και ότι τα σχετικά δεδομένα θα πρέπει να είναι προσβάσιμα από τα ενδιαφερόμενα μέρη·

39.  ζητεί τη θέσπιση κλίμακας τελών για την εξασφάλιση επαρκούς και ανεξάρτητης χρηματοδότησης της έγκρισης τύπου, της εποπτείας της αγοράς και των δραστηριοτήτων των τεχνικών υπηρεσιών· πιστεύει ότι οι αρχές έγκρισης τύπου θα πρέπει να επιφορτιστούν με την ευθύνη του ελέγχου των εμπορικών και οικονομικών σχέσεων μεταξύ των κατασκευαστών αυτοκινήτων και των προμηθευτών, αφενός, και των τεχνικών υπηρεσιών, αφετέρου, προκειμένου να αποφεύγονται συγκρούσεις συμφερόντων·

40.  εφιστά την προσοχή στο σύστημα έγκρισης τύπου των ΗΠΑ –τα τέλη που εισπράττονται από τους κατασκευαστές για την κάλυψη του το κόστους των προγραμμάτων πιστοποίησης και συμμόρφωσης αποστέλλονται στο Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ, και στη συνέχεια το Κογκρέσο των ΗΠΑ διαθέτει κονδύλια στην Υπηρεσία Προστασίας του Περιβάλλοντος (ΕΡΑ) για να εφαρμόσει τα προγράμματά της– ως παράδειγμα που μπορεί να χρησιμεύσει για τη βελτίωση της ανεξαρτησίας του συστήματος της ΕΕ·

41.  καλεί την Επιτροπή και τους συννομοθέτες να εξετάσουν επίσης τη σκοπιμότητα της καθιέρωσης δοκιμών PEMS ή ελέγχων συμμόρφωσης εν χρήσει για ήδη κυκλοφορούντα οχήματα, τουλάχιστον ως μηχανισμού ελέγχου, και να αναθέσουν στο ΚΚΕρ εντολή για τη διεξαγωγή ελέγχων συμμόρφωσης εν χρήσει με συστήματα PEMS εντός του νέου πλαισίου έγκρισης τύπου·

42.  καλεί τους συννομοθέτες, να θεσπίσουν στον επικείμενο κανονισμό για την έγκριση και την εποπτεία της αγοράς μηχανοκίνητων οχημάτων δίκτυο τηλεπισκόπησης σε επίπεδο ΕΕ, για την παρακολούθηση των πραγματικών εκπομπών του στόλου των αυτοκινήτων και τον εντοπισμό των υπερβολικά ρυπογόνων οχημάτων, προκειμένου να καταστούν περισσότερο στοχευμένοι οι έλεγχοι της συμμόρφωσης εν χρήσει και να εντοπίζονται τα αυτοκίνητα που έχουν ενδεχομένως μετασκευαστεί παράνομα με τροποποιήσεις στον εξοπλισμό (π.χ. πλάκες απενεργοποίησης του συστήματος ανακυκλοφορίας των καυσαερίων (EGR), αφαίρεση φίλτρου αιωρούμενων σωματιδίων (SCR), απενεργοποίηση επιλεκτικής καταλυτικής αναγωγής (DPF), ή τροποποίηση του λογισμικού (παράνομη ρύθμιση του ολοκληρωμένου κυκλώματος))·

43.  καλεί την Επιτροπή να κάνει χρήση των εξουσιών που της έχουν ανατεθεί σύμφωνα με το άρθρο 17 της οδηγίας 2014/45/ΕΕ για τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους προκειμένου να επικαιροποιήσει τις μεθόδους δοκιμής για τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο των αυτοκινήτων ώστε να μετρώνται οι εκπομπές NOx των αυτοκινήτων·

44.  πιστεύει ότι οι αρχές έγκρισης τύπου, οι αρχές εποπτείας της αγοράς και οι τεχνικές υπηρεσίες θα πρέπει να εκτελούν τα καθήκοντά τους· θεωρεί ότι θα πρέπει, συνεπώς, να αναβαθμίζουν διαρκώς και σημαντικά το επίπεδο ικανότητάς τους, και για τον σκοπό αυτό ζητεί την καθιέρωση τακτικών, ανεξάρτητων ελέγχων των ικανοτήτων τους·

45.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο να καταστεί υποχρεωτικό για τους κατασκευαστές να κοινοποιούν στην Επιτροπή την επιλογή τους όσον αφορά την τεχνική υπηρεσία, προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι η Επιτροπή είναι πλήρως ενήμερη για την κατάσταση·

46.  καλεί τα κράτη μέλη να απαιτούν από τους κατασκευαστές αυτοκινήτων να γνωστοποιούν και να αιτιολογούν στις αρχές έγκρισης τύπου τις στρατηγικές τους για τις εκπομπές, όπως συμβαίνει για τα βαρέα οχήματα·

47.  καλεί τα κράτη μέλη να εξετάσουν κατά πόσο οι «τυπικές» λύσεις που προτείνουν οι κατασκευαστές για την επισκευή των οχημάτων στα οποία είναι εγκατεστημένα δόλια συστήματα συμμορφώνονται πράγματι προς τις διατάξεις όσον αφορά τις εκπομπές, και ζητεί να διεξάγονται δειγματοληπτικοί έλεγχοι στα νέα οχήματα που έχουν υποστεί επισκευή·

Επιβολή και κυρώσεις

48.  ζητεί την αυστηρότερη και αποτελεσματικότερη επιβολή των κανόνων μέτρησης των εκπομπών των οχημάτων στην ΕΕ· προτείνει να αναμορφωθεί χωρίς καθυστέρηση η δομή διακυβέρνησης για τις εκπομπές των αυτοκινήτων, στα πρότυπα των άλλων τομέων των μεταφορών·

49.  υπενθυμίζει ότι οι κανόνες για την μέτρηση των εκπομπών έχουν ως στόχο τη βελτίωση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα, η οποία δεν είχε επιτευχθεί στο παρελθόν, εν μέρει λόγω χαλαρότητας στην επιβολή του νόμου και εν μέρει λόγω παραποίησης από ορισμένους κατασκευαστές αυτοκινήτων· θεωρεί ότι οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις εκπομπές των αυτοκινήτων και τα δεδομένα για την εξέλιξη της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα για να αξιολογήσουν αν έχει επιτευχθεί ο επιδιωκόμενος στόχος·

50.  προτείνει τη δημιουργία μόνιμου διεθνούς πλαισίου συνεργασίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες (EPA) σχετικά με τις εκπομπές, για την ανταλλαγή πληροφοριών και την κοινή ανάληψη ενεργειών εποπτείας της· παρόμοιες ενέργειες έχουν ήδη αναληφθεί για άλλα προϊόντα στην ΕΕ·

51.  καλεί την Επιτροπή να κινήσει διαδικασίες επί παραβάσει κατά των κρατών μελών που δεν ασκούν αποτελεσματική εποπτεία της αγοράς και δεν έχουν καθιερώσει εθνικό σύστημα κυρώσεων για παραβάσεις του δικαίου της ΕΕ, όπως απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία·

52.  προτείνει να ανατεθεί στην Επιτροπή εξουσία να επιβάλλει στους κατασκευαστές αυτοκινήτων αποτελεσματικά, αναλογικά και αποτρεπτικά διοικητικά πρόστιμα και να απαιτεί επανορθωτικές ενέργειες όταν διαπιστώνει κρούσματα μη συμμόρφωσης των οχημάτων τους· θεωρεί ότι οι δυνατές κυρώσεις θα πρέπει να περιλαμβάνουν την απόσυρση της έγκρισης τύπου και την καθιέρωση προγραμμάτων ανάκλησης σε επίπεδο ΕΕ·

53.  πιστεύει ότι οι πόροι που συγκεντρώνονται με τα πρόστιμα αυτά θα πρέπει να κρατούνται από τα κράτη μέλη για την αποζημίωση των προσώπων που έχουν θιγεί από την παραβίαση και για άλλες παρόμοιες δραστηριότητες υπέρ των καταναλωτών ή, όπου είναι σκόπιμο, για την προστασία του περιβάλλοντος εντός των κρατών μελών·

54.  καλεί τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν ώστε οι διατάξεις σχετικά με τις κυρώσεις για παραβάσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2007 από κατασκευαστές να είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές, και να κοινοποιούνται αμέσως στην Επιτροπή·

55.  καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν αυστηρότερα μέτρα στον απόηχο του σκανδάλου της παραποίησης των εκπομπών· καλεί τα κράτη μέλη και τις αρχές τους για την έγκριση τύπου να εξετάσουν τις πληροφορίες σχετικά με τις βασικές και επικουρικές στρατηγικές ελέγχου των εκπομπών –τις οποίες πρέπει να κοινοποιήσουν οι κατασκευαστές αυτοκινήτων– για τα αυτοκίνητα Euro 5 και Euro 6 για τα οποία έχει δοθεί έγκριση τύπου και στα οποία παρατηρήθηκε μη φυσιολογική συμπεριφορά κατά τα προγράμματα δοκιμών, και να ελέγξουν τη συμμόρφωσή τους προς τις ερμηνευτικές κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής σχετικά με τις ρυθμίσεις για τις διατάξεις αναστολής· καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόζουν τις προβλεπόμενες κυρώσεις στις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης, μεταξύ άλλων με προγράμματα υποχρεωτικής ανάκλησης και με την ακύρωση εγκρίσεων τύπου· καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει μια συντονισμένη προσέγγιση όσον αφορά τα προγράμματα ανάκλησης σε ολόκληρη την ΕΕ·

56.  καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να διευκρινίσουν στους ιδιοκτήτες των επηρεαζόμενων οχημάτων αν είναι υποχρεωμένοι ή όχι να επισκευάσουν τα οχήματα αυτά, και τις νομικές συνέπειες που προκύπτουν από τις συγκεκριμένες επισκευές όσον αφορά τη συμμόρφωση προς τις διατάξεις περί εκπομπών, τις υποχρεώσεις σε σχέση με τον τεχνικό έλεγχο των οχημάτων, τη φορολογία, και τις συνέπειες από μια ενδεχόμενη ανακατάταξη του οχήματος, κ.λπ.·

57.  επισημαίνει ότι είναι δύσκολο να συγκεντρωθούν πληροφορίες σχετικά με τις κυρώσεις στα κράτη μέλη, λόγω έλλειψης στατιστικών σε εθνικό επίπεδο· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συγκεντρώνουν σε τακτική βάση σχετικά στατιστικά στοιχεία·

58.  καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να ενισχύσουν την ευρωπαϊκή εφαρμογή μηχανισμών όπως το Δίκτυο της ΕΚ για την εφαρμογή και την επιβολή του δικαίου του περιβάλλοντος (IMPEL)·

Δικαιώματα των καταναλωτών

59.   καλεί τα κράτη μέλη να μεριμνούν ώστε να παρέχονται στους καταναλωτές λεπτομερείς και κατανοητές πληροφορίες σχετικά με τις τροποποιήσεις που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο των προγραμμάτων ανάκλησης και κατά τους ελέγχους συντήρησης, ώστε να βελτιωθεί η διαφάνεια για τους καταναλωτές και να αυξηθεί η εμπιστοσύνη στην αγορά αυτοκινήτων·

60.  τονίζει ότι μετά τις ανακλήσεις τα οχήματα πρέπει να πληρούν τις νομικές απαιτήσεις που καθορίζονται στη νομοθεσία της ΕΕ· επισημαίνει επίσης ότι, πέρα από τα προγράμματα ανάκλησης, θα πρέπει να εξεταστούν περαιτέρω μορφές επανόρθωσης· για τον σκοπό αυτό, ζητεί από την Επιτροπή να αξιολογήσει τους ισχύοντες κανόνες της ΕΕ σχετικά με την προστασία των καταναλωτών και να υποβάλει κατάλληλες προτάσεις·

61.  υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να παρέχονται στους καταναλωτές ρεαλιστικές, ακριβείς και αξιόπιστες πληροφορίες σχετικά με την κατανάλωση καυσίμου και τις εκπομπές ατμοσφαιρικών ρύπων του αυτοκινήτου τους, προκειμένου να ευαισθητοποιηθούν περισσότερο και να υποστηρίζονται καλύτερα στη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων για την αγορά αυτοκινήτου· ζητεί να αναληφθεί δράση από την ΕΕ για την ενημέρωση των καταναλωτών σχετικά με τις εκπομπές ρύπων όπως NOx και σωματιδίων·

Καθαρά οχήματα

62.  καλεί την Επιτροπή και τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών να συνεργαστούν πλήρως και να εφαρμόσουν μια στρατηγική για κινητικότητα χαμηλών εκπομπών·

63.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αξιολογήσουν την αποτελεσματικότητα των σημερινών ζωνών χαμηλών εκπομπών στις πόλεις, δεδομένου ότι τα πρότυπα Euro για τα ελαφρά οχήματα δεν αντικατοπτρίζουν τις εκπομπές υπό πραγματικές συνθήκες, και να εξετάσουν το όφελος από την καθιέρωση σήματος ή προτύπου οχήματος εξαιρετικά χαμηλών εκπομπών (ULEV) για οχήματα που πληρούν τις οριακές τιμές εκπομπών σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης·

64.  καλεί την Επιτροπή και τους συννομοθέτες να ακολουθήσουν μια πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση στις πολιτικές τους για τη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων των οχημάτων, προκειμένου να εξασφαλιστεί πρόοδος στην επίτευξη τόσο των στόχων για απαλλαγή από ανθρακούχες εκπομπές όσο και εκείνων για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα, για παράδειγμα με την προώθηση του εξηλεκτρισμού ή με τη στροφή σε εναλλακτικούς κινητήρες για τον στόλο των οχημάτων·

65.  καλεί την Επιτροπή, για τον σκοπό αυτό, να επανεξετάσει την οδηγία «Καθαρή ενέργεια για τις μεταφορές» και να καταρτίσει σχέδιο κανονισμού σχετικά με τα πρότυπα CO2 για τους στόλους αυτοκινήτων που θα διοχετεύονται στην αγορά από το 2025 και μετά, με τη συμπερίληψη εντολών για οχήματα μηδενικών εκπομπών (ZEV) και οχήματα εξαιρετικά χαμηλών εκπομπών (ULEV), που να επιβάλλουν τη σταδιακή αύξηση του μεριδίου των οχημάτων μηδενικών και εξαιρετικά χαμηλών εκπομπών στον συνολικό στόλο οχημάτων με στόχο τη σταδιακή κατάργηση των νέων αυτοκινήτων που εκπέμπουν CO2 έως το 2035·

66.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν πολιτικές για πράσινες δημόσιες συμβάσεις, με την αγορά οχημάτων ZEV και ULEV από τις δημόσιες αρχές για τους στόλους τους, ή για (ημι)δημόσια προγράμματα κοινοχρησίας αυτοκινήτων·

67.  καλεί την Επιτροπή να επανεξετάσει τα όρια των εκπομπών που καθορίζονται στο παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2007, με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα στην Ένωση και την επίτευξη των οριακών τιμών της Ένωσης για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα, καθώς και των επιπέδων που συνιστά ο ΠΟΥ, και να υποβάλει, το αργότερο έως το 2025, προτάσεις, όπου είναι σκόπιμο, για νέα, τεχνολογικά ουδέτερα όρια εκπομπών Euro7 για όλα τα οχήματα των κατηγοριών M1 και N1 που θα διατίθενται στην αγορά της Ένωσης·

68.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο αναθεώρησης της οδηγίας σχετικά με την περιβαλλοντική ευθύνη (2004/35/ΕΚ), ώστε να περιλάβει τις περιβαλλοντικές ζημίες από την ατμοσφαιρική ρύπανση που προκαλείται λόγω της παραβίασης, από τους κατασκευαστές αυτοκινήτων, της νομοθεσίας της ΕΕ για τις εκπομπές των αυτοκινήτων· πιστεύει ότι, αν οι κατασκευαστές αυτοκινήτων θεωρηθούν οικονομικά υπεύθυνοι για την επανόρθωση της περιβαλλοντικής ζημίας που προκαλούν, μπορεί να αναμένεται αυξημένο επίπεδο πρόληψης και προφύλαξης·

Εξουσίες και περιορισμοί της εξεταστικής επιτροπής

69.  καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να μεριμνήσουν για την έγκαιρη ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων σχετικά με την πρόταση του Κοινοβουλίου για την έκδοση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις λεπτομερείς διατάξεις που διέπουν την άσκηση του δικαιώματος εξέτασης των πραγμάτων από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την κατάργηση της απόφασης 95/167/ΕΚ·

70.  θεωρεί ότι έχει ζωτική σημασία για την άσκηση του δημοκρατικού ελέγχου επί της εκτελεστικής εξουσίας, να ανατεθούν στο Κοινοβούλιο αρμοδιότητες εξέτασης των πραγμάτων ανάλογες εκείνων των εθνικών κοινοβουλίων της ΕΕ· πιστεύει ότι, για να μπορέσει να ασκήσει αυτόν τον ρόλο δημοκρατικού ελέγχου, το Κοινοβούλιο πρέπει να έχει τη δυνατότητα να καλεί και να υποχρεώνει μάρτυρες να παρουσιαστούν και να απαιτεί την προσκόμιση εγγράφων· πιστεύει ότι, για να ασκηθούν τα δικαιώματα αυτά, πρέπει τα κράτη μέλη να συμφωνήσουν να επιβάλλουν κυρώσεις κατά φυσικών προσώπων για την μη προσέλευση ή τη μη προσκόμιση έγγραφων σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία για τις εθνικές κοινοβουλευτικές έρευνες· επαναλαμβάνει τη στήριξη του Κοινοβουλίου στη θέση που παρουσιάζεται στην έκθεση του 2012 για το θέμα αυτό·

71.  θεωρεί ότι οι εξουσίες των εξεταστικών επιτροπών του Κοινοβουλίου θα πρέπει να ευθυγραμμίζονται καλύτερα με εκείνες των εθνικών κοινοβουλίων, ιδίως για να εξασφαλίζονται η ουσιαστική κλήτευση και συμμετοχή προσώπων και η επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση αρνήσεως συνεργασίας· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν τις σχετικές διατάξεις στην τρέχουσα πρόταση του Κοινοβουλίου·

72.  καλεί την Επιτροπή να αναθεωρήσει επειγόντως τον κώδικα συμπεριφοράς των Επιτρόπων, προκειμένου να συμπεριληφθούν διατάξεις σχετικά με την υποχρέωση λογοδοσίας των πρώην Επιτρόπων στο πλαίσιο ερευνών εξεταστικών επιτροπών για θέματα χάραξης πολιτικής και νομοθεσίας κατά τη διάρκεια της θητείας τους·

73.  ζητεί από την Επιτροπή να αξιοποιεί το χρονικό διάστημα μεταξύ της απόφασης στην Ολομέλεια για τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής και της έναρξης των εργασιών της εν λόγω επιτροπής, για να ετοιμάζει μια πρώτη σειρά εγγράφων σχετικών με την εντολή της εξεταστικής επιτροπής, προκειμένου να καθίσταται δυνατή η ταχύτερη παροχή πληροφοριών και να διευκολύνεται έτσι το έργο της εξεταστικής επιτροπής ήδη από την αρχή· θεωρεί, στο πλαίσιο αυτό, ότι οι κανόνες για την αρχειοθέτηση και τη διαβίβαση εγγράφων στην Επιτροπή θα πρέπει να αναθεωρηθούν και να βελτιωθούν ώστε να διευκολυνθούν οι μελλοντικές έρευνες·

74.  προτείνει τη σύσταση ενιαίου σημείου επαφής στην Επιτροπή, για τις σχέσεις με τις εξεταστικές επιτροπές του Κοινοβουλίου, ιδίως όταν εμπλέκονται διάφορες γενικές διευθύνσεις, προκειμένου να διευκολύνεται η ροή των πληροφοριών, αφενός, και να αξιοποιούνται οι επιτυγχανόμενες ορθές πρακτικές, αφετέρου·

75.  επισημαίνει ότι σε διάφορες πρόσφατες εξεταστικές επιτροπές και ειδικές επιτροπές, η Επιτροπή και το Συμβούλιο δεν διέθεσαν σε ορισμένες περιπτώσεις τα ζητηθέντα έγγραφα, ενώ σε άλλες περιπτώσεις διέθεσαν μεν τα ζητηθέντα έγγραφα, αλλά με μεγάλη καθυστέρηση· θεωρεί ότι πρέπει να καθιερωθεί μηχανισμός λογοδοσίας που να εξασφαλίζει την άμεση και εγγυημένη διαβίβαση στο Κοινοβούλιο των εγγράφων τα οποία ζητούν και δικαιούνται να λάβουν οι εξεταστικές ή οι ειδικές επιτροπές·

76.  καλεί την Επιτροπή να βελτιώσει την ικανότητά της να χειρίζεται αιτήματα εγγράφων, τόσο από εξεταστικές επιτροπές όσο και από δημοσιογράφους και πολίτες, σύμφωνα με τους αντίστοιχους ισχύοντες κανόνες πρόσβασης σε έγγραφα, εγκαίρως και με αποδεκτή ποιότητα· καλεί την Επιτροπή να δημοσιοποιεί τα έγγραφα αυτά στην αυθεντική τους μορφή και να αποφεύγει τις χρονοβόρες αλλαγές ή μετατροπές μορφοτύπου που ενδέχεται να προκαλούν και αλλοιώσεις στο περιεχόμενο των εγγράφων· επιπλέον, καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι οι πληροφορίες που αποθηκεύονται σε μηχαναγνώσιμο μορφότυπο, π.χ. σε βάση δεδομένων, θα δημοσιοποιούνται επίσης σε μηχαναγνώσιμο μορφότυπο·

77.  επισημαίνει ότι αποτελεί ευθύνη της εξεταστικής επιτροπής να αποφασίζει αν οι πληροφορίες που αφορά ένα αίτημα είναι σημαντικές για τις εργασίες της επιτροπής· επισημαίνει ότι η απόφαση αυτή δεν θα πρέπει να εναπόκειται στους αποδέκτες των αιτήσεων για πρόσβαση σε έγγραφα· καλεί την Επιτροπή να καταστήσει την ευθύνη αυτή επαρκώς σαφή στις κατευθυντήριες γραμμές της σχετικά με τις αιτήσεις πρόσβασης σε έγγραφα·

78.  ζητεί από τα κράτη μέλη να τηρούν τις νομικές υποχρεώσεις τους έναντι των εξεταστικών επιτροπών, όπως προβλέπεται στην απόφαση 95/167/ΕΚ, και συγκεκριμένα στο άρθρο 3 της απόφασης αυτής· ζητεί επίσης από τα κράτη μέλη, λαμβανομένων υπόψη των σημαντικών καθυστερήσεων που έχουν διαπιστωθεί όσον αφορά την απόκρισή τους, να βοηθούν τις εξεταστικές επιτροπές με σεβασμό της αρχής της καλόπιστης συνεργασίας, όπως προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 ΣΛΕΕ·

79.  καλεί τα κράτη μέλη που έχουν διεξαγάγει έρευνες σε εθνικό επίπεδο για τις εκπομπές ρύπων από τα επιβατικά αυτοκίνητα να διαβιβάσουν χωρίς καθυστέρηση στην Επιτροπή και το Κοινοβούλιο τα πλήρη σύνολα δεδομένων και τα αποτελέσματα των ερευνών τους·

80.  θεωρεί ότι το πρώτο μέρος της εντολής της επιτροπής θα πρέπει να αφορά τη συλλογή και ανάλυση των σχετικών εγγράφων πριν από την έναρξη των δημόσιων ακροάσεων· κρίνει σκόπιμο να προβλεφθεί ένα χρονικό διάστημα «αποστασιοποίησης» μεταξύ του τέλους των ακροάσεων και της εκπόνησης της τελικής έκθεσης, προκειμένου να συλλέγονται όλα τα στοιχεία, να αναλύονται κατάλληλα και να ενσωματώνονται πλήρως στην έκθεση·

81.  πιστεύει ότι το 12μηνο χρονικό όριο για τις εξεταστικές επιτροπές είναι αυθαίρετο και συχνά ανεπαρκές· πιστεύει ότι τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής είναι σε καλύτερη θέση να κρίνουν αν μια έρευνα θα πρέπει να παραταθεί και, αν ναι, για ποια περίοδο·

82.  παρατηρεί ότι το άρθρο 198 του Κανονισμού του Κοινοβουλίου θα πρέπει να προσδιορίζει με μεγαλύτερη σαφήνεια, πότε αρχίζει η θητεία μιας εξεταστικής επιτροπής· προτείνει να προσφέρεται επαρκής ευελιξία ώστε να εξασφαλίζεται επάρκεια χρόνου για τις έρευνες· ζητεί, οι εργασίες της εξεταστικής επιτροπής να μην αρχίζουν παρά μόνο αφού ληφθούν τα ζητηθέντα έγγραφα από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ·

83.  θεωρεί ότι δεν θα πρέπει να περιλαμβάνεται αναγκαστικά ενδιάμεση έκθεση στις μελλοντικές εντολές, προκειμένου να μην προδικάζονται τα τελικά συμπεράσματα της έρευνας·

84.  θεωρεί ότι οι εξεταστικές επιτροπές θα πρέπει στο μέλλον να οργανώνονται διαφορετικά, προκειμένου να εξασφαλίζονται μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και απόδοση στην οργάνωση και τη διεξαγωγή των εργασιών των επιτροπών, ιδίως κατά τις δημόσιες ακροάσεις·

85.  υπογραμμίζει ότι οι εσωτερικοί διοικητικοί κανόνες του Κοινοβουλίου ευθυγραμμίζονται με την καθιερωμένη πρακτική των μονίμων επιτροπών και, επομένως, συχνά δεν ενδείκνυνται για την ειδική και προσωρινή φύση των εξεταστικών επιτροπών, που λειτουργούν σε πιο ασυνήθιστες περιστάσεις, με πολύ συγκεκριμένο αντικείμενο και περιορισμένο χρονικό πλαίσιο· θεωρεί, συνεπώς, ότι η ανάπτυξη ενός καθορισμένου συνόλου κανόνων για την αποτελεσματική λειτουργία των εξεταστικών επιτροπών, σε ό,τι αφορά τη διεξαγωγή ακροάσεων και αποστολών, για παράδειγμα, με τρόπο που να εγγυάται δίκαιη πολιτική εκπροσώπηση, θα εξασφάλιζε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα· θεωρεί ότι υπάρχει κίνδυνος, δημοσιονομικοί περιορισμοί να μην επιτρέψουν σε εξεταστικές επιτροπές να διεξαγάγουν όλες τις ακροάσεις εμπειρογνωμόνων που κρίνουν απαραίτητο για την εκτέλεση της αποστολής τους· θεωρεί ότι οι εσωτερικές προθεσμίες για την έγκριση ακροάσεων και αποστολών θα πρέπει να καταστούν πιο ευέλικτες·

86.  θεωρεί ότι οι εξεταστικές επιτροπές θα πρέπει να έχουν πρόσβαση κατά προτεραιότητα και ειδικούς πόρους στις αρμόδιες υπηρεσίες του Κοινοβουλίου, προκειμένου οι τελευταίες να μπορούν να ανταποκρίνονται συγκεκριμένα σε αιτήματα για μελέτες, ενημερωτικά σημειώματα, κ.λπ., μέσα στα χρονικά πλαίσια που προβλέπονται από τους κανόνες·

87.  επισημαίνει ότι οι ισχύοντες κανόνες για την πρόσβαση σε διαβαθμισμένες και άλλες εμπιστευτικές πληροφορίες που διατίθενται από το Συμβούλιο, την Επιτροπή ή τα κράτη μέλη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο πλαίσιο έρευνας εξεταστικής επιτροπής δεν παρέχουν πλήρη νομική σαφήνεια αλλά, σύμφωνα με τη γενικά επικρατούσα ερμηνεία, εξαιρούν τους διαπιστευμένους κοινοβουλευτικούς βοηθούς (ΔΚΒ) από την ανάγνωση και ανάλυση μη διαβαθμισμένων «άλλων εμπιστευτικών πληροφοριών» σε ασφαλή αίθουσα ανάγνωσης· επισημαίνει ότι ορισμένοι βουλευτές έκριναν πως ο κανόνας αυτός εμποδίζει την αποτελεσματική και διεξοδική εξέταση των σχετικών εγγράφων μέσα στα περιορισμένα χρονικά περιθώρια που διαθέτουν οι εξεταστικές επιτροπές, και ότι η επιτροπή TAXE 2, κατά τη διάρκεια της οποίας επιτράπηκε προσωρινά και κατ’ εξαίρεση η πρόσβαση των ΔΚΒ, μπόρεσε να αξιοποιήσει τους πόρους αυτούς με πιο ολοκληρωμένο και αποτελεσματικό τρόπο· ζητεί, συνεπώς, τη θέσπιση σαφώς διατυπωμένης διάταξης για τη διασφάλιση του δικαιώματος πρόσβασης σε έγγραφα για τους ΔΚΒ με βάση την αρχή της «ανάγκης να γνωρίζουν», στο πλαίσιο του ρόλου τους για επικουρία των βουλευτών, σε μια επαναδιαπραγματευμένη διοργανική συμφωνία· καλεί τις αρμόδιες αρχές να επισπεύσουν την επαναδιαπραγμάτευση του συγκεκριμένου θέματος, προκειμένου να μην υποβαθμίζεται η αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα των μελλοντικών και των τρεχουσών κοινοβουλευτικών ερευνών·

°

°  °

88.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα σύσταση και την τελική έκθεση της εξεταστικής επιτροπής στο Συμβούλιο και την Επιτροπή, καθώς και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1)

ΕΕ L 113 της 19.5.1995, σ. 1.

(2)

ΕΕ L 10 της 15.1.2016, σ. 13.

(3)

ΕΕ L 171 της 29.6.2007, σ. 1.

(4)

ΕΕ L 263 της 9.10.2007, σ. 1.

(5)

ΕΕ L 152 της 11.6.2008, σ. 1.

(6)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0375.

(7)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0322.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου