Forslag til beslutning - B8-0185/2017Forslag til beslutning
B8-0185/2017

  FORSLAG TIL BESLUTNING om EU's prioriteter for samlingerne i FN's Menneskerettighedsråd i 2017

  13.3.2017 - (2017/2598(RSP))

  på baggrund af redegørelse fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik
  jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2

  Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi for EFDD-Gruppen

  Procedure : 2017/2598(RSP)
  Forløb i plenarforsamlingen
  Dokumentforløb :  
  B8-0185/2017
  Indgivne tekster :
  B8-0185/2017
  Forhandlinger :
  Vedtagne tekster :

  B8-0185/2017

  Europa-Parlamentets beslutning om EU's prioriteter for samlingerne i FN's Menneskerettighedsråd i 2017

  (2017/2598(RSP))

  Europa-Parlamentet,

  –  der henviser til FN-pagten,

  –  der henviser til verdenserklæringen om menneskerettighederne og til FN's konventioner om menneskerettighederne og de valgfrie protokoller hertil,

  –  der henviser til FN's Generalforsamlings resolution 60/251 om oprettelse af Menneskerettighedsrådet (UNHRC),

  –  der henviser til den europæiske menneskerettighedskonvention, den europæiske socialpagt og Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder,

  –  der henviser til sine tidligere beslutninger om FN's Menneskerettighedsråds samlinger,

  –  der henviser til sin henstilling til Rådet af 7. juli 2016 om FN's Generalforsamlings 71. samling[1],

  –  der henviser til sine tidligere beslutninger om menneskerettighedskrænkelser, herunder sine uopsættelige beslutninger fra 2016 om Etiopien, Nordkorea, Indien, Krim, Hong Kong, Kasakhstan, Egypten, Den Demokratiske Republik Congo, Pakistan, Honduras, Djibouti, Nigeria, Gambia, Djibouti, Cambodja, Tadsjikistan, Vietnam, Malawi, Bahrain, Myanmar, Filippinerne, Somalia, Zimbabwe, Rwanda, Sudan, Thailand, Kina, Brasilien, Tibet, Myanmar, Irak, Indonesien, Den Centralafrikanske Republik, Burundi, Nicaragua, Kuwait og Guatemala,

  –  der henviser til sin beslutning af 14. december 2016 om årsberetningen om menneskerettigheder og demokrati i verden i 2015 og Den Europæiske Unions politik på området[2],

  –  der henviser til EU-traktatens artikel 2, artikel 3, stk. 5, og artikel 18, 21, 27 og 47,

  –  der henviser til UNHRC's årsberetning 2015 til FN's Generalforsamling,

  –  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

  A.  der henviser til, at fremme og beskyttelse af menneskerettighedernes universalitet er en del af Den Europæiske Unions etiske og juridiske grundlag og en af hjørnestenene i den europæiske enhed og integritet; der henviser til, at respekt for menneskerettighederne bør indarbejdes i alle EU-politikker;

  B.  der henviser til, at EU er stærkt engageret i multilateralisme og i FN's organer for så vidt angår fremme og beskyttelse af menneskerettighederne;

  C.  der henviser til, at de ordinære samlinger i FN's Menneskerettighedsråd (UNHRC), udnævnelsen af særlige rapportører, mekanismen med den universelle regelmæssige gennemgang (UPR) og de særlige procedurer, som enten behandler landespecifikke situationer eller tematiske anliggender, alle bidrager til fremme og forbedring af respekten for menneskerettighederne, demokrati og retsstatsprincippet;

  FN's Menneskerettighedsråd

  1.  glæder sig over det arbejde, som FN's højkommissær for menneskerettigheder og hans kontor (OHCHR) har udført; minder om EU's tilsagn om fortsat at støtte og forsvare dets integritet, uafhængighed og funktionsmåde; glæder sig over den rolle, som OHCHR spiller for at fremme samarbejdet mellem internationale og regionale menneskerettighedsmekanismer og for at finde måder til at styrke "regionale ordningers" rolle med hensyn til universelle menneskerettighedsstandarder;

  2.  mener, at UNHRC's effektivitet og troværdighed afhænger af dets medlemmers reelle forpligtelse til at beskytte alle mennesker i alle lande mod alle former for menneskerettighedskrænkelser i overensstemmelse med internationale konventioner om menneskerettigheder, som fremmer universalitet, upartiskhed, objektivitet, ikkeselektivitet, konstruktiv dialog og samarbejde; understreger på det kraftigste nødvendigheden af at undgå polarisering af debatten i UNHRC og opfordrer til konstruktiv dialog;

  3.  opfordrer staterne til at give UNHRC's uafhængige eksperter, særlige rapportører og OHCHR-eksperter adgang til at undersøge påståede menneskerettighedskrænkelser og til at engagere sig på en konstruktiv måde med henblik på at rette op på situationen, til at opfylde deres forpligtelser i henhold til menneskerettighedskonventionerne og til at tilbyde at samarbejde fuldt ud i forbindelse med UNHRC's særlige procedurer;

  4.  opfordrer alle stater til at tage konkrete skridt til at følge henstillingerne som led i den universelle regelmæssige gennemgang og til at afhjælpe manglerne ved at indføre en gennemførelses- og opfølgningsmekanisme, herunder udarbejdelse af nationale handlingsplaner og etablering af nationale koordineringsmekanismer; tilslutter sig UNHRC's bekymringer over rapporter om trusler og repressalier mod medlemmer af civilsamfundsorganisationer og NGO'er, der har samarbejdet med UNHRC i den universelle regelmæssige gennemgang;

  5.  minder om, at generalforsamlingen ved valg af medlemmer af UNHRC er forpligtet til at tage hensyn til kandidaternes respekt for fremme og beskyttelse af menneskerettighederne, retsstaten og demokratiet; glæder sig over UNHRC's beslutning om at anmode om, at UNHRC's rådgivende udvalg skal udarbejde en evalueringsrapport om de fremskridt, der er gjort i forbindelse med etableringen af regionale og subregionale ordninger for fremme og beskyttelse af menneskerettighederne; opfordrer EU og dets medlemsstater til at afspejle rettighedernes lige store betydning i deres stemmemønstre og til at forbedre koordineringen af EU's holdninger i denne sammenhæng; opfordrer kraftigt til, at EU taler med én stemme og når frem til en fælles EU-holdning i forbindelse med afstemningen i UNHRC;

  6.  fordømmer den omstændighed, at pladserne i UNHRC fortsat er besat af lande, hvor det er dokumenteret, at der finder grove og systematiske menneskerettighedskrænkelser sted, såsom i øjeblikket Saudi-Arabien, Kina og Egypten, og opfordrer endnu en gang EU's medlemsstater til at offentliggøre deres stemmer i UNHRC; opfordrer i denne forbindelse EU og dets medlemsstater til at lade rettighedernes lige store betydning afspejles i deres stemmemønstre og til at basere deres stemme om UNHRC's resolutioner på indholdet af disse tekster, snarere end på deres ophavsmænd;

  7.  gentager, at det er vigtigt at sikre, at EU aktivt og vedholdende deltager i FN's menneskerettighedsmekanismer, navnlig i den 3. Komité, FN's Generalforsamling og UNHRC, for at forbedre sin troværdighed; støtter de bestræbelser, som EU-Udenrigstjenesten, EU's delegationer i New York og Genève og EU's medlemsstater har gjort for at øge EU's kohærens vedrørende menneskerettighedsspørgsmål i FN;

  Tematiske prioriteter

  8.  understreger vigtigheden af den rolle, som ikkestatslige menneskerettighedsorganisationer og menneskerettighedsforkæmperne spiller med hensyn til at fremme og beskytte menneskerettighederne; fremhæver, at menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder skal beskyttes, uanset hvordan de kommer til udtryk, herunder i forbindelse med nye teknologier; tilslutter sig UNHRC's bekymringer over rapporter om trusler og repressalier mod medlemmer af civilsamfundsorganisationer og NGO'er, der har samarbejdet med UNHRC, herunder med dets særlige procedurer og som led i den universelle regelmæssige gennemgang;

  9.  udtrykker sin alvorlige bekymring over de talrige, stadigt stigende forsøg på at give mindre plads til civilsamfundet og menneskerettighedsforkæmpere, bl.a. gennem indførelsen af ​terrorbekæmpelseslove; fordømmer enhver form for vold mod eller chikane, intimidering og forfølgelse af menneskerettighedsforkæmpere, whistleblowere, journalister eller bloggere, uanset om det foregår online eller offline; opfordrer alle stater til at fremme og sikre et sikkert og gunstigt klima for NGO'er, civilsamfundet, journalister og menneskerettighedsforkæmpere – med særligt fokus på alle udsatte grupper – inden for hvilket de kan udøve deres aktiviteter uafhængigt og uden indblanding; opfordrer til, at der træffes foranstaltninger til at mindske den digitale kløft og til at fremme ubegrænset adgang til information og kommunikation og til at give ucensureret adgang til internettet; gentager sin opfordring til de stater, der har vedtaget restriktiv lovgivning eller undertrykkende foranstaltninger såsom rejseforbud og indefrysning af aktiver over for uafhængige menneskerettighedsorganisationer, om at ophæve disse;

  10.  mener, at frie, uafhængige og upartiske medier udgør en af de vigtigste dele af grundlaget for et demokratisk samfund, hvor åbne debatter spiller en afgørende rolle; støtter opfordringen til udnævnelse af en særlig repræsentant for FN's generalsekretær for journalisters sikkerhed; opfordrer EU til i alle internationale forummer at rejse problemer vedrørende ytringsfrihed på internettet, digitale frihedsrettigheder og vigtigheden af et frit og åbent internet; opfordrer til, at den digitale kløft indsnævres, og til, at der gives ubegrænset adgang til information og kommunikation samt ucensureret adgang til internettet;

  11.  minder om, at retten til forsamlings- og foreningsfrihed fortsat krænkes på verdensplan; ser med stor tilfredshed på det arbejde, som FN's særlige rapportør har udført vedrørende retten til frit at deltage i fredelige forsamlinger og til foreningsfrihed, Maina Kiai; opfordrer alle stater til at tage rapporterne i behørig betragtning;

  12.  understreger, at whistleblowere spiller en afgørende rolle med hensyn til at videregive oplysninger, og opfordrer alle stater til at vedtage love om beskyttelse af whistleblowere mod trusler eller repressalier;

  13.  opfordrer indtrængende alle stater til hurtigt at ratificere de valgfrie protokoller til den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder (ICCPR) og den internationale konvention om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder, gennem hvilken klage- og undersøgelsesmekanismer oprettes;

  14.  fremhæver vigtigheden af en rettighedsbaseret tilgang, der omfatter alle menneskerettighederne, for at nå målene for bæredygtig udvikling – herunder menneskerettighedsaspektet på områder som sundhed, uddannelse, fødevaresikkerhed, bolig, vand og sanitet, anstændigt arbejde samt udviklingen og øget dækning af social mindstebeskyttelse – og for at udligne kønsforskellen;

  15.  modsætter sig enhver form for forskelsbehandling og forfølgelse af nogen grund eller baseret på status såsom race, hudfarve, sprog, religion og tro, kønsidentitet og seksuel orientering, social oprindelse, kaste, fødsel, alder eller handicap; støtter EU's engagement i de relevante særlige procedurer, herunder den nye uafhængige ekspert om beskyttelse mod vold og forskelsbehandling på grund af seksuel orientering og kønsidentitet; opfordrer til, at EU fortsat aktivt fremmer ligestilling og ikkeforskelsbehandling og bekæmper vold og diskrimination mod alle mennesker;

  16.  giver udtryk for sin bekymring over, at mange mennesker, individuelt eller kollektivt, er ofre for krænkelser af deres ret til religions- eller trosfrihed, som begås af statslige og ikkestatslige aktører, og som fører til forskelsbehandling, ulighed og stigmatisering; minder om behovet for at bekæmpe intolerance og forskelsbehandling på grund af religion eller tro med henblik på at sikre respekt for andre menneskerettigheder, der er indbyrdes afhængige, såsom ytringsfrihed;

  17.  opfordrer til, at EU arbejder for at sikre øget beskyttelse af religiøse og etniske mindretal mod forfølgelse og vold og for at ophæve love, som kriminaliserer blasfemi og apostasi, og som tjener som påskud til at forfølge religiøse og etniske mindretal og ikke-troende; opfordrer til at støtte det arbejde, der udføres af den særlige rapportør om religions- og trosfrihed;

  18.  opfordrer kraftigt til, at EU fortsat arbejder for nultolerance over for dødsstraf og yderligere bestræber sig på at styrke den tværregionale støtte til næste resolution fra FN's Generalforsamling om et moratorium for dødsstraf; glæder sig over den beslutning, der blev truffet i 2015 af Madagaskar, Fiji, Surinam og Republikken Congo om at afskaffe dødsstraffen for alle forbrydelser; beklager genoptagelsen af henrettelser i en række lande, herunder Bahrain, Kuwait, Hviderusland, Bangladesh, Indien, Indonesien, Oman, det sydlige Sudan, Indonesien og Tchad; beklager endvidere den rapporterede stigning i antallet af dødsdomme, navnlig i Kina, Egypten, Iran, Nigeria, Pakistan og Saudi-Arabien; minder myndighederne i disse lande om, at de er kontraherende parter i konventionen om barnets rettigheder, der udtrykkeligt forbyder anvendelsen af dødsstraf for forbrydelser begået af personer under 18 år;

  19.  opfordrer indtrængende EU til at tilkendegive sin mening og støtte FN's arbejde med bekæmpelse af tortur og anden grusom, umenneskelig og nedværdigende behandling eller straf, massehenrettelser og henrettelser for narkotikarelaterede lovovertrædelser, og opfordrer EU-Udenrigstjenesten til i dialogen på alle niveauer og i alle forummer at intensivere EU's indsats i bekæmpelsen af summariske henrettelser, tortur og anden mishandling i overensstemmelse med retningslinjerne for en EU-politik over for tredjelande med hensyn til tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf; opfordrer til universel ratifikation og effektiv gennemførelse af FN's konvention mod tortur og den valgfrie protokol hertil;

  20.  udtrykker sin alvorlige bekymring over de fortsatte alvorlige krænkelser og overtrædelser af menneskerettighederne i hele verden; støtter på det kraftigste Den Internationale Straffedomstol (ICC) som en central institution, der drager gerningsmænd til ansvar og hjælper ofre med at opnå retfærdighed baseret på princippet om komplementaritet for folkedrab, forbrydelser mod menneskeheden og krigsforbrydelser; opfordrer alle parter til at yde politisk, diplomatisk, finansiel og logistisk støtte til ICC's daglige virke; opfordrer EU til fortsat at styrke ICC's arbejde; opfordrer til tæt dialog og samarbejde mellem ICC, FN og dets agenturer samt FN's Sikkerhedsråd; beklager den beslutning, som visse afrikanske lande traf, om at udtræde af ICC, og opfordrer dem til at genoverveje deres beslutning; opfordrer alle FN's medlemsstater til at tiltræde domstolen ved hurtigst muligt at ratificere Romstatutten og tilskynde til ratificering af Kampalaændringerne;

  21.  opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at gøre deres yderste for at bekæmpe straffrihed og sikre, at der ikke findes noget sikkert tilflugtssted for personer, der begår international kriminalitet og grove menneskerettighedskrænkelser, herunder gennem vedtagelse på nationalt plan af bestemmelser for og udøvelse af universel jurisdiktion;

  22.  fordømmer kraftigt den udbredte mangel på respekt for den humanitære folkeret og udtrykker alvorlig bekymring over stigningen i civile skader i væbnede konflikter rundt om i verden samt i dødbringende angreb på hospitaler, skoler, humanitære konvojer og andre civile mål;

  23.  giver udtryk for sin alvorlige bekymring over anvendelsen af bevæbnede droner uden for de internationale retlige rammer; opfordrer indtrængende EU og dets medlemsstater til at fremme en international ramme for anvendelsen af væbnede droner, som overholder menneskerettighederne og den internationale humanitære folkeret, og som tager fat på spørgsmål såsom retlige rammer, proportionalitet, ansvarlighed, beskyttelse af civile og gennemsigtighed; opfordrer igen EU og dets medlemsstater til at indføje droner og fuldautomatiske våben i de relevante europæiske og internationale nedrustnings- og våbenkontrolmekanismer og opfordrer medlemsstaterne til at deltage i og styrke disse kontrolmekanismer;

  24.  fordømmer i de stærkest mulige vendinger de vedvarende alvorlige overtrædelser af menneskerettighederne, som begås af Da'esh, Boko Haram og andre terrorgrupper eller paramilitære organisationer mod civile, navnlig kvinder og børn; fordømmer, at kulturarv så ofte og i så stort omfang ødelægges, og opfordrer til at støtte relevante bestræbelser, der er gjort i forskellige FN-forummer;

  25.  opfordrer EU til aktivt at arbejde for et initiativ om FN's anerkendelse af folkedrabet på etniske og religiøse mindretal, der er begået af Da'esh, og for en overdragelse af sager om formodede forbrydelser mod menneskeheden, krigsforbrydelser og folkedrab til ICC; opfordrer til tæt dialog og samarbejde mellem ICC, FN og dets agenturer samt FN's Sikkerhedsråd;

  26.  anmoder EU om at tilskynde alle stater til at sætte menneskerettighederne i centrum for deres respektive udviklingspolitikker og til at gennemføre FN's erklæring fra 1986 om retten til udvikling; glæder sig over UNHRC's nylige udnævnelse af en særlig rapportør om retten til udvikling, hvis mandat omfatter bidrag til fremme, beskyttelse og gennemførelse af retten til udvikling i forbindelse med 2030-dagsordenen for bæredygtig udvikling og andre internationale aftaler om udviklingssamarbejde; fremhæver, at menneskerettigheder for alle skal være et tværgående element i opfyldelsen af alle 2030-dagsordenens mål og delmål;

  27.  opfordrer EU til at fortsætte med at fremme ligestilling mellem kvinder og mænd og til aktivt at støtte det arbejde, der udføres af UN Women, og initiativer til at integrere kønsaspektet i dets aktiviteter og programmer; opfordrer til, at der fortsat iværksættes støtteforanstaltninger, der styrker kvinders og pigers stilling og udrydder alle former for vold mod og forskelsbehandling af kvinder og piger, herunder kønsbaseret vold; opfordrer kraftigt til, at EU fremmer tværregionale initiativer til styrkelse, beskyttelse og gennemførelse af kvinders rettigheder, bidrager til at sikre fuld og effektiv gennemførelse af Beijinghandlingsprogrammet og handlingsprogrammet fra den internationale konference om befolkning og udvikling (ICPD) og fortsat er engageret i at sikre seksuelle og reproduktive rettigheder i denne forbindelse;

  28.  minder om EU's forpligtelse til at integrere menneskerettigheds- og kønsaspekter i overensstemmelse med FN's Sikkerhedsråds skelsættende resolutioner 1325 (2000) og 1820 (2008) om kvinder, fred og sikkerhed; opfordrer EU til på internationalt plan at støtte anerkendelsen af merværdien af kvinders deltagelse i forebyggelse og løsning af konflikter, fredsbevarende operationer, humanitær bistand og genopbygning efter konflikter samt bæredygtig forsoning;

  29.  opfordrer EU til fortsat at fremme børns rettigheder, navnlig ved at bidrage til at sikre børns adgang til vand, sanitet, sundhedspleje og uddannelse, bl.a. i konfliktområder og flygtningelejre, og at afskaffe børnearbejde, rekruttering af børnesoldater, frihedsberøvelse, tortur, menneskehandel, børneægteskaber, tidlige ægteskaber og tvangsægteskaber, seksuel udnyttelse og skadelig praksis såsom kønslemlæstelse af piger/kvinder; opfordrer til, at der træffes foranstaltninger til at støtte og styrke den internationale indsats gennem FN for at få standset brugen af børn i væbnede konflikter og mere effektivt at gøre noget ved konsekvenserne af konflikt- og postkonfliktsituationer for kvinder og piger; opfordrer alle FN-lande til at overholde deres traktatmæssige forpligtelser og tilsagn i henhold til konventionen om barnets rettigheder, der blev vedtaget i 1989, med henblik på at værne om alle børns rettigheder inden for deres jurisdiktion, uanset deres juridiske status, og uden nogen form for forskelsbehandling; opfordrer USA, der som den eneste stat ikke har ratificeret FN's konvention om barnets rettigheder, til at tilslutte sig dette instrument hurtigst muligt;

  30.  opfordrer staterne til at fremme handicappedes rettigheder, herunder deres lige deltagelse og sociale inklusion; opfordrer alle stater til at ratificere og gennemføre FN's konvention om rettigheder for personer med handicap;

  31.  opfordrer EU til at arbejde sammen med partnere om gennemførelsen af FN's vejledende principper om erhvervslivet og menneskerettigheder, herunder foranstaltninger til at tilskynde flere lande til at vedtage nationale handlingsplaner og engagere sig i arbejdsområder inden for FN's arbejdsgrupper og OHCHR; glæder sig over, at EU og et stort antal af dets medlemsstater deltog i arbejdsgruppen (IGWG) i oktober 2016, hvor man drøftede elementerne af en bindende FN-traktat om erhvervslivet og menneskerettighederne; gentager sin opfordring til alle stater og til EU om at deltage aktivt og konstruktivt i denne proces med henblik på at nå frem til et retligt bindende instrument for at forebygge, efterforske og have adgang til retsmidler i forbindelse med krænkelser af menneskerettighederne;

  32.  opfordrer EU til i FN-forummer at fremhæve spørgsmål om selskabers land grabbing og behandlingen af jordrettighedsforkæmpere og miljøaktivister, der ofte er ofre for repressalier, herunder trusler, chikane, vilkårlige anholdelser, overfald og mord;

  33.  glæder sig over FN's New York-erklæring for flygtninge og indvandrere, som omhandler spørgsmålet om store strømme af flygtninge og migranter og førte til vedtagelsen af en global aftale om en samlet flygtningeberedskabsramme og det tilsagn, som gør sig gældende for migranter og flygtninge, og som tager sigte på at redde menneskeliv med det formål at imødekomme specifikke behov, bekæmpe racisme og fremmedhad, bekæmpe menneskehandel, sikre lige anerkendelse og beskyttelse og sikre inddragelse af dette aspekt i nationale udviklingsplaner; opfordrer alle de involverede parter til at sikre politisk engagement, finansiering og konkrete solidaritetshandlinger til støtte for New York-erklæringen for flygtninge og indvandrere, og minder om, at spørgsmålet om migration fortsat bør behandles på globalt plan og ikke blot på europæisk niveau; opfordrer EU og dets medlemsstater til at gå forrest i disse internationale bestræbelser og til først og fremmest at overholde deres forpligtelser i overensstemmelse med deres forpligtelser i henhold til folkeretten for at beskytte rettighederne for asylsøgere, flygtninge, migranter og alle fordrevne personer, navnlig kvinder, børn og sårbare grupper, herunder personer med handicap; advarer om, at ved primært at fokusere på problemer som grænsekontrol og tilbagesendelser i tredjelande, hvor menneskerettighedssituationen er yderst beklagelig, risikerer EU og dets medlemsstater at undergrave disse vejledende principper og derved skade deres troværdighed i internationale menneskerettighedsforummer, navnlig UNHRC;

  34.  minder om, at tilbagesendelse af migranter kun bør gennemføres med fuld respekt for migranternes rettigheder, og kun når beskyttelsen af deres rettigheder er garanteret i deres respektive hjemlande; opfordrer regeringerne til at sætte en stopper for vilkårlige anholdelser og tilbageholdelse af migranter, herunder mindreårige; opfordrer alle stater til at træffe konkrete foranstaltninger i flygtninge- og migrantbørns bedste interesse, der er baseret på konventionen om barnets rettigheder, og til at indføre foranstaltninger til at styrke børnebeskyttelsesordninger, herunder uddannelse af socialarbejdere og andre erhvervsgrupper og samarbejde med ikkestatslige organisationer; opfordrer endnu en gang alle stater, herunder EU's medlemsstater, til at ratificere og gennemføre den internationale konvention om beskyttelse af vandrende arbejdstageres og deres familiemedlemmers rettigheder;

  35.  bemærker med bekymring, at klimarelaterede hændelser, såsom stigende havniveau og ekstreme vejrændringer med tørke og oversvømmelser, forventes at føre til yderligere tab af menneskeliv, fordrivelse af befolkninger og mangel på mad og drikkevand; opfordrer EU til at søge om tværnational støtte i bestræbelser på at afhjælpe de juridiske mangler i begrebet "klimaflygtning", herunder en mulig definition deraf i folkeretten eller i eventuelle retligt bindende internationale aftaler;

  36.  glæder sig over det arbejde, som FN's særlige rapportør om menneskerettigheder og miljø har udført; understreger med stor bekymring, at tabet af biodiversitet underminerer udøvelsen af en lang række menneskerettigheder, herunder retten til liv, sundhed og vand, og især rammer de mest sårbare grupper, herunder oprindelige folk; opfordrer EU til at støtte yderligere tiltag fra UNHRC på dette område, hvilket er af afgørende betydning for menneskehedens fremtid;

  37.  understreger vigtigheden af at fremme menneskerettighedernes universalitet og udelelighed, herunder de borgerlige, politiske, økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder, i overensstemmelse med artikel 21 i traktaten om Den Europæiske Union og de almindelige bestemmelser om Unionens optræden udadtil;

  38.  understreger nødvendigheden af at vedtage en rettighedsbaseret tilgang og af at indarbejde respekten for menneskerettigheder i alle EU-politikker, herunder politikkerne vedrørende handel, investeringer, offentlige tjenester, udviklingssamarbejde og migration samt i den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik;

  39.  minder om, at intern og ekstern kohærens inden for menneskerettigheder er afgørende for troværdigheden af EU's menneskerettighedspolitik i dets eksterne forbindelser med tredjelande, og opfordrer EU til at opfylde sine forpligtelser i denne henseende;

  Landeprioriteter

  Hviderusland

  40.  udtrykker dyb bekymring over de fortsatte begrænsninger af ytringsfriheden og foreningsfriheden og retten til frit at deltage i fredelige forsamlinger i Hviderusland; fordømmer chikanen og tilbageholdelsen af uafhængige journalister, oppositionsjournalister og menneskerettighedsaktivister; fordømmer den fortsatte anvendelse af dødsstraf; opfordrer til en fornyelse af mandatet for FN's særlige rapportør om menneskerettighedssituationen i Hviderusland på den 35. samling i Menneskerettighedsrådet, og opfordrer regeringen til fuldt ud at samarbejde med den særlige rapportør og forpligte sig til at indlede de længe ventede reformer for at beskytte menneskerettighederne, herunder ved at gennemføre henstillingerne fra den særlige rapportør og andre menneskerettighedsmekanismer;

  Burundi

  41.  udtrykker sin dybeste bekymring over den forværrede politiske og sikkerhedsmæssige situation i Burundi; fordømmer den vold, der har fundet sted i Burundi siden 2015 og har ført til dødsfald, tortur og målrettet vold mod kvinder, herunder kollektiv voldtægt og chikane; fordømmer fængslingen af tusindvis af mennesker og tvangsfordrivelsen af hundredtusinder af burundiere og krænkelser af presse- og ytringsfriheden samt den udbredte straffrihed for sådanne handlinger; støtter EU-Rådets afgørelse, efter sammenbruddet i de drøftelser, der blev indledt i henhold til artikel 96 i Cotonouaftalen, om at indstille den direkte finansielle støtte til administrationen i Burundi, herunder budgetstøtte, men at opretholde den fulde finansielle støtte til befolkningen og den humanitære bistand gennem direkte kanaler; støtter fuldt ud nedsættelsen af en undersøgelseskommission om Burundi til at identificere påståede gerningsmænd bag krænkelser og overtrædelser af menneskerettighederne i landet med henblik på at sikre fuld ansvarlighed; opfordrer EU og dets medlemsstater til at støtte en fælles erklæring om Burundi og sætte spørgsmålstegn ved landets medlemskab af UNHRC, medmindre det begynder at samarbejde fuldt ud med undersøgelseskommissionen (COI) og med Rådet og dets mekanismer, engagerer sig konstruktivt i COI og tager fat på de alvorlige menneskerettighedsproblemer;

  Den Demokratiske Folkerepublik Korea (Nordkorea)

  42.  udtrykker dyb bekymring over den fortsatte forringelse af menneskerettighedssituationen i Nordkorea; opfordrer Nordkoreas regering til at opfylde sine forpligtelser i henhold til de menneskerettighedsinstrumenter, som landet er part i, og sikre, at humanitære organisationer, uafhængige menneskerettighedsobservatører og FN's særlige rapportør om menneskerettighedssituationen i Nordkorea har adgang til landet og ydes det nødvendige samarbejde; opfordrer Nordkorea til at tillade ytrings- og pressefrihed for nationale og internationale medier samt ucensureret adgang til internettet for landets borgere; fordømmer på det kraftigste den systematiske omfattende brug af dødsstraf i Nordkorea; opfordrer regeringen til at udstede et moratorium for alle henrettelser med henblik på at afskaffe dødsstraffen i den nærmeste fremtid; kræver, at de hovedansvarlige for de forbrydelser mod menneskeheden, der er begået i Nordkorea, stilles til ansvar ved Den Internationale Straffedomstol og pålægges målrettede sanktioner; fordømmer på det kraftigste atomprøvesprængninger som en unødvendig og farlig provokation og en krænkelse af resolutioner fra FN's Sikkerhedsråd og en alvorlig trussel mod freden og stabiliteten på Den Koreanske Halvø og i den nordøstasiatiske region; anmoder om forlængelse af mandatet for den særlige rapportør; anmoder om, at rapporten fra gruppen af eksperter forelægges FN's Generalforsamling og Sikkerhedsråd; anbefaler, at de centrale anbefalinger i ekspertgruppens rapport om ansvarliggørelse medtages i resolutionen, herunder styrkelsen af kapaciteten hos kontoret i Seoul med efterforsknings- og retsforfølgningsekspertise og udnævnelse af en strafferetlig ekspert for at fremme skridt hen imod ansvarlighed;

  Den Demokratiske Republik Congo (DRC)

  43.  er dybt bekymret over de alvorlige menneskerettighedskrænkelser, der begås med fuldstændig straffrihed af sikkerhedsstyrkerne, og opfordrer til, at de skyldige drages til ansvar; opfordrer Rådet til at overveje at udvide de eksisterende restriktive foranstaltninger såsom EU's målrettede sanktioner, herunder indrejseforbud og indefrysning af aktiver, over for de ansvarlige for de voldelige overgreb og for at undergrave den demokratiske proces i Den Demokratiske Republik Congo, i tilfælde af yderligere vold, som fastsat i Cotonouaftalen; opfordrer indtrængende DRC's myndigheder til at gennemføre den aftale, der blev indgået i december 2016, og til at afholde valg senest i december 2017 med støtte fra internationale aktører; minder om, at stabiliteten i De Store Søers Område, navnlig menneskerettighedssituationen i det østlige DRC, herunder den seksuelle vold, er yderst bekymrende; opfordrer UNHRC til at fastholde sin gennemgang af DRC, indtil der er afholdt valg, og en demokratisk overgang har fundet sted, og opfordrer FN's højkommissær for menneskerettigheder til at orientere Rådet om situationen i Den Demokratiske Republik Congo og i givet fald gribe hårdere ind, hvis det er nødvendigt;

  Iran

  43.  tilskynder Iran til at samarbejde fuldt ud med alle FN's menneskerettighedsmekanismer og arbejde hen imod gennemførelsen af de henstillinger, der er fremsat i denne sammenhæng, herunder den universelle regelmæssige gennemgang, ved at gøre det muligt for internationale menneskerettighedsorganisationer at udføre deres missioner; opfordrer Irans regering til at adressere de væsentlige bekymringer, der kommer til udtryk i rapporterne fra FN's særlige rapportør og FN's generalsekretær om menneskerettighedssituationen i Iran, og de konkrete opfordringer til handling, som findes i resolutionerne fra FN's Generalforsamling; bemærker med bekymring, at Iran har verdens højeste per capita-rate af eksekverede dødsdomme; opfordrer Iran til at udstede et moratorium for dødsstraf; kræver, at alle politiske fanger løslades;

  Myanmar/Burma

  44.  er stærkt foruroliget over beretninger om voldsomme sammenstød i den nordlige del af delstaten Rakhine og beklager tabet af menneskeliv, levebrød og boliger og rapporterne om overdreven magtanvendelse fra de væbnede styrker i Myanmar; opfordrer indtrængende militæret og sikkerhedsstyrkerne til at sætte en øjeblikkelig stopper for de drab, den chikane og de voldtægter, der er begået over for rohingyabefolkningen og afbrændingen af deres hjem; kræver, at regeringen og de civile myndigheder i Myanmar omgående bringer forskelsbehandlingen og segregeringen af rohingyamindretallet til ophør; opfordrer til, at rohingyabefolkningens rettigheder beskyttes, og til, at alle borgeres sikkerhed og ligestilling garanteres i Myanmar; glæder sig over, at Myanmars regering har besluttet at gøre fred og national forsoning til en central prioritet; påskønner meddelelsen fra regeringen i Myanmar om oprettelsen af en kommission, der skal undersøge de seneste voldshandlinger i delstaten Rakhine; understreger nødvendigheden af retsforfølgning af de ansvarlige og af retfærdighed for ofrene for krænkelser; opfordrer Myanmars regering til at fortsætte den proces, der skal føre til demokratisering og respekt for retsstatsprincippet, ytringsfrihed og grundlæggende menneskerettigheder; opfordrer EU og dets medlemsstater til at støtte et fornyet mandat for den særlige rapportør om Myanmar;

  Saudi-Arabien

  45.  minder om sin bekymring over de systematiske krænkelser af menneskerettighederne i landet, herunder undertrykkelse af menneskerettighedsforkæmpere, krænkelser af religions- og trosfriheden og kvinders rettigheder; fordømmer den foruroligende stigning i antallet af dødsdomme i Saudi-Arabien, herunder massehenrettelser, og opfordrer Saudi-Arabien til at indføre et moratorium for dødsstraf; opfordrer de saudiarabiske myndigheder til at løslade alle samvittighedsfanger, herunder modtageren af Sakharovprisen i 2015, Raif Badawi; opfordrer EU til at følge hans særlige sag nøje;

  Sydsudan

  46.  opfordrer alle parter til at afholde sig fra at begå menneskerettighedskrænkelser og krænkelser af den humanitære folkeret, herunder internationale forbrydelser såsom udenretslige drab, etnisk målrettet vold, konfliktrelateret seksuel vold, herunder voldtægt, samt kønsbaseret vold, rekruttering og brug af børn, tvungne forsvindinger og vilkårlige anholdelser og tilbageholdelser; bemærker, at Sudans regering undertegnede aftalen om køreplanen den 16. marts 2016 og senere har uddybet sit tilsagn om inddragelse af andre relevante interessenter i den nationale dialog og om fortsat at respektere eventuelle aftaler indgået mellem oppositionens signatarer og 7+7-mekanismen, som er styringskomiteen for den nationale dialog; insisterer på behovet for, at alle parter overholder deres forpligtelser, og opfordrer til en fortsat dialog med sigte på etablering af en endelig våbenhvile; opfordrer EU og dets medlemsstater til at fastholde deres engagement med hensyn til at støtte de bestræbelser, der udfoldes af Den Afrikanske Union for at bringe fred til Sudan og det sudanske folk på deres vej til et internt reformeret demokrati; opfordrer EU og dets medlemsstater til at forny mandatet for Menneskerettighedskommissionen i Sydsudan, styrke dens rolle med hensyn til at foretage undersøgelser af menneskerettighedskrænkelser og foretage en kortlægning af seksuel vold; støtter, at dens anbefalinger indarbejdes i en rapport, der skal sendes til FN's Generalforsamling og Sikkerhedsråd;

  Syrien

  47.  fordømmer i de stærkeste vendinger grusomhederne og de omfattende krænkelser af menneskerettighederne og den humanitære folkeret, der begås i Syrien, samt menneskerettighedskrænkelser og krænkelserne af den humanitære folkeret, der begås af ikkestatslige, bevæbnede terrorgrupper, navnlig Da'esh, der er ansvarlige for forbrydelser, der udgør folkedrab, Jabhat Fateh al-Sham/Al-Nusra Front og andre jihadistgrupper; insisterer på, at undersøgelsen af brugen, og destruktionen, af kemiske våben fra alle parters side i Syrien skal fortsættes; gentager sit krav om fuld, uhindret humanitær adgang og om konsekvenser og ansvarlighed for de skyldige i krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden;

  Vestsahara

  48.  opfordrer til respekt for Vestsaharas befolknings grundlæggende rettigheder, herunder foreningsfrihed, ytringsfrihed og forsamlingsfrihed; kræver løsladelse af alle sahariske politiske fanger; kræver, at FN's repræsentanter, parlamentsmedlemmer, uafhængige observatører, NGO'er og pressen får adgang til områderne i Vestsahara; opfordrer indtrængende FN til at give MINURSO et menneskerettighedsmandat på linje med alle andre af FN's fredsbevarende missioner rundt om i verden; støtter en retfærdig og varig løsning på konflikten i Vestsahara på grundlag af princippet om det sahariske folks ret til selvbestemmelse i overensstemmelse med de relevante FN-resolutioner; opfordrer EU og dets medlemsstater til at nævne situationen i Vestsahara på den kommende universelle regelmæssige gennemgang om Marokko;

  Yemen

  49.  er dybt bekymret over den katastrofale humanitære situation i Yemen; fordømmer, at civile er mål og fanget i en uacceptabel situation mellem krigsførende parter, som giver dem modstridende instrukser, i strid med den humanitære folkeret og international menneskerettighedslovgivning; understreger, at rekrutteringen og anvendelsen af børn i væbnede konflikter er strengt forbudt i henhold til den internationale menneskerettighedslovgivning og den humanitære folkeret, og at den i tilfælde af rekruttering af børn under femten kan udgøre en krigsforbrydelse; opfordrer alle parter til at frigive disse børn øjeblikkeligt; opfordrer indtrængende alle parter til at stille vand og spildevandsbehandling til rådighed, herunder gennem hurtig levering af olie til brændstofpumper til indvinding af vand fra jorden, uden hvilken den humanitære krise vil blive forstærket: opfordrer indtrængende alle parter til at være særligt opmærksomme på det voksende sundhedsproblem i Aden, som skyldes statens manglende beføjelser og mangel på rent vand; opfordrer Golfstaternes Samarbejdsråd og Yemens regering til at sikre, at havnen og lufthavnen i Aden forvaltes på retfærdig vis hvad angår adgang, og at humanitære forsyninger, der bevæger sig gennem havnen, sendes rettidigt til deres tiltænkte støttemodtagerne; opfordrer indtrængende alle parter til at mindske spændingerne og indgå en umiddelbar og stabil våbenhvile, der vil føre til en politisk, inklusiv og forhandlet løsning på konflikten; støtter i denne forbindelse fuldt ud den indsats, som FN's særlige udsending for Yemen, Ismaïl Ould Cheikh Ahmed, har gjort, samt gennemførelsen af Menneskerettighedsrådets resolution 33/16 af oktober 2016, hvori FN anmodes om at arbejde sammen med den nationale uafhængige undersøgelseskommission, og støtter alle bestræbelser på en uafhængig international undersøgelse for at bryde klimaet af straffrihed i Yemen; opfordrer medlemsstaterne til at støtte den fælles erklæring, som Nederlandene har taget initiativ til, og som udtrykker bekymring over krænkelser og overgreb i Yemen, og opfordrer til, at disse undersøges grundigt og uvildigt; opfordrer højkommissæren til at anvende det intersessionelle orienteringsformat til at holde UNHRC regelmæssigt underrettet om resultaterne af sine undersøgelser;

  o

  o  o

  50.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, EU's særlige repræsentant for menneskerettigheder, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, FN's Sikkerhedsråd, FN's generalsekretær, formanden for FN's 71. Generalforsamling, formanden for FN's Menneskerettighedsråd, FN's højkommissær for menneskerettigheder og generalsekretæren for Europarådets Parlamentariske Forsamling.