Förslag till resolution - B8-0183/2017Förslag till resolution
B8-0183/2017

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om EU:s prioriteringar för mötena i FN:s råd för mänskliga rättigheter under 2017

13.3.2017 - (2017/2598(RSP))

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik
i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen

Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Cristian Dan Preda, Andrzej Grzyb, László Tőkés, Andrey Kovatchev, Ramona Nicole Mănescu, Ivan Štefanec, Ádám Kósa, Michaela Šojdrová för PPE-gruppen

Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-0183/2017

Förfarande : 2017/2598(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B8-0183/2017
Ingivna texter :
B8-0183/2017
Debatter :
Antagna texter :

B8-0183/2017

Europaparlamentets resolution om EU:s prioriteringar för mötena i FN:s råd för mänskliga rättigheter under 2017

(2017/2598(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av FN-stadgan,

–  med beaktande av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna och FN:s människorättskonventioner med tillhörande fakultativa protokoll,

–  med beaktande av FN:s generalförsamlings resolution 60/251 om inrättandet av ett råd för mänskliga rättigheter,

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om mötena i FN:s råd för mänskliga rättigheter,

–  med beaktande av sin rekommendation till rådet av den 7 juli 2016 om FN:s generalförsamlings 71:a session[1],

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om kränkningar av de mänskliga rättigheterna, inklusive de brådskande resolutionerna 2016,

–  med beaktande av sin resolution av den 14 december 2016 om årsrapporten om mänskliga rättigheter och demokrati i världen och Europeiska unionens politik på området 2015[2],

–  med beaktande av artiklarna 2, 3.5, 18, 21, 27 och 47 i fördraget om Europeiska unionen,

–  med beaktande av årsrapporten för 2015 från människorättsrådet till FN:s generalförsamling,

–  med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Att främja och värna de mänskliga rättigheternas allmängiltighet är en del av EU:s etiska och rättsliga regelverk och en av hörnstenarna i den europeiska enheten och integriteten. Respekten för mänskliga rättigheter bör integreras i alla EU:s politikområden.

B.  EU har ett starkt engagemang för multilateralism och för FN:s organ när det gäller att främja och värna de mänskliga rättigheterna.

C.  De ordinarie mötena i människorättsrådet och det faktum att det utses särskilda rapportörer och att det finns en mekanism för allmän återkommande utvärdering och särskilda förfaranden dels för situationen i bestämda länder, dels för tematiska frågor, är faktorer som bidrar till att de mänskliga rättigheterna, demokratin och rättsstaten främjas och respekteras.

FN:s råd för mänskliga rättigheter

1.  Europaparlamentet välkomnar det arbete som utförs av FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter, Zeid Ra’ad al-Hussein, och dennes kontor (OHCHR). Parlamentet påminner om EU:s åtagande att fortsätta att stödja och försvara dess integritet, oberoende och verksamhet. Parlamentet välkomnar den roll som OHCHR spelar för att främja samarbete mellan internationella och regionala mekanismer för mänskliga rättigheter och för att hitta sätt att stärka rollen för ”regionala avtal” i förhållande till universella människorättsnormer.

2.  Europaparlamentet anser att människorättsrådets genomslagskraft och trovärdighet är beroende av dess medlemmars genuina engagemang för att skydda alla människor i alla länder från kränkningar av de mänskliga rättigheterna, i enlighet med de internationella människorättskonventioner som främjar allmängiltighet, opartiskhet, objektivitet, icke-selektivitet, konstruktiv dialog och samarbete. Parlamentet efterlyser ansträngningar för att undvika en polarisering av debatterna i människorättsrådet och uppmuntrar till en konstruktiv dialog.

3.  Europaparlamentet uppmanar staterna att bevilja människorättsrådets oberoende experter, särskilda rapportörer och OHCHR-experter tillträde för att utreda påstådda kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt aktivt arbeta med dem på ett konstruktivt sätt för att åtgärda situationen, fullgöra sina åtaganden inom ramen för människorättskonventionerna och samarbeta fullt ut med människorättsrådets särskilda förfaranden (inbegripet de allmänna återkommande utvärderingarna). Parlamentet uppmuntrar alla stater att vidta konkreta åtgärder för att följa rekommendationerna från de allmänna återkommande utvärderingarna och att komma till rätta med bristerna genom att inrätta en mekanism för genomförande och uppföljning som omfattar nationella handlingsplaner och nationella samordningsmekanismer.

4.  Europaparlamentet påminner om generalförsamlingens skyldighet att vid valet av medlemmar till människorättsrådet beakta kandidaternas respekt för främjandet och skyddet av de mänskliga rättigheterna, rättsstaten och demokratin. Parlamentet välkomnar människorättsrådets beslut att ge i uppdrag åt den rådgivande kommittén att utarbeta en utvärderingsrapport om framstegen med inrättandet av regionala och subregionala arrangemang för att främja och värna de mänskliga rättigheterna. Parlamentet uppmanar EU och dess medlemsstater att återspegla dels det faktum att de olika rättigheterna är lika mycket värda, dels röstmönster och att förbättra samordningen av EU:s ståndpunkter i detta avseende. Parlamentet insisterar på att EU ska tala med en röst och komma fram till en gemensam hållning vid omröstningar i människorättsrådet.

5.  Europaparlamentet upprepar vikten av att säkerställa att EU aktivt och konsekvent deltar i FN-mekanismer för mänskliga rättigheter, framför allt i tredje utskottet, generalförsamlingen och människorättsrådet. Parlamentet stöder de insatser som gjorts av Europeiska utrikestjänsten, EU-delegationerna i New York och Genève samt medlemsstaterna för att EU ska bli ännu mer konsekvent i människorättsfrågor vid FN.

Tematiska prioriteringar

6.  Europaparlamentet understryker den viktiga roll som icke-statliga människorättsorganisationer och människorättsförsvarare spelar för att främja och värna de mänskliga rättigheterna. Parlamentet framhåller att mänskliga rättigheter och grundläggande friheter behöver skyddas i alla sina uttrycksformer, även i samband med ny teknik.

7.  Europaparlamentet är allvarligt oroat över de många, och ständigt ökande, försöken att krympa utrymmet för det civila samhället och människorättsförsvarare. Parlamentet fördömer alla former av våld, trakasserier, hot och förföljelse av människorättsförsvarare, personer som slår larm om missförhållanden, journalister och bloggare, både på och utanför internet. Parlamentet uppmanar alla stater att främja och säkerställa ett säkert och gynnsamt klimat för icke-statliga organisationer, det civila samhället, journalister och människorättsförsvarare, inklusive ett särskilt fokus på utsatta grupper, där de kan arbeta självständigt och utan inblandning. Parlamentet upprepar sin uppmaning till de stater som har antagit restriktiva lagar mot oberoende människorättsorganisationer att upphäva dem.

8.  Europaparlamentet anser att fria, oberoende och opartiska medier utgör en av de väsentliga grundvalarna för ett demokratiskt samhälle, där öppna debatter spelar en avgörande roll. Parlamentet stöder appellen om utnämning av en särskild representant för FN:s generalsekreterare för journalisters säkerhet. Parlamentet vill att frågor om yttrandefrihet på internet, digitala friheter och vikten av ett fritt och öppet internet tas upp i alla internationella forum.

9.  Europaparlamentet påminner om att förenings- och mötesfriheten fortfarande är en stor utmaning. Parlamentet välkomnar varmt det arbete som utförs av FN:s särskilda rapportör för rätten att delta i fredliga sammankomster och föreningsfriheten, Maina Kiai. Parlamentet uppmanar EU:s medlemsstater att vederbörligen beakta rapporterna.

10.  Europaparlamentet uppmanar eftertryckligen alla stater att skyndsamt ratificera de fakultativa protokollen till den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter och den internationella konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, genom vilka klagomåls- och utredningsmekanismer inrättas.

11.  Europaparlamentet motsätter sig varje form av diskriminering och förföljelse på grund av ras, hudfärg, språk, religion och övertygelse, socialt ursprung, kast, börd, ålder, funktionsnedsättning eller samhällsställning. Parlamentet stöder EU:s aktiva deltagande i relevanta särskilda förfaranden. Parlamentet uppmanar EU att fortsätta att aktivt främja jämlikhet och icke-diskriminering och att bekämpa våld och diskriminering mot alla människor.

12.  Europaparlamentet uttrycker sin oro över att många människor, särskilt kristna, enskilt eller kollektivt, utsätts för kränkningar av rätten till religions- och trosfrihet från staters och icke-statliga aktörers sida, vilket leder till diskriminering, ojämlikhet och stigmatisering. Parlamentet påminner om vikten av att bekämpa intolerans och diskriminering på grund av religion eller trosuppfattning i syfte att säkerställa respekt för andra därmed sammanhängande mänskliga rättigheter, som yttrandefrihet.

13.  Europaparlamentet uppmanar EU att arbeta för ett ökat skydd av religiösa minoriteter mot förföljelse och våld och för ett upphävande av lagar som kriminaliserar hädelse eller avfällighet och som används som förevändning för förföljelse av religiösa minoriteter och icke-troende. Parlamentet efterlyser stöd till det arbete som utförs av den särskilda rapportören om religions- och trosfrihet.

14.  Europaparlamentet uppmuntrar starkt EU att fortsätta att stödja nolltolerans för dödsstraffet och anser att EU ska fortsätta att sträva efter att stärka det tvärregionala stödet för FN:s generalförsamlings nästa resolution om ett moratorium för dödsstraffet.

15.  Europaparlamentet uppmanar med eftertryck EU att göra sin röst hörd och stödja FN:s arbete mot tortyr och annan grym, omänsklig och förnedrande behandling eller bestraffning, massavrättningar och avrättningar, även för narkotikarelaterade brott, och begär att Europeiska utrikestjänsten på alla nivåer av dialog och i alla forum trappar upp EU:s insatser i kampen mot summariska avrättningar, tortyr och annan misshandel, i enlighet med riktlinjerna för EU:s politik gentemot tredjeländer om tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning. Parlamentet efterlyser en global ratificering och ett faktiskt genomförande av FN:s konvention mot tortyr och dess fakultativa protokoll.

16.  Europaparlamentet stöder helhjärtat Internationella brottmålsdomstolen (ICC) som en nyckelinstitution för att ställa förövare till svars och skipa rättvisa för offren utifrån principen om komplementaritet mellan krigsförbrytelser, folkmord och brott mot mänskligheten. Parlamentet uppmanar alla parter att erbjuda politiskt, diplomatiskt, ekonomiskt och logistiskt stöd till den dagliga verksamheten vid ICC.

17.  Europaparlamentet begär att EU fortsätter att stärka ICC:s arbete. Parlamentet uppmuntrar till intensiv dialog och samarbete mellan ICC, FN och dess organ och FN:s säkerhetsråd. Parlamentet beklagar vissa afrikanska länders beslut att dra sig ur ICC, och uppmanar dem att ompröva beslutet. Parlamentet uppmanar alla FN:s medlemsstater att ansluta sig till ICC genom att ratificera Romstadgan, och att uppmuntra en ratificering av Kampalaändringarna.

18.  Europaparlamentet fördömer i starkast möjliga ordalag de ihållande allvarliga människorättskränkningarna, i synnerhet av IS/Daish respektive Boko Haram, som inriktar sig på barn, liksom alla andra angrepp av terroristorganisationer eller paramilitära organisationer mot civilbefolkningen, särskilt mot kvinnor och barn. Parlamentet fördömer att kulturarv så ofta och i så stor omfattning förstörs, och efterlyser stöd till de relevanta insatserna i olika FN-forum.

19.  Europaparlamentet uppmanar EU att arbeta aktivt för ett initiativ om ett erkännande från FN:s sida av det folkmord på religiösa minoriteter som begåtts av det så kallade IS/Daish och för ett hänskjutande till ICC av fall som misstänks utgöra brott mot mänskligheten, krigsförbrytelser och folkmord. Parlamentet uppmuntrar till intensiv dialog och samarbete mellan ICC, FN och dess organ och FN:s säkerhetsråd.

20.  Europaparlamentet begär att EU uppmanar alla stater att sätta de mänskliga rättigheterna i centrum för sin utvecklingspolitik och att genomföra 1986 års FN‑förklaring om rätten till utveckling. Parlamentet välkomnar människorättsrådets utnämning nyligen av en särskild rapportör för rätten till utveckling, vars mandat omfattar insatser för att främja, skydda och förverkliga rätten till utveckling i samband med Agenda 2030 för hållbar utveckling och andra internationella avtal om utvecklingssamarbete. Parlamentet framhåller att mänskliga rättigheter för alla måste vara ett genomgående inslag i uppnåendet av alla mål och målsättningar i Agenda 2030.

21.  Europaparlamentet uppmanar EU att fortsätta att främja jämställdhet mellan kvinnor och män och att aktivt stödja det arbete som uträttas av UN Women, liksom initiativ till jämställdhetsintegrering i dess verksamhet och program. Parlamentet begär fortsatt stöd till åtgärder för att stärka kvinnors och flickors egenmakt och utrota alla former av våld mot och diskriminering av kvinnor och flickor, inbegripet könsrelaterat våld. Parlamentet uppmanar med kraft EU att eftersträva tvärregionala initiativ för främjande, skydd och förverkligande av kvinnors rättigheter.

22.  Europaparlamentet påminner om EU:s åtagande att integrera mänskliga rättigheter och könsrelaterade aspekter i enlighet med FN:s säkerhetsråds banbrytande resolutioner nr 1325 (2000) och nr 1820 (2008) om kvinnor, fred och säkerhet. EU uppmanas att internationellt stödja erkännandet av mervärdet av kvinnors deltagande i konfliktförebyggande, konfliktlösning, fredsbevarande insatser, humanitärt bistånd och återuppbyggnad efter konflikter samt hållbar försoning.

23.  Europaparlamentet uppmanar EU att fortsätta att främja barns rättigheter, framför allt genom att bidra till att trygga barns tillgång till vatten, sanitet, hälso- och sjukvård och utbildning, även i konfliktområden och flyktingläger, och genom att utrota barnarbete, rekrytering av barnsoldater, frihetsberövande, tortyr, människohandel, barnäktenskap, tidiga äktenskap och tvångsäktenskap, sexuell exploatering samt skadliga sedvänjor såsom kvinnlig könsstympning. Parlamentet efterlyser åtgärder för att stödja och stärka internationella FN-insatser för att få slut på utnyttjandet av barn i väpnade konflikter, och för att bättre hantera konsekvenserna av konflikter och situationer efter konflikter för kvinnor och flickor. Parlamentet uppmanar alla FN-länder att stå fast vid sina fördragsenliga skyldigheter och åtaganden enligt konventionen om barnets rättigheter, som antogs 1989, för att trygga rättigheterna för alla barn inom deras jurisdiktion, oavsett barnens rättsliga ställning och utan någon form av diskriminering.

24.  Europaparlamentet uppmanar staterna att främja rättigheterna för personer med funktionsnedsättning, däribland deras likvärdiga deltagande och sociala delaktighet. Parlamentet uppmanar alla stater att ratificera och genomföra FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

25.  Europaparlamentet uppmanar EU att samarbeta med sina partner om genomförandet av FN:s vägledande principer om företag och mänskliga rättigheter, t.ex. genom att uppmuntra fler stater att anta nationella handlingsplaner.

26.  Europaparlamentet välkomnar FN:s New York-deklaration om flyktingar och migranter, som tar upp frågan om stora flöden av flyktingar och migranter med avseende på antagandet av en global pakt om en heltäckande ram med åtgärder för flyktingar, liksom det åtagande som gäller migranter och flyktingar med syftet att rädda liv, tillgodose särskilda behov, motverka rasism och främlingsfientlighet, bekämpa människohandel, säkerställa likhet och lika skydd inför lagen samt säkerställa inkludering i de nationella utvecklingsplanerna. Parlamentet uppmanar alla berörda parter att säkerställa politiskt engagemang, finansiering och konkreta solidariska handlingar till stöd för New York‑deklarationen om flyktingar och migranter, och påminner om att frågan om migration bör fortsätta att diskuteras på global nivå och inte bara på europeisk nivå. Parlamentet uppmanar EU och dess medlemsstater att ta ledningen i dessa internationella insatser, samt att, i enlighet med sina skyldigheter enligt internationell rätt, stå fast vid sina åtaganden om att skydda rättigheterna för asylsökande, flyktingar, migranter och alla fördrivna personer, särskilt för kvinnor, barn och utsatta grupper, inbegripet personer med funktionsnedsättning.

27.  Europaparlamentet understryker hur viktigt det är att främja den allmängiltiga och odelbara karaktären hos de mänskliga rättigheterna, inklusive medborgerliga, politiska, ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, i enlighet med artikel 21 i fördraget om Europeiska unionen och de allmänna bestämmelserna om unionens yttre åtgärder.

28.  Europaparlamentet påminner om att intern och extern samstämmighet på människorättsområdet är avgörande för trovärdigheten i EU:s politik för de mänskliga rättigheterna i samband med unionens yttre förbindelser med tredjeländer. EU uppmanas att fullgöra sina åtaganden i detta avseende.

Landsspecifika prioriteringar

29.  Ukraina

Europaparlamentet beklagar att Rysslands pågående aggression har lett till en svår humanitär situation i Donbassregionen och att ukrainska och internationella humanitära organisationer nekas tillträde till de ockuperade områdena. Parlamentet uttrycker sin djupa oro över de svåra humanitära förhållanden som de över 1,5 miljoner internflyktingarna lever under. Parlamentet är djupt oroat över människorättskränkningarna i det ryskockuperade Krim, särskilt den allvarliga situationen för krimtatarerna, och betonar behovet av ytterligare ekonomiskt stöd från EU till Ukraina. Parlamentet bekräftar på nytt sitt fulla stöd för Ukrainas suveränitet, oberoende, enhet och territoriella integritet inom landets internationellt erkända gränser och för dess fria och suveräna val att närma sig Europa. Parlamentet uppmanar samtliga parter att omedelbart verka för en fredlig återintegrering av den ockuperade Krimhalvön i Ukrainas rättsordning genom politisk dialog i fullständig överensstämmelse med folkrätten. Parlamentet stöder en förlängning av sanktionerna mot Ryssland fram till dess att Minskavtalet till fullo genomförts och Krim återlämnats. Parlamentet uppmanar Europeiska utrikestjänsten och rådet att öka trycket på Ryssland för att internationella organisationer ska beviljas tillträde till Krim i syfte att övervaka människorättssituationen mot bakgrund av de pågående grova kränkningarna av grundläggande friheter och mänskliga rättigheter på halvön, och i syfte att inrätta permanent internationell övervakning och konventionsbaserade mekanismer.

30.  Syrien

Europaparlamentet fördömer i skarpast möjliga ordalag de illdåd, de utbredda kränkningar av mänskliga rättigheter och de brott mot internationell humanitär rätt som begås av den syriska regimens styrkor med stöd av Ryssland och Iran, liksom de kränkningar av mänskliga rättigheter och brott mot internationell humanitär rätt som begås av icke-statliga väpnade terroristgrupper, i synnerhet IS/Daish, vars brott utgör folkmord, Jabhat Fateh al-Sham/al-Nusra-fronten samt andra jihadistgrupper. Parlamentet insisterar på att utredningen om alla parters användning och förstörelse av kemiska vapen i Syrien måste fortsätta, och beklagar Rysslands och Kinas beslut att blockera en ny resolution från FN:s säkerhetsråd om användning av kemiska vapen. Parlamentet upprepar sitt krav på att humanitära aktörer ska ges fullständigt och obehindrat tillträde och att de som gjort sig skyldiga till krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten ska ställas till svars och dömas till påföljder. Parlamentet stöder EU:s initiativ för att hänskjuta situationen i Syrien till ICC och uppmanar FN:s säkerhetsråd att vidta åtgärder i detta syfte.

31.  Demokratiska folkrepubliken Korea (Nordkorea)

Europaparlamentet är djupt oroat över den ihållande försämringen av människorättssituationen i Nordkorea. Parlamentet uppmanar Nordkoreas regering att fullgöra sina skyldigheter enligt de människorättsinstrument som den anslutit sig till och att se till att humanitära organisationer, oberoende människorättsinspektörer och FN:s särskilda rapportör om situationen för de mänskliga rättigheterna i Nordkorea ges tillträde till landet och garanteras nödvändigt samarbete. Parlamentet uppmanar Nordkorea att tillåta yttrandefrihet och pressfrihet för både nationella och internationella medier och låta alla invånare få tillgång till internet utan censur. Parlamentet fördömer med kraft den systematiska och omfattande användningen av dödsstraff i Nordkorea. Parlamentet uppmanar den nordkoreanska regeringen att utlysa ett moratorium för alla avrättningar för att i en nära framtid avskaffa dödsstraffet helt. Parlamentet kräver att de huvudansvariga för brott mot mänskligheten i Nordkorea ställs till svars inför ICC och blir föremål för riktade påföljder. Parlamentet fördömer med kraft kärnvapenproven som en onödig och farlig provokation, en kränkning av FN:s säkerhetsråds resolutioner samt ett allvarligt hot mot freden och stabiliteten på Koreahalvön och i nordöstra Asien.

32.  De georgiska regionerna Abchazien och Sydossetien (Tschinvaliregionen)

Europaparlamentet uttrycker sin djupa oro över utnyttjandet av rättsväsendet för bestämda syften och fall av politiska påtryckningar på ledamöterna i författningsdomstolen. Parlamentet är fortsatt oroat över yttrandefriheten, mediefriheten och det bristande tillträdet till de ockuperade regionerna Abchazien och Sydossetien (Tschinvaliregionen), där människorättskränkningar fortfarande är utbredda. Parlamentet efterlyser stärkta direkta personkontakter mellan det Tbilisikontrollerade territoriet och de två ockuperade regionerna. Parlamentet efterlyser fullständig respekt för Georgiens suveränitet och territoriella integritet, liksom för okränkbarheten av landets internationellt erkända gränser. Parlamentet betonar att flyktingar, externt och internt, måste få återvända till sina hem under trygga och värdiga former. Parlamentet uppmanar den georgiska regeringen att vidta lämpliga åtgärder för att se till att de rekommendationer som gjordes under processen med de allmänna återkommande utvärderingarna följs upp.

33.  Vitryssland

Europaparlamentet uttrycker sin djupa oro över de fortsatta inskränkningarna av yttrandefriheten, föreningsfriheten och rätten till fredliga sammankomster. Parlamentet fördömer trakasserierna mot och frihetsberövandet av oberoende och oppositionella journalister och människorättsaktivister, liksom den fortsatta tillämpningen av dödsstraffet. Parlamentet anser att uppdraget för FN:s särskilda rapportör för människorättssituationen i Vitryssland bör förnyas vid människorättsrådets 35:e möte, och uppmanar regeringen att fullständigt samarbeta med den särskilda rapportören och att åta sig att genomföra reformer som borde ha genomförts för länge sedan för att värna de mänskliga rättigheterna, bland annat genom att genomföra rekommendationerna från den särskilde rapportören och från andra mekanismer för mänskliga rättigheter.

34.  Den europeiska grannskapspolitiken

Europaparlamentet tror på det fortsatta värdet av den europeiska grannskapspolitikens inledningsvis fastställda mål om att skapa ett område med välstånd, stabilitet och säkerhet, på grundval av unionens gemensamma värderingar och principer, genom att tillhandahålla bistånd och incitament för genomgripande strukturreformer i grannländerna som ska genomföras under deras eget ansvar och i samförstånd med dem, vilket kommer att möjliggöra ett fördjupat samarbete med EU. Parlamentet anser att stöd till demokrati, rättsstatliga principer, god samhällsstyrning, statsuppbyggnad samt mänskliga rättigheter och grundläggande friheter är av central betydelse i den europeiska grannskapspolitiken. Parlamentet betonar vikten av att utveckla ett blomstrande och aktivt civilsamhälle under övergångs- och demokratiseringsprocesserna, näringslivet inbegripet. Parlamentet efterlyser ytterligare stöd till civilsamhället, lokala små och medelstora företag och andra icke-statliga aktörer, eftersom de är en drivkraft i reformprocessen, samt aktivare dialog och partnerskap mellan de olika aktörerna och sektorerna i civilsamhället i EU och grannländerna inom ramen för den europeiska grannskapspolitiken. Parlamentet understryker de europeiska företagens betydelse och roll för att främja och sprida internationella standarder för företag.

35.  Iran

Europaparlamentet uppmanar Iran att samarbeta fullt ut med alla FN-mekanismer på människorättsområdet och att arbeta för att tillämpa de rekommendationer som har utfärdats i detta sammanhang, däribland den allmänna återkommande utvärderingen, och göra det möjligt för internationella människorättsorganisationer att genomföra sina uppdrag. Parlamentet uppmanar Irans regering att bemöta de konkreta farhågor som lyfts fram i rapporterna från FN:s särskilda rapportör och FN:s generalsekreterare när det gäller situationen för de mänskliga rättigheterna i Iran, liksom de specifika kraven på åtgärder i resolutionerna från FN:s generalförsamling. Parlamentet konstaterar med oro att Iran har det högsta antalet avrättningar per capita i världen. Parlamentet uppmanar Iran att införa ett moratorium för dödsstraffet och kräver att alla politiska fångar ska friges. Parlamentet noterar att vissa religiösa minoriteter och deras grundläggande religiösa friheter har formellt skydd i den Islamiska republiken Irans konstitution. Parlamentet är dock oroat över att antalet personer som sitter fängslade för att de tillhör religiösa minoritetsgrupper eller på grund av sin tro har ökat. Parlamentet uppmanar de iranska myndigheterna att säkerställa att religiösa och etniska minoriteters rättigheter respekteras fullt ut och skyddas i lag och att religionsfriheten utökas.

36.  Burundi

Europaparlamentet uttrycker sin djupaste oro över att den politiska och säkerhetsmässiga situationen i Burundi blir allt sämre. Parlamentet fördömer det våld som förekommer i Burundi sedan 2015, och som har lett till dödsfall, tortyr, riktat våld mot kvinnor, inbegripet kollektiva våldtäkter och trakasserier. Parlamentet fördömer fängslandet av tusentals människor och tvångsförflyttningen av hundratusentals burundier samt kränkningarna av press- och yttrandefriheten, och det faktum att straffrihet är regel för dessa handlingar. Parlamentet kräver att en grundlig och oberoende utredning av morden och övergreppen görs och att förövarna av dessa handlingar ställs inför rätta. Parlamentet stöder i detta sammanhang rådets beslut att, efter sammanbrottet i diskussionerna i enlighet med artikel 96 i Cotonouavtalet, avbryta det direkta ekonomiska stödet till den burundiska förvaltningen, inklusive budgetstödet, men att behålla allt ekonomiskt stöd till befolkningen och det humanitära biståndet genom direkta kanaler.

o

o    o

37.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, EU:s särskilda representant för mänskliga rättigheter, medlemsstaternas regeringar och parlament, FN:s säkerhetsråd, FN:s generalsekreterare, ordföranden för FN:s 71:a generalförsamling, ordföranden för FN:s råd för mänskliga rättigheter, FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter samt generalsekreteraren för Europarådets parlamentariska församling.