Predlog resolucije - B8-0180/2017Predlog resolucije
B8-0180/2017

  PREDLOG RESOLUCIJE o odobritvi Komisije za spremenjeni načrt Nemčije za uvedbo cestnin

  8.3.2017 - (2017/2526(RSP))

  k vprašanju za ustni odgovor B8-0201/2017
  v skladu s členom 128(5) Poslovnika

  Karima Delli v imenu Odbora za promet in turizem


  Postopek : 2017/2526(RSP)
  Potek postopka na zasedanju
  Potek postopka za dokument :  
  B8-0180/2017
  Predložena besedila :
  B8-0180/2017
  Razprave :
  Sprejeta besedila :

  B8-0180/2017

  Resolucija Evropskega parlamenta o odobritvi Komisije za spremenjeni načrt Nemčije za uvedbo cestnin

  (2017/2526(RSP))

  Evropski parlament,

  –  ob upoštevanju bele knjige Komisije z naslovom „Načrt za enotni evropski prometni prostor – na poti h konkurenčnemu in z viri gospodarnemu prometnemu sistemu“,

  –  ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1315/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o smernicah Unije za razvoj vseevropskega prometnega omrežja in razveljavitvi Sklepa št. 661/2010/EU[1],

  –  ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 20. julija 2016 o evropski strategiji za mobilnost z nizkimi emisijami (COM(2016)0501),

  –  ob upoštevanju, da je nemški zvezni parlament dne 27. marca 2015 sprejel zakonodajni predlog o uvedbi pristojbine za uporabo zveznih cest („Entwurf eines Gesetzes zur Einführung einer Infrastrukturabgabe für die Benutzung von Bundesfernstraßen“) in drugi zakon o spremembi zakona o davku na motorna vozila in zakona o davku od zavarovalnih poslov („Zweites Gesetz zur Änderung des Kraftfahrzeugsteuergesetzes und des Versicherungsteuergesetzes“),

  –  ob upoštevanju, da je nemški zvezni svet dne 8. maja 2015 sprejel zakon o uvedbi pristojbine za uporabo zveznih cest („Gesetz zur Einführung einer Infrastrukturabgabe für die Benutzung von Bundesfernstraßen“) in drugi zakon o spremembi zakona o davku na motorna vozila in zakona o davku od zavarovalnih poslov („Zweites Gesetz zur Änderung des Kraftfahrzeugsteuergesetzes und des Versicherungsteuergesetzes“),

  –  ob upoštevanju postopka za ugotavljanje kršitev v zvezi z uvedbo nove ureditve cestnin za zasebna vozila („Pkw-Maut“), ki ga je Komisija sprožila 18. junija 2015,

  –  ob upoštevanju sporazuma z dne 1. decembra 2016 med predsednikom Komisije in nemškim ministrstvom za promet in digitalno infrastrukturo v zvezi z nemškim cestninskim sistemom („Pkw-Maut“),

  –  ob upoštevanju Direktive 1999/62/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. junija 1999 o cestnih pristojbinah za uporabo določene infrastrukture za težka tovorna vozila[2] in njene prihodnje revizije v okviru pobude Komisije za ceste v letu 2017,

  –  ob upoštevanju Direktive 2004/52/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o interoperabilnosti elektronskih cestninskih sistemov v Skupnosti[3] in njene prihodnje revizije v okviru pobude Komisije za ceste v letu 2017,

  –  ob upoštevanju načela nediskriminacije, kot je zapisano v členu 18 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) in zakonodaji EU, ki prepoveduje diskriminacijo na podlagi državljanstva,

  –  ob upoštevanju vprašanja Komisiji o njeni odobritvi za spremenjeni načrt Nemčije za uvedbo cestnin (O-000152/2016 – B8-0201/2017),

  –  ob upoštevanju predloga resolucije Odbora za promet in turizem,

  –  ob upoštevanju člena 128(5) in člena 123(2) Poslovnika,

  A.  ker trenutno poteka pregled, ali je načrt Nemčije za uvedbo cestnin za lahka vozila v skladu s sedanjimi politikami Evropske unije;

  B.  ker je sistem povračil, ki neposredno ali posredno temelji na državljanstvu, diskriminatoren, v nasprotju z vodilnimi načeli Evropske unije, ovira čezmejno mobilnost in slabi evropski enotni trg;

  C.  ker je načrt Nemčije za uvedbo cestnin verjetno v nasprotju z načelom nesdiskriminacije ter z načeloma „uporabnik plača“ in „onesnaževalec plača“;

  D.  ker so nacionalni cestninski sistemi, s katerimi se pristojbine uvajajo neposredno ali posredno na podlagi državljanstva, v nasprotju z zakonodajo EU;

  E.  ker imajo nacionalni cestninski sistemi še zlasti negativen učinek na državljane v obmejnih regijah, ki imajo opravka z različnimi cestninskimi sistemi in s tem povezanimi stroški, poleg tega pa ovirajo prosti čezmejni promet in ustvarjajo nepotrebne ovire za nadaljnje evropsko povezovanje;

  F.  ker bi dodatne upravne obremenitve, ki iz tega izhajajo, povzročile višje stroške in morebitne nepregledne postopke, s čimer bi se zmanjšala predvidena dodatna sredstva za naložbe in infrastrukturo;

  1.  priznava, da je sektor prevoza bistven za gospodarsko rast, ker zagotavlja učinkovito in cenovno dostopno mobilnost državljanov in blaga v Evropski uniji in zunaj nje;

  2.  poudarja, da bi morale Komisija in države članice ustrezno vlagati v prometno infrastrukturo;

  3.  poziva Komisijo, naj izvaja obstoječe politike, kot so med drugim določene v beli knjigi o prometu iz leta 2011;

  4.  poudarja, da ima lahko zaračunavanje uporabe cestne infrastrukture bistveno vlogo pri prehodu na drugo vrsto prevoza in pri financiranju vzdrževanja in razvoja trajnostne, zanesljive, varne, učinkovite in v prihodnost usmerjene cestne infrastrukture v Evropski uniji;

  5.  poudarja, da bi morali biti cestninski sistemi za vse vrste vozil elektronski in temeljiti na prevoženi razdalji ter upoštevati načeli „uporabnik plača“ in „onesnaževalec plača“, ki sta zapisani v politikah in zakonodaji EU, da bi zagotovili internalizacijo zunanjih stroškov, povezanih s cestnim prometom;

  6.  poudarja, da je treba izboljšati kakovost storitev na področju cestne infrastrukture, zlasti glede varnosti, ter znatno zmanjšati zastoje;

  7.  spodbuja Komisijo, naj ob predlaganju nove zakonodaje, kot je revizija direktive o evrovinjeti, vključi zunanje stroške zaradi podnebnih sprememb in nesreč, ki jih zavarovanje ne krije; poleg tega poudarja, da se mora zakonodaja o internalizaciji zunanjih stroškov uporabljati za vse ceste in izključiti nepošteno konkurenco med različnimi načini prevoza;

  8.  poudarja, da je bil postopek za ugotavljanje kršitev proti Nemčiji, ki obravnava posredno diskriminacijo na podlagi državljanstva, do nadaljnjega zaustavljen brez ustrezne pravne utemeljitve, le na podlagi neformalnega političnega dogovora med predsednikom Komisije in nemškim ministrstvom za promet in digitalno infrastrukturo;

  9.  poudarja, da uvedba nacionalnih cestninskim sistemov ne bi smela ovirati dostopa do trga, rasti, konkurenčnosti in prožnosti prevoznikov in čezmejnih prevoznikov v EU, da se zagotovita nadaljnji razvoj in celovitost evropskega notranjega trga;

  10.  poziva Komisijo, naj zagotovi in razkrije ustrezne informacije generalnega direktorata za mobilnost in promet (GD MOVE) o analizi novih ukrepov v zvezi s cestnino za osebna vozila („PkW-Maut“), ki so jih predstavile nemške oblasti, ter o njihovi skladnosti z zakonodajo EU;

  11.  poudarja, da je ključna zahteva za nediskriminatorne cestnine, da uporabniki za uporabo istih cest plačajo enako dajatev; poudarja, da vsak nacionalni sistem cestninjenja, ki izvaja neposredno diskriminacijo na podlagi državljanstva ali je povezan z nacionalnimi davčnimi ukrepi v korist lastnim državljanom, npr. odbitkom nacionalnega davka na motorna vozila, in tako predvsem bremeni tuje uporabnike, pomeni kršitev načela nediskriminacije iz člena 18 PDEU; opozarja, da mora Komisija kot varuhinja Pogodb nadzorovati pravilno izvajanje in uporabo zakona, ko bo sprejet;

  12.  poziva Komisijo, naj Parlamentu predloži sporazum, ki je bil sklenjen z nemško vlado, ter izpostavi najpomembnejše razlike v primerjavi z nacionalno zakonodajo, ki so bile predložene Sodišču, ter utemelji, zakaj je sporazum v skladu z določbami Pogodb in zakonodajo EU;

  13.  meni, da nemški sistem cestninjena („Pkw-Maut“) iz decembra 2016 še vedno vsebuje elemente, ki pomenijo kršitev zakonodaje Unije in temeljnih načel Pogodb, zlasti v zvezi z diskriminacijo na podlagi državljanstva;

  14.  poudarja, da so potrebna skupna pravila za vzpostavitev skladnega, pravičnega, nediskriminatornega in harmoniziranega okvira za sisteme cestninjenja za vse vrste vozil in Evropski uniji;

  15.  poziva Komisijo, naj revizijo zakonodaje in harmoniziranega okvira v zvezi z evrovinjeto in evropskim elektronskim cestninjenjem (EETS) razume kot priložnost za vzpostavitev takšnega okvira ter za nadzor in spodbujanje pravilnega izvajanja te zakonodaje;

  16.  izpostavlja, da ima interoperabilnost elektronskih cestninskih sistemov bistveno vlogo pri omogočanju čezmejnega prometa in da države članice, ki ukrepajo same, ustvarjajo razdrobljenost in ovirajo enotni evropski prometni prostor;

  17.  zahteva, da Komisija predloži vse pravne in tehnične podrobnosti sporazuma z dne 1. decembra 2016 med predsednikom Komisije in nemškim ministrstvom za promet in digitalno infrastrukturo, ter pojasni vse pravne in politične vidike o tem, zakaj je bil ta sporazum, ki nemškim uporabnikom še vedno ne nalaga dodatnega bremena in zato ohranja posredno diskriminacijo na podlagi državljanstva, ocenjen kot zadostna osnova za začasno zaustavitev postopka za ugotavljanje kršitev proti Nemčiji, ki je bil sprožen prav zaradi te domnevne diskriminacije, in naj Parlament o tem ustrezno obvešča;

  18.  poziva Komisijo, naj ta postopek pozorno spremlja;

  19.  poziva Komisijo, naj Parlament s strukturiranim dialogom vključi v vse faze postopka;

  20.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji.