Ontwerpresolutie - B8-0178/2017Ontwerpresolutie
B8-0178/2017

ONTWERPRESOLUTIE over het uitwerken van macroregionale substrategieën voor het Middellandse Zeegebied

6.3.2017

ingediend overeenkomstig artikel 133 van het Reglement

Nicola Caputo

B8-0178/2017

Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over het uitwerken van macroregionale substrategieën voor het Middellandse Zeegebied

Het Europees Parlement,

–  gezien zijn verslag van 27 juni 2012 over de ontwikkeling van de macroregionale strategieën van de EU: huidige praktijk en vooruitzichten, vooral in het Middellandse Zeegebied,

–  gezien artikel 133 van zijn Reglement,

A.  overwegende dat de macroregionale strategieën een steeds grotere rol spelen in het cohesiebeleid van de EU;

B.  overwegende dat de mediterrane regio een samenhangend geheel is dat één enkel cultuur- en milieubekken vormt waarin diverse eigenschappen en prioriteiten worden gedeeld: dezelfde landbouwproducten, een groot potentieel inzake hernieuwbare energie, hetzelfde belang van het toerisme en hetzelfde risico met betrekking tot natuurrampen;

C.  overwegende dat een macroregionale strategie voor het Middellandse Zeegebied het mogelijk zou maken het gebruik van de Europese middelen in het gebied te optimaliseren en een oplossing te bieden voor de problemen die alle lidstaten die dit bekken delen, gemeen hebben;

D.  overwegende dat onlangs een strategie voor de Adriatisch-Ionische macroregio (het centrale Middellandse Zeegebied) is uitgewerkt en dat deze een vervolg moet krijgen in macroregionale substrategieën, gezien de omvang van het gebied in kwestie;

1.  verzoekt de Commissie twee macroregionale strategieën uit te werken: een voor het westelijke Middellandse Zeegebied en een voor het oostelijke Middellandse Zeegebied, die met elkaar en met de strategie voor het centrale Middellandse Zeegebied in interactie kunnen treden.