Menettely : 2017/2598(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0185/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0185/2017

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 16/03/2017 - 6.4
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :


PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 280kWORD 56k
13.3.2017
PE598.538v01-00
 
B8-0185/2017

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta

työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti


EU:n painopisteistä YK:n ihmisoikeusneuvoston istunnoissa vuonna 2017 (2017/2598(RSP))


Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi EFDD-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma EU:n painopisteistä YK:n ihmisoikeusneuvoston istunnoissa vuonna 2017 (2017/2598(RSP))  
B8-0185/2017

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Yhdistyneiden kansakuntien peruskirjan,

–  ottaa huomioon ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen ja YK:n ihmisoikeusyleissopimukset ja niihin liitetyt valinnaiset pöytäkirjat,

–  ottaa huomioon YK:n yleiskokouksen päätöslauselman 60/251 YK:n ihmisoikeusneuvoston perustamisesta,

–  ottaa huomioon Euroopan ihmisoikeussopimuksen, Euroopan sosiaalisen peruskirjan ja Euroopan unionin perusoikeuskirjan,

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa YK:n ihmisoikeusneuvoston istunnoista,

–  ottaa huomioon 7. heinäkuuta 2016 neuvostolle antamansa suosituksen Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksen 71. istunnosta(1),

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa ihmisoikeusloukkauksista, muun muassa vuonna 2016 antamansa kiireelliset päätöslauselmat Etiopiasta, Pohjois-Koreasta, Intiasta, Krimistä, Hongkongista, Kazakstanista, Egyptistä, Kongon demokraattisesta tasavallasta, Pakistanista, Hondurasista, Nigeriasta, Gambiasta, Djiboutista, Kambodžasta, Tadžikistanista, Vietnamista, Malawista, Bahrainista, Myanmarista, Filippiineistä, Somaliasta, Zimbabwesta, Ruandasta, Sudanista, Thaimaasta, Kiinasta, Brasiliasta, Venäjästä, Tiibetistä, Irakista, Indonesiasta, Keski-Afrikan tasavallasta, Burundista, Nicaraguasta, Kuwaitista ja Guatemalasta,

–  ottaa huomioon 14. joulukuuta 2016 antamansa päätöslauselman vuosikertomuksesta ihmisoikeuksista ja demokratiasta maailmassa 2015 ja Euroopan unionin toiminnasta tällä alalla(2),

–  ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 2 artiklan, 3 artiklan 5 kohdan sekä 18, 21, 27 ja 47 artiklan,

–  ottaa huomioon YK:n ihmisoikeusneuvoston YK:n yleiskokoukselle antaman vuosikertomuksen 2015,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.  katsoo, että ihmisoikeuksien yleismaailmallisuuden edistäminen ja turvaaminen ovat osa Euroopan unionin eettistä ja oikeudellista säännöstöä ja yksi Euroopan yhtenäisyyden ja eheyden kulmakivistä; katsoo, että ihmisoikeuksien kunnioittaminen olisi valtavirtaistettava EU:n kaikilla politiikanaloilla;

B.  toteaa, että EU on ihmisoikeuksien edistämisessä ja suojelussa vahvasti sitoutunut monenkeskisyyteen sekä YK:n elimiin;

C.  toteaa, että YK:n ihmisoikeusneuvoston varsinaisten istuntojen, erityisraportoijien nimittämisen, yleistä määräaikaisarviointia (UPR) koskevan mekanismin ja joko maakohtaisia tilanteita tai aihekohtaisia kysymyksiä käsittelevien erityismenettelyjen olisi kaikkien vaikutettava osaltaan ihmisoikeuksien, demokratian ja oikeusvaltioperiaatteen edistämiseen ja niiden kunnioittamisen parantamiseen;

YK:n ihmisoikeusneuvosto

1.  pitää myönteisenä YK:n ihmisoikeusvaltuutetun ja hänen toimistonsa tekemää työtä; muistuttaa, että EU on sitoutunut edelleen tukemaan ja puolustamaan ihmisoikeusvaltuutetun toimiston loukkaamattomuutta, riippumattomuutta ja toimintaa; pitää myönteisenä YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimiston roolia edistettäessä kansainvälisten ja alueellisten ihmisoikeusmekanismien välistä yhteistyötä ja selvitettäessä tapoja lisätä alueellisten järjestelyjen merkitystä suhteessa yleismaailmallisiin ihmisoikeusnormeihin;

2.  katsoo, että ihmisoikeusneuvoston vaikuttavuus ja uskottavuus ovat riippuvaisia sen jäsenten aidosta sitoutumisesta kaikkien maiden kaikkien ihmisten suojeluun kaikilta ihmisoikeusloukkauksilta noudattaen kansainvälisiä ihmisoikeusyleissopimuksia, joilla edistetään yleismaailmallisuutta, puolueettomuutta, objektiivisuutta, valikoimattomuutta, rakentavaa vuoropuhelua ja yhteistyötä; kehottaa välttämään ihmisoikeusneuvostossa käytävän keskustelun polarisoitumista ja kannustaa rakentavaan vuoropuheluun;

3.  kehottaa valtioita antamaan ihmisoikeusneuvoston riippumattomille asiantuntijoille, erityisraportoijille ja ihmisoikeusvaltuutetun toimiston asiantuntijoille mahdollisuuden tutkia väitettyjä ihmisoikeusloukkauksia ja osallistua rakentavalla tavalla tilanteen ratkaisuun, noudattamaan sitoutumistaan ihmisoikeusyleissopimuksiin ja toimimaan täydessä yhteistyössä ihmisoikeusneuvoston erityismenettelyjen kanssa;

4.  kehottaa kaikkia valtioita toteuttamaan konkreettisia toimia määräaikaistarkasteluun UPR-suositusten noudattamiseksi ja puutteiden korjaamiseksi niin, että perustetaan täytäntöönpano- ja seurantamekanismi sekä kansallisia toimintasuunnitelmia ja kansallisia koordinointimekanismeja; on YK:n ihmisoikeusneuvoston tavoin huolissaan tiedoista, joiden mukaan kansalaisyhteiskunnan järjestöjen ja kansalaisjärjestöjen jäseniin, jotka ovat tehneet ihmisoikeusneuvoston kanssa yhteistyötä UPR-koskevassa prosessissa, on kohdistettu uhkauksia ja kostotoimia;

5.  muistuttaa, että kun yleiskokous valitsee jäseniä ihmisoikeusneuvostoon, sen on otettava huomioon ehdokkaiden sitoutuminen ihmisoikeuksien, oikeusvaltioperiaatteen ja demokratian edistämiseen ja suojeluun; pitää myönteisenä ihmisoikeusneuvoston päätöstä, jossa pyydetään ihmisoikeusneuvoston neuvoa-antavaa komiteaa laatimaan arviointiraportti edistymisestä alueellisten ja osa-alueellisten järjestelyjen käyttöönotossa ihmisoikeuksien edistämistä ja suojelua varten; kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita huolehtimaan siitä, että oikeuksien yhtäläinen merkitys ilmenee niiden äänestyskäyttäytymisessä, ja parantamaan EU:n kantojen yhteensovittamista tässä suhteessa; kehottaa painokkaasti EU:ta puhumaan yhdellä äänellä ja saamaan aikaan EU:n yhteisen kannan ihmisoikeusneuvostossa suoritettavissa äänestyksissä;

6.  tuomitsee sen, että ihmisoikeusneuvoston paikkoja on edelleen mailla, jotka ovat todistettavasti harjoittaneet vakavia ja järjestelmällisiä ihmisoikeusloukkauksia, kuten tällä hetkellä Saudi-Arabialla, Kiinalla ja Egyptillä, ja kehottaa EU:n jäsenvaltioita jälleen julkistamaan ihmisoikeusneuvostossa antamansa äänet; kehottaa tässä yhteydessä unionia ja sen jäsenvaltioita osoittamaan oikeuksien tasavertaisen merkityksen äänestystavoissaan ja päättämään ihmisoikeusneuvoston päätöslauselmia koskevasta äänestään pikemminkin tekstin sisällön kuin sen laatijoiden perusteella;

7.  toteaa jälleen, että EU:n uskottavuuden parantamiseksi on tärkeää varmistaa sen aktiivinen ja johdonmukainen osallistuminen YK:n ihmisoikeusmekanismeihin ja erityisesti kolmannen komitean, yleiskokouksen ja ihmisoikeusneuvoston toimintaan; antaa tukensa Euroopan ulkosuhdehallinnon, New Yorkissa ja Genevessä sijaitsevien EU:n edustustojen ja jäsenvaltioiden toimille EU:n yhtenäisyyden lisäämiseksi ihmisoikeusasioissa YK:n tasolla;

Aihekohtaiset painopistealat

8.  korostaa valtiosta riippumattomien ihmisoikeusjärjestöjen ja ihmisoikeuksien puolustajien merkitystä ihmisoikeuksien edistämisessä ja suojelussa; painottaa, että ihmisoikeuksia ja perusvapauksia on suojeltava niiden kaikissa ilmentymismuodoissa, myös uusien teknologioiden yhteydessä; jakaa ihmisoikeusneuvoston huolen kertomuksista, jotka koskevat sellaisten kansalaisyhteiskunnan järjestöjen ja hallituksista riippumattomien järjestöjen jäseniin kohdistunutta uhkailua ja kostotoimia, jotka ovat tehneet erityismenettelyihin sekä UPR-prosessiin liittyvää yhteistyötä ihmisoikeusneuvoston kanssa;

9.  on erittäin huolissaan lukuisista ja yhä lisääntyvistä yrityksistä rajoittaa kansalaisyhteiskunnan ja ihmisoikeuksien puolustajien toimintatilaa esimerkiksi säätämällä uusia terrorisminvastaisia lakeja; tuomitsee kaiken väkivallan, ahdistelun, uhkailun ja vainon, joka kohdistuu ihmisoikeuksien puolustajiin, väärinkäytösten paljastajiin, toimittajiin ja bloggaajiin riippumatta siitä, toimivatko he verkossa vai muulla; kehottaa kaikkia valtioita luomaan ja takaamaan turvallisen ja mahdollistavan toimintaympäristön, jossa kansalaisjärjestöt, kansalaisyhteiskunta, toimittajat ja ihmisoikeuksien puolustajat voivat toimia riippumattomasti ja kenenkään häiritsemättä, ja kehottaa keskittymään erityisesti kaikkiin haavoittuvassa asemassa oleviin ryhmiin; kehottaa toteuttamaan toimia, joilla pienennetään digitaalista kuilua ja mahdollistetaan tiedon ja viestinnän rajoittamaton käyttö sekä sensuroimaton pääsy internetiin; kehottaa jälleen valtioita, jotka ovat ottaneet käyttöön riippumattomiin ihmisoikeusjärjestöihin kohdistuvaa rajoittavaa lainsäädäntöä ja tukahduttavia toimia, kuten matkustuskieltoja ja varojen jäädytystä, lopettamaan tällaiset toimet;

10.  katsoo, että vapaat, riippumattomat ja puolueettomat tiedotusvälineet ovat yksi kulmakivistä demokraattisessa yhteiskunnassa, jossa avoin keskustelu on keskeisellä sijalla; tukee pyyntöä toimittajien turvallisuutta käsittelevän YK:n pääsihteerin erityisedustajan nimittämisestä; kehottaa EU:ta ottamaan kaikilla kansainvälisillä foorumeilla esiin sananvapauden verkossa, digitaaliset vapaudet sekä vapaan ja avoimen internetin merkityksen; kehottaa kaventamaan digitaalista kuilua ja takaamaan tiedon ja viestinnän rajoittamattoman saatavuuden sekä sensuroimattoman pääsyn internetiin;

11.  muistuttaa, että oikeutta yhdistymis- ja kokoontumisvapauteen loukataan edelleen koko maailmassa; suhtautuu erittäin myönteisesti oikeutta rauhanomaiseen kokoontumisvapauteen sekä yhdistymisvapauteen käsittelevän erityisraportoijan Maina Kiain tekemään työhön; kehottaa kaikkia valtioita ottamaan raportit asiaankuuluvasti huomioon;

12.  korostaa, että väärinkäytösten paljastajilla on keskeinen asema tietojen julkaisemisessa, ja kehottaa kaikkia valtioita hyväksymään lakeja väärinkäytösten paljastajien suojelemiseksi uhkailulta ja kostotoimilta;

13.  kehottaa kaikkia valtioita ratifioimaan pikaisesti kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen sekä taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen valinnaiset pöytäkirjat, jotka koskevat valitus- ja tutkintamekanismien perustamista;

14.  pitää kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisen kannalta tärkeänä kaikki ihmisoikeudet kattavaa oikeusperustaista lähestymistapaa, joka käsittää ihmisoikeudet esimerkiksi terveyden, koulutuksen, elintarviketurvan, asumisen, vesi- ja saniteettihuollon, ihmisarvoisen työn, sosiaaliturvan vähimmäistasojen kattavuuden laajentamisen sekä sukupuolten välisten erojen pienentämisen alalla;

15.  vastustaa kaikenlaista syrjintää ja vainoa, mukaan luettuina rodun, ihonvärin, kielen, uskonnon ja vakaumuksen, sukupuoli-identiteetin ja seksuaalisen suuntautumisen, sosiaalisen alkuperän, kastin, syntyperän, iän tai vammaisuuden perusteella tapahtuva syrjintä ja vaino; tukee EU:n toimintaa asiaa koskevissa erityismenettelyissä, kuten seksuaaliseen suuntautumiseen tai sukupuoli-identiteettiin perustuvalta väkivallalta ja syrjinnältä suojelua käsittelevässä uudessa riippumattomassa asiantuntijaelimessä; kehottaa EU:ta edistämään edelleen aktiivisesti tasa-arvoa ja syrjimättömyyttä ja torjumaan kaikkiin ihmisiin kohdistuvaa väkivaltaa ja syrjintää;

16.  on huolissaan siitä, että monet ihmiset kärsivät yksin tai kollektiivisesti uskonnon- ja vakaumuksenvapauteensa kohdistuvista loukkauksista, joihin syyllistyvät niin valtiot kuin myös valtiosta riippumattomat toimijat ja jotka johtavat syrjintään, eriarvoisuuteen ja leimaamiseen; toteaa, että on torjuttava uskontoon tai vakaumukseen perustuvaa suvaitsemattomuutta ja syrjintää, jotta voidaan varmistaa muiden niistä riippuvaisten ihmisoikeuksien, kuten sananvapauden, kunnioittaminen;

17.  kehottaa EU:ta ryhtymään toimiin, jotta voidaan varmistaa uskonnollisten ja etnisten vähemmistöjen suojelua vainolta ja väkivallalta ja kumota lait, joilla kriminalisoidaan jumalanpilkka tai uskosta luopuminen ja joita voidaan käyttää tekosyynä uskonnollisten ja etnisten vähemmistöjen ja uskonnottomien vainoamiseen; pyytää tukemaan uskonnon- tai vakaumuksenvapautta käsittelevän erityisraportoijan työtä;

18.  kehottaa painokkaasti EU:ta edistämään yhä nollatoleranssia kuolemanrangaistusta koskevassa asiassa ja pyrkimään lujittamaan alueiden välistä tukea YK:n seuraavan yleiskokouksen päätöslauselmalle kuolemantuomioiden täytäntöönpanon keskeyttämisestä; on ilahtunut Madagaskarin, Fidžin, Surinamin ja Kongon demokraattisen tasavallan vuonna 2015 tekemästä päätöksestä lakkauttaa kuolemanrangaistus kaikista rikoksista; pitää valitettavana teloitusten uudelleen aloittamista joissakin maissa, kuten Bahrainissa, Kuwaitissa, Valko-Venäjällä, Bangladeshissa, Intiassa, Omanissa, Etelä-Sudanissa, Indonesiassa ja Tšadissa; pahoittelee myös, että langetettujen kuolemantuomioiden määrän kerrotaan lisääntyneen erityisesti Kiinassa, Egyptissä, Iranissa, Nigeriassa, Pakistanissa ja Saudi-Arabiassa; muistuttaa näiden maiden viranomaisia siitä, että ne ovat osapuolina lapsen oikeuksista tehdyssä yleissopimuksessa, jossa kielletään ankarasti kuolemanrangaistuksen käyttö rikoksista, jotka on tehnyt alle 18-vuotias henkilö;

19.  kehottaa EU:ta esittämään kantansa avoimesti ja tukemaan YK:n työtä sen vastustaessa kidutusta ja muuta julmaa, epäinhimillistä ja alentavaa kohtelua, joukkoteloituksia ja teloituksia huumeisiin liittyvistä rikoksista; pyytää Euroopan ulkosuhdehallintoa tehostamaan kaikessa vuoropuhelussa ja kaikilla foorumeilla EU:n toimia, joilla vastustetaan mielivaltaisia teloituksia, kidutusta ja muuta huonoa kohtelua noudattaen EU:n politiikan suuntaviivoja suhteissa kolmansiin maihin kidutukseen ja muuhun julmaan, epäinhimilliseen tai halventavaan kohteluun tai rangaistukseen liittyvissä kysymyksissä; kehottaa kidutuksen vastaisen YK:n yleissopimuksen ja sen valinnaisen pöytäkirjan yleismaailmalliseen ratifiointiin ja tehokkaaseen täytäntöönpanoon;

20.  on erittäin huolestunut jatkuvista vakavista ihmisoikeusloukkauksista ja -rikkomuksista eri puolilla maailmaa; tukee päättäväisesti Kansainvälistä rikostuomioistuinta keskeisenä elimenä, joka saattaa tekijät vastuuseen ja auttaa uhreja saamaan oikeutta täydentävyysperiaatteen mukaisesti kansanmurhasta, rikoksista ihmisyyttä vastaan ja sotarikoksista; pyytää kaikkia osapuolia tarjoamaan poliittista, diplomaattista, taloudellista ja logistista tukea Kansainvälisen rikostuomioistuimen päivittäiselle toiminnalle; pyytää EU:ta edelleenkin tukemaan Kansainvälisen rikostuomioistuimen työtä; kehottaa vankkaan vuoropuheluun ja yhteistyöhön tuomioistuimen, YK:n ja sen virastojen sekä YK:n turvallisuusneuvoston välillä; pitää valitettavana joidenkin Afrikan maiden päätöstä vetäytyä Kansainvälisestä rikostuomioistuimesta ja pyytää niitä harkitsemaan asiaa uudelleen; kehottaa kaikkia YK:n jäsenvaltioita liittymään tuomioistuimeen ratifioimalla Rooman perussäännön mahdollisimman nopeasti ja rohkaisemaan Kampalan tarkistusten ratifiointiin;

21.  kehottaa valtioita tekemään kaikkensa rankaisemattomuuden torjumiseksi ja kehottaa niitä varmistamaan, että kansainvälisiin rikoksiin ja vakaviin ihmisoikeusloukkauksiin syyllistyneillä ei ole turvasatamia, esimerkiksi hyväksymällä kansallisen tason säännöksiä universaalitoimivallasta ja harjoittamalla sitä;

22.  tuomitsee jyrkästi kansainvälisen humanitaarisen oikeuden laajan noudattamatta jättämisen ja on erittäin huolissaan aseellisissa konflikteissa aiheutuvien siviiliuhrien ja sairaaloihin, kouluihin, humanitaarisiin saattueisiin ja muihin siviilikohteisiin kohdistuvien tappavien iskujen lisääntymisestä kaikkialla maailmassa;

23.  ilmaisee vakavan huolensa aseistettujen miehittämättömien ilma-alusten käyttämisestä kansainvälisen oikeuskehyksen ulkopuolella; kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita edistämään sellaista aseistettujen miehittämättömien ilma-alusten käyttöä koskevaa kansainvälistä kehystä, jossa varmistetaan ihmisoikeuksien ja kansainvälisen humanitaarisen oikeuden noudattaminen ja jossa olisi käsiteltävä muun muassa oikeudellista kehystä, suhteellisuutta, vastuuvelvollisuutta, siviilien suojelua ja avoimuutta; kehottaa jälleen EU:ta ja sen jäsenvaltioita sisällyttämään aseistetut miehittämättömät ilma-alukset ja täysin autonomiset aseet asiaan liittyviin eurooppalaisiin ja kansainvälisiin aseriisunta- ja asevalvontamekanismeihin ja kehottaa jäsenvaltioita osallistumaan näihin valvontamekanismeihin ja lujittamaan niitä;

24.  tuomitsee erittäin jyrkästi jatkuvat vakavat ihmisoikeusloukkaukset, joita Da’esh, Boko Haram ja muut terroristijärjestöt ja puolisotilaalliset järjestöt kohdistavat siviileihin ja erityisesti naisiin ja lapsiin; tuomistee kulttuuriperinnön yleisen ja laajan tuhoamisen ja kehottaa tukemaan asiaan liittyviä toimia erilaisilla YK:n foorumeilla;

25.  kehottaa EU:ta edistämään aktiivisesti aloitetta, että YK tunnustaisi Da’eshin suorittaman etnisten ja uskonnollisten vähemmistöjen kansanmurhan ja jotta epäillyt rikokset ihmisyyttä vastaan, sotarikokset ja kansanmurhat vietäisiin Kansainvälisen rikostuomioistuimen käsiteltäväksi; kehottaa vankkaan vuoropuheluun ja yhteistyöhön tuomioistuimen, YK:n ja sen virastojen sekä YK:n turvallisuusneuvoston välillä;

26.  pyytää EU:ta kehottamaan kaikkia valtioita asettamaan ihmisoikeudet kehityspolitiikkansa keskiöön ja panemaan täytäntöön YK:n vuonna 1986 antaman julistuksen oikeudesta kehitykseen; pitää myönteisenä, että ihmisoikeusneuvosto nimitti äskettäin oikeutta kehitykseen käsittelevän erityisraportoijan, jonka toimeksiantoon kuuluu edistää, suojella ja toteuttaa oikeutta kehitykseen kestävän kehityksen Agenda 2030 -toimintaohjelman ja muiden kansainvälisten kehitysyhteistyösopimusten yhteydessä; korostaa, että kaikille kuuluvien ihmisoikeuksien on oltava keskeisenä osatekijänä Agenda 2030 -toimintaohjelman kaikkien tavoitteiden saavuttamisessa;

27.  kehottaa EU:ta edelleen edistämään naisten ja miesten tasa-arvoa ja tukemaan aktiivisesti YK:n tasa-arvojärjestön työtä sekä sukupuolinäkökulman valtavirtaistamista koskevia aloitteita toiminnassaan ja ohjelmissaan; kehottaa jatkamaan tukitoimenpiteitä, joilla tehostetaan naisten ja tyttöjen voimaannuttamista ja kaikenlaisen tyttöihin ja naisiin kohdistuvan väkivallan ja syrjinnän, myös sukupuoleen perustuvan väkivallan, poistamista; kehottaa painokkaasti EU:ta edistämään alueiden välisiä aloitteita naisten oikeuksien edistämiseksi, suojelemiseksi ja toteuttamiseksi sekä Pekingin toimintaohjelman ja kansainvälisen väestö- ja kehityskonferenssin (ICPD) toimintaohjelman täysimääräistä ja tehokasta täytäntöönpanoa ja edistämään edelleen seksuaali- ja lisääntymisterveyteen liittyviä oikeuksia tässä yhteydessä;

28.  muistuttaa, että EU on sitoutunut ihmisoikeuksien ja sukupuolinäkökohtien valtavirtaistamiseen naisia, rauhaa ja turvallisuutta koskevien YK:n turvallisuusneuvoston uraauurtavien päätöslauselmien 1325 (2000) ja 1820 (2008) mukaisesti; kehottaa EU:ta tukemaan kansainvälisellä tasolla sitä, että naisten osallistumisesta konfliktien ehkäisyyn ja ratkaisemiseen, rauhanturvaoperaatioihin, humanitaarisen avun antamiseen sekä konfliktien jälkeiseen jälleenrakennukseen ja kestävään sovintoon syntyvä lisäarvo tunnustetaan;

29.  kehottaa EU:ta edelleen edistämään lasten oikeuksia, erityisesti varmistamalla osaltaan lapsille veden, jätevesihuollon, terveydenhoidon ja koulutuksen saatavuuden, myös konfliktialueilla ja pakolaisleireillä, sekä edistämällä lapsityövoiman käytön, lapsisotilaiden värväyksen, vapaudenriiston, kidutuksen, ihmiskaupan, lapsi- ja pakkoavioliittojen, seksuaalisen hyväksikäytön ja naisten sukuelinten silpomisen kaltaisten haitallisten käytäntöjen lopettamista; kehottaa tukemaan ja tehostamaan YK:n välityksellä toteutettavia kansainvälisiä toimia, joilla pyritään lopettamaan lasten käyttäminen aseellisissa konflikteissa sekä reagoimaan tehokkaammin vaikutuksiin, joita konflikteista ja niiden jälkeisistä tilanteista aiheutuu naisille ja tytöille; kehottaa kaikkia YK:n jäsenvaltioita noudattamaan lapsen oikeuksista vuonna 1989 tehdyn yleissopimuksen mukaisia velvoitteitaan ja sitoumuksiaan, jotta voidaan turvata kaikkien lasten oikeudet niiden lainkäyttöalueella heidän oikeudellisesta asemastaan riippumatta ja ilman minkäänlaista syrjintää; kehottaa Yhdysvaltoja ainoana valtiona, joka ei vielä ole ratifioinut lapsen oikeuksista tehtyä yleissopimusta, liittymään tähän välineeseen mitä pikimmiten;

30.  kehottaa valtioita edistämään vammaisten henkilöiden oikeuksia, myös heidän tasavertaista osallistumistaan ja sosiaalista osallisuuttaan; kehottaa kaikkia valtioita ratifioimaan ja panemaan täytäntöön YK:n yleissopimuksen vammaisten henkilöiden oikeuksista;

31.  kehottaa EU:ta työskentelemään kumppaniensa kanssa, jotta yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevat YK:n suuntaviivat voitaisiin panna täytäntöön, ja myös kannustamaan yhä useampia valtioita hyväksymään kansallisia toimintasuunnitelmia ja osallistumaan YK:n työryhmien ja YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimiston toimintalinjoihin; pitää myönteisenä EU:n ja sen useiden jäsenvaltioiden osallistumista hallitustenvälisen työryhmän lokakuussa 2016 pitämään istuntoon, jossa käsiteltiin yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevan YK:n sitovan sopimuksen osatekijöitä; kehottaa jälleen kaikkia valtioita ja EU:ta toimimaan tässä prosessissa aktiivisesti ja rakentavasti, jotta saataisiin aikaan oikeudellisesti sitova väline, jonka avulla voitaisiin estää ihmisoikeusloukkauksia ja, kun niitä tapahtuu, tutkia niitä ja käyttää oikeussuojakeinoja;

32.  kehottaa EU:ta tuomaan YK:n foorumeilla esiin yritysten harjoittaman maananastuksen ja maahan liittyvien oikeuksien puolustajien sekä ympäristöaktivistien kohtelun, sillä heihin kohdistetaan usein kostotoimia ja uhkailua, ahdistelua, mielivaltaisia pidätyksiä, hyökkäyksiä ja murhia;

33.  pitää myönteisenä pakolaisista ja muuttajista annettua YK:n New Yorkin julkilausumaa, jossa käsiteltiin laajoja pakolais- ja muuttoliikevirtoja ja joka johti pakolaisiin liittyvää kattavaa ratkaisua koskevan Global Compact -sopimuksen hyväksymiseen, sekä muuttajia ja pakolaisia koskevaa sitoumusta, jonka tavoitteena on pelastaa ihmishenkiä, ottaa huomioon erityistarpeet, torjua rasismia ja muukalaisvihaa sekä ihmiskauppaa, varmistaa yhdenvertainen tunnustaminen ja suojelu lain edessä sekä taata osallisuus kansallisissa kehityssuunnitelmissa; kehottaa kaikkia osapuolia takaamaan poliittisen toiminnan, rahoituksen ja yhteisvastuuseen liittyvät konkreettiset toimet pakolaisia ja maahanmuuttajia koskevan YK:n New Yorkin julistuksen tukemiseksi ja muistuttaa, että maahanmuuttokysymystä olisi tarkasteltava edelleen globaalista eikä pelkästään unionin näkökulmasta; kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita ottamaan johtoaseman näissä kansainvälisissä pyrkimyksissä ja ennen kaikkea pitämään kansainvälisestä oikeudesta johtuvien velvoitteidensa mukaisesti kiinni sitoutumisestaan turvapaikanhakijoiden, pakolaisten, muuttajien ja kaikkien kotiseudultaan siirtymään joutuneiden henkilöiden, erityisesti naisten, lasten ja haavoittuvien ryhmien, kuten vammaisten henkilöiden, oikeuksien suojeluun; varoittaa, että keskittymällä ensisijaisesti sellaisiin kysymyksiin kuin rajavalvontaan ja palautuksiin kolmansiin maihin, joissa ihmisoikeustilanne on surkea, EU ja sen jäsenvaltiot voivat heikentää näitä perusperiaatteita ja vaarantaa näin uskottavuutensa kansainvälisillä ihmisoikeusfoorumeilla ja etenkin YK:n ihmisoikeusneuvoston yhteydessä;

34.  muistuttaa, että muuttajien palauttaminen voi tapahtua ainoastaan täysin heidän oikeuksiaan kunnioittaen ja vain silloin, kun heidän oikeuksiensa suojelu taataan heidän omassa maassaan; kehottaa hallituksia lopettamaan maahantulijoiden, alaikäiset mukaan luettuina, mielivaltaiset pidätykset ja säilöönotot; kehottaa kaikkia valtioita ryhtymään konkreettisiin toimiin pakolais- ja muuttajalasten edun turvaamiseksi lapsen oikeuksista tehdyn yleissopimuksen mukaisesti ja toteuttamaan toimenpiteitä, joilla lujitetaan lastensuojelujärjestelmiä, mukaan luettuna sosiaalityöntekijöiden ja muiden ammattiryhmien koulutus, sekä tekemään yhteistyötä kansalaisjärjestöjen kanssa; kehottaa jälleen kaikkia valtioita, EU:n jäsenvaltiot mukaan luettuina, ratifioimaan ja panemaan täytäntöön kansainvälisen yleissopimuksen siirtotyöläisten ja heidän perheenjäsentensä oikeuksista;

35.  panee huolestuneena merkille, että ilmastonmuutokseen liittyvät ilmiöt, kuten merenpinnan nousu ja kuivuutta ja tulvia aiheuttavat äärimmäiset säämuutokset, johtavat todennäköisesti yhä useampiin kuolonuhreihin, väestön siirtymiin sekä elintarvike- ja vesipulaan; kehottaa EU:ta hakemaan eri alueita kattavaa tukea ”ilmastopakolaisen” käsitteeseen liittyvien oikeudellisten puutteiden käsittelemiseksi ja sen mahdolliseksi määrittelemiseksi kansainvälisessä oikeudessa tai oikeudellisesti sitovassa kansainvälisessä sopimuksessa;

36.  pitää myönteisenä ihmisoikeuksia ja ympäristöä käsittelevän YK:n erityisraportoijan työtä; panee hyvin huolestuneena merkille, että biologisen monimuotoisuuden väheneminen heikentää monenlaisten ihmisoikeuksien toteuttamista, mikä koskee esimerkiksi oikeutta elämään, terveyteen ja veteen ja vaikuttaa erityisesti kaikkein haavoittuvimpiin ryhmiin, muun muassa alkuperäiskansoihin; kehottaa EU:ta tukemaan YK:n ihmisoikeusneuvoston lisätoimia tällä alalla, joka on erittäin tärkeä ihmiskunnan tulevaisuuden kannalta;

37.  korostaa sen merkitystä, että edistetään ihmisoikeuksien, myös kansalaisoikeuksien ja poliittisten oikeuksien sekä taloudellisten, sosiaalisten ja sivistyksellisten oikeuksien, yleismaailmallisuutta ja jakamattomuutta Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 21 artiklan ja unionin ulkoisesta toiminnasta annettujen yleisten määräysten mukaisesti;

38.  korostaa tarvetta omaksua oikeusperustainen lähestymistapa ja sisällyttää ihmisoikeuksien kunnioittaminen kaikkiin EU:n toimintapolitiikkoihin, mukaan luettuina kauppaa, investointeja, julkisia palveluja, kehitysyhteistyötä ja muuttoliikettä koskeva politiikka sekä yhteinen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka;

39.  muistuttaa, että sisäinen ja ulkoinen johdonmukaisuus ihmisoikeuksissa on välttämätöntä EU:n ihmisoikeuspolitiikan uskottavuuden kannalta sen ulkosuhteissa kolmansien maiden kanssa, ja kehottaa EU:ta täyttämään tältä osin sitoumuksensa;

Maakohtaiset painopistealat

Valko-Venäjä

40.  on erittäin huolissaan siitä, että Valko-Venäjällä rajoitetaan edelleen sananvapautta sekä yhdistymisvapautta ja rauhanomaista kokoontumisvapautta; tuomitsee riippumattomien ja oppositiota edustavien toimittajien sekä ihmisoikeusaktivistien häirinnän ja pidätykset; tuomitsee kuolemanrangaistuksen jatkuvan käytön; kehottaa uusimaan Valko-Venäjän ihmisoikeustilannetta käsittelevän YK:n erityisraportoijan toimeksiannon ihmisoikeusneuvoston 35. istunnossa ja kehottaa hallitusta tekemään täysimääräisesti yhteistyötä erityisraportoijan kanssa ja sitoutumaan kauan kaivattuihin uudistuksiin ihmisoikeuksien suojelemiseksi, myös panemalla täytäntöön erityisraportoijan ja muiden ihmisoikeusmekanismien antamat suositukset;

Burundi

41.  ilmaisee syvän huolensa Burundin poliittisen ja turvallisuustilanteen heikkenemisestä; tuomitsee Burundissa vuodesta 2015 lähtien tapahtuneet väkivaltaisuudet, jotka ovat johtaneet kuolemiin, kidutukseen ja naisiin kohdistuvaan väkivaltaan, kuten joukkoraiskauksiin ja ahdisteluun; tuomitsee tuhansien ihmisten vangitsemisen, satojen tuhansien burundilaisten pakkosiirrot ja lehdistön- ja sananvapauden loukkaukset sekä yleisen rankaisemattomuuden tällaisista teoista; tukee Cotonoun sopimuksen 96 artiklan nojalla aloitettujen neuvottelujen epäonnistumisen jälkeen tehtyä neuvoston päätöstä, joka koskee Burundin hallinnolle myönnetyn suoran rahoitustuen, myös budjettituen, keskeyttämistä samalla kun säilytetään täysimääräisesti taloudellinen tuki väestölle ja sen humanitaariselle avulle suorien kanavien kautta; tukee täysin Burundia käsittelevän tutkintakomission perustamista selvittämään ihmisoikeusloukkausten ja -rikkomusten väitettyjä tekijöitä maassa täydellisen vastuuvelvollisuuden takaamiseksi; kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita tukemaan Burundia koskevaa yhteistä julkilausumaa, jossa asetetaan kyseenalaiseksi maan jäsenyys YK:n ihmisoikeusneuvostossa, jos se ei ryhdy täyteen yhteistyöhön tutkintakomission sekä neuvoston ja sen mekanismien kanssa, toimi rakentavasti tutkintakomission kanssa tai käsittele vakavia ihmisoikeusongelmia;

Korean demokraattinen kansantasavalta

42.  ilmaisee syvän huolensa Korean demokraattisen kansantasavallan ihmisoikeustilanteen jatkuvasta heikkenemisestä; kehottaa Korean demokraattisen kansantasavallan hallitusta täyttämään ratifioimiinsa ihmisoikeusvälineisiin perustuvat velvoitteensa ja varmistamaan, että humanitaarisen avun järjestöt, riippumattomat ihmisoikeustarkkailijat ja Korean demokraattisen kansantasavallan ihmisoikeustilannetta seuraava YK:n erityisraportoija pääsevät maahan ja voivat luottaa maan viranomaisten yhteistyöhön; kehottaa Korean demokraattista kansantasavaltaa sallimaan sananvapauden ja lehdistönvapauden kansallisille ja kansainvälisille tiedotusvälineille sekä kansalaisilleen sensuroimattoman pääsyn internetiin; tuomitsee jyrkästi kuolemanrangaistuksen järjestelmällisen ja laajamittaisen käytön Korean demokraattisessa kansantasavallassa; kehottaa Korean demokraattisen kansantasavallan hallitusta ilmoittamaan julkisesti kaikkien teloitusten täytäntöönpanon keskeyttämisestä siinä tarkoituksessa, että kuolemanrangaistus lakkautetaan lähitulevaisuudessa; vaatii, että Korean demokraattisessa kansantasavallassa tehdyistä ihmisyyden vastaisista rikoksista eniten vastuussa olevat henkilöt asetetaan vastuuseen teoistaan, saatetaan Kansainvälisen rikostuomioistuimen eteen ja heille määrätään kohdennettuja seuraamuksia; tuomitsee jyrkästi ydinkokeet tarpeettomina ja vaarallisina provokaatioina sekä YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmien rikkomuksina sekä vakavina uhkina Korean niemimaan ja Koillis-Aasian alueen rauhalle ja vakaudelle; pyytää uusimaan erityisraportoijan toimeksiannon; pyytää esittämään asiantuntijaryhmän raportin yleiskokoukselle ja turvallisuusneuvostolle; suosittaa, että päätöslauselmaan sisällytetään vastuuvelvollisuutta koskevasta asiantuntijaryhmän raportista keskeisiä suosituksia, joita ovat Soulin edustuston valmiuksien vahvistaminen tutkintaa ja syytteeseenpanoa koskevalla asiantuntemuksella sekä rikosoikeuden asiantuntijan nimittäminen askeleena kohti vastuuvelvollisuuden toteuttamista;

Kongon demokraattinen tasavalta

43.  on erittäin huolissaan vakavista ihmisoikeusloukkaukset, joihin turvallisuusjoukot syyllistyvät täysin rangaistuksetta, ja kehottaa saattamaan syylliset vastuuseen; kehottaa neuvostoa harkitsemaan, että se jatkaisi voimassa olevia rajoittavia toimenpiteitä, kuten EU:n kohdennettuja pakotteita, esimerkiksi väkivaltaisista tukahduttamistoimista ja Kongon demokraattisen tasavallan demokratiaprosessin vaarantamisesta vastuussa olevien henkilöiden matkustuskieltoja ja varojen jäädyttämistä, Cotonoun sopimuksen määräysten mukaisesti, jos väkivaltaisuudet jatkuvat; kehottaa Kongon demokraattisen tasavallan viranomaisia panemaan täytäntöön joulukuussa 2016 aikaansaadun sopimuksen ja pitämään vaalit joulukuuhun 2017 mennessä kansainvälisten toimijoiden tuella; muistuttaa, että Suurten järvien alueen vakaus ja erityisesti Kongon demokraattisen tasavallan itäosien ihmisoikeustilanne sekä seksuaalinen väkivalta herättävät suurta huolta; kehottaa YK:n ihmisoikeusneuvostoa tarkkailemaan edelleen Kongon demokraattista tasavaltaa, kunnes maassa on pidetty vaalit ja se on siirtynyt demokratiaan, ja kehottaa ihmisoikeusvaltuutetun toimistoa tiedottamaan neuvostolle Kongon demokraattisen tasavallan tilanteesta tarvittaessa ja ryhtymään tarpeen mukaan tiukempiin toimiin;

Iran

43.  kehottaa Irania tekemään täysipainoista yhteistyötä kaikkien YK:n ihmisoikeusmekanismien kanssa ja pyrkimään tältä osin toimillaan siihen, että muun muassa UPR-prosessin yhteydessä esitettyjä suosituksia sovelletaan, sallimalla kansainvälisten ihmisoikeusjärjestöjen vierailut tehtäviensä hoitamiseksi; kehottaa Iranin hallitusta käsittelemään merkittäviä huolenaiheita, joita on nostettu esiin YK:n erityisraportoijan ja YK:n pääsihteerin raporteissa Iranin ihmisoikeustilanteesta, sekä ryhtymään toimiin YK:n yleiskokouksen päätöslauselmissa esitettyjen kehotusten johdosta; panee huolestuneena merkille, että Iranissa teloitetaan kuolemanrangaistuksen nojalla eniten ihmisiä maailmassa asukaslukuun suhteutettuna; vaatii Irania julistamaan kuolemantuomioiden täytäntöönpanokiellon; vaatii vapauttamaan kaikki poliittiset vangit;

Myanmar/Burma

44.  on erittäin huolissaan tiedoista, joissa kerrotaan väkivaltaisista yhteenotoista Rakhinen osavaltion pohjoisosissa, ja pitää valitettavana ihmishenkien, elinkeinojen ja asuntojen menettämistä sekä tietoja siitä, että Myanmarin asevoimat ovat syyllistyneet kohtuuttomaan voimankäyttöön; kehottaa asevoimia ja turvallisuusjoukkoja lopettamaan välittömästi rohingya-väestön tappamisen, häirinnän ja raiskaukset samoin kuin heidän kotiensa polttamisen; vaatii, että Myanmarin hallitus ja siviiliviranomaiset lopettavat välittömästi rohingya-vähemmistön syrjinnän ja erottelun; kehottaa turvaamaan rohingya-väestön oikeudet ja takaamaan kaikkien Myanmarin kansalaisten turvallisuuden ja tasa-arvon; pitää myönteisenä Myanmarin hallituksen päätöstä asettaa rauha ja kansallinen sovinto keskeisiksi tavoitteiksi; pitää myönteisenä Myanmarin hallituksen ilmoitusta Rakhinen osavaltiossa äskettäin tapahtuneita väkivaltaisuuksia käsittelevän tutkintakomission perustamisesta; korostaa, että syylliset olisi asetettava asianmukaisesti syytteeseen ja tarjottava rikkomusten uhreille asianmukaiset oikeussuojakeinot; kehottaa Myanmarin hallitusta jatkamaan maan demokratisoimista sekä kunnioittamaan oikeusvaltioperiaatetta, sananvapautta ja perusihmisoikeuksia; kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita tukemaan Myanmaria käsittelevän erityisraportoijan toimeksiannon uusimista;

Saudi-Arabia

45.  muistuttaa olevansa huolissaan järjestelmällisistä ihmisoikeusloukkauksista maassa, muun muassa ihmisoikeuksien puolustajien vastaisista sortotoimista sekä uskonnon- tai vakaumuksenvapauden ja naisten oikeuksien loukkauksista; pitää langetettujen kuolemantuomioiden hälyttävää määrää tuomittavana sekä tuomitsee joukkoteloitukset ja kehottaa Saudi-Arabiaa keskeyttämään kuolemanrangaistuksen käytön; kehottaa Saudi-Arabian viranomaisia vapauttamaan kaikki mielipidevangit, joihin kuuluu myös vuoden 2015 Saharov-palkinnon saaja Raif Badawi; kehottaa EU:ta seuraamaan tarkasti hänen tapaustaan;

Etelä-Sudan

46.  kehottaa kaikkia osapuolia lopettamaan ihmisoikeusloukkaukset ja kansainvälisen humanitaarisen oikeuden loukkaukset, myös sellaiset, jotka ovat kansainvälisiä rikoksia, kuten laittomat teloitukset, etnisesti kohdennettu väkivalta, konflikteihin liittyvä seksuaalinen väkivalta, esimerkiksi raiskaukset, samoin kuin sukupuoleen perustuva väkivalta, lasten värväys ja käyttö, tahdonvastaiset katoamiset sekä mielivaltaiset pidätykset ja säilöönotot; toteaa, että Sudanin hallitus allekirjoitti etenemissuunnitelmaa koskevan sopimuksen 16. maaliskuuta 2016 ja on sen jälkeen selventänyt sitoumuksiaan muiden relevanttien sidosryhmien ottamisesta mukaan kansalliseen vuoropuheluun ja kaikkien sellaisten päätösten noudattamisen jatkamisesta, joita on tehty oppositio-osapuolten ja kansallisen vuoropuhelun ohjauskomiteana toimivan 7+7-mekanismin välillä; vaatii kaikkia osapuolia noudattamaan sitoumustaan ja kehottaa jatkamaan vuoropuhelua lopullisen tulitauon aikaansaamiseksi; kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita jatkamaan sitoutumistaan Afrikan unionin toimien tukemiseen, jotta Sudaniin ja sen kansalle saataisiin rauha tiellä kohti sisäisesti uudistettua demokratiaa; kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita uusimaan ihmisoikeustoimikunnan toimeksiannon Etelä-Sudanissa, vahvistamaan sen roolia ihmisoikeusloukkausten tutkinnassa ja kartoittamaan seksuaalista väkivaltaa; tukee sen suositusten sisällyttämistä YK:n yleiskokoukselle ja turvallisuusneuvostolle toimitettavaan raporttiin;

Syyria

47.  tuomitsee jyrkästi julmuudet ja laajamittaiset ihmisoikeusloukkaukset sekä kansainvälisen humanitaarisen oikeuden loukkaukset, joita Syyriassa on tehty, sekä ihmisoikeusrikkomukset ja kansainvälisen humanitaarisen oikeuden loukkaukset, joihin ovat syyllistyneet valtiosta riippumattomat aseistetut terroristiryhmät, erityisesti Da’esh, jonka rikoksia voidaan pitää kansanmurhana, Jabhat Fateh al-Sham / al-Nusran rintama ja muut jihadistiryhmät; vaatii, että jatketaan kaikki osapuolet Syyriassa kattavaa tutkimusta kemiallisten aseiden käytöstä ja tuhoamisesta; vaatii edelleen humanitaarisen avun täysin esteetöntä pääsyä sekä seuraamuksia ja vastuuvelvollisuutta sotarikoksiin ja rikoksiin ihmisyyttä vastaan syyllistyneille;

Länsi-Sahara

48.  kehottaa kunnioittamaan Länsi-Saharan kansan perusoikeuksia, yhdistymisvapaus, sananvapaus ja kokoontumisvapaus mukaan luettuina; vaatii vapauttamaan kaikki länsisaharalaiset poliittiset vangit; vaatii päästämään YK:n edustajat, parlamentin jäsenet, riippumattomat tarkkailijat, kansalaisjärjestöt ja lehdistön Länsi-Saharan alueelle; kehottaa YK:ta antamaan MINURSOlle samanlaisen ihmisoikeusalan toimeksiannon kuin kaikille muillekin eri puolilla maailmaa toteutettaville YK:n rauhanturvaoperaatioille; tukee Länsi-Saharan konfliktin ratkaisemista oikeudenmukaisella ja kestävällä tavalla, joka perustuisi länsisaharalaisten itsemääräämisoikeuteen YK:n asiaa koskevien päätöslauselmien mukaisesti; kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita ottamaan Länsi-Saharan tilanteen esiin Marokkoa koskevassa tulevassa UPR-istunnossa;

Jemen

49.  on erittäin huolissaan Jemenin katastrofaalisesta humanitaarisesta tilanteesta; tuomitsee sen, että siviilejä on otettu kohteiksi ja he ovat joutuneet kestämättömään tilanteeseen, jossa sotivat osapuolet antavat heille ristiriitaisia ohjeita, jolloin rikotaan kansainvälistä humanitaarista oikeutta ja kansainvälistä ihmisoikeuslainsäädäntöä; korostaa, että lasten värvääminen ja käyttö aseellisissa konflikteissa on ehdottomasti kielletty ihmisoikeuksia koskevassa kansainvälisessä oikeudessa ja kansainvälisessä humanitaarisessa oikeudessa ja saattaa olla sotarikos, jos kyseessä on alle 15-vuotiaiden lasten värvääminen; kehottaa kaikkia osapuolia vapauttamaan nämä lapset välittömästi; kehottaa kaikkia osapuolia tarjoamaan vesihuolto- ja viemärijärjestelmiä ja myös toimittamaan öljyä nopeasti, jotta pumput voitaisiin panna pumppaamaan vettä maaperästä, sillä muutoin humanitaarinen kriisi pahenee; kehottaa kaikkia osapuolia kiinnittämään erityistä huomiota Adenin pahenevaan terveysongelmaan, kun valtio ei pysty toimittamaan sähköä eikä puhdasta vettä ole saatavissa; kehottaa Persianlahden yhteistyöneuvostoa ja Jemenin hallitusta varmistamaan, että Adenin satamaan ja lentokentälle pääsyä ylläpidetään asianmukaisesti ja että sataman kautta kulkevat humanitaariset toimitukset lähetetään nopeasti niiden oikeille vastaanottajille; kehottaa kaikkia osapuolia lieventämään jännitteitä ja saamaan aikaan välittömän ja kestävän tulitauon, joka johtaa osallistavaan poliittiseen neuvotteluprosessiin ratkaisun löytämiseksi konfliktiin; tukee tässä yhteydessä täysin YK:n Jemenin-erityislähettilään Ismaïl Ould Cheikh Ahmedin ponnisteluja samoin kuin ihmisoikeusneuvoston päätöslauselman 33/16, jossa pyydetään YK:ta työskentelemään kansallisen riippumattoman tutkintakomission kanssa, täytäntöönpanoa lokakuuhun 2016 mennessä sekä tukee kaikkia toimia riippumattoman kansainvälisen tutkimuksen suorittamiseksi rankaisemattomuuden ilmapiirin murtamiseksi Jemenissä; kehottaa jäsenvaltioita tukemaan Alankomaiden johdolla laadittua yhteistä julkilausumaa, jossa ilmaistaan huolestuneisuus Jemenissä tapahtuvista rikkomuksista ja loukkauksista ja vaaditaan, että ne tutkitaan perusteellisesti ja puolueettomasti; kehottaa ihmisoikeusvaltuutettua antamaan istuntojen välisten katsausten avulla ihmisoikeusneuvostolle säännöllisesti tietoa tutkimustensa tuloksista;

o

o  o

50.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, ihmisoikeuksista vastaavalle EU:n erityisedustajalle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, YK:n turvallisuusneuvostolle, YK:n pääsihteerille, YK:n 71. yleiskokouksen puheenjohtajalle, YK:n ihmisoikeusneuvoston puheenjohtajalle, YK:n ihmisoikeusvaltuutetulle sekä Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen pääsihteerille.

(1)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2016)0317.

(2)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2016)0502.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö