Propunere de rezoluţie - B8-0183/2017Propunere de rezoluţie
B8-0183/2017

PROPUNERE DE REZOLUȚIE referitoare la prioritățile UE pentru sesiunile Consiliului ONU pentru Drepturile Omului din 2017

13.3.2017 - (2017/2598(RSP))

depusă pe baza declarației Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate
depusă în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură

Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Cristian Dan Preda, Andrzej Grzyb, László Tőkés, Andrey Kovatchev, Ramona Nicole Mănescu, Ivan Štefanec, Ádám Kósa, Michaela Šojdrová în numele Grupului PPE

Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B8-0183/2017

Procedură : 2017/2598(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
B8-0183/2017
Texte depuse :
B8-0183/2017
Dezbateri :
Texte adoptate :

B8-0183/2017

Rezoluția Parlamentului European referitoare la prioritățile UE pentru sesiunile Consiliului ONU pentru Drepturile Omului din 2017

(2017/2598(RSP))

Parlamentul European,

–  având în vedere Carta Organizației Națiunilor Unite,

–  având în vedere Declarația Universală a Drepturilor Omului, convențiile ONU și protocoalele opționale ale acestora,

–  având în vedere Rezoluția 60/251 a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite de înființare a Consiliului pentru Drepturile Omului (CDO),

–  având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la sesiunile Consiliului ONU pentru Drepturile Omului,

–  având în vedere Recomandarea sa din 7 iulie 2016 adresată Consiliului privind cea de a 71-a sesiune a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite[1],

–  având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la încălcarea drepturilor omului, inclusiv rezoluțiile sale adoptate în cadrul procedurii de urgență în 2016,

–  având în vedere Rezoluția sa din 14 decembrie 2016 referitoare la Raportul anual 2015 privind drepturile omului și democrația în lume și politica Uniunii Europene în această privință[2],

–  având în vedere articolul 2, articolul 3 alineatul (5), precum și articolele 18, 21, 27 și 47 din Tratatul privind Uniunea Europeană,

–  având în vedere raportul anual pe 2015 prezentat de CDO Adunării Generale a ONU,

–  având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât promovarea și garantarea universalității drepturilor omului fac parte integrantă din acquis-ul etic și juridic al Uniunii Europene și reprezintă una dintre pietrele de temelie ale unității și integrității europene; întrucât respectarea drepturilor omului ar trebui integrată în toate domeniile de politică ale UE;

B.  întrucât UE își exprimă angajamentul ferm față de relațiile multilaterale și de organismele ONU în ceea ce privește promovarea și protecția drepturilor omului;

C.  întrucât sesiunile ordinare ale Consiliului Organizației Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului (CDO), numirea raportorilor speciali, mecanismul de evaluare periodică universală (EPU) și procedurile speciale care tratează fie situații specifice fiecărei țări, fie aspecte tematice, contribuie cu toate la promovarea respectării drepturilor omului, a democrației și a statului de drept;

Consiliul ONU pentru Drepturile Omului

1.  salută activitatea desfășurată de Înaltul Comisar al ONU pentru Drepturile Omului, Zeid Ra’ad Al Hussein și de oficiul său (OICDO); reamintește angajamentul UE de a continua să sprijine și să apere integritatea, independența și funcționarea sa; salută rolul Oficiului Înaltului Comisar al Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului în promovarea cooperării între mecanismele internaționale și regionale din domeniul drepturilor omului, precum și în identificarea unor modalități de creștere a rolului „acordurilor regionale” în ceea ce privește standardele universale în domeniul drepturilor omului;

2.  consideră că eficiența și credibilitatea CDO depind de angajamentul sincer al membrilor săi de a proteja toate persoanele din toate țările de orice încălcări ale drepturilor omului, în conformitate cu convențiile internaționale în domeniul drepturilor omului, și de a promova universalitatea, imparțialitatea, obiectivitatea, non-selectivitatea, dialogul constructiv și cooperarea; îndeamnă să se depună eforturi pentru evitarea polarizării dezbaterilor în cadrul CDO și încurajează un dialog constructiv;

3.  invită statele să permită accesul experților independenți ai CDO, al raportorilor speciali și al experților din cadrul OICDO pentru a investiga presupusele încălcări ale drepturilor omului și pentru a colabora în mod constructiv cu aceștia în vederea rezolvării situației, să își onoreze angajamentele față de convențiile privind drepturile omului și să coopereze deplin cu procedurile speciale ale Consiliului pentru Drepturile Omului al ONU (inclusiv cu EPU); încurajează toate statele să ia măsuri concrete pentru a da curs recomandărilor emise în cadrul evaluării periodice universale (EPU) și să remedieze deficiențele introducând un mecanism de aplicare și de monitorizare, inclusiv stabilirea de planuri naționale de acțiune și de mecanisme de coordonare națională;

4.  reamintește obligația Adunării Generale, atunci când alege membrii CDO, de a lua în considerare respectul candidaților pentru promovarea și protejarea drepturilor omului, a statului de drept și a democrației; salută decizia CDO prin care i se solicită Comitetului consultativ al CDO să pregătească un raport de evaluare cu privire la progresele realizate în definirea unor mecanisme regionale și subregionale pentru promovarea și protejarea drepturilor omului; invită UE și statele sale membre să reflecte importanța egală a drepturilor și modelelor de vot și să îmbunătățească coordonarea pozițiilor UE în acest sens; solicită insistent ca UE să se exprime cu o singură voce și să ajungă la o poziție comună în ceea ce privește votul în CDO;

5.  reamintește că este important ca UE să se implice în mod activ și consecvent în toate mecanismele ONU pentru drepturile omului, în special în Comisia a III-a, în Adunarea Generală a ONU și în CDO al ONU; sprijină eforturile depuse de SEAE, de delegațiile UE de la New York și Geneva și de statele membre pentru îmbunătăți coerența UE în privința aspectelor legate de drepturile omului în cadrul ONU;

Priorități tematice

6.  subliniază importanța rolului ONG-urilor și apărătorilor drepturilor omului în promovarea și protecția drepturilor omului; subliniază că drepturile omului și libertățile fundamentale trebuie protejate în toate formele lor de expresie, inclusiv în contextul noilor tehnologii;

7.  își exprimă profunda îngrijorare cu privire la încercările tot mai numeroase de restrângere a spațiului de exprimare a societății civile și a apărătorilor drepturilor omului; condamnă toate actele de violență, hărțuire, intimidare și persecuție a apărătorilor drepturilor omului, a celor care denunță neregulile, a jurnaliștilor și bloggerilor din mediul online sau offline; invită toate statele să promoveze și să asigure un mediu sigur și propice pentru societatea civilă, pentru ONG-uri, pentru jurnaliști, pentru apărătorii drepturilor omului, incluzând acordarea unei atenții speciale femeilor, copiilor și grupurilor vulnerabile, precum persoanele LGBTI, în care aceștia să poată funcționa independent și fără ingerințe; cere din nou statelor care au adoptat o prevederi legislative restrictive împotriva organizațiilor independente pentru drepturile omului să le elimine;

8.  consideră că mass-media liberă, independentă și imparțială reprezintă unul dintre fundamentele esențiale ale unei societăți democratice, în care dezbaterile deschise joacă un rol crucial; sprijină angajamentul privind numirea unui Reprezentant special al Secretarului General al ONU pentru siguranța ziariștilor; cere să fie abordate în toate forurile internaționale aspectele legate de libertatea de exprimare online, libertățile digitale și importanța unui internet liber și deschis;

9.  reamintește că dreptul la libertatea de asociere și de întrunire continuă să rămână o provocare majoră; salută călduros activitatea Raportorului special al ONU privind dreptul la libertatea de întrunire pașnică și de asociere, Maina Kiai; solicită statelor membre ale UE să evalueze rapoartele în mod corespunzător;

10.  îndeamnă toate statele să ratifice cu rapiditate protocoalele opționale la Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice (PIDCP) și Pactul internațional cu privire la drepturile economice, sociale și culturale (PIDESC), creând instrumente de depunere a plângerilor și de anchetă;

11.  protestează împotriva oricărei forme de discriminare și persecuție pe orice motiv cum ar fi rasa, culoarea, limba, religia și convingerile, originea socială, casta, nașterea, vârsta, handicapul sau statutul; sprijină implicarea UE în proceduri relevante speciale; solicită UE să continue să promoveze în mod activ egalitatea și nediscriminarea și să sprijine lupta împotriva violenței și a discriminării tuturor persoanelor;

12.  își exprimă îngrijorarea cu privire la faptul că numeroase persoane suferă, individual sau colectiv, încălcări ale dreptului lor la libertatea religioasă sau a convingerilor, îndeosebi creștinii, comise de către state, dar și de actori nestatali, ceea ce duce la discriminare, inegalitate și stigmatizare; reamintește necesitatea de a lupta împotriva intoleranței și discriminării din motive religioase sau de convingeri, pentru a asigura respectarea altor drepturi fundamentale interdependente, cum ar fi libertatea de exprimare;

13.  solicită UE să depună eforturi pentru o mai bună protecție a minorităților etnice și religioase împotriva persecuțiilor și a violențelor, precum și pentru abrogarea legilor care incriminează blasfemia sau apostazia, legi care servesc drept pretext pentru persecutarea minorităților religioase și a ateilor; solicită să se sprijine activitatea Raportorului special pentru libertatea religioasă sau a convingerilor;

14.  cere insistent UE să pledeze în continuare pentru toleranță zero în ceea ce privește pedeapsa cu moartea și să continue să consolideze sprijinul transregional pentru următoarea rezoluție a Adunări Generale a ONU referitoare la moratoriul privind pedeapsa capitală;

15.  solicită UE să ia poziție și să sprijine acțiunile ONU împotriva torturii și a altor tratamente sau pedepse crude, inumane sau degradante, a execuțiilor în masă, a execuțiilor, inclusiv a celor pentru infracțiuni legate de droguri, și solicită SEAE să intensifice, la toate nivelurile de dialog și în toate forurile, eforturile UE în lupta împotriva execuțiilor sumare, a torturii și altor rele tratamente, în conformitate cu Orientările politicii UE față de țările terțe în ceea ce privește tortura și alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante; solicită ratificarea universală și implementarea efectivă a Convenției ONU împotriva torturii și a protocolului opțional al acesteia;

16.  sprijină în mod ferm CPI ca instituție fundamentală pentru a trage la răspundere pe cei care comit încălcări ale drepturilor omului și pentru a oferi asistență victimelor, înfăptuind dreptatea plecând de la principiul complementarității între crimele de război, genocidul și crimele împotriva umanității; solicită tuturor părților să acorde sprijin politic, diplomatic, financiar și logistic pentru funcționarea de zi cu zi a CPI;

17.  solicită UE să continue să consolideze activitatea CPI; încurajează dialogul și cooperarea strânsă între Curte, ONU și agențiile sale și Consiliul de Securitate al ONU; regretă decizia adoptată de o serie de țări africane de a se retrage din Curtea Penală Internațională (CPI) și le cere să își reconsidere poziția; invită toate statele membre ale ONU să adere la CPI prin ratificarea Statutului de la Roma și să încurajeze ratificarea amendamentelor adoptate la Kampala;

18.  condamnă în termenii cei mai fermi actualele încălcări grave ale drepturilor omului, în special cele comise de ISIS/Daesh, atacurile împotriva copiilor comise de Boko Haram, precum și toate celelalte atacuri ale organizațiilor teroriste sau paramilitare împotriva populației civile, în special a femeilor și a copiilor; condamnă frecvența și amploarea actelor de distrugere a patrimoniului cultural și solicită să fie sprijinite eforturile întreprinse în cadrul diverselor foruri ale ONU;

19.  solicită UE să colaboreze activ la o inițiativă a ONU vizând recunoașterea genocidului comis împotriva minorităților religioase de așa-numita grupare ISIS/Daesh, precum și pentru sesizarea CPI cu privire la cazurile suspectate de crime împotriva umanității, de crime de război și genocid; încurajează dialogul și cooperarea strânsă între Curte, ONU și agențiile sale și Consiliul de Securitate al ONU;

20.  cere UE să invite toate statele membre să fixeze drepturile omului în centrul politicilor lor de dezvoltare și să pună în aplicare Declarația ONU din 1986 privind dreptul la dezvoltare; salută recenta desemnare de către Consiliul pentru Drepturile Omului a unui raportor special privind dreptul la dezvoltare, al cărui mandat include contribuția la promovarea, protejarea și exercitarea efectivă a dreptului la dezvoltare în contextul Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă și al altor acorduri de cooperare internațională pentru dezvoltare; subliniază că drepturile omului pentru toți trebuie să fie o caracteristică transversală în realizarea tuturor obiectivelor și țintelor din Agenda 2030;

21.  solicită UE să continue să promoveze egalitatea între femei și bărbați și să sprijine în mod activ lucrările entității ONU-Femei, precum și inițiativele de integrare a perspectivei de gen în activitățile și programele sale; cere să se continue măsurile de sprijinire a capacitării femeilor și fetelor și a eradicării tuturor formelor de violență și discriminare la adresa femeilor și fetelor, inclusiv a violenței de gen; solicită UE în mod ferm să urmărească să realizeze inițiative transregionale pentru promovarea, protejarea și exercitarea efectivă a drepturilor femeilor;

22.  reamintește, de asemenea, angajamentul UE de a integra drepturile omului și aspectele de gen, în conformitate cu rezoluțiile de referință ale Consiliului de Securitate al ONU 1325 (2000) și 1820 (2008) privind femeile, pacea și securitatea; solicită UE să sprijine la nivel internațional recunoașterea valorii adăugate a participării femeilor la prevenirea și soluționarea conflictelor, la operațiunile de menținere a păcii, asistența umanitară și reconstrucția post-conflict și reconcilierea sustenabilă;

23.  solicită UE să continue să promoveze drepturilor copiilor, în special contribuind la asigurarea accesului copiilor la apă, la servicii de salubritate, la asistență medicală și la educație, inclusiv în zonele de conflict și în taberele de refugiați, și eliminând munca copiilor, recrutarea de copii-soldați tortura, privarea de libertate, traficul de copii, căsătoriile precoce și forțate ale copiilor, exploatarea sexuală și practicile vătămătoare, cum ar fi mutilarea genitală a femeilor; solicită măsuri vizând sprijinirea și consolidarea eforturilor internaționale prin intermediul ONU de a pune capăt folosirii copiilor în conflictele armate, precum și a eforturilor de a rezolva mai eficient consecințele situațiilor de conflict și post-conflict asupra femeilor și fetelor; invită toate țările membre ale ONU să își respecte obligațiile și angajamentele asumate în temeiul Convenției cu privire la drepturile copilului, adoptată în 1989, să garanteze drepturile tuturor copiilor aflați în jurisdicția lor, indiferent de statutul lor legal, fără niciun fel de discriminare.

24.  invită statele să promoveze drepturile persoanelor cu handicap, inclusiv participarea egală și includerea socială a acestora; invită toate statele să ratifice și să aplice Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități;

25.  solicită UE să colaboreze cu partenerii săi pentru aplicarea Principiilor directoare ale ONU privind afacerile și drepturile omului, inclusiv încurajarea mai multor state să adopte planuri de acțiune naționale;

26.  salută Declarația de la New York a ONU pentru refugiați și migranți, care menționează problema fluxurilor importante de refugiați și de migranți și în urma căreia a fost adoptat un pact la nivel mondial privind un cadru de răspuns cuprinzător (CRC) privind refugiații, precum și angajamentul privind salvarea vieților migranților și refugiaților, tratarea nevoilor specifice, combaterea rasismului și xenofobiei, combaterea traficului de ființe umane, asigurarea recunoașterii și protecției în condiții de egalitate în fața legii și asigurarea includerii în planurile naționale de dezvoltare; invită toate părțile implicate să asigure angajament politic, finanțare și acțiuni concrete de solidaritate în sprijinul Declarației de la New York pentru refugiați și migranți și reamintește că problema migrației ar trebui analizată în continuare la nivel mondial și nu numai la nivel european; solicită UE și statelor sale membre să-și asume un rol de frunte în aceste eforturi internaționale, precum și să asigure, în conformitate cu obligațiile lor în temeiul dreptului internațional, îndeplinirea angajamentele lor de a proteja drepturile omului ale solicitanților de azil, ale refugiaților, migranților și ale tuturor persoanelor strămutate, în special ale femeilor, copiilor și grupurilor vulnerabile, inclusiv ale persoanelor cu handicap;

27.  subliniază importanța promovării universalității și indivizibilității drepturilor omului, inclusiv a drepturilor civile, politice, economice, sociale și culturale, în conformitate cu articolul 21 din Tratatul privind Uniunea Europeană și cu Dispozițiile generale privind acțiunea externă a Uniunii;

28.  reamintește că este esențială coerența internă și externă în domeniul drepturilor omului pentru credibilitatea politicii UE în domeniul drepturilor omului în cadrul relațiilor sale externe cu țările terțe și invită UE să își îndeplinească angajamentele în această privință;

Prioritățile de țară

29.  Ucraina

regretă faptul că actuala agresiune a Rusiei a cauzat o gravă criză umanitară în Donbass și că organizațiilor umanitare ucrainene și internaționale li se refuză accesul în regiunile ocupate; își exprimă profunda îngrijorare cu privire la criza umanitară cu care se confruntă cele peste 1,5 milioane de persoane strămutate intern; este foarte îngrijorat din cauza încălcărilor drepturilor omului din Crimeea, ocupată de Rusia, în special din cauza situației grave a tătarilor din Crimeea, și subliniază că UE trebuie să acorde în continuare asistență financiară Ucrainei; își reafirmă angajamentul său deplin față de suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a Ucrainei în cadrul frontierelor sale recunoscute pe plan internațional și față de alegerea sa liberă și suverană de a urma o traiectorie europeană; invită toate părțile să acționeze imediat pentru reintegrarea pașnică a peninsulei ocupate Crimeea în ordinea juridică din Ucraina prin intermediul dialogului politic și în deplină conformitate cu dreptul internațional; sprijină prelungirea sancțiunilor împotriva Rusiei până când Acordul de la Minsk va fi implementat pe deplin, iar Crimeea va fi retrocedată; invită Serviciul European de Acțiune Externă și Consiliului să mărească presiunile asupra Federației Ruse pentru ca aceasta să permită accesul organizațiilor internaționale în Crimeea în scopul monitorizării situației drepturilor omului, având în vedere actualele încălcări grave ale drepturilor omului și ale libertăților fundamentale în peninsulă, precum și pentru crearea unor mecanisme permanente de monitorizare internațională, bazate pe convenții;

30.  Siria

condamnă în termenii cei mai fermi atrocitățile și încălcările pe scară largă ale drepturilor omului și ale dreptului internațional umanitar comise de forțele regimului sirian cu sprijinul Rusiei și al Iranului, precum și abuzurile împotriva drepturilor omului și încălcările dreptului internațional umanitar comise de grupări armate teroriste nestatale, în special de ISIS/Daesh, răspunzătoare de crime care constituie acte de genocid, de Jabhat Fateh al-Sham/Frontul Al-Nusra și de alte grupări jihadiste; insistă să se continue anchetele privind folosirea armelor chimice și distrugerea acestora de către toate părțile din Siria și regretă decizia Rusiei și a Chinei de a bloca o nouă rezoluție a CS al ONU cu privire la folosirea armelor chimice; își reiterează sprijinul pentru accesul umanitar neîngrădit, consecințele și tragerea la răspundere a celor care se fac vinovați de comiterea unor crime de război și a unor crime împotriva umanității; sprijină inițiativa UE de a sesiza Curtea Penală Internațională cu privire la situația din Siria și invită Consiliul de Securitate al ONU să ia măsuri în acest sens;

31.  Republica Populară Democrată Coreeană (RPDC)

își exprimă profunda preocupare în legătură cu deteriorarea în permanență a situației drepturilor omului în RDPC; solicită guvernului RPDC să își respecte obligațiile care rezultă din acordurile în materie de drepturi ale omului la care această țară este parte și să garanteze că organizațiile umanitare, persoanele independente care monitorizează drepturile omului și Raportorul special al ONU pentru situația drepturilor omului din RPDC au acces în țară și beneficiază de cooperarea de care au nevoie; solicită RPDC să permită libertatea de exprimare și libertatea presei, pentru mass-media națională și internațională, și să permită cetățenilor săi accesul necenzurat la internet; condamnă cu fermitate utilizarea sistematică și la scară largă a pedepsei cu moartea în RPDC; invită guvernul RDPC să declare un moratoriu privind toate execuțiile în vederea abolirii pedepsei cu moartea în viitorul apropiat; solicită ca persoanele direct responsabile de crimele împotriva umanității comise în RPDC să fie trase la răspundere, să fie aduse în fața Curții Penale Internaționale și să facă obiectul unor sancțiuni specifice; condamnă cu fermitate testele nucleare care constituie o provocare inutilă și periculoasă, precum și o încălcare a rezoluțiilor pertinente ale Consiliului de Securitate al ONU și o amenințare gravă la adresa păcii și stabilității în Peninsula Coreeană și în Asia de Nord-Est;

32.  Regiunile Georgiei Abhazia și Tskhinvali/Oseția de Sud

își exprimă grava preocupare cu privire la instrumentalizarea justiției și la cazurile de presiuni politice exercitate asupra membrilor Curții Constituționale; își exprimă în continuare îngrijorarea în legătură cu respectarea libertății de exprimare și cu situația mass-mediei, remarcând faptul că observatorilor nu li se permite accesul în regiunile ocupate Abhazia și Tskhinvali/Oseția de Sud, unde au loc, în continuare, pe scară largă, încălcări ale drepturilor omului; îndeamnă la întărirea contactelor personale între populația din teritoriul controlat de Tbilisi și cea din cele două regiuni ocupate; solicită să se respecte pe deplin suveranitatea și integritatea teritorială a Georgiei, precum și inviolabilitatea frontierelor sale recunoscute pe plan internațional; subliniază că este necesar ca refugiații și persoanele strămutate în interiorul țării (PSI) să se reîntoarcă la domiciliile lor permanente în condiții de siguranță și demnitate; solicită guvernului georgian să ia măsuri adecvate cu scopul de a asigura că se va trece la acțiune în urma recomandărilor formulate în cadrul procesului UPR;

33.  Belarus

își exprimă profunda îngrijorare cu privire la continuarea restricțiilor privind libertatea de exprimare și libertatea de asociere și de întrunire pașnică; condamnă hărțuirea și detenția ziariștilor independenți, a ziariștilor de opoziție și a activiștilor pentru drepturile omului; condamnă aplicarea în continuare a pedepsei cu moartea; solicită reînnoirea mandatului Raportorului special al ONU privind situația drepturilor omului în Belarus în cadrul celei de a 35-a sesiuni a Consiliului și invită guvernul acestei țări să coopereze pe deplin cu Raportorul special și să își asume angajamentul de a realiza o serie de reforme îndelung așteptate pentru a proteja drepturile omului, inclusiv prin punerea în aplicare a recomandărilor formulate de Raportorul special și de alte organisme competente în domeniul drepturilor omului;

34.  Politica europeană de vecinătate

crede în valoarea permanentă a obiectivului declarat inițial de a crea un spațiu de prosperitate, stabilitate și securitate, care să aibă la bază valorile și principiile comune ale Uniunii, prin asigurarea de asistență și stimulente în vederea realizării unor reforme structurale profunde în țările învecinate, sub răspunderea și cu acordul acestora, care să permită consolidarea raporturilor lor cu UE; consideră că sprijinirea democrației, a statului de drept, a bunei guvernări, a dezvoltării statului, a drepturilor omului și a libertăților fundamentale are un rol central în PEV; subliniază importanța dezvoltării unei societăți civile înfloritoare și active în procesul de transformare și democratizare, care să includă comunitatea de afaceri; solicită să fie sprijinite în continuare societatea civilă, IMM-urile locale și alți actori nestatali, deoarece acestea constituie forța motrice în procesul de reformă; solicită, de asemenea, intensificarea dialogului și întărirea parteneriatelor dintre diferitele sectoare și actori ai societății civile din UE și din țările învecinate vizate de PEV; subliniază importanța firmelor europene și rolul lor în promovarea și difuzarea standardelor internaționale de afaceri;

35.  Iran

invită Iranul să coopereze pe deplin cu toate mecanismele ONU privind drepturile omului și să acționeze în sensul aplicării recomandărilor stabilite în acest context, inclusiv în privința evaluării periodice universale, permițând organizațiilor internaționale pentru drepturile omului să-și desfășoare misiunile; solicită guvernului iranian să abordeze preocupările serioase subliniate în rapoartele raportorului special al ONU și ale Secretarului General al ONU privind situația drepturilor omului în Iran, precum și invitațiile specifice de a acționa, formulate în rezoluțiile Adunării Generale a ONU; constată cu îngrijorare că Iranul înregistrează numărul cel mai mare de execuții în urma pedepsei cu moartea pe cap de locuitor din lume; invită Iranul să declare un moratoriu asupra pedepsei cu moartea; solicită eliberarea imediată a tuturor prizonierilor politici; constată că Constituția Republicii Islamice Iran apără în mod oficial o serie de minorități religioase și libertățile religioase fundamentale ale acestora; cu toate acestea, își exprimă îngrijorarea în legătură cu faptul că numărul de cetățeni închiși aparținând comunităților minoritare religioase sau din cauza convingerilor lor a crescut; invită autoritățile iraniene să se asigure că drepturile minorităților religioase și etnice sunt respectate și protejate pe deplin prin lege și că libertatea de religie este extinsă;

36.  Burundi

își exprimă profunda îngrijorare cu privire la înrăutățirea situației politice și de securitate din Burundi; condamnă actele de violență comise în Burundi începând din 2015, care au dus la decese, la tortură și la violențe direcționate împotriva femeilor, inclusiv la violuri colective și hărțuire; condamnă privarea de libertate a mii de persoane și strămutarea forțată a sute de mii de cetățeni burundezi, încălcările libertății presei și ale libertății de exprimare, precum și prevalența impunității pentru astfel de acte; solicită anchetarea temeinică și independentă a acestor ucideri și abuzuri și aducerea în fața justiției a celor care au comis aceste acte; sprijină, în acest sens, decizia Consiliului UE, adoptată în urma eșecului negocierilor lansate în temeiul articolul 96 din Acordul de la Cotonou, de a suspenda sprijinul financiar direct acordat administrației din Burundi, inclusiv sprijinul bugetar, dar susține menținerea pe deplin a sprijinului financiar acordat populației, precum și a asistenței umanitare furnizate prin canale directe;

o

o    o

37.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Vicepreședintei Comisiei/Înaltă Reprezentantă a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, Reprezentantului special al UE pentru drepturile omului, guvernelor și parlamentelor statelor membre, Consiliului de Securitate al ONU, Secretarului General al ONU, Președintelui celei de-a 71-a Adunări Generale a ONU, Președintelui Consiliului pentru Drepturile Omului al ONU, Înaltului Comisar al ONU pentru Drepturile Omului și Secretarului General al Adunării Parlamentare a Consiliului Europei.