Resolutsiooni ettepanek - B8-0178/2017Resolutsiooni ettepanek
B8-0178/2017

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK Vahemere piirkonna makropiirkondlike allstrateegiate väljatöötamise kohta

6.3.2017

vastavalt kodukorra artiklile 133

Nicola Caputo

B8-0178/2017

Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanek Vahemere piirkonna makropiirkondlike allstrateegiate väljatöötamise kohta

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma 27. juuni 2012. aasta raportit ELi makropiirkondlike strateegiate arengu, selle praeguste tavade ja tulevikuväljavaadete kohta, sealhulgas Vahemere piirkonnas,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 133,

A.  arvestades, et makropiirkondlikel strateegiatel on üha olulisem roll ELi ühtekuuluvuspoliitikas;

B.  arvestades, et Vahemere piirkond on sidus tervik, mis moodustab ühtse kultuurilise ja keskkonnaalase kogumi, millele on omased mitmesugused ühised omadused ja prioriteedid: samad põllumajandussaadused, sama külluslik taastuvenergia, sama tähtis turism ja samasugune looduskatastroofide oht;

C.  arvestades, et Vahemere piirkonna makropiirkondlik strateegia võimaldaks optimeerida Euroopa rahaliste vahendite kulutamist kõnealuses piirkonnas ja lahendada kõikidele samasse kogumisse kuuluvatele liikmesriikidele ühised probleemid;

D.  arvestades, et hiljuti töötati välja Aadria mere ja Joonia mere (Vahemere keskosa) makropiirkondlik strateegia ning et edasi tuleb liikuda makropiirkondlike allstrateegiate suunas, võttes arvesse kõnealuse piirkonna ulatust;

1.  palub komisjonil töötada välja kaks makropiirkondlikku strateegiat: ühe Vahemere lääneosa ja teise Vahemere idaosa kohta, mis võimaldaksid nendevahelist koostoimet ning koostoimet Vahemere keskosa strateegiaga.