Διαδικασία : 2017/2598(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0183/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0183/2017

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 16/03/2017 - 6.4
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0089

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 525kWORD 58k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0183/2017
13.3.2017
PE598.536v01-00
 
B8-0183/2017

εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας

σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού


σχετικά με τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις συνόδους του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών το 2017 (2017/2598(RSP))


Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Cristian Dan Preda, Andrzej Grzyb, László Tőkés, Andrey Kovatchev, Ramona Nicole Mănescu, Ivan Štefanec, Ádám Kósa, Michaela Šojdrová εξ ονόματος της Ομάδας PPE

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις συνόδους του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών το 2017 (2017/2598(RSP))  
B8-0183/2017

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και τις συμβάσεις του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα προαιρετικά πρωτόκολλά τους,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών 60/251 για την ίδρυση του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΣΑΔΗΕ),

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών,

–  έχοντας υπόψη τη σύστασή του προς το Συμβούλιο, της 7ης Ιουλίου 2016, σχετικά με την 71η σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών(1),

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των επειγόντων ψηφισμάτων του 2016,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 14ης Δεκεμβρίου 2016 σχετικά με την ετήσια έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία ανά τον κόσμο το 2015 και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί του θέματος(2),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 2, το άρθρο 3 παράγραφος 5, τα άρθρα 18, 21, 27 και 47 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση,

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση 2015 του ΣΑΔΗΕ προς τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η προαγωγή και η διαφύλαξη της οικουμενικότητας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αποτελεί τμήμα του ηθικού και νομικού κεκτημένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έναν από τους ακρογωνιαίους λίθους της ευρωπαϊκής ενότητας και ακεραιότητας· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων πρέπει να ενσωματωθεί σε όλους τους τομείς πολιτικής της ΕΕ·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ είναι σταθερά προσηλωμένη στην πολυμέρεια και στα όργανα του ΟΗΕ όσον αφορά την προαγωγή και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τακτικές σύνοδοι του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών (ΣΑΔΗΕ), ο ορισμός ειδικών εισηγητών, ο μηχανισμός της καθολικής περιοδικής εξέτασης (UPR) και οι ειδικές διαδικασίες που αφορούν είτε σε ειδικές καταστάσεις χωρών είτε σε θεματικά ζητήματα, συμβάλλουν, στο σύνολό τους, στις διεθνείς προσπάθειες για την προαγωγή και τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου·

Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ

1.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το έργο του Ύπατου Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Zeid Ra’ad Al Hussein, και του ιδιαίτερου γραφείου του· υπενθυμίζει τη δέσμευση της ΕΕ να συνεχίσει να στηρίζει και να προασπίζει την ακεραιότητα, την ανεξαρτησία και τη λειτουργία του· επικροτεί τον ρόλο που διαδραματίζει η Ύπατη Αρμοστεία στην προαγωγή της συνεργασίας μεταξύ διεθνών και περιφερειακών μηχανισμών για τα ανθρώπινα δικαιώματα και στην εξεύρεση τρόπων ενίσχυσης του ρόλου των «περιφερειακών ρυθμίσεων» σε σχέση με τα οικουμενικά πρότυπα ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

2.  εκτιμά ότι η αποτελεσματικότητα και η αξιοπιστία του ΣΑΔΗΕ εξαρτώνται από την ειλικρινή δέσμευση των μελών του να προστατεύουν όλα τα άτομα σε όλες τις χώρες από τυχόν παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, σύμφωνα με τις διεθνείς συμβάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων για την προώθηση της οικουμενικότητας, της αμεροληψίας, της αντικειμενικότητας, της μη επιλεκτικότητας, του εποικοδομητικού διαλόγου και της συνεργασίας· ζητεί να καταβληθούν προσπάθειες για να αποφευχθεί η πόλωση των συζητήσεων στο πλαίσιο του ΣΑΔΗΕ και στηρίζει τον εποικοδομητικό διάλογο·

3.  καλεί τα κράτη μέλη να παρέχουν πρόσβαση στους ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες του ΣΑΔΗΕ, τους ειδικούς εισηγητές και στους εμπειρογνώμονες της Ύπατης Αρμοστείας για τη διερεύνηση εικαζόμενων παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να έχουν μια εποικοδομητική συνεργασία μαζί τους για να διορθώσουν την κατάσταση, να τηρούν τις δεσμεύσεις τους ως προς τις συμβάσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα και να προσφέρουν την πλήρη συνεργασία τους στο πλαίσιο των ειδικών διαδικασιών του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών (συμπεριλαμβανομένης της UPR)· παροτρύνει όλα τα κράτη να λάβουν συγκεκριμένα μέτρα προκειμένου να δοθεί συνέχεια στις συστάσεις της UPR και να ξεπεραστούν οι ανεπάρκειες με τη θέσπιση ενός μηχανισμού εφαρμογής και παρακολούθησης, συμπεριλαμβανομένης της καθιέρωσης εθνικών σχεδίων δράσης και εθνικών μηχανισμών συντονισμού·

4.  υπενθυμίζει την υποχρέωση της Γενικής Συνέλευσης, στο πλαίσιο της εκλογής των μελών του ΣΑΔΗΕ, να λαμβάνει υπόψη τον σεβασμό που επιδεικνύουν οι υποψήφιοι για την προαγωγή και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, το κράτος δικαίου και τη δημοκρατία· εκφράζει την ικανοποίησή του για την απόφαση της ΣΑΔΗΕ που ζητεί από τη συμβουλευτική επιτροπή του ΣΑΔΗΕ να εκπονήσει έκθεση αξιολόγησης για την πρόοδο που σημειώθηκε ως προς τη θέσπιση περιφερειακών και υποπεριφερειακών ρυθμίσεων για την προαγωγή και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να μεριμνήσουν ώστε να αποτυπώνεται ότι τα δικαιώματα και οι πρακτικές ψηφοφορίες είναι εξίσου σημαντικές και να βελτιώσουν τον συντονισμό των θέσεων της ΕΕ προς την κατεύθυνση αυτή· ζητεί μετ’ επιτάσεως από την ΕΕ να ομιλεί με μια φωνή και να εμφανίζεται με μια κοινή θέση της ΕΕ στις ψηφοφορίες στο ΣΑΔΗΕ·

5.  υπενθυμίζει τη σημασία που έχει η διασφάλιση ενεργού και διαρκούς συμμετοχής της ΕΕ στους μηχανισμούς του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ιδίως στην Τρίτη Επιτροπή, τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και στο ΣΑΔΗΕ· επικροτεί τις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ), των αντιπροσωπειών της ΕΕ στη Νέα Υόρκη και στη Γενεύη και των κρατών μελών για περαιτέρω βελτίωση της συνοχής της ΕΕ σε ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον ΟΗΕ·

Θεματικές προτεραιότητες

6.  υπογραμμίζει τη σημασία του ρόλου των ΜΚΟ και των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην προαγωγή και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· τονίζει το γεγονός ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα και οι θεμελιώδεις ελευθερίες πρέπει να προστατεύονται σε όλες τις εκφάνσεις τους, μεταξύ άλλων και στο πλαίσιο των νέων τεχνολογιών·

7.  εκφράζει την έντονη ανησυχία του για τις πολυάριθμες, συνεχώς αυξανόμενες απόπειρες συρρίκνωσης των περιθωρίων δράσης της κοινωνίας των πολιτών και των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· καταδικάζει κάθε πράξη βίας, παρενόχλησης, εκφοβισμού ή δίωξης υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καταγγελτών, δημοσιογράφων ή μπλόγκερ, είτε στο διαδίκτυο είτε εκτός διαδικτύου· καλεί όλα τα κράτη να προωθήσουν και να διασφαλίσουν ένα ασφαλές και ευνοϊκό περιβάλλον για τις ΜΚΟ, την κοινωνία των πολιτών, τους δημοσιογράφους και τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δίνοντας, μεταξύ άλλων, ιδιαίτερη έμφαση σε όλες τις ευάλωτες ομάδες, ώστε να δραστηριοποιούνται ανεξάρτητα και χωρίς παρεμβάσεις· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς τα κράτη που έχουν εγκρίνει περιοριστικούς νόμους κατά των ανεξάρτητων οργανώσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα να φροντίσουν για την άρση των νόμων αυτών·

8.  φρονεί ότι τα ελεύθερα, ανεξάρτητα και αμερόληπτα μέσα ενημέρωσης αποτελούν ένα από τα βασικά θεμέλια μιας δημοκρατικής κοινωνίας, όπου ο ανοικτός διάλογος διαδραματίζει καίριο ρόλο· υποστηρίζει την έκκληση για τον διορισμό ειδικού εκπροσώπου του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για την ασφάλεια των δημοσιογράφων· ζητεί να τεθούν σε όλα τα φόρουμ τα θέματα της ελευθερίας της έκφρασης στο διαδίκτυο, των ψηφιακών ελευθεριών και της σημασίας ενός ελεύθερου και ανοικτού διαδικτύου·

9.  υπενθυμίζει ότι το δικαίωμα στην ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και του συνέρχεσθαι εξακολουθεί να αποτελεί σημαντική πρόκληση· εκφράζει την ιδιαίτερη ικανοποίησή του για το έργο του ειδικού εισηγητή για τα δικαιώματα στην ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και του συνέρχεσθαι, Maina Kiai· καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ να λάβουν δεόντως υπόψη τις εκθέσεις·

10.  καλεί όλα τα κράτη μέλη να κυρώσουν χωρίς καθυστέρηση το Προαιρετικό Πρωτόκολλο στο Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα (ICCPR) και το Διεθνές Σύμφωνο για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα (ICESCR) το οποίο θεσπίζει μηχανισμούς καταγγελίας και έρευνας·

11.  αντιτίθεται σε κάθε μορφή διακρίσεων και διώξεων για οιονδήποτε λόγο ή ιδιότητα, όπως λόγω φυλής, χρώματος, γλώσσας, θρησκείας και πεποιθήσεων, κοινωνικής προέλευσης, κάστας, γέννησης, ηλικίας ή αναπηρίας· υποστηρίζει τη συνεργασία της ΕΕ στο πλαίσιο των ειδικών διαδικασιών· καλεί την ΕΕ να συνεχίσει την ενεργό προώθηση της ισότητας και της μη εισαγωγής διακρίσεων και τον αγώνα κατά της βίας και των διακρίσεων εις βάρος όλων των ατόμων·

12.  εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι πολλά άτομα, μεμονωμένα ή συλλογικά, υφίστανται παραβιάσεις του δικαιώματός τους στην ελευθερία θρησκείας ή πεποιθήσεων, ιδίως οι Χριστιανοί, οι οποίες διαπράττονται από κράτη και μη κρατικούς παράγοντες και οδηγούν σε διακρίσεις, ανισότητα και στιγματισμό· υπενθυμίζει την ανάγκη καταπολέμησης της μισαλλοδοξίας και των διακρίσεων λόγω θρησκείας ή πεποιθήσεων, προκειμένου να διασφαλισθεί ο σεβασμός άλλων αλληλεξαρτώμενων ανθρώπινων δικαιωμάτων, όπως η ελευθερία έκφρασης·

13.  καλεί την ΕΕ να εργαστεί για την καλύτερη προστασία των θρησκευτικών μειονοτήτων από τις διώξεις και τη βία και για την κατάργηση νόμων που ποινικοποιούν τη βλασφημία ή την αποστασία, οι οποίοι χρησιμεύουν ως πρόσχημα για τη δίωξη θρησκευτικών μειονοτήτων και ανθρώπων χωρίς θρησκευτική πίστη· ζητεί να υποστηριχθεί το έργο του ειδικού εισηγητή για την ελευθερία θρησκεύματος ή πεποιθήσεων·

14.  απευθύνει θερμή παρότρυνση να συνεχίσει η ΕΕ να υποστηρίζει την προσέγγιση της μηδενικής ανοχής απέναντι στη θανατική ποινή και την καλεί να επιδιώξει περαιτέρω να ενισχυθεί η διαπεριφερειακή στήριξη του ψηφίσματος της επόμενης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ για μορατόριουμ στη θανατική ποινή·

15.  παροτρύνει την ΕΕ να υψώσει τη φωνή της και να στηρίξει το έργο του ΟΗΕ κατά των βασανιστηρίων και άλλων τρόπων σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας, των ομαδικών εκτελέσεων, των εκτελέσεων για εγκλήματα μεταξύ άλλων για παραβάσεις που σχετίζονται με τα ναρκωτικά, και ζητεί να εντείνει η ΕΥΕΔ, σε όλα τα επίπεδα διαλόγου και σε όλα τα φόρουμ, τις προσπάθειες της ΕΕ για την καταπολέμηση των συνοπτικών εκτελέσεων, των βασανιστηρίων και άλλων μορφών κακομεταχείρισης, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές για την πολιτική της ΕΕ έναντι τρίτων χωρών όσον αφορά τα βασανιστήρια και άλλες μορφές σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας· ζητεί την οικουμενική κύρωση και την αποτελεσματική εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά των βασανιστηρίων και του προαιρετικού πρωτοκόλλου της·

16.  υποστηρίζει αταλάντευτα το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ) ως βασικό όργανο για την προσαγωγή των δραστών στη δικαιοσύνη και την παροχή συνδρομής στα θύματα ώστε να απονέμεται δικαιοσύνη με βάση την αρχή της συμπληρωματικότητας μεταξύ εγκλημάτων πολέμου, γενοκτονίας και εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας· ζητεί από όλα τα μέρη να παρέχουν πολιτική, διπλωματική, οικονομική και υλικοτεχνική στήριξη στην καθημερινή λειτουργία του ΔΠΔ·

17.  ζητεί να εξακολουθήσει η ΕΕ να ενισχύει το έργο του ΔΠΔ· υποστηρίζει τον ισχυρό διάλογο και τη συνεργασία μεταξύ του Δικαστηρίου, του ΟΗΕ και των υπηρεσιών του και του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ· θεωρεί λυπηρή την απόφαση ορισμένων αφρικανικών χωρών να αποχωρήσουν από το ΔΠΔ και τις καλεί να επανεξετάσουν τη θέση τους· καλεί όλα τα κράτη μέλη του ΟΗΕ να προσχωρήσουν στο Δικαστήριο κυρώνοντας το Καταστατικό της Ρώμης και να ενθαρρύνουν την κύρωση των τροποποιήσεων της Καμπάλα·

18.  καταδικάζει δριμύτατα τις συνεχιζόμενες σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιδίως αυτές που προκαλούνται από το Daesh, και τις επιθέσεις της Boko Haram με στόχο τα παιδιά, καθώς και άλλες επιθέσεις από τρομοκρατικές ή παραστρατιωτικές οργανώσεις κατά του άμαχου πληθυσμού, ιδίως των γυναικών και των παιδιών· καταγγέλλει τη συχνότητα και την κλίμακα των πράξεων καταστροφής της πολιτιστικής κληρονομιάς και ζητεί την υποστήριξη των σχετικών προσπαθειών που έχουν αναληφθεί σε διάφορα φόρουμ των Ηνωμένων Εθνών·

19.  καλεί την ΕΕ να εργαστεί ενεργά για μια πρωτοβουλία του ΟΗΕ για την αναγνώριση της γενοκτονίας εις βάρος εθνοτικών και θρησκευτικών μειονοτήτων που έχει διαπράξει το λεγόμενο ISIS/Daesh, και για την παραπομπή στο ΔΠΔ των υποθέσεων εικαζόμενων εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας, εγκλημάτων πολέμου και γενοκτονίας· υποστηρίζει τον ισχυρό διάλογο και τη συνεργασία μεταξύ του Δικαστηρίου, του ΟΗΕ και των υπηρεσιών του και του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ·

20.  ζητεί να καλέσει η ΕΕ όλα τα κράτη να θέσουν τα ανθρώπινα δικαιώματα στον πυρήνα των αντίστοιχων αναπτυξιακών πολιτικών τους και να υλοποιήσουν τη διακήρυξη του ΟΗΕ του 1986 για το δικαίωμα στην ανάπτυξη· εκφράζει την ικανοποίησή του για τον πρόσφατο διορισμό από το ΣΑΔΗΕ ειδικού εισηγητή για το δικαίωμα στην ανάπτυξη, η εντολή του οποίου περιλαμβάνει τη συμβολή στην προαγωγή, την προστασία και την εκπλήρωση του δικαιώματος στην ανάπτυξη στο πλαίσιο του Θεματολογίου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη 2030 και άλλων διεθνών συμφωνιών συνεργασίας για την ανάπτυξη· υπογραμμίζει ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα για όλους πρέπει να αποτελούν εγκάρσιο στοιχείο για την επίτευξη όλων των στόχων και των σκοπών του Θεματολογίου του 2030·

21.  καλεί την ΕΕ να συνεχίσει να προωθεί την ισότητα γυναικών και ανδρών και να υποστηρίξει ενεργά το έργο της Μονάδας του ΟΗΕ για τις Γυναίκες καθώς και τις πρωτοβουλίες για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στις δραστηριότητες και τα προγράμματά του· ζητεί συνεχή στήριξη των μέτρων για την ενίσχυση της χειραφέτησης των γυναικών και των κοριτσιών και την εξάλειψη κάθε μορφής βίας και διακρίσεων κατά των γυναικών και των κοριτσιών, συμπεριλαμβανομένης της έμφυλης βίας· ζητεί επίμονα από την ΕΕ να επιδιώξει διαπεριφερειακές πρωτοβουλίες για την προαγωγή, την προστασία και την εκπλήρωση των δικαιωμάτων των γυναικών·

22.  υπενθυμίζει τη δέσμευση της ΕΕ για ενσωμάτωση των πτυχών που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα ζητήματα φύλου σύμφωνα με τα ψηφίσματα ορόσημο 1325 (2000) και 1820 (2008) του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ σχετικά με τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια· καλεί την ΕΕ να υποστηρίξει διεθνώς την αναγνώριση της προστιθέμενης αξίας που έχει η συμμετοχή των γυναικών στην πρόληψη και την επίλυση διενέξεων, καθώς και στις ειρηνευτικές επιχειρήσεις, την ανθρωπιστική βοήθεια, την ανασυγκρότηση μετά τη λήξη των συγκρούσεων και τη βιώσιμη συμφιλίωση·

23.  καλεί την ΕΕ να συνεχίσει να προάγει τα δικαιώματα των παιδιών, ειδικότερα συμβάλλοντας στην εξασφάλιση της πρόσβασης των παιδιών στο νερό, τις εγκαταστάσεις αποχέτευσης, την περίθαλψη και στην εκπαίδευση, μεταξύ άλλων και σε ζώνες συγκρούσεων και καταυλισμούς προσφύγων, και στην εξάλειψη της παιδικής εργασίας, της στρατολόγησης παιδιών στρατιωτών, της στέρησης της ελευθερίας, των βασανιστηρίων, της εμπορίας παιδιών, των πρόωρων και καταναγκαστικών γάμων, της σεξουαλικής εκμετάλλευσης και επιβλαβών πρακτικών, όπως ο ακρωτηριασμός των γυναικείων γεννητικών οργάνων· ζητεί μέτρα για τη στήριξη και την ενίσχυση των διεθνών προσπαθειών μέσω του ΟΗΕ προκειμένου να δοθεί τέλος στη χρήση παιδιών στις ένοπλες συγκρούσεις και να αντιμετωπιστούν πιο αποτελεσματικά οι επιπτώσεις των συγκρούσεων και των καταστάσεων που διαμορφώνονται μετά από συγκρούσεις στις γυναίκες και στα κορίτσια· καλεί όλες τις χώρες του ΟΗΕ να τηρήσουν τις απορρέουσες από τις συνθήκες υποχρεώσεις τους και τις δεσμεύσεις τους δυνάμει της Σύμβασης για τα δικαιώματα του παιδιού, η οποία εγκρίθηκε το 1989, για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων όλων των παιδιών που υπάγονται στη δικαιοδοσία τους, ανεξάρτητα από το νομικό καθεστώς τους και χωρίς κανενός είδους διάκριση·

24.  καλεί τα κράτη μέλη να προαγάγουν τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, συμπεριλαμβανομένης της ισότιμης συμμετοχής και της κοινωνικής τους ένταξης· καλεί όλα τα κράτη να κυρώσουν και να εφαρμόσουν τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα άτομα με αναπηρία·

25.  καλεί την ΕΕ να συνεργαστεί με τους εταίρους για την εφαρμογή των κατευθυντήριων αρχών των Ηνωμένων Εθνών για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα, μεταξύ άλλων ενθαρρύνοντας τα κράτη να εγκρίνουν εθνικά σχέδια δράσης·

26.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη Δήλωση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες σχετικά με το ζήτημα των μαζικών μετακινήσεων προσφύγων και μεταναστών, η οποία οδήγησε στην έγκριση παγκόσμιου συμφώνου για ένα συνολικό πλαίσιο αντιμετώπισης των προσφύγων, και στη δέσμευση που ισχύει για τους μετανάστες και τους πρόσφυγες προκειμένου να σωθούν ζωές, με την αντιμετώπιση ειδικών αναγκών, την καταπολέμηση του ρατσισμού και της ξενοφοβίας, την πάταξη της εμπορίας ανθρώπων, τη διασφάλιση ίσης αναγνώρισης και προστασίας ενώπιον του νόμου και την εξασφάλιση της ένταξης στα εθνικά σχέδια ανάπτυξης· καλεί όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να διασφαλίσουν πολιτική δέσμευση, χρηματοδότηση και συγκεκριμένες πράξεις αλληλεγγύης για την υποστήριξη της Δήλωσης της Νέας Υόρκης για τους πρόσφυγες και μετανάστες, και υπενθυμίζει ότι το ζήτημα της μετανάστευσης θα πρέπει να εξακολουθήσει να εξετάζεται σε παγκόσμια κλίμακα και όχι μόνο σε ευρωπαϊκό επίπεδο· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να πρωτοστατήσουν σε αυτές τις διεθνείς προσπάθειες, καθώς και να τηρήσουν, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο, τις δεσμεύσεις τους για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των αιτούντων άσυλο, των προσφύγων, των μεταναστών και όλων των εκτοπισμένων, ιδίως των γυναικών, των παιδιών και των ευάλωτων ομάδων, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία·

27.  τονίζει πόσο σημαντικό είναι να υποστηριχθεί ο οικουμενικός χαρακτήρας και το αδιαίρετο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των ατομικών και πολιτικών, των οικονομικών, κοινωνικών και πολιτισμικών δικαιωμάτων, σύμφωνα με το άρθρο 21 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις Γενικές Διατάξεις για την Εξωτερική Δράση της Ένωσης·

28.  υπενθυμίζει ότι η εσωτερική και εξωτερική συνοχή στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι κεφαλαιώδους σημασίας για την αξιοπιστία της πολιτικής ανθρωπίνων δικαιωμάτων της ΕΕ στις εξωτερικές της σχέσεις με τρίτες χώρες, και καλεί την ΕΕ να τηρήσει τις δεσμεύσεις της στο θέμα αυτό·

Προτεραιότητες ανά χώρα

29.  Ουκρανία

θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι η συνεχιζόμενη ρωσική επιθετικότητα έχει προκαλέσει σοβαρή ανθρωπιστική κρίση στο Ντονμπάς και ότι δεν επιτρέπεται η πρόσβαση των ουκρανικών και διεθνών ανθρωπιστικών οργανώσεων στις κατεχόμενες περιοχές· εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για τις δυσμενείς ανθρωπιστικές συνθήκες που αντιμετωπίζουν περισσότεροι από 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι που έχουν εκτοπισθεί στο εσωτερικό της χώρας· εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην υπό ρωσική κατοχή Κριμαία, ιδίως για τη δεινή κατάσταση των Τατάρων της Κριμαίας, και τονίζει ότι η ΕΕ πρέπει να παράσχει περισσότερη χρηματοδοτική ενίσχυση στην Ουκρανία· επαναβεβαιώνει την απόλυτη δέσμευσή του στην κυριαρχία, την πολιτική ανεξαρτησία, την ενότητα και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας εντός των διεθνώς αναγνωρισμένων συνόρων της, και στην ελεύθερη και κυρίαρχη επιλογή της να ακολουθήσει ευρωπαϊκή πορεία· καλεί όλα τα μέρη να προχωρήσουν αμέσως στην ειρηνική επανένταξη της κατεχόμενης χερσονήσου της Κριμαίας στην ουκρανική έννομη τάξη, μέσω πολιτικού διαλόγου και με πλήρη συμμόρφωση με το διεθνές δίκαιο· υποστηρίζει την παράταση των κυρώσεων κατά της Ρωσίας έως την πλήρη εφαρμογή της συμφωνίας του Μινσκ και την επιστροφή της Κριμαίας· καλεί την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και το Συμβούλιο να εντείνουν τις πιέσεις προς τη Ρωσική Ομοσπονδία ώστε να επιτραπεί η πρόσβαση διεθνών οργανώσεων στην Κριμαία για την παρακολούθηση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων απέναντι στις συνεχιζόμενες κατάφωρες παραβιάσεις των θεμελιωδών ελευθεριών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χερσόνησο, και για τη θέσπιση μόνιμων διεθνών μηχανισμών παρακολούθησης που θα βασίζονται σε συμβάσεις·

30.  Συρία

καταδικάζει απερίφραστα τις θηριωδίες και τις εκτεταμένες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου που διαπράττονται από τις δυνάμεις του συριακού καθεστώτος με τη στήριξη της Ρωσίας και του Ιράν, καθώς και τις κάθε είδους παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου που διαπράττονται από μη κρατικές, ένοπλες τρομοκρατικές ομάδες, και ειδικότερα από το Ισλαμικό κράτος/Daesh, τα εγκλήματα του οποίου ισοδυναμούν με γενοκτονία, την Τζαμπχάτ Φατέχ Αλ Σαμ/Μέτωπο Αλ Νούσρα και άλλες τζιχαντιστικές ομάδες· εμμένει στην άποψη να συνεχιστεί η διερεύνηση της χρήσης και η καταστροφή των χημικών όπλων από όλες τις πλευρές στη Συρία και θεωρεί λυπηρή την απόφαση της Ρωσίας και της Κίνας να μπλοκάρουν μια νέα απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για τη χρήση χημικών όπλων· επαναλαμβάνει την έκκλησή του για πλήρη και απρόσκοπτη ανθρωπιστική πρόσβαση και για συνέπειες και υποχρέωση λογοδοσίας για τους ενεχόμενους σε εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας· υποστηρίζει την πρωτοβουλία της ΕΕ για την παραπομπή της κατάστασης στη Συρία στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο και καλεί το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ να αναλάβει δράση για το θέμα αυτό·

31.  Λαοκρατική Δημοκρατία της Κορέας (ΛΔΚ)

εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για τη συνεχιζόμενη επιδείνωση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Λαοκρατική Δημοκρατία της Κορέας· καλεί την κυβέρνηση της Λαοκρατικής Δημοκρατίας της Κορέας να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που υπέχει βάσει των πράξεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα στις οποίες είναι συμβαλλόμενο μέρος και να διασφαλίσει την πρόσβαση στη χώρα και την παροχή της απαιτούμενης συνεργασίας σε ανθρωπιστικές οργανώσεις, ανεξάρτητους παρατηρητές για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στον ειδικό εισηγητή του ΟΗΕ για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Λαοκρατική Δημοκρατία της Κορέας· καλεί τη Λαοκρατική Δημοκρατία της Κορέας να επιτρέψει την ελευθερία έκφρασης και την ελευθερία του Τύπου για τα εγχώρια και διεθνή μέσα ενημέρωσης και να επιτρέψει στους πολίτες της να έχουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο χωρίς λογοκρισία· καταδικάζει δριμύτατα τη συστηματική χρήση της θανατικής ποινής στη Λαοκρατική Δημοκρατία της Κορέας σε μεγάλη κλίμακα· καλεί την κυβέρνηση της Λαοκρατικής Δημοκρατίας της Κορέας να κηρύξει μορατόριουμ για όλες τις εκτελέσεις, με στόχο την κατάργηση της θανατικής ποινής στο εγγύς μέλλον· ζητεί να κληθούν οι κύριοι υπαίτιοι για τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας που διαπράττονται στη Λαοκρατική Δημοκρατία της Κορέας να λογοδοτήσουν, να προσαχθούν ενώπιον του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου και να τους επιβληθούν στοχευμένες κυρώσεις· καταδικάζει απερίφραστα τις πυρηνικές δοκιμές ως περιττή και επικίνδυνη πρόκληση και ως παραβίαση των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και σοβαρή απειλή για την ειρήνη και τη σταθερότητα στην κορεατική χερσόνησο και στην περιοχή της Βορειοανατολικής Ασίας·

32.  Γεωργιανές περιοχές της Αμπχαζίας και της περιφέρειας Τσινχβάλι/Νότιας Οσετίας

εκφράζει τις σοβαρές ανησυχίες του για τη χειραγώγηση της δικαιοσύνης και τα κρούσματα άσκησης πολιτικών πιέσεων στα μέλη του Συνταγματικού Δικαστηρίου· εξακολουθεί να ανησυχεί για την ελευθερία της έκφρασης, την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης και την έλλειψη πρόσβασης στις κατεχόμενες περιοχές της Αμπχαζίας και του Τσινχβάλι/Νότιας Οσετίας, όπου οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων παραμένουν εκτεταμένες· ζητεί μετ’ επιτάσεως να ενισχυθούν οι διαπροσωπικές επαφές μεταξύ του ελεγχόμενου από την Τιφλίδα εδάφους και των δύο κατεχόμενων περιοχών· ζητεί πλήρη σεβασμό της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Γεωργίας και του απαραβίαστου των διεθνώς αναγνωρισμένων συνόρων της· τονίζει ότι είναι αναγκαίο να επιστρέψουν με ασφάλεια και αξιοπρέπεια οι πρόσφυγες και οι εσωτερικά εκτοπισμένοι στους τόπους μόνιμης κατοικίας τους· καλεί τη γεωργιανή κυβέρνηση να λάβει τα ενδεδειγμένα μέτρα για να δοθεί συνέχεια στις συστάσεις που διατυπώθηκαν στη διαδικασία UPR·

33.  Λευκορωσία

εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για τους συνεχιζόμενους περιορισμούς της ελευθερίας της έκφρασης και της ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι και της ειρηνικής συνάθροισης· καταδικάζει την παρενόχληση και την κράτηση ανεξάρτητων δημοσιογράφων και δημοσιογράφων της αντιπολίτευσης και ακτιβιστών για τα ανθρώπινα δικαιώματα· καταδικάζει τη συνεχιζόμενη χρήση της θανατικής ποινής· ζητεί να ανανεωθεί η εντολή του ειδικού εισηγητή του ΟΗΕ για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Λευκορωσία στην 35η σύνοδο του Συμβουλίου, και καλεί την κυβέρνηση να συνεργαστεί πλήρως με τον ειδικό εισηγητή και να δεσμευτεί στη δρομολόγηση των, από καιρό αναμενόμενων, μεταρρυθμίσεων για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής των συστάσεων του ειδικού εισηγητή και άλλων μηχανισμών για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

34.  Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας

πιστεύει στη διαρκή αξία των αρχικών στόχων της ΕΠΓ για δημιουργία ενός χώρου ευημερίας, σταθερότητας και ασφάλειας, που θα βασίζεται στις κοινές αξίες και αρχές της Ένωσης, μέσω της παροχής υποστήριξης και κινήτρων για βαθιές διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στις γειτονικές χώρες, οι οποίες θα υλοποιηθούν με ευθύνη των χωρών αυτών και σε συμφωνία με αυτές, γεγονός που θα συμβάλει στην ενισχυμένη δέσμευση με την ΕΕ· θεωρεί ότι η στήριξη της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου, της χρηστής διακυβέρνησης, της οικοδόμησης κρατικών θεσμών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών έχει καίρια σημασία για την ΕΠΓ· τονίζει πόσο σημαντική είναι η ανάπτυξη μιας ακμάζουσας και ενεργού κοινωνίας των πολιτών στο πλαίσιο των διαδικασιών μεταρρύθμισης και εκδημοκρατισμού, που θα περιλαμβάνει την επιχειρηματική κοινότητα· ζητεί να δοθεί περαιτέρω στήριξη στην κοινωνία των πολιτών, στις τοπικές ΜΜΕ και σε άλλους μη κρατικούς φορείς, δεδομένου ότι αποτελούν την κινητήρια δύναμη της μεταρρυθμιστικής διαδικασίας, καθώς και να εντατικοποιηθεί ο διάλογος και η εταιρική σχέση μεταξύ των διαφόρων παραγόντων και τομέων της κοινωνίας των πολιτών της ΕΕ και των γειτονικών χωρών στο πλαίσιο της ΕΠΓ· υπογραμμίζει τη σημασία των ευρωπαϊκών εταιρειών και τον ρόλο τους στην προώθηση και τη διάδοση διεθνών επιχειρηματικών προτύπων·

35.  Ιράν

καλεί το Ιράν να συνεργαστεί πλήρως με όλους τους μηχανισμούς ανθρωπίνων δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών και να ενεργήσει για την εφαρμογή των συστάσεων που έχουν διατυπωθεί στο πλαίσιο αυτό, συμπεριλαμβανομένης της καθολικής περιοδικής εξέτασης, διευκολύνοντας τις διεθνείς οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο έργο τους· καλεί την κυβέρνηση του Ιράν να απαντήσει στις ουσιαστικές ανησυχίες που επισημαίνονται στις εκθέσεις του ειδικού εισηγητή των Ηνωμένων Εθνών και του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράν, καθώς και στις συγκεκριμένες εκκλήσεις για ανάληψη δράσης που περιλαμβάνουν οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών· σημειώνει με ανησυχία ότι στο Ιράν παρατηρείται το υψηλότερο επίπεδο εκτελέσεων κατά κεφαλήν παγκοσμίως· καλεί το Ιράν να κηρύξει μορατόριουμ για τη θανατική ποινή· ζητεί την αποφυλάκιση όλων των πολιτικών κρατουμένων· σημειώνει ότι το σύνταγμα της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν διασφαλίζει επίσημα την προστασία ορισμένων θρησκευτικών μειονοτήτων και των βασικών θρησκευτικών τους ελευθεριών· εκφράζει, ωστόσο, την ανησυχία του για το γεγονός ότι έχει αυξηθεί ο αριθμός των ατόμων που κρατούνται επειδή ανήκουν σε θρησκευτικές μειονοτικές κοινότητες ή λόγω πεποιθήσεων· καλεί τις ιρανικές αρχές να διασφαλίσουν τον πλήρη σεβασμό και τη νομική προστασία των δικαιωμάτων των θρησκευτικών και εθνοτικών μειονοτήτων καθώς και την επέκταση της θρησκευτικής ελευθερίας·

36.  Μπουρούντι

εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για την επιδείνωση της πολιτικής κατάστασης και της κατάστασης στον τομέα της ασφάλειας στο Μπουρούντι· καταδικάζει τη βία που μαστίζει το Μπουρούντι από το 2015 και που οδηγεί σε θανάτους, βασανιστήρια και στοχευμένη βία κατά των γυναικών, συμπεριλαμβανομένων ομαδικών βιασμών και παρενόχλησης· καταδικάζει τη φυλάκιση χιλιάδων ανθρώπων και τις αναγκαστικές εκτοπίσεις εκατοντάδων χιλιάδων πολιτών του Μπουρούντι και τις παραβιάσεις της ελευθερίας του Τύπου και της έκφρασης, καθώς και τη γενικευμένη ατιμωρησία για τις πράξεις αυτές· ζητεί τη διεξαγωγή ενδελεχούς και ανεξάρτητης έρευνας για τις δολοφονίες και τις κάθε είδους καταχρηστικές πράξεις και την παραπομπή των δραστών στη δικαιοσύνη· υποστηρίζει, εν προκειμένω, την απόφαση του Συμβουλίου της ΕΕ, μετά την αποτυχία των συζητήσεων που δρομολογήθηκαν στο πλαίσιο του άρθρου 96 της συμφωνίας του Κοτονού, να αναστείλει την άμεση χρηματοδοτική στήριξη προς την κυβέρνηση του Μπουρούντι, συμπεριλαμβανομένης της δημοσιονομικής στήριξης, αλλά να συνεχίσει να παρέχει πλήρη χρηματοδοτική στήριξη στον πληθυσμό και ανθρωπιστική βοήθεια μέσω απευθείας διαύλων·

o

o    o

37.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, τον Ειδικό εντεταλμένο της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, τον Πρόεδρο της 71ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, τον Πρόεδρο του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, τον Ύπατο Αρμοστή του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και στον Γενικό Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης.

(1)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0317.

(2)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0502.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου