Ontwerpresolutie - B8-0181/2017Ontwerpresolutie
B8-0181/2017

ONTWERPRESOLUTIE over kinderen met pediatrische auto-immune neuropsychiatrische afwijkingen samenhangend met streptokokkeninfecties (PANDAS-syndroom)

1.3.2017

ingediend overeenkomstig artikel 133 van het Reglement

Piernicola Pedicini

B8-0181/2017

Resolutie van het Europees Parlement over kinderen met pediatrische auto-immune neuropsychiatrische afwijkingen samenhangend met streptokokkeninfecties (PANDAS-syndroom)

Het Europees Parlement,

–  gezien artikel 133 van zijn Reglement,

A.  overwegende dat het PANDAS-syndroom een syndroom van virale oorsprong is dat nog niet als zeldzame ziekte is erkend; overwegende dat het voorkomt bij 1 op de 2 000 kinderen tussen 3 jaar en de puberteit, en dat de symptomen onder meer bestaan uit ernstige obsessies, dwanghandelingen en/of tics, alsmede psychotisch gedrag in 8% van de gevallen;

B.  overwegende dat het PANDAS-syndroom lijkt op reumatische koorts en het Tourette-syndroom, en vergelijkbare symptomen en behandelingen kent;

C.  overwegende dat een gebrek aan kennis onder medici van het PANDAS-syndroom het stellen van een diagnose belemmert, hetgeen kan leiden tot een onjuiste en/of uitblijvende diagnose;

1.  verzoekt de Commissie en de lidstaten het PANDAS-syndroom de status van "erkende zeldzame ziekte" toe te kennen;

2.  verzoekt de Commissie en de lidstaten op nationaal en Europees niveau een bewustmakingscampagne over het PANDAS-syndroom op te starten;

3.  verzoekt de Commissie en de lidstaten onderzoek naar de behandeling van dit soort ziekten te bevorderen door meer geld beschikbaar te stellen voor onderzoekers die dagelijks onderzoek doen naar dit soort ziekten.