Процедура : 2017/2598(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0185/2017

Внесени текстове :

B8-0185/2017

Разисквания :

Гласувания :

PV 16/03/2017 - 6.4
Обяснение на вота

Приети текстове :


ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 534kWORD 62k
13.3.2017
PE598.538v01-00
 
B8-0185/2017

за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност

съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността


относно приоритетите на ЕС с оглед на сесиите на Съвета на ООН по правата на човека през 2017 г. (2017/2598(RSP))


Иняцио Корао, Фабио Масимо Касталдо, Изабела Адинолфи от името на групата EFDD

Резолюция на Европейския парламент относно приоритетите на ЕС с оглед на сесиите на Съвета на ООН по правата на човека през 2017 г. (2017/2598(RSP))  
B8-0185/2017

Европейският парламент,

–  като взе предвид Устава на Организацията на обединените нации,

–  като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека и конвенциите на ООН за правата на човека и факултативните протоколи към тях,

–  като взе предвид Резолюция 60/251 на Общото събрание на ООН за създаване на Съвет по правата на човека,

–  като взе предвид Европейската конвенция за правата на човека, Европейската социална харта и Хартата на основните права на ЕС,

–  като взе предвид своите предишни резолюции относно сесиите на Съвета на ООН по правата на човека,

–  като взе предвид своята препоръка от 7 юли 2016 г. относно Седемдесет и първата сесия на Общото събрание на ООН(1),

–  като взе предвид своите предишни резолюции относно нарушаването на правата на човека, включително своите извънредни резолюции от 2016 г. относно Етиопия, Северна Корея, Индия, Крим, Хонконг, Казахстан, Египет, Демократична република Конго, Пакистан, Хондурас, Нигерия, Гамбия, Джибути, Камбоджа, Таджикистан, Виетнам, Малави, Бахрейн, Мианмар, Филипините, Сомалия, Зимбабве, Руанда, Судан, Тайланд, Китай, Бразилия, Тибет, Мианмар, Ирак, Индонезия, Централноафриканската република, Бурунди, Никарагуа, Кувейт и Гватемала,

–  като взе предвид своята резолюция от 14 декември 2016 г. относно Годишния доклад относно правата на човека и демокрацията по света и политиката на Европейския съюз в тази област (2015 г.)(2),

–  като взе предвид член 2, член 3, параграф 5 и членове 18, 21, 27 и 47 от Договора за Европейския съюз,

–  като взе предвид годишния доклад за 2015 г. на Съвета на ООН по правата на човека до Общото събрание на ООН,

–  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

A.  като има предвид, че насърчаването и защитата на универсалния характер на правата на човека са част от достиженията на правото и етиката на Европейския съюз и представляват крайъгълен камък на европейското единство и цялост; като има предвид, че зачитането на правата на човека следва да бъде интегрирано във всички области на политиките на ЕС;

Б.  като има предвид, че ЕС е силно ангажиран с многостранното сътрудничество и с органите на ООН, когато става въпрос за насърчаването и защитата на правата на човека;

В.  като има предвид, че редовните сесии на Съвета на ООН по правата на човека, назначаването на специални докладчици, механизмът за универсален периодичен преглед и специалните процедури, насочени към положението в дадена държава или към тематични въпроси, в своята цялост следва да допринасят за насърчаването и засилването на зачитането на правата на човека, демокрацията и принципите на правовата държава;

Съвет на ООН по правата на човека

1.  приветства работата, извършена от върховния комисар на ООН по правата на човека и неговата служба (СВКПЧ); припомня ангажимента на ЕС да продължи да подкрепя и защитава интегритета, независимостта и функционирането ѝ; приветства ролята на СВКПЧ за развиването на сътрудничество между международните и регионалните механизми за правата на човека и за определянето на начини за увеличаване на ролята на „регионалните договорености“ във връзка с универсалните стандарти в областта на правата на човека;

2.  счита, че надеждността и ефективността на Съвета по правата на човека зависят от действителната ангажираност на неговите членове за защита на всички хора във всички държави от всякакви нарушения на правата на човека в съответствие с международните конвенции за правата на човека, насърчаващи универсалния характер, безпристрастността, обективността, липсата на селективност, конструктивния диалог и сътрудничеството; настоятелно подчертава необходимостта да се избягва поляризирането на разискванията в Съвета на ООН по правата на човека и насърчава конструктивния диалог;

3.  призовава държавите да предоставят достъп на независимите експерти на Съвета на ООН по правата на човека, на специалните докладчици и на експертите на СВКПЧ, за да разследват твърденията за нарушения на правата на човека и да се ангажират по конструктивен начин за подобряване на положението, изпълняване на поетите от тях ангажименти в съответствие с конвенциите в областта на правата на човека и за осигуряване на пълно сътрудничество в рамките на специалните процедури на Съвета на ООН по правата на човека;

4.  насърчава всички държави да предприемат конкретни действия по препоръките от универсалния периодичен преглед и за отстраняване на пропуските чрез създаването на механизъм за изпълнение и последващи действия, включително създаване на национални планове за действие и национални механизми за координация; споделя загрижеността на Съвета на ООН по правата на човека във връзка със съобщенията за заплахи и репресии срещу членове на организации на гражданското общество и НПО, които са сътрудничили в процеса на универсалния периодичен преглед на Съвета на ООН по правата на човека;

5.  припомня задължението на Общото събрание при избора на членовете на Съвета на ООН по правата на човека да взема предвид зачитането от страна на кандидатите на насърчаването и защитата на правата на човека, принципите на правовата държава и демокрацията; приветства решението на Съвета на ООН по правата на човека да поиска от Консултативния комитет на Съвета по правата на човека да подготви доклад за оценка на постигнатия напредък в създаването на регионални и подрегионални споразумения за насърчаване и защита на правата на човека; призовава ЕС и неговите държави членки да отразяват равностойното значение на правата в своите модели на гласуване и да подобрят координацията на позициите на ЕС в този смисъл; настойчиво призовава ЕС да изразява единно мнение и да постига обща позиция при гласуването в Съвета на ООН по правата на човека;

6.  осъжда факта, че в Съвета на ООН по правата на човека продължават да заемат места държави с доказани тежки и системни нарушения на правата на човека, като Саудитска Арабия, Китай и в последно време Египет, и още веднъж призовава държавите – членки на ЕС, да публикуват информация за това как са гласували в Съвета на ООН по правата на човека; във връзка с това призовава ЕС и неговите държави членки да отразяват равностойното значение на правата в своите модели на гласуване и да определят своя глас по отношение на резолюциите на Съвета на ООН по правата на човека въз основа на съдържанието, а не според авторите на тези текстове;

7.  отново подчертава значението на това да се осигури активното и последователно участие на ЕС в механизмите на ООН за правата на човека, по-специално в Третия комитет, Общото събрание и Съвета на ООН по правата на човека, за да се повиши доверието в него; подкрепя усилията, полагани от Европейската служба за външна дейност (ЕСВД), делегациите на ЕС в Ню Йорк и в Женева и държавите членки, за допълнително повишаване на съгласуваността на действията на ЕС в областта на правата на човека на равнището на ООН;

Тематични приоритети

8.  подчертава значението на ролята на защитниците на правата на човека и неправителствените организации (НПО), действащи в тази област, за насърчаването и защитата на правата на човека; подчертава, че правата на човека и основните свободи трябва да бъдат защитавани във всяко измерение на тяхното изразяване, включително в контекста на новите технологии; споделя загрижеността на Съвета на ООН по правата на човека във връзка със съобщенията за заплахи и репресии срещу членове на организации на гражданското общество и НПО, които са сътрудничили със Съвета на ООН по правата на човека в рамките на неговите специални процедури и в процеса на универсалния периодичен преглед;

9.  изразява сериозна загриженост относно многобройните и непрестанно увеличаващите се опити за стесняване на пространството на гражданското общество и защитниците на правата на човека, включително чрез въвеждането на закони за борба срещу тероризма; осъжда всички актове на насилие, тормоз, сплашване или преследване, насочени срещу защитници на правата на човека, лица, подаващи сигнали за нарушения, журналисти или блогъри, независимо дали онлайн или офлайн; призовава всички държави да насърчават и осигуряват безопасна и благоприятна среда за НПО, гражданското общество, журналистите, защитниците на правата на човека, като обръщат по-специално внимание на всички уязвими групи, за да могат те да действат самостоятелно и без да им се влияе; призовава за въвеждане на мерки за намаляване на цифровото разделение и за улесняване на неограничения достъп до информация и комуникация, както и за нецензуриран достъп до интернет; подновява призива си към държавите, които са приели законодателство, въвеждащо ограничения или репресивни мерки, като например забрани за пътуване и замразяване на активи, срещу независими организации за правата на човека, да го отменят;

10.  счита, че свободните, независими и безпристрастни медии са една от съществените основи на демократичното общество, в което откритите дебати играят решаваща роля; подкрепя призива за назначаване на специален представител на генералния секретар на ООН за безопасността на журналистите; призовава ЕС да повдига на всички международни форуми въпросите за свободата на изразяване онлайн, цифровите свободи и значението на свободен и отворен интернет; призовава за намаляване на цифровото разделение и за предоставяне на неограничен достъп до информация и комуникация, както и за нецензуриран достъп до интернет;

11.  припомня, че правото на свобода на сдружаване и на събрания продължава да бъде основно предизвикателство в целия свят; горещо приветства работата на специалния докладчик на ООН за правото на свободни мирни събрания и сдружаване Майна Киаи; призовава всички държави да вземат надлежно под внимание докладите;

12.  подчертава факта, че лицата, подаващи сигнали за нарушения, играят жизнено важна роля в разкриването на информация, и призовава всички държави да приемат законодателство за защита на лицата, подаващи сигнали за нарушения, от заплахата за репресивни мерки или налагането на такива;

13.  настоятелно призовава всички държави бързо да ратифицират факултативните протоколи към Международния пакт за граждански и политически права (МПГПП) и Международния пакт за икономически, социални и културни права (МПИСКП), с които се въвеждат механизми за жалби и разследване;

14.  подчертава значението на основания на правата подход, обхващащ всички права на човека, за осъществяването на целите за устойчиво развитие – включително измерението на правата на човека в области като здравеопазването, образованието, продоволствената сигурност, жилищното настаняване, водоснабдяването и канализацията, достойния труд и развитието и обхващането на все повече равнища на социална защита – и преодоляването на неравнопоставеността между половете.

15.  възразява срещу всяка форма на дискриминация и преследване, независимо на какво основание или поради какъв статус, например раса, цвят на кожата, език, религия и убеждения, полова идентичност и сексуална ориентация, социален произход, кастова принадлежност, рождение, възраст или увреждане; подкрепя ангажимента на ЕС по отношение на съответните специални процедури, включително новия независим експерт по защитата от насилие и дискриминация въз основа на сексуалната ориентация и половата идентичност; призовава ЕС да продължи активно да насърчава равенството и недопускането на дискриминация и да се бори срещу насилието и дискриминацията спрямо всички лица;

16.  изразява своята загриженост, че много хора, самостоятелно или колективно, са засегнати от нарушения на правото им на свобода на религията и убежденията, извършвани от държавни и недържавни субекти, което води до дискриминация, неравенство и стигматизация; припомня необходимостта от борба срещу нетърпимостта и дискриминацията, основани на религията или убежденията, за да се гарантира зачитането на други взаимосвързани права на човека като свободата на изразяване;

17.  призовава ЕС да работи за осигуряване на по-голяма защита на религиозните и етническите малцинства срещу преследване и насилие и за отмяна на законите, които инкриминират богохулството или вероотстъпничеството и служат като претекст за преследване на религиозни малцинства и невярващи; призовава за оказване на подкрепа за работата на специалния докладчик за свободата на религията и убежденията;

18.  решително настоява ЕС да продължи да се застъпва за подход на нулева толерантност спрямо смъртното наказание и да положи допълнителни усилия за засилване на междурегионалната подкрепа за следващата резолюция на Общото събрание на ООН относно мораториума върху смъртното наказание; приветства решението, взето през 2015 г. от Мадагаскар, Фиджи, Суринам и Република Конго, за премахване на смъртното наказание за всички престъпления; изразява съжаление във връзка с възобновяването на изпълнението на смъртни наказания в редица държави, включително Бахрейн, Кувейт, Беларус, Бангладеш, Индия, Оман, Южен Судан, Индонезия и Чад; изразява също така съжаление относно съобщенията за нарастване на броя на смъртните присъди, постановени по-специално в Китай, Египет, Иран, Нигерия, Пакистан и Саудитска Арабия; припомня на органите на тези държави, че са страни по Конвенцията относно правата на детето, в която изрично се забранява смъртното наказание за престъпления, извършени от лица на възраст под 18 години;

19.  настоятелно призовава ЕС да заяви позицията си и да подкрепи работата на ООН против изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко и унизително отношение или наказание, масовите екзекуции и изпълнението на смъртни наказания за престъпления, свързани с наркотици, и призовава ЕСВД да засили на всички равнища на диалог и в рамките на всички форуми усилията на ЕС в борбата срещу извънсъдебните екзекуции, изтезанията и други форми на малтретиране, в съответствие с насоките за политиката на ЕС към трети държави по отношение на изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание; призовава за всеобщо ратифициране и ефективно прилагане на Конвенцията на ООН против изтезанията и факултативния протокол към нея;

20.  изразява сериозната си загриженост във връзка с продължаващите тежки нарушения и злоупотреби с правата на човека по целия свят; твърдо подкрепя Международния наказателен съд (МНС) като ключова институция за подвеждане под отговорност на извършителите на престъпления и за подпомагане на жертвите при постигането на правосъдие, основано на принципа на допълняемостта, по отношение на геноцид, престъпления срещу човечеството и военни престъпления; призовава всички страни да предоставят политическа, дипломатическа, финансова и логистична подкрепа за текущата дейност на МНС; призовава ЕС да продължи да засилва работата на МНС; насърчава осъществяването на интензивен диалог и сътрудничество между Съда, ООН и нейните агенции и Съвета за сигурност на ООН; изразява съжаление във връзка с решението на някои африкански държави да се оттеглят от МНС и ги призовава да преразгледат това решение; призовава всички държави – членки на ООН, да се присъединят към Съда, като ратифицират Римския статут, и да насърчат ратифицирането на измененията от Кампала;

21.  настоятелно призовава държавите да положат всички възможни усилия в борбата с безнаказаността и да гарантират, че не съществува сигурно убежище за извършителите на международни престъпления и сериозни нарушения на правата на човека, включително чрез приемането на национално равнище на разпоредби за въвеждането и упражняването на универсална юрисдикция;

22.  решително осъжда широко разпространеното незачитане на международното хуманитарно право и изразява своята дълбока загриженост относно нарастването на броя на жертвите сред гражданското население във въоръжените конфликти по целия свят, както и на смъртоносните нападения срещу болници, училища, хуманитарни конвои и други граждански обекти;

23.  изразява дълбокото си безпокойство относно употребата на въоръжени безпилотни летателни апарати извън международната правна рамка; призовава ЕС и неговите държави членки да насърчават международна рамка относно използването на въоръжени безпилотни летателни апарати, която да подкрепя правата на човека и международното хуманитарно право и в която рамка следва да се разглеждат въпроси като правна уредба, пропорционалност, отчетност, защита на гражданското население и прозрачност; отново призовава ЕС и неговите държави членки да включат въоръжените безпилотни летателни апарати и изцяло автономните оръжия в съответните европейски и международни механизми за разоръжаване и контрол над въоръженията и настоятелно призовава държавите членки да се ангажират с тези механизми за контрол и да ги укрепват;

24.  осъжда най-строго продължаващите сериозни нарушения на правата на човека, извършвани от Даиш, Боко Харам и други терористични или паравоенни организации срещу гражданското население, по-специално срещу жени и деца; осъжда честотата и мащаба на действията за унищожаване на културното наследство и призовава за подкрепа на съответните усилия, предприемани на различни форуми на ООН;

25.  призовава ЕС да работи активно за инициатива за признаването от страна на ООН на геноцида срещу етнически и религиозни малцинства, извършен от Даиш, и за отнасянето до МНС на случаи на предполагаеми престъпления срещу човечеството, военни престъпления и геноцид; насърчава интензивния диалог и сътрудничество между Съда, ООН и нейните агенции и Съвета за сигурност на ООН;

26.  изисква ЕС да призове всички държави да поставят правата на човека в центъра на съответните си политики за развитие и да прилагат Декларацията на ООН от 1986 г. относно правото на развитие; приветства неотдавнашното назначаване от Съвета на ООН по правата на човека на специален докладчик за правото на развитие, чийто мандат включва принос за утвърждаването, защитата и осъществяването на правото на развитие в контекста на Програмата до 2030 г. за устойчиво развитие и другите международни споразумения за сътрудничество за развитие; изтъква, че правата на човека на всички хора трябва да бъдат общ елемент при постигането на всички цели и задачи на Програмата до 2030 г.;

27.  призовава ЕС да продължава да насърчава равенството между жените и мъжете и да подкрепя активно работата на Службата на ООН за равенство между половете и овластяване на жените, както и инициативите за интегриране на принципа на равенство между половете в своите дейности и програми; призовава за продължаване на подкрепата за засилване на мерките за овластяване на жените и момичетата и премахване на всички форми на насилие и дискриминация срещу жени и момичета, включително насилието, основано на пола; настоятелно призовава ЕС да популяризира междурегионални инициативи за насърчаване, защита и осъществяване на правата на жените и цялостното и ефективно изпълнение на Пекинската платформа за действие и Програмата за действие на МКНР, както и да поддържа ангажимента си по отношение на сексуалните и репродуктивните права в този контекст;

28.  припомня ангажимента на ЕС за интегриране на правата на човека и равенството между половете в съответствие с историческите резолюции на Съвета за сигурност на ООН – Резолюция 1325 (2000 г.) и Резолюция 1820 (2008 г.) относно жените, мира и сигурността; призовава ЕС да подкрепя на международно равнище признаването на добавената стойност от участието на жените в предотвратяването и уреждането на конфликти, мироопазващите операции, хуманитарната помощ, възстановяването след конфликти и трайното помирение;

29.  призовава ЕС да продължи да насърчава правата на децата, по-специално като допринася за осигуряването на децата на достъп до вода, канализация, здравеопазване и образование, включително в зони на конфликт и в бежанските лагери, както и за премахването на детския труд, набирането на деца войници, лишаването от свобода, изтезанията, трафика на деца, детските, ранните и насилствените бракове, сексуалната експлоатация и вредни практики като гениталното осакатяване на жени; призовава за предприемане на мерки за подкрепа и увеличаване на международните усилия в рамките на ООН за прекратяване на използването на деца във въоръжени конфликти, както и за по-ефективно преодоляване на въздействието на ситуации по време на конфликт и ситуации след конфликт върху жените и момичетата; призовава всички държави, членуващи в ООН, да спазват договорните си задължения и ангажименти, произтичащи от Конвенцията за правата на детето, приета през 1989 г., за да защитават правата на всички деца под тяхна юрисдикция, независимо от техния правен статус и без каквато и да е дискриминация; призовава САЩ, като единствената държава, която все още не е ратифицирала Конвенцията на ООН за правата на детето, да се присъединят към този инструмент като въпрос с неотложен характер;

30.  призовава държавите да насърчават правата на хората с увреждания, включително тяхното равнопоставено участие и социално приобщаване; призовава всички държави да ратифицират и прилагат Конвенцията на ООН за хората с увреждания;

31.  призовава ЕС да работи с партньори за прилагане на ръководните принципи на ООН относно стопанската дейност и правата на човека, включително за прилагането на мерки за насърчаване на повече държави да приемат национални планове за действие и да се ангажират в работните направления на работните групи на ООН и на СВКПЧ; приветства участието на ЕС и на много от неговите държави членки в сесията на Отворената междуправителствена работна група (ОМРГ) през октомври 2016 г., на която бяха обсъдени елементите на обвързващ договор на ООН относно стопанската дейност и правата на човека; отново призовава всички държави и ЕС да участват активно и конструктивно в този процес с оглед на постигането на правно обвързващ инструмент с цел предотвратяване, разследване, обезщетение и предоставяне на достъп до правна защита в случаи на нарушения на правата на човека;

32.  призовава ЕС да повдигне в рамките на форумите на ООН въпросите относно заграбването на земя от корпорации и третирането на защитниците на поземлените права и на активистите в областта на околната среда, които често са жертви на репресии, в т.ч. заплахи, тормоз, произволни арести, нападения и убийства;

33.  приветства декларацията на ООН от Ню Йорк за бежанците и мигрантите, която засегна въпроса за масовото придвижване на бежанци и мигранти и доведе до приемането на световен пакт относно всеобхватна рамка за реакция спрямо бежанците (ВРР), както и ангажимента, приложим към мигрантите и бежанците и насочен към спасяване на човешки живот, посрещане на специфичните нужди, противодействие срещу расизма и ксенофобията, борбата срещу трафика на хора, осигуряване на равнопоставено признаване и закрила пред закона и гарантиране на включване в националните планове за развитие; призовава всички участващи страни да осигурят политически ангажимент, финансиране и конкретни прояви на солидарност в подкрепа на декларацията от Ню Йорк относно бежанците и мигрантите и припомня, че въпросът за миграцията следва да продължи да се разглежда в глобален мащаб, а не само на европейско равнище; призовава ЕС и неговите държави членки да поемат водещата роля в тези международни усилия и на първо място да спазват своите ангажименти в съответствие със задълженията си съгласно международното право за защита на правата на лицата, търсещи убежище, бежанците, мигрантите и всички разселени лица, особено правата на жените, децата и уязвимите групи, включително на хората с увреждания; предупреждава, че като се съсредоточават основно върху въпроси като граничния контрол и връщанията в трети държави с плачевен опит по отношение на правата на човека, ЕС и неговите държави членки рискуват да подкопаят тези ръководни принципи, като по този начин застрашат доверието към себе си на международните форуми по правата на човека, по-конкретно Съвета на ООН по правата на човека;

34.  припомня, че връщането на мигранти следва да се осъществява единствено при пълно зачитане на правата на мигрантите и само когато защитата на техните права е гарантирана в съответните им страни; призовава правителствата да прекратят произволните арести и задържания на мигранти, включително ненавършили пълнолетие; призовава всички държави да предприемат конкретни мерки във висшия интерес на децата бежанци и мигранти въз основа на Конвенцията за правата на детето и да въведат мерки за укрепване на системите за закрила на децата, включително обучение на социални работници и други професионални групи и съвместна работа с неправителствени организации; призовава отново всички държави, включително държавите – членки на ЕС, да ратифицират и приложат Международната конвенция за защита на правата на всички работници мигранти и членовете на техните семейства;

35.  отбелязва със загриженост, че се очаква инциденти, свързани с климата, като повишаване на морското равнище и екстремни метеорологични промени, предизвикващи суши и наводнения, да доведат до още по-големи загуби на човешки живот, разселване на населението и недостиг на храна и вода; призовава ЕС да се стреми към междурегионална подкрепа в усилията за преодоляване на правните пропуски в понятието „климатичен бежанец“, включително евентуалното даване на определение на това понятие в международното право или в правно обвързващи международни споразумения;

36.  приветства работата на специалния докладчик на ООН за правата на човека и околната среда; подчертава с дълбока загриженост, че загубата на биологично разнообразие застрашава упражняването на широк набор от права на човека, включително правото на живот, здравеопазване и вода, и особено засяга най-уязвимите групи, включително коренното население; призовава ЕС да подкрепя по-нататъшните действия от страна на Съвета на ООН по правата на човека в тази област, което е от решаващо значение за бъдещето на човечеството;

37.  подчертава, че е важно да се насърчава универсалният характер и неделимостта на правата на човека, включително гражданските, политическите, икономическите, социалните и културните права, в съответствие с член 21 от Договора за Европейския съюз и Общите разпоредби относно външната дейност на Съюза;

38.  подчертава, че е необходимо да се приеме основан на правата подход и да се интегрира зачитането на правата на човека във всички политики на ЕС, включително тези в областта на търговията, инвестициите, обществените услуги, сътрудничеството за развитие и миграцията, както и в неговите общи политики за сигурност и отбрана;

39.  припомня, че вътрешната и външната съгласуваност в областта на правата на човека е от съществено значение за доверието в политиката на ЕС в областта на правата на човека във външните му отношения с трети държави, и призовава ЕС да изпълнява своите ангажименти в това отношение;

Приоритети по държави

Беларус

40.  изразява своята дълбока загриженост относно продължаващите ограничения върху свободата на изразяване на мнение и свободата на сдружаване и на мирни събрания в Беларус; осъжда тормоза и задържането на независими и опозиционни журналисти и активисти в областта на правата на човека; осъжда продължаващото използване на смъртното наказание; призовава за подновяване на мандата на специалния докладчик на ООН за положението с правата на човека в Беларус в рамките на 35-ата сесия на Съвета и призовава правителството да сътрудничи изцяло на специалния докладчик и да се ангажира с провеждането на дълго отлаганите реформи за защита на правата на човека, включително чрез изпълнение на препоръките, направени от специалния докладчик, и други механизми за правата на човека;

Бурунди

41.  изразява най-дълбоката си загриженост относно влошаването на политическото положение и положението със сигурността в Бурунди; осъжда проявите на насилие в Бурунди от 2015 г., довели до смърт, изтезания и насилие срещу жени, включително колективни изнасилвания и тормоз; осъжда лишаването от свобода на хиляди хора и принудителното разселване от стотици хиляди жители на Бурунди и нарушенията на свободата на печата и свободата на изразяване, както и преобладаващата безнаказаност на подобни деяния; подкрепя решението на Съвета на ЕС след неуспеха на преговорите, започнати съгласно член 96 от Споразумението от Котону, да преустанови пряката финансова подкрепа за администрацията на Бурунди, включително бюджетната подкрепа, като същевременно запази пълната финансова подкрепа за населението и предоставяната чрез преки канали хуманитарна помощ; напълно подкрепя създаването на анкетна комисия относно Бурунди, която да идентифицира предполагаемите извършители на нарушения и злоупотреби с правата на човека в страната, за да се осигури понасянето на пълна отговорност; призовава ЕС и неговите държави членки да подкрепят съвместно изявление относно Бурунди, в което да се постави под въпрос членството на тази държава в Съвета на ООН по правата на човека, освен ако тя не започне да сътрудничи изцяло с анкетната комисия и със Съвета и неговите механизми, да взаимодейства конструктивно с анкетната комисия и да предприеме действия по сериозните проблеми в областта на правата на човека;

Корейска народнодемократична република (КНДР)

42.  изразява дълбоката си загриженост във връзка с продължаващото влошаване на положението с правата на човека в КНДР; призовава правителството на КНДР да изпълни своите задължения в рамките на инструментите в областта на правата на човека, по които е страна, да гарантира достъпа до страната на хуманитарните организации, независимите наблюдатели на правата на човека и специалния докладчик на ООН за положението с правата на човека в КНДР и да оказва необходимото сътрудничество; призовава КНДР да предостави свобода на изразяване и свобода на печата за националните и международните средства за масово осведомяване, както и да предостави на гражданите си нецензуриран достъп до интернет; решително осъжда системното използване на смъртното наказание в КНДР в широк мащаб; призовава правителството на КНДР да обяви мораториум върху всички изпълнения на смъртни наказания с оглед премахване на смъртното наказание в близко бъдеще; настоява тези, които са в най-голяма степен отговорни за престъпленията срещу човечеството, извършени в КНДР, да бъдат подведени под отговорност, да бъдат изправени пред Международния наказателен съд и да им бъдат наложени целенасочени наказания; решително осъжда ядрените опити като ненужна и опасна провокация, както и като нарушение на резолюциите на Съвета за сигурност на ООН и сериозна заплаха за мира и стабилността на Корейския полуостров и в региона на североизточна Азия; отправя искане да бъде подновен мандатът на специалния докладчик; изисква представянето на доклада на експертната група пред Общото събрание и Съвета за сигурност на ООН; препоръчва в резолюцията да бъдат включени основните препоръки от доклада на експертите относно отчетността, включително укрепване на капацитета на бюрото в Сеул с експертни умения за разследване и повдигане на обвинения, както и за назначаване на експерт по наказателно право с цел напредък в стъпките към търсене на отчетност;

Демократична република Конго (ДРК)

43.  изразява крайна тревога относно сериозните нарушения на правата на човека, които се извършват при пълна безнаказаност от силите за сигурност и призовава отговорните лица да бъдат подведени под отговорност; призовава Съвета да разгледа възможността за разширяване на съществуващите ограничителни мерки, например целенасочени санкции на ЕС, в това число забрани за пътуване и замразяване на активите на виновниците за насилствените репресии и за подкопаването на демократичния процес в ДРК, в случай на по-нататъшно насилие, както е предвидено в Споразумението от Котону; настоятелно призовава органите на ДРК да изпълнят споразумението, постигнато през декември 2016 г., и да проведат избори до декември 2017 г. с подкрепата на международни участници; припомня, че стабилността на региона на Големите африкански езера е въпрос, предизвикващ изключителна загриженост, по-специално по отношение на положението с правата на човека в източната част на ДРК, включително въпроса за сексуалното насилие; призовава Съветът на ООН по правата на човека да продължи наблюдението си върху ДРК, докато не се проведат избори и не бъде осъществен демократичен преход, и насърчава службата на Върховния комисар да информира Съвета относно положението в ДРК, когато е уместно, и да предприема по-решителни действия, ако е необходимо;

Иран

43.  призовава Иран да оказва пълно съдействие на всички механизми на ООН по правата на човека и да работи за прилагане на изложените в този контекст препоръки, включително в универсалния периодичен преглед, като даде възможност на международните организации за правата на човека на провеждат своите мисии; призовава правителството на Иран да предприеме действия по съществените въпроси, предизвикващи безпокойство, изтъкнати в докладите на специалния докладчик на ООН и на генералния секретар на ООН за положението с правата на човека в страната, както и по конкретните призиви за действие от резолюциите на Общото събрание на ООН; отбелязва със загриженост, че Иран е държавата с най-много изпълнения на смъртни присъди на глава от населението в света; призовава Иран да обяви мораториум върху смъртното наказание; призовава за освобождаването на всички политически затворници;

Мианмар/Бирма

44.  изразява дълбока загриженост относно сведенията за ожесточени сблъсъци в северен щат Рахин и изразява съжаление във връзка със загубата на човешки живот, поминък и подслон, и във връзка с докладваните случаи на използване на прекомерна сила от страна на въоръжените сили на Мианмар/Бирма; настоятелно призовава военните сили и силите за сигурност да прекратят незабавно убийствата, тормоза и изнасилванията, извършвани срещу хората от общността рохингия, и изгарянето на домовете им; изисква правителството и гражданските органи на Мианмар/Бирма незабавно да прекратят дискриминацията и сегрегацията на малцинството рохингия; призовава да се гарантират защитата на правата на хората от общността рохингия и безопасността, сигурността и равенството на всички граждани на Мианмар/Бирма; приветства решението на правителството на Мианмар/Бирма да превърне мира и националното помирение в ключов приоритет; приветства обявеното от правителството на Мианмар/Бирма създаване на анкетна комисия за разследване на неотдавнашните прояви на насилие в щата Рахин; подчертава необходимостта от подходящи действия за наказателно преследване на отговорните и от предоставяне на подходяща правна защита за жертвите на насилие; призовава правителството на Мианмар/Бирма да продължи процеса на демократизация и да зачита принципите на правовата държава, свободата на словото и основните права на човека; призовава ЕС и неговите държави членки да подкрепят подновяването на мандата на специалния докладчик за Мианмар/Бирма;

Саудитска Арабия

45.  припомня своята загриженост относно систематичните нарушения на правата на човека в страната, включително репресиите срещу защитници на правата на човека, нарушенията на свободата на вероизповеданието или убежденията и правата на жените; осъжда тревожно високия брой смъртни наказания в Саудитска Арабия, включително масови екзекуции, и призовава Саудитска Арабия да наложи мораториум върху смъртното наказание; настоятелно призовава саудитските органи да освободят всички лишени от свобода поради убежденията си, включително носителя на наградата „Сахаров“ за 2015 г. Раиф Бадауи; призовава ЕС да следи внимателно неговия конкретен случай;

Южен Судан

46.  призовава всички страни да се въздържат от извършването на нарушения на правата на човека и на международното хуманитарно право, включително на такива, които се считат за международни престъпления, като извънсъдебни убийства, етнически насочено насилие, свързано с конфликти сексуално насилие, включително изнасилвания, както и основано на пола насилие, набиране и използване на деца, принудителни изчезвания и произволни арести и задържания; отбелязва, че правителството на Судан подписа на 16 март 2016 г. споразумение за пътна карта и впоследствие уточни своя ангажимент да включи и други участници в Националния диалог, както и да продължи да подкрепя всички решения, постигнати между поддръжниците на опозицията и Механизма 7+7, ръководния комитет на Националния диалог; подчертава необходимостта всички страни да спазват поетите от тях задължения и призовава за продължаване на диалога за постигането на окончателно прекратяване на огъня; призовава ЕС и неговите държави членки да продължат ангажимента си да подкрепят усилията на Африканския съюз за постигане на мир в Судан и суданския народ в прехода му към вътрешно реформирана демокрация; призовава ЕС и неговите държави членки да подновят мандата на Комисията по правата на човека в Южен Судан, да засилят нейната роля в провеждането на разследвания на нарушенията на правата на човека и да направи карта на сексуалното насилие; подкрепя включването на нейните препоръки в доклад, който трябва да бъде предаден на Общото събрание и Съвета за сигурност на ООН;

Сирия

47.  най-категорично осъжда проявите на жестокост и широкоразпространените нарушения на правата на човека и международното хуманитарно право, извършени в сирийския сценарий, както и нарушенията на правата на човека и на международното хуманитарно право, извършени от недържавни, въоръжени терористични групи, по-конкретно Даиш, отговорни за престъпления, равнозначни на геноцид, „Джабхат Фатах аш-Шам“ и други джихадистки групи; настоятелно призовава за продължаване на разследването на употребата и унищожаването на химическо оръжие от всички страни в Сирия; подновява призива си за осигуряване на пълен безпрепятствен достъп за хуманитарна помощ, както и за понасяне на последствията и търсене на отговорност от виновните за извършването на военни престъпления и престъпления срещу човечеството;

Западна Сахара

48.  призовава за спазване на основните права на населението на Западна Сахара, включително свободата на сдруженията, свободата на изразяване на мнение и правото на събрания; отправя искане за освобождаването на всички политически затворници сахрави; отправя искане за достъп до територията на Западна Сахара за представители на ООН, парламентаристи, независими наблюдатели, НПО и представители на пресата; настоятелно призовава ООН да предостави на мисията на ООН за референдум в Западна Сахара (MINURSO) мандат в областта на правата на човека в съответствие с всички други мироопазващи мисии на ООН по света; подкрепя справедливото и трайно разрешаване на конфликта в Западна Сахара въз основа на правото на самоопределение на народа сахрави и в съответствие със относимите резолюции на ООН; призовава ЕС и неговите държави членки да повдигнат въпроса за положението в Западна Сахара по време на предстоящата сесия на универсалния периодичен преглед относно Мароко;

Йемен

49.  изразява изключителна загриженост във връзка с бедственото хуманитарно положение в Йемен; осъжда факта, че цивилни лица биват превръщани в цели и попадат в нетърпимо положение между враждуващите страни, които им дават противоречащи нареждания в нарушение на международното хуманитарно право и международното право за правата на човека; подчертава, че набирането на деца и тяхното използване във въоръжени конфликти са строго забранени съгласно международното право в областта на правата на човека и международното хуманитарно право и могат да представляват военно престъпление в случаи на набиране на деца под петнадесетгодишна възраст; призовава всички страни незабавно да освободят тези деца; призовава всички страни да осигурят достъп до вода и канализационни системи, включително чрез спешни доставки на гориво за помпите за добив на вода от почвата, без които хуманитарната криза ще бъде утежнена; настоятелно призовава всички страни да обърнат особено внимание на изострящите се здравословни проблеми в Аден, породени от нефункциониращата държавна власт и липсата на чиста вода; призовава Съвета за сътрудничество в Персийския залив и правителството на Йемен да гарантират, че пристанището и летището в Аден се управляват справедливо по отношение на достъпа и че хуманитарните доставки, преминаващи през пристанището, се изпращат своевременно до предвидените им получатели; настоятелно призовава всички страни да намалят напрежението и да установят незабавно и стабилно прекратяване на огъня, което ще доведе до политическо, приобщаващо и постигнато чрез преговори решение на конфликта; в тази връзка изразява пълната си подкрепа за усилията на специалния пратеник на ООН за Йемен, Исмаил Улд Шейх Ахмед, както и за изпълнението на Резолюция 33/16 на Съвета по правата на човека от октомври 2016 г., в която се отправя искане ООН да работи с националната независима анкетна комисия, и подкрепя всички усилия за провеждането на независимо международно разследване, за да се прекрати климатът на безнаказаност в Йемен; призовава държавите членки да подкрепят съвместното изявление по инициатива на Нидерландия, в което се изразява загриженост относно нарушенията и злоупотребите в Йемен и се призовава те да бъдат подробно и безпристрастно разследвани; насърчава върховния комисар да използва формата на брифинги между сесиите, за да информира редовно Съвета на ООН по правата на човека относно резултатите от разследванията;

o

o  o

50.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на специалния представител на ЕС за правата на човека, на правителствата и парламентите на държавите членки, на Съвета за сигурност на ООН, на генералния секретар на ООН, на председателя на 71-то Общо събрание на ООН, на председателя на Съвета на ООН по правата на човека, на върховния комисар на ООН за правата на човека, както и на генералния секретар на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа.

(1)

Приети текстове, P8_TA(2016)0317.

(2)

Приети текстове, P8_TA(2016)0502.

Правна информация - Политика за поверителност