Διαδικασία : 2017/2598(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0184/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0184/2017

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 16/03/2017 - 6.4
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 617kWORD 65k
13.3.2017
PE598.537v01-00
 
B8-0184/2017

εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας

σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού


σχετικά με τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις συνόδους του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών το 2017 (2017/2598(RSP))


Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Ángela Vallina, Merja Kyllönen, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Νεοκλής Συλικιώτης, Τάκης Χατζηγεωργίου, Δημήτριος Παπαδημούλης, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Στέλιος Κούλογλου, Κώστας Χρυσόγονος, Barbara Spinelli, Maria Lidia Senra Rodríguez, Javier Couso Permuy εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL

σχετικά με τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις συνόδους του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών το 2017 (2017/2598(RSP))  
B8-0184/2017

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (UNHRC) του ΟΗΕ,

–  έχοντας υπόψη την 34η σύνοδο του Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (UNHRC), από 27 Φεβρουαρίου έως 24 Μαρτίου 2017,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της οφείλουν να εγγυώνται το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλες τις εσωτερικές και εξωτερικές πολιτικές τους και να φροντίζουν να έχουν αυτές συνοχή μεταξύ τους, ώστε να ενισχυθεί και να καταστεί αξιόπιστη η θέση της Ένωσης και των κρατών μελών της στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων πραγματοποιεί την 34η τακτική σύνοδό του από 27 Φεβρουαρίου έως 24 Μαρτίου 2017· λαμβάνοντας υπόψη ότι μια αντιπροσωπεία της Υποεπιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα μεταβαίνει στη Γενεύη με την ευκαιρία αυτής της 34ης συνόδου, όπως έκανε και τα προηγούμενα έτη για τις προηγούμενες συνόδους του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι δυο ακόμη σύνοδοι του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων θα γίνουν μέσα στο 2017·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι επτά κράτη μέλη έχουν έδρα σήμερα στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ήτοι: η Γερμανία (έως το 2018), το Βέλγιο (έως το 2018), η Λετονία (έως το 2017), οι Κάτω Χώρες (έως το 2017), η Πορτογαλία (έως το 2017), το Ηνωμένο Βασίλειο (έως το 2017), η Σλοβενία (έως το 2018)·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το έργο της Ένωσης και των κρατών μελών της με το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και εντός αυτού όπως και με όλα τα όργανα του ΟΗΕ, πρέπει να συντονιστεί καλύτερα και να ενταθεί, ώστε η πολιτική της Ένωσης στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τόσο σε εσωτερικό όσο και σε εξωτερικό επίπεδο να συνεκτιμά και να εφαρμόζει καλύτερα τις συστάσεις του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι πολύ συχνά οι αντιπροσωπείες της Ένωσης στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αρκούνται στο να εμφανίζονται με τις δικές τους προτεραιότητες χωρίς να λαμβάνουν υπόψη το έργο του ΟΗΕ και του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

Το έργο και η οργάνωση του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

1.  καλεί εκ νέου τα κράτη μέλη της Ένωσης να αντιτεθούν ενεργά σε κάθε προσπάθεια αποβλέπουσα στο να πλήξει τις έννοιες της οικουμενικότητας, του αδιαιρέτου και της αλληλεξάρτησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τα καλεί να ενθαρρύνουν ενεργά το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων να πολεμήσει με τον ίδιο τρόπο κάθε διάκριση, ανεξάρτητα από το σκεπτικό στο οποίο θεμελιώνεται·

2.  προειδοποιεί για τον κίνδυνο πολιτικής εκμετάλλευσης του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων· τονίζει τη σημασία των ανά χώρα ψηφισμάτων του προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι περιπτώσεις σοβαρής παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· επισημαίνει την ανάγκη αντικειμενικής, διαφανούς, μη επιλεκτικής, εποικοδομητικής, μη συγκρουσιακής αξιολόγησης της κατάστασης στο πεδίο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, βάσει αξιόπιστων πληροφοριών, μετά από διαδραστικό διάλογο και υπό συνθήκες οικουμενικότητας και ίσης αντιμετώπισης όλων των κρατών· καλεί τα κράτη μέλη να συμμετέχουν ενεργά στην εφαρμογή αυτών των από κοινού συμφωνημένων βασικών αρχών σε ό,τι αφορά το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων·

3.  τονίζει πως, για να επιτύχουμε το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα βαθύτερα αίτια της πολιτικής αστάθειας σε πολλές χώρες μέσα από αναπτυξιακές πολιτικές σύμφωνες με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) και με κοινωνικοοικονομικά, πολιτικά και πολιτιστικά μέτρα·

4.  διαπιστώνει ότι η Σαουδική Αραβία είναι μέλος του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων μέχρι το 2019· καταδικάζει απερίφραστα τις γενικευμένες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από το Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας και την τακτική της Σαουδικής Αραβίας, που χρησιμοποιεί την εντολή της για να παρεμποδίζει τα αιτήματα των ειδικών διορισμένων εισηγητών του ΟΗΕ για κάθε διενέργεια έρευνας προς διαπίστωση περιστατικών συνδεόμενων με βασανιστήρια, προσβολή της ελευθερίας της έκφρασης και της γνώμης, και με εκτελέσεις, όπως και για να παρεμποδίσει κάθε προσπάθεια ανεξάρτητης διερεύνησης της κατάστασης στην Υεμένη· καταδικάζει το γεγονός ότι, στην 33η σύνοδο του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κατάφερε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά να ανακόψει ένα ψήφισμα της Ένωσης που ζητούσε να δοθεί εντολή για διεθνή έρευνα· ζητεί από την Ένωση να επαναπροτείνει το ψήφισμα, μετά τις επικρίσεις της Αναπληρώτριας Ύπατης Αρμοστού των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα κυρίας Kate Gilmore, σχετικά με την έλλειψη αμεροληψίας και το μη σεβασμό των θεμελιωδών κανόνων προστασίας της υεμενίτικης επιτροπής που συγκροτήθηκε μετά την αποτυχία της αίτησης για σύσταση διεθνούς επιτροπής·

5.  επικροτεί τις ετήσιες εκθέσεις του Ύπατου Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα και ειδικότερα την προσοχή που αφιερώνει στην κατάσταση στην Ονδούρα, την Κολομβία, τη Γουατεμάλα, την Κύπρο, το Ιράν, τη Σρι Λάνκα, την Υεμένη, στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, συμπεριλαμβανομένων της Ανατολικής Ιερουσαλήμ και του κατεχόμενου συριακού Γκολάν, στο Αφγανιστάν και στη Γουινέα·

6.  απορρίπτει τη χρήση της έννοιας της «ευθύνης παροχής προστασίας», διότι παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και δεν προσφέρει επαρκή νομική βάση για να δικαιολογηθεί η μονομερής χρήση ισχύος· καταδικάζει το ρόλο παγκόσμιου χωροφύλακα που αναθέτουν στον εαυτό τους χώρες σαν τις ΗΠΑ ή τη Γαλλία ή οργανισμοί σαν το ΝΑΤΟ, ακόμη κι έξω από τις εντολές του ΟΗΕ ή πέραν αυτών· καταδικάζει ομοίως τα «στοχευμένα αεροπορικά πλήγματα» και την είσοδο ξένων στρατευμάτων στο έδαφος ορισμένων κρατών· καταδικάζει τις επεμβάσεις του ΝΑΤΟ που υποκαθιστούν καθήκοντα ειρήνευσης και σταθεροποίησης όταν αυτά δεν μπορούν να υλοποιηθούν με ευρεία συναίνεση σε επίπεδο Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ·

Οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώματα

7.  χαιρετίζει τη σημασία που το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αποδίδει στην προαγωγή και προστασία των οικονομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων και στο ζήτημα της αλληλεξάρτησης και του αδιαιρέτου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· τονίζει εκ νέου την ανάγκη ισότιμης αντιμετώπισης των οικονομικών, κοινωνικών, πολιτιστικών, ατομικών και πολιτικών δικαιωμάτων· τονίζει ότι τα υψηλά ποσοστά ανεργία, η επέκταση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, η όλο και πιο δύσκολη πρόσβαση σε υπηρεσίες στους τομείς της υγείας, της εκπαίδευσης, της στέγασης, των μεταφορών και του πολιτισμού και η υποβαθμισμένη ποιότητα αυτών των υπηρεσιών συνιστούν μείζονα προβλήματα· χαιρετίζει τον κεντρικό ρόλο των δημοσίων υπηρεσιών σε αυτό τον τομέα και διαπιστώνει ότι η ιδιωτικοποίησή τους και η απελευθέρωσή τους συνέβαλαν στην υποβάθμιση της πρόσβασης σε ορισμένα από αυτά τα δικαιώματα·

8.  τονίζει ακόμη ότι, πέρα από τις ρήτρες περί δημοκρατίας/ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών που η Ένωση υπογράφει, ρήτρες που δεν λαμβάνονται επαρκώς υπόψη και είναι επομένως μια αποτυχία, οι εν λόγω συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών κατέληξαν ακόμη και σε οπισθοδρόμηση, ενίοτε και σε παραβιάσεις των θεμελιωδών, οικονομικών κυρίως και κοινωνικών, δικαιωμάτων, στην εκπτώχευση των ενδιαφερόμενων πληθυσμών και στην μονοπώληση των πόρων από τις πολυεθνικές· εκτιμά πως απαιτείται η εφαρμογή νέων μορφών συνεργασίας προκειμένου να διευκολυνθεί η οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη των τρίτων χωρών βάσει των αναγκών των λαών τους· εκτιμά ακόμη ότι, πέρα από τον αντίκτυπο των προγραμμάτων λιτότητας στα ανθρώπινα δικαιώματα, το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ θα πρέπει επίσης να αρχίσει να μελετάει και να καταγγέλλει τις επιπτώσεις των συμφωνιών ελεύθερων συναλλαγών και ειδικότερα τους κινδύνους και τις συνέπειες των συμφωνιών εταιρικής σχέσης με τις χώρες ΑΚΕ·

9.  εκτιμά πως το ζήτημα της κατανομής του πλούτου στον πλανήτη θα πρέπει να αποτελέσει κεντρική προτεραιότητα των συνόδων του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων το 2017, δεδομένου ότι αντιπροσωπεύει το κυριότερο εμπόδιο για την υλοποίηση των οικονομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων, ενώ εκτιμά επίσης πως η αντιπροσωπεία της Ένωσης και τα κράτη μέλη της θα πρέπει να λάβουν κάθε αναγκαίο μέτρο για την επίτευξη αυτού του στόχου·

10.  τονίζει τη σημασία της έκθεσης με τίτλο «Η πρόσβαση στα φάρμακα στο πλαίσιο του δικαιώματος του κάθε ατόμου να έχει την καλύτερη δυνατή κατάσταση σωματικής και διανοητικής υγείας»· ζητεί από την αντιπροσωπεία της Ένωσης και από τα κράτη μέλη της να προωθήσουν την πρόσβαση στα φάρμακα και σε ποιοτικές και προσπελάσιμες σε όλες και όλους δημόσιες υπηρεσίες υγείας και να προτείνουν μια έρευνα για το ρόλο των φαρμακοβιομηχανιών·

11.  εκτιμά ως εξ ίσου σημαντική την έκθεση με τίτλο «Η αξιοπρεπής στέγαση ως στοιχείο του δικαιώματος για ένα ικανοποιητικό επίπεδο διαβίωσης»· ζητεί από την αντιπροσωπεία της Ένωσης και από τα κράτη μέλη της να προωθήσουν ως θεμελιώδες δικαίωμα την πρόσβαση όλων αδιακρίτως σε μια ποιοτική στέγαση·

12.  χαιρετίζει ομοίως την έκθεση με τίτλο «Το δικαίωμα στην τροφή»· τονίζει πως τα κράτη μέλη του ΟΗΕ οφείλουν να προωθήσουν περισσότερο την πρόσβαση στους φυσικούς και ζωτικούς πόρους, την πρόσβαση στη γη και την επισιτιστική κυριαρχία και ασφάλεια, ως μέσα για τη μείωση της φτώχειας και της ανεργίας· θεωρεί λυπηρό το μεγάλο αριθμό ατόμων που δεν έχουν ακόμη ή δεν έχουν πλέον πρόσβαση σε ορισμένους πόρους, συμπεριλαμβανομένων των θεμελιωδών αγαθών σαν το νερό, λόγω της οικειοποίησής τους κυρίως από εταιρείες ή ιδιωτικούς φορείς που έχουν την υποστήριξη των πολιτικών αρχών των ενδιαφερόμενων κρατών, πράγμα που προκαλεί ιδίως ελλείψεις σε τρόφιμα και αυξήσεις τιμών σε αυτά· ζητεί ως εκ τούτου από την αντιπροσωπεία της Ένωσης και από τα κράτη μέλη της να προωθήσουν προτάσεις στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και ευρύτερα σε διεθνή και περιφερειακά φόρα και διασκέψεις (Παγκόσμια Τράπεζα, ΠΟΕ, CNUCED, ΔΝΤ, ΟΟΣΑ κλπ.) για την αναγνώριση των θεμελιωδών δημοσίων αγαθών και την εγγραφή τους σε ειδική σύμβαση του ΟΗΕ·

13.  τονίζει τη σημασία της επισκόπησης με τίτλο «Οι συνέπειες του εξωτερικού χρέους και των συναφών διεθνών οικονομικών υποχρεώσεων των κρατών για την πλήρη άσκηση όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων» διότι συνεκτιμά το γεγονός ότι η πληρωμή «των τοκοχρεολυσίων του χρέους» των κρατών θίγει σήμερα τα περισσότερα κράτη και χρησιμεύει ως πρόσχημα για την επιβολή προγραμμάτων λιτότητας που έχουν βαπτιστεί «σχέδια διαρθρωτικών αναπροσαρμογών» και πλήττουν τα θεμελιώδη δικαιώματα, ακόμη και εντός της Ένωσης·

Τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα

14.  καλεί όλα τα κράτη να αγωνιστούν κατά των βασανιστηρίων, ακόμη και εντός των κρατών μελών· ζητεί από την αντιπροσωπεία της Ένωσης και από τα κράτη μέλη της να συμπεριλάβουν, στη συζήτηση για τα βασανιστήρια και τις άλλες απάνθρωπες ή ταπεινωτικές τιμωρίες, το ζήτημα της απαγόρευσης του εμπορίου προϊόντων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για βασανιστήρια, εντός και εκτός της Ένωσης·

15.  καλεί την αντιπροσωπεία της Ένωσης και τις αντιπροσωπείες των κρατών μελών της να επαναβεβαιώσουν την θέση τους κατά της θανατικής ποινής, υπέρ της κατάργησής της παγκοσμίως και υπέρ της άμεσης επιβολής μορατορίου στις χώρες όπου είναι ακόμη σε χρήση· ανησυχεί διότι βλέπει πως ορισμένες χώρες που είχαν αναστείλει την θανατική ποινή ξανάρχισαν τις εκτελέσεις, ή ακόμη και επανέφεραν την θανατική ποινή με το σκεπτικό του αγώνα κατά της τρομοκρατίας και του αγώνα κατά του λαθρεμπορίου ναρκωτικών·

16.  τονίζει την ανάγκη να εξεταστεί σε αυτή τη σύνοδο του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων το ζήτημα της ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι και του αγώνα εναντίον κάθε μορφής καταστολής, συμπεριλαμβανομένων των δολοφονιών, σε βάρος συνδικαλιστών, πολιτικών στελεχών και ενεργών μελών ενώσεων, καλλιτεχνών και υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

17.  λαμβάνει υπό σημείωση τη σημασία που κατά την 31η σύνοδο του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων δόθηκε στη ελευθερία θρησκείας και πεποιθήσεων και υπενθυμίζει ότι η ελευθερία αυτή συνεπάγεται τόσο το δικαίωμα να πιστεύει κανείς ή να μην πιστεύει όσο και το δικαίωμα να προωθεί κανείς ή να μεταβάλλει θρησκευτικές πεποιθήσεις· τονίζει εκ νέου την προσήλωσή του στην εκκοσμίκευση ως θεμελιώδες χαρακτηριστικό ενός δημοκρατικού κράτους εφόσον ορίζεται ως αυστηρός διαχωρισμός πολιτικών και θρησκευτικών αρχών, με απόρριψη κάθε θρησκευτικής παρέμβασης στη λειτουργία των δημοσίων υποθέσεων και κάθε πολιτικής παρέμβασης στις θρησκευτικές υποθέσεις, εκτός από λόγους διατήρησης της ασφάλειας και της δημόσιας τάξης (συμπεριλαμβανομένου του σεβασμού της ελευθερίας του άλλου), και διασφάλιση για όλες και για όλους (πιστεύοντες, αγνωστικούς ή άθεους) ίσης ελευθερίας συνειδήσεως και δημόσιας έκφρασης των πεποιθήσεων·

18.  θεωρεί ιδιαίτερα σημαντική την έκθεση σχετικά με το δικαίωμα στο ιδιωτικό απόρρητο στην ψηφιακή εποχή· θεωρεί λυπηρό το ότι οι τεχνολογίες, συμπεριλαμβανομένων των ευρωπαϊκών, χρησιμοποιούνται για την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κυρίως μέσω της λογοκρισίας και της μαζικής παρακολούθησης· καταδικάζει ομοίως τη μαζική κατασκοπία σε βάρος εκατομμυρίων ατόμων, ιδίως από την αμερικανική National Security Agency· εκφράζει τις ανησυχίες του ως προς τη διάδοση των τεχνολογιών παρακολούθησης και φιλτραρίσματος, που συνιστούν όλο και μεγαλύτερη απειλή για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και πλήττουν συχνά το δικαίωμα ιδιωτικού απορρήτου· ζητεί να ληφθούν υπόψη αυτές οι ανησυχίες κατά την εξέταση αυτού του θέματος στη σύνοδο· θεωρεί λυπηρό το ότι η διεθνής κοινότητα δεν έχει ακόμη ξεκινήσει διαπραγματεύσεις για τη σύναψη διεθνούς συμφωνίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, όπου ως υπόδειγμα μπορεί να χρησιμεύσει η Σύμβαση 108 του Συμβουλίου της Ευρώπης, και καλεί την αντιπροσωπεία της Ένωσης και εκείνες των κρατών μελών να εργαστούν για την εκπόνηση ενός τέτοιου πλαισίου, σε συνεργασία με τους διεθνείς ομολόγους τους·

19  καταδικάζει την όλο και ευρύτερη ανάθεση των καθηκόντων ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων των στρατιωτικών καθηκόντων, σε εξωτερικούς ιδιωτικούς οργανισμούς και επιχειρήσεις, ενώ πρόκειται για κρατικό προνόμιο υπαγόμενο αποκλειστικά στην αρμοδιότητα των κρατών, και ζητεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της να εντείνουν τις προσπάθειές τους για τον τερματισμό αυτών των πρακτικών· εκτιμά πως ο σεβασμός των κανόνων στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων παραμένει ευθύνη των κρατών και θεωρεί πως, όταν πρόκειται για τη μεταβίβαση καθηκόντων δημόσιας υπηρεσίας, τα κράτη πρέπει να θεωρούνται υπεύθυνα για τυχόν παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του ανθρωπιστικού δικαίου εκ μέρους των επιχειρήσεων που εδρεύουν σε αυτά·

20.  τονίζει τη χαλαρότητα των σχετικών κανονισμών, την αδιαφάνεια και την απουσία ελέγχου σε ό,τι αφορά το εμπόριο όπλων, που είναι υπεύθυνο για την αυξανόμενη ανθρώπινη οδύνη στους εμφύλιους πολέμους και στις ένοπλες συγκρούσεις· εκτιμά πως το εμπόριο όπλων τροφοδοτεί την αστάθεια και τη διαφθορά και οδηγεί σε αποτυχία τις ειρηνευτικές διαδικασίες· καταγγέλλει όλως ιδιαιτέρως το ρόλο του σε χώρες σαν την Υεμένη, τη Σομαλία, το Νότιο Σουδάν και τη Νιγηρία και κρούει με τη σειρά του τον κώδωνα κινδύνου για τις χώρες αυτές, σε συνέχεια των προειδοποιήσεων του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στις 22 παρελθόντος Φεβρουαρίου· ζητεί ως εκ τούτου να εξεταστεί το θέμα αυτό στη συγκεκριμένη σύνοδο·

Τα δικαιώματα των λαών και συγκεκριμένων ομάδων και ατόμων

21.  τονίζει τη σημασία του να γίνουν σεβαστά τα θεμελιώδη δικαιώματα των αυτοχθόνων λαών και φυλών, όπως καθορίζονται στη Σύμβαση 169 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (OIT) και ανησυχεί για την υποβάθμιση της κατάστασης των υπερασπιστών, ακτιβιστών, οργανώσεων και ιδρυμάτων που ασχολούνται με τα ανθρώπινα δικαιώματα, που καταγγέλλουν κυρίως περιπτώσεις αρπαγής γαιών· ζητεί να αποτελέσουν τα ζητήματα αυτά αντικείμενο χωριστού σημείου της ημερήσιας διάταξης της συνόδου του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων·

22.  επικροτεί τη σημασία που κατά την 34η σύνοδο έχει δοθεί στα δικαιώματα του παιδιού και τη βούληση, μετά την έγκριση του ψηφίσματος 25/6, να τεθούν υπό εκτενή έλεγχο τα ζητήματα που αφορούν τη σωματεμπορία και αγοραπωλησία παιδιών, την παιδική πορνεία και πορνογραφία·

23.  καλεί την Ένωση και τα κράτη μέλη της να εργαστούν κατά προτεραιότητα υπέρ συγκεκριμένων δράσεων του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που αποσκοπούν στο να θέσουν τέλος στις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που είναι σε βάρος αμάχων και ειδικότερα γυναικόπαιδων, σε καταστάσεις πολέμων και βίαιων διενέξεων· ζητεί να αναληφθούν δράσεις προτεραιότητας για να τεθεί κυρίως τέλος στην στρατολόγηση παιδιών-στρατιωτών και να διασφαλιστεί η προστασία τους·

24.  θεωρεί λυπηρό το ότι τα ζητήματα τα σχετικά με τα δικαιώματα των ατόμων ΛΟΑΔΜ δεν εθίγησαν κατά τις διασκέψεις του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων το 2017· καταδικάζει τις βιαιοπραγίες και διακρίσεις σε βάρος των ατόμων ΛΟΑΔΜ σε όλο τον πλανήτη· καταδικάζει ειδικότερα την αναγκαστική στείρωση των διεμφυλικών ατόμων, τακτική που συνεχίζεται σε ορισμένα κράτη, ακόμη και της Ένωσης, και ζητεί τον άμεσο τερματισμό αυτής της παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· καλεί τη διεθνή κοινότητα να μελετήσει τρόπους προσαρμογής του οικογενειακού δικαίου στην εξέλιξη των σημερινών οικογενειακών τύπων και μορφών, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας ένωσης και υιοθεσίας για άτομα του ιδίου φύλου· τονίζει ότι οι λεσβίες υφίστανται συχνά διακρίσεις για πολλαπλούς λόγους (ως γυναίκες και ως λεσβίες) και ότι οι δράσεις υπέρ της ισότητας των ατόμων ΛΟΑΔΜ πρέπει να συμβαδίζουν με δράσεις υπέρ της ισότητας γυναικών και κοριτσιών, ώστε να φτάσουμε στην ισότητα και τη μη διάκριση· εκφράζει τις ανησυχίες του απέναντι στον πρόσφατο πολλαπλασιασμό των νόμων, πρακτικών και πράξεων βίας κατά προσώπων λόγω γενετήσιου προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου· επαναβεβαιώνει τη στήριξή του στη συνέχιση του έργου του Ύπατου Αρμοστή για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα προκειμένου να προαχθεί και να προστατεύεται η άσκηση από τα άτομα ΛΟΑΔΜ όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους, ιδίως μέσω δηλώσεων, εκθέσεων, και της εκστρατείας «Ελευθερία και Ισότητα»· προτρέπει την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ να συνεχίσει τον αγώνα κατά των νόμων και πρακτικών που εμπεριέχουν διακρίσεις·

25.  χαιρετίζει την έκθεση σχετικά με την προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων των μεταναστών· καταδικάζει τις επιπτώσεις της πολιτικής της ανάθεσης της φρούρησης των συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε εξωτερικούς φορείς, που έχει ως αποτέλεσμα μεγαλύτερους κινδύνους για τα άτομα που προσπαθούν να βρουν ασφάλεια στην Ευρώπη, με συνέπεια περισσότερους νεκρούς στις θαλάσσιες και χερσαίες οδούς προς την Ευρώπη· τονίζει την αναγκαιότητα να θεμελιώσει η Ένωση οποιαδήποτε μεταναστευτική πολιτική, συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου των συνόρων, σε μια συνεπή θεώρηση, εδραιωμένη στα ανθρώπινα δικαιώματα σε συμφωνία με τις διεθνείς υποχρεώσεις της· καταδικάζει υπό την έννοια αυτή τη «διαδικασία του Χαρτούμ», που συνεπάγεται τη συνεργασία ειδικότερα με τα καθεστώτα της Ερυθραίας και του Σουδάν σε θέματα «διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών»· καλεί για άλλη μια φορά τα κράτη μέλη της Ένωσης να θέσουν σε εφαρμογή τις ρήτρες περί δημοκρατίας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων» σε όλες τις διεθνείς συμφωνίες, κάθε φύσης, και να εγγυηθούν το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο πλαίσιο των δικών τους εσωτερικών και εξωτερικών πολιτικών, διαφορετικά θα αποδυναμωθεί η θέση της Ένωσης στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, και σε κάθε άλλο διεθνή φορέα που ασχολείται με τα ανθρώπινα δικαιώματα·

Η αλληλεξάρτηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων και επί μέρους ζητημάτων σχετικών με τα ανθρώπινα δικαιώματα

26.  λαμβάνει υπό σημείωση τη σημασία που η 34η σύνοδος αποδίδει στη σύνδεση μεταξύ τρομοκρατίας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στην έκθεση για τις επιβλαβείς συνέπειες της τρομοκρατίας σε ό,τι αφορά την άσκηση όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών, και ειδικότερα του δικαιώματος στη ζωή, την ελευθερία και την προστασία· τονίζει ότι ο αγώνας κατά της τρομοκρατίας δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να χρησιμεύσει ως πρόσχημα για τον περιορισμό των ατομικών ελευθεριών και των θεμελιωδών δικαιωμάτων· εκτιμά πως η «πολεμοχαρής» απάντηση ορισμένων δυτικών χωρών, αντί να μειώσει την τρομοκρατική απειλή, απλώς εντείνει τον κύκλο της βίας· τονίζει εκ νέου ότι οποιοδήποτε σχέδιο αποτελεσματικής αντιμετώπισης της τρομοκρατίας θα μπορέσει να εφαρμοστεί μόνο όταν διακοπεί η χρηματοδότηση των τρομοκρατικών οργανώσεων, κυρίως με την αναστολή κάθε εμπορικής συμφωνίας ή εταιρικής σχέσης με τις χώρες που υποστηρίζουν αυτές τις οργανώσεις· τονίζει ακόμη τη σημασία του να ενισχυθούν οι δημόσιες υπηρεσίες πληροφοριών, ασφαλείας και δικαιοσύνης, αλλά και την αναγκαιότητα εφαρμογής προγραμμάτων πρόληψης και δημιουργίας κέντρων με δημόσια χρηματοδότηση για τον εντοπισμό στη ρίζα των μεθόδων στρατολόγησης των τρομοκρατικών οργανώσεων, την πρόληψη της στρατολόγησης και την εξάλειψη των κυκλωμάτων στρατολόγησης και την επανένταξη των στρατολογημένων· υπενθυμίζει πως τα δικαιώματα, όχι μόνο στην ασφάλεια αλλά και στην προστασία, είναι θεμελιώδη δικαιώματα, και καταδικάζει κάθε δημόσια πολιτική που αποσκοπεί στην επιβολή διακρίσεων σε βάρος ενός τμήματος του πληθυσμού λόγω καταγωγής ή θρησκείας, πραγματικής ή εικαζόμενης· εκτιμά σε αυτό το πλαίσιο ως εξαιρετικά σημαντικό το σημείο που αφορά τις επιπτώσεις της τρομοκρατίας στην άσκηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

27.  θεωρεί θεμελιώδες το σημείο που αφορά την εκπόνηση ενός διεθνούς κειμένου νομικώς δεσμευτικού για τις διεθνικές εταιρείες και λοιπές επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα· στηρίζει το έργο της σχετικής διακυβερνητικής ομάδας εργασίας του ΟΗΕ και ζητεί από τα όργανα της Ένωσης και από τα κράτη μέλη να συμμορφωθούν προς τα σχετικά ψηφίσματα και να εργαστούν με ζήλο για την επίτευξη αυτού του στόχου·

28.  θεωρεί εξ ίσου εξαιρετικά σημαντικό το σημείο που αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και το περιβάλλον και εκτιμά πως είναι εγγενώς συνδεδεμένο με το δικαίωμα των λαών να κατέχουν τους φυσικούς τους πόρους, όπως επίσης γη και ένα βιώσιμο περιβαλλοντικό σύστημα· εκτιμά ως εκ τούτου ως ουσιαστικής σημασίας την εκ μέρους όλων επικύρωση και εφαρμογή της διαδικασίας του Κιότο όπως και άλλων διεθνών συμβάσεων που επιτρέπουν την πραγματική άσκηση αυτών των δικαιωμάτων· εκτιμά πως οι συμφωνίες που συνήφθησαν κατά τη διάσκεψη COP21, στο Παρίσι, παραμένουν ανεπαρκείς μπροστά στον στόχο του τερματισμού της κλιματικής αλλαγής και της διασφάλισης των κοινωνικών και περιβαλλοντικών δικαιωμάτων των λαών· ζητεί από την αντιπροσωπεία της Ένωσης και από τους εκπροσώπους των κρατών μελών να υποστηρίξουν εντός του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων την πρόταση περί δημιουργίας ενός διεθνούς περιβαλλοντικού δικαστηρίου υπό την αιγίδα του ΟΗΕ και να εργαστούν για την εκπόνηση ενός δεσμευτικού νομικού κειμένου που θα τιμωρεί τα πιο ρυπογόνα κράτη και επιχειρήσεις·

29.  τονίζει πως ο ΟΗΕ εκτιμά σε 200 εκατομμύρια τα άτομα που θα μετακινηθούν για περιβαλλοντικούς λόγους μέχρι το 2050· υπογραμμίζει την ανάγκη μιας σφαιρικής προσέγγισης που θα επιτρέπει να λυθούν τα προβλήματα της κλιματικής αλλαγής, της φτώχειας, της εκμετάλλευσης των πόρων και της πρόσβασης σε αυτούς, καθώς και του αγώνα κατά της αρπαγής γαιών και πλούτου από τις πολυεθνικές, ώστε να καταστεί δυνατή η ανάπτυξη και πρόσβαση των πληθυσμών στα θεμελιώδη αγαθά, δικαιώματα και υπηρεσίες· ζητεί από την αντιπροσωπεία της Ένωσης στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και από τους εκπροσώπους των κρατών μελών να συμμετάσχουν ενεργά στη συζήτηση για τον όρο «κλιματικός και περιβαλλοντικός πρόσφυγας», ώστε να εκπονηθεί ένας νομικά δεσμευτικός ορισμός έναντι του διεθνούς δικαίου·

Το δικαίωμα αυτοδιάθεσης των λαών και καταστάσεις σχετικές με τα ανθρώπινα δικαιώματα που απαιτούν την προσοχή του Συμβουλίου

30.  τονίζει εκ νέου το αναπαλλοτρίωτο δικαίωμα αυτοδιάθεσης των λαών και το δικαίωμά τους να επιλέγουν χωρίς εξωτερική ανάμειξη τις πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές κατευθύνσεις τους· ζητεί από την Ένωση και τα κράτη μέλη της, με την ευκαιρία των συνόδων του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων το 2017, να προωθήσουν με αποφασιστικότητα τα δικαιώματα αυτά, αντί των σημερινών πολιτικών· απορρίπτει αφετέρου την επιβολή κυρώσεων από ΕΕ και ΗΠΑ σε τρίτες χώρες με ουσιαστικό σκοπό την προστασία των γεωπολιτικών και οικονομικών τους συμφερόντων και όχι των συμφερόντων των ενδιαφερομένων πληθυσμών, που εντούτοις θα έπρεπε να προέχουν·

31.  ανησυχεί εξαιρετικά από την επιδείνωση της κατάστασης στη Συρία στον ανθρωπιστικό τομέα και στον τομέα της ασφάλειας μετά την κατάληψη ενός σημαντικού μέρους του εδάφους της από τη λεγόμενη οργάνωση «ισλαμικό κράτος»· καταδικάζει εκ νέου απερίφραστα τις συστηματικές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τις τρομοκρατικές οργανώσεις· ανησυχεί εξ ίσου για τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από το συριακό καθεστώς, και ιδίως την παραβίαση της ελευθερίας της έκφρασης, τις περιπτώσεις αυθαίρετης κράτησης, και την καταστολή των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· τονίζει τη σημασία των συμπερασμάτων της ειδικής ανεξάρτητης εξεταστικής επιτροπής σχετικά με τα γεγονότα στο Αλέπι προκειμένου να εντοπιστούν, όποτε τούτο καταστεί δυνατό, όλοι εκείνοι για τους οποίους υπάρχουν βάσιμοι λόγοι να θεωρηθούν υπεύθυνοι για εικαζόμενες παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου ανθρωπίνων δικαιωμάτων και για παραβίαση αυτού του τελευταίου· τονίζει ότι η σύγκρουση εντάθηκε εξ αιτίας του εμπορίου όπλων· καταδικάζει απερίφραστα τις διάφορες δυτικές παρεμβάσεις αυτών των τελευταίων ετών που είχαν ως δραματική συνέπεια τη ριζοσπαστικοποίηση των ατόμων, ειδικά στη Μέση Ανατολή και στις γειτονικές χώρες νοτίως· χαιρετίζει τις προσπάθειες υπέρ ενός πολιτικού διαλόγου υπό την αιγίδα του ΟΗΕ με σκοπό την έξοδο της χώρας από την πολιτική κρίση και τονίζει ότι ο διάλογος αυτός, για να είναι αποτελεσματικός, οφείλει να συμπεριλάβει τα μέλη της ειρηνικής αντιπολίτευσης του συριακού καθεστώτος·

32.  δηλώνει τη βαθιά ανησυχία του για τη συνεχιζόμενη σύγκρουση στο Νότιο Σουδάν· ζητεί την άμεση εκεχειρία μεταξύ των δυο παρατάξεων και εκφράζει την υποστήριξή του σε μια ουδέτερη διαμεσολάβηση που θα επιτρέψει να συναφθεί το συντομότερο μια συμφωνία· ζητεί να παρασχεθεί μεγαλύτερη ανθρωπιστική βοήθεια στον άμαχο πληθυσμό που έχει εγκλωβιστεί στις συγκρούσεις ή που εγκαταλείπει την περιοχή· ζητεί από την Ένωση και από τα κράτη μέλη της να σεβαστούν την αρχή της μη επαναπροώθησης και να ανοίξουν τα σύνορά τους στους πρόσφυγες που προσπαθούν να γλυτώσουν από την κρίση που μαστίζει το Νότιο Σουδάν· ζητεί ομοίως να αναληφθεί διεθνής δέσμευση για τον τερματισμό κάθε παράδοσης όπλων ή στρατιωτικού εξοπλισμού στο Νότιο Σουδάν και την διακοπή κάθε εξαγωγής όπλων προς την περιοχή·

33.  τονίζει τη σημασία των συζητήσεων του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σχετικά με την κρίση στο Μπουρούντι· δηλώνει πολύ ανήσυχο από την κατάσταση στη χώρα και τονίζει πως μπορεί να υπάρξουν δραματικές συνέπειες για ολόκληρη την περιοχή· ζητεί να τηρηθούν το Σύμφωνο ασφάλειας, σταθερότητας και ανάπτυξης στην περιοχή των Μεγάλων Λιμνών, και το Πρωτόκολλο μη επίθεσης και αμοιβαίας προστασίας· εκτιμά πως η σημερινή κρίση μόνο με ένα πολιτικό διάλογο σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο θα μπορέσει να λυθεί και δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να χρησιμεύσει ως πρόσχημα για μια νέα στρατιωτική επέμβαση στην περιοχή· εκτιμά πως τα προβλήματα του Μπουρούντι θα μπορέσουν να λυθούν μόνο εάν κατοχυρωθούν τα ίδια δικαιώματα για όλους τους πολίτες και εάν διευθετηθούν τα προβλήματα που συνδέονται με τον έλεγχο των εύφορων γεωργικών εκτάσεων, την ανεργία και τη φτώχεια, τον αγώνα κατά της διαφθοράς, της φτώχειας, των ανισοτήτων και των διακρίσεων, και με την προώθηση κοινωνικών, πολιτικών και οικονομικών μεταρρυθμίσεων με σκοπό τη δημιουργία ενός κράτους ελεύθερου, δημοκρατικού και σταθερού·

34.  διαπιστώνει ότι η κατάσταση στο Ιράν στο πεδίο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων παραμένει πολύ ανησυχητική· καταδικάζει την καταστολή ειρηνικών διαδηλωτών και αντιφρονούντων (συμπεριλαμβανομένων των φοιτητών, των πανεπιστημιακών, των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων), υπερασπιστών των δικαιωμάτων των γυναικών, νομικών, δημοσιογράφων, ιστολόγων, που είναι συνηθισμένη πρακτική στη χώρα αυτή· τονίζει τον κεντρικό ρόλο που οφείλει η διεθνής κοινότητα να διαδραματίσει υπέρ της ειρήνης· δηλώνει ανήσυχο από τον αριθμό των πολιτικών κρατουμένων και των κρατουμένων συνειδήσεως από τον υψηλό πάντα αριθμό εκτελέσεων, ακόμη και ανηλίκων, από τα βασανιστήρια, τις άδικες δίκες, τα υπέρογκα ποσά που απαιτούνται ως εγγύηση και από τους σοβαρούς περιορισμούς στις ελευθερίες της ενημέρωσης, της έκφρασης, του συνέρχεσθαι, της θρησκείας, της εκπαίδευσης και της κυκλοφορίας·

35.  αναγνωρίζει την μέχρι σήμερα πρόοδο σε ό,τι αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Μιανμάρ, επισημαίνοντας το δρόμο που μένει ακόμη να καλυφθεί σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα των μειονοτήτων, τις ελευθερίες της έκφρασης, του συνεταιρίζεσθαι και του συνέρχεσθαι ειρηνικώς· καταδικάζει τις διακρίσεις και την καταστολή σε βάρος των Rohingyas, που έχουν παροξυνθεί από την απουσία νομικού καθεστώτος για τα μέλη αυτής της κοινότητας και από την άνοδο της ρητορικής του μίσους εναντίον των μη βουδιστών· ζητεί έρευνες εμπεριστατωμένες, διαφανείς και ανεξάρτητες για όλες τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των Rohingyas·

36.  τονίζει τη σημασία στη συγκεκριμένη σύνοδο του σημείου που αφορά την Ερυθραία· καταδικάζει απερίφραστα τις συστηματικές και αυξανόμενες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ερυθραία· ανησυχεί έντονα από την οικονομική και κοινωνική κατάσταση ολόκληρου του πληθυσμού της Ερυθραίας και των προσφύγων που έχουν καταφύγει στις γειτονικές χώρες· καταδικάζει τις διαρκείς απειλές κατά της ερυθραϊκής διασποράς, ιδίως υπό μορφή «φόρου για την ανασυγκρότηση και την ανοικοδόμηση»·

37.  επικροτεί την έκθεση για την κατάσταση στη Λιβύη στο πεδίο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μεταξύ άλλων και διότι εξετάζει την αποτελεσματικότητα της τεχνικής βοήθειας και της βοήθειας για δημιουργία ικανοτήτων που δόθηκαν στη λιβυκή «κυβέρνηση», όπως επίσης κάνει μια αξιολόγηση της συμπληρωματικής τεχνικής υποστήριξης και βοήθειας που απαιτείται για την εφαρμογή του ψηφίσματος και των συστάσεων που περιέχει η έκθεση της Ύπατης Αρμοστείας μετά την έρευνά της για τα ανθρώπινα δικαιώματα στη Λιβύη· εκτιμά πως η έκθεση αυτή πρέπει να ληφθεί υπόψη από την Ένωση και τα κράτη μέλη της προτού προχωρήσουν σε οποιαδήποτε περαιτέρω συνεργασία με τις «λιβυκές αρχές» και ζητεί πριν από κάθε τι άλλο να εξεταστεί το θέμα της προστασίας των μεταναστών και προσφύγων που διέρχονται από τη Λιβύη και το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα αυτή·

Η κατάσταση στην Παλαιστίνη και στα άλλα κατεχόμενα αραβικά εδάφη στο πεδίο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

38.  χαιρετίζει την ιδιαίτερη προσοχή που το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αφιέρωσε αυτά τα τελευταία έτη στο θέμα της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Παλαιστίνη και στα άλλα κατεχόμενα αραβικά εδάφη, και ιδίως στο δικαίωμα αυτοδιάθεσης του παλαιστινιακού λαού, και στο θέμα της δημιουργίας ενός ανεξάρτητου και βιώσιμου κράτους εντός των συνόρων του 1967· προτρέπει θερμά την αντιπροσωπεία της Ένωσης να καταδικάσει κάθε μορφή αποικιοκρατίας, ειδικά στην Παλαιστίνη, τόσο στην Δυτική Όχθη όσο και στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, όπου εντείνεται συνεχώς· καταδικάζει ομοίως τη βία των εποίκων κατά του παλαιστινιακού πληθυσμού , ιδίως στη Χεβρώνα, όπως και τα σχέδια περί αναγκαστικής μετακίνησης των Βεδουίνων·

39.  ζητεί από την αντιπροσωπεία της Ένωσης στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και από τις αντιπροσωπείες των κρατών μελών να ασκήσουν πίεση στις ισραηλινές αρχές για να μπορέσει επί τέλους να τεθεί σε εφαρμογή η εντολή του ΟΗΕ· ζητεί ομοίως από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από τα κράτη μέλη της να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα ώστε οι επιχειρήσεις που υπάγονται στη δικαιοδοσία τους να μη διαπράττουν ή να μη συμβάλλουν στις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μέσω ιδίως δραστηριοτήτων ή κερδών πραγματοποιούμενων στους οικισμούς των εποίκων· καλεί για το θέμα αυτό την Ένωση να στηρίξει τα ερχόμενα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σχετικά με τους οικισμούς εποίκων και τη δημοσιοποίηση της ετήσιας βάσης δεδομένων του ΟΗΕ για τις επιχειρήσεις που εμπλέκονται σε παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου·

40.  καταδικάζει την κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι παλαιστίνιοι κρατούμενοι των ισραηλινών φυλακών· ζητεί από το Κράτος του Ισραήλ να θέσει άμεσα τέλος στην πρακτική της μαζικής φυλάκισης που εντάθηκε κι άλλο κατά το 2016, με πάνω από 6.000 άτομα φυλακισμένα, συμπεριλαμβανομένων και ανηλίκων· καταδικάζει ομοίως τις εξωδικαστικές εκτελέσεις, τις διοικητικές κρατήσεις, τις μεταγωγές πολιτικών κρατουμένων εκτός των κατεχομένων εδαφών, χωρίς επίσκεψη οικογένειας, με κακή μεταχείριση, με βασανιστήρια και αναγκαστική σίτιση των φυλακισμένων, άρνηση κατάλληλης και έγκαιρης ιατρικής αγωγής, πράξεις που συνιστούν κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου· ζητεί από το Κράτος του Ισραήλ να εγγυηθεί αμέσως τη συμμόρφωσή του προς τη Σύμβαση του ΟΗΕ κατά των βασανιστηρίων, στην οποία είναι συμβαλλόμενο μέρος· καταγγέλλει την κράτηση και την κακομεταχείριση παιδιών και απαιτεί την άμεση απελευθέρωση των φυλακισμένων παιδιών· ζητεί ομοίως την άμεση απελευθέρωση των φυλακισμένων Παλαιστίνιων βουλευτών·

41.  είναι επίσης εξαιρετικά ανήσυχο από τον περιορισμό των ατομικών και πολιτικών ελευθεριών στο Ισραήλ και ιδίως από τους διάφορους νόμους για τις ΜΚΟ που παραβιάζουν τις ελευθερίες του συνεταιρίζεσθαι, του συνέρχεσθαι και του οργανώνεσθαι· κρούει επίσης τον κώδωνα κινδύνου για τις αυξημένες διακρίσεις σε βάρος των μειονοτήτων εντός της χώρας, ειδικότερα σε βάρος της «αραβικής» μειονότητας·

42.  θεωρεί λυπηρό το ότι το ζήτημα του Δυτικού Σουδάν δεν είναι στην ημερήσια διάταξη των συνόδων του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων το 2017· ζητεί να γίνουν σεβαστά τα θεμελιώδη δικαιώματα του λαού της Δυτικής Σαχάρας, συμπεριλαμβανομένων των ελευθεριών του συνεταιρίζεσθαι, της έκφρασης και του συνέρχεσθαι· ζητεί την απελευθέρωση όλων των Σαχραουί πολιτικών κρατουμένων· ζητεί να έχουν πρόσβαση στα εδάφη της Δυτικής Σαχάρας οι εκπρόσωποι του ΟΗΕ, οι βουλευτές, οι ανεξάρτητοι παρατηρητές, οι ΜΚΟ και ο Τύπος· καλεί τον ΟΗΕ να δώσει στην Minurso (Αποστολή των Ηνωμένων Εθνών για το Δημοψήφισμα στη Δυτική Σαχάρα) εντολή για το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως γίνεται με όλες τις άλλες αποστολές διατήρησης της ειρήνης του ΟΗΕ στον κόσμο· τάσσεται υπέρ μιας δίκαιης και βιώσιμης διευθέτησης της σύγκρουσης στη Δυτική Σαχάρα, βάσει του δικαιώματος αυτοδιάθεσης του λαού των Σαχραουί, σύμφωνα με τα ψηφίσματα 34/37 και 35/19 του ΟΗΕ· ζητεί από την Ένωση και από τα κράτη μέλη της να στηρίξουν την εγγραφή της κατάστασης στη Δυτική Σαχάρα στην ημερήσια διάταξη των επόμενων συνόδων του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων·

Ο ρατσισμός, οι φυλετικές διακρίσεις, η ξενοφοβία και η μισαλλοδοξία που συνδέονται με αυτόν: επακολούθηση και εφαρμογή της δήλωσης και του προγράμματος δράσης του Durban

43.  θεωρεί ουσιαστικής σημασίας την προσοχή που αφιερώθηκε το 2017 στην ενίσχυση της ισότητας και στον αγώνα κατά των διακρίσεων, είτε φυλετικών είτε σε βάρος μειονοτήτων, ή ακόμη λόγω φύλου, γενετήσιου προσανατολισμού ή ταυτότητας φύλου ή ακόμη λόγω αναπηρίας· τονίζει ότι σε αυτόν επίσης τον τομέα η Ένωση και τα κράτη μέλη της οφείλουν να θέσουν σε εφαρμογή τις συστάσεις του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων·

44.  χαιρετίζει τη σημασία που οι σύνοδοι του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων το 2017 έδωσαν στο ζήτημα του ρατσισμού και των διακρίσεων και ειδικότερα χαιρετίζει την παγκόσμια έκκληση για μια χειροπιαστή δράση με σκοπό την πλήρη εξάλειψη του ρατσισμού, των φυλετικών διακρίσεων, της ξενοφοβίας και της μισαλλοδοξίας που συνδέεται με αυτόν και για την πλήρη εφαρμογή και επακολούθηση της δήλωσης και του προγράμματος δράσης του Durban· καταδικάζει εκ νέου τις ρατσιστικές, αντισημιτικές, ομοφοβικές, ξενοφοβικές και αντιμεταναστευτικές πράξεις βίας που σε ορισμένα κράτη μέλη έχουν φτάσει σε ανησυχητικά επίπεδα· ανησυχεί από την αυξανόμενη ένταση των ρητορικών του μίσους και του στιγματισμού απέναντι στις μειονότητες ή σε ομάδες προσώπων και ανησυχεί για την αυξανόμενη επιρροή τους σε ορισμένα μέσα ενημέρωσης και σε πολλά πολιτικά κινήματα και κόμματα, ενώ ακούγονται και σε ανώτατο πολιτικό επίπεδο σε ορισμένα κράτη μέλη και έχουν οδηγήσει σε περιοριστικούς νόμους·

45.  θεωρεί εξίσου θεμελιώδες το ζήτημα των διακρίσεων κατά των γυναικών και ζητεί την εξάλειψη όλων των μορφών βίας κατά των γυναικών· τονίζει ότι η καθολική πρόσβαση στην ιατρική περίθαλψη, στην γενετήσια και αναπαραγωγική φροντίδα, πρέπει να παραμένει πολιτική προτεραιότητα, όπως και η ελεύθερη πρόσβαση στη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, στις μεθόδους αντισύλληψης και στο δικαίωμα έκτρωσης· τονίζει ότι η εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών, όπως και ο αγώνας κατά της σεξουαλικής εκμετάλλευσης και της εμπορίας ανθρώπων, πρέπει να αποτελέσουν προτεραιότητα και να αποβλέπουν στην ισότητα γυναικών-ανδρών· ζητεί ως εκ τούτου από το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων να θέσει σε εφαρμογή τις διαδικασίες CIPD+20, Beijing +20 και Rio +20· τονίζει επίσης τη σημασία του να εφαρμόσουν τα κράτη μέλη της Ένωσης τις συστάσεις του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του 2002 περί διεθνούς προστασίας σε ό,τι αφορά τους διωγμούς λόγω φύλου, ιδίως στο πλαίσιο των μεταναστευτικών πολιτικών·

*

* *

46.  αναθέτει στην αντιπροσωπεία του στην 34η, την 35η και την 36η σύνοδο του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων να κοινοποιήσει τις θέσεις που περιέχονται στο παρόν ψήφισμα· την καλεί να δώσει αναφορά στην κοινοβουλευτική Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων μετά το τέλος της αποστολής της και θεωρεί σκόπιμο να συνεχίσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να στέλνει αντιπροσωπεία του στις σχετικές συνόδους της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων·

47.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας / Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, στον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, στον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, στον Πρόεδρο του Συμβουλίου των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, και στην Ομάδα Εργασίας του ΟΗΕ που έχει συγκροτηθεί από την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων.

 

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου