Procedură : 2017/2598(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0185/2017

Texte depuse :

B8-0185/2017

Dezbateri :

Voturi :

PV 16/03/2017 - 6.4
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :


PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 452kWORD 58k
13.3.2017
PE598.538v01-00
 
B8-0185/2017

depusă pe baza declarației Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate

depusă în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură


referitoare la prioritățile UE pentru sesiunile Consiliului ONU pentru Drepturile Omului din 2017 (2017/2598(RSP))


Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi în numele Grupului EFDD

Rezoluția Parlamentului European referitoare la prioritățile UE pentru sesiunile Consiliului ONU pentru Drepturile Omului din 2017 (2017/2598(RSP))  
B8-0185/2017

Parlamentul European,

–  având în vedere Carta Organizației Națiunilor Unite,

–  având în vedere Declarația universală a drepturilor omului, convențiile ONU privind drepturile omului și protocoalele opționale la acestea,

–  având în vedere Rezoluția 60/251 a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite de înființare a Consiliului pentru Drepturile Omului (CDO),

–  având în vedere Convenția europeană a drepturilor omului, Carta socială europeană și Carta drepturilor fundamentale a UE,

–  având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la sesiunile Consiliului ONU pentru Drepturile Omului,

–  având în vedere Recomandarea sa din 7 iulie 2016 adresată Consiliului privind cea de a 71-a sesiune a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite(1),

–  având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la încălcarea drepturilor omului, inclusiv rezoluțiile de urgență adoptate în 2016 referitoare la Etiopia, Coreea de Nord, India, Crimeea, Hong Kong, Kazahstan, Egipt, Republica Democratică Congo, Pakistan, Honduras, Nigeria, Gambia, Djibouti, Cambodgia, Tadjikistan, Vietnam, Malawi, Bahrain, Myanmar, Filipine, Somalia, Zimbabwe, Rwanda, Sudan, Thailanda, China, Brazilia, Tibet, Myanmar, Irak, Indonezia, Republica Centrafricană, Burundi, Nicaragua, Kuweit și Guatemala,

–  având în vedere Rezoluția sa din 14 decembrie 2016 referitoare la Raportul anual 2015 privind drepturile omului și democrația în lume și politica Uniunii Europene în această privință(2),

–  având în vedere articolul 2, articolul 3 alineatul (5), precum și articolele 18, 21, 27 și 47 din Tratatul privind Uniunea Europeană,

–  având în vedere raportul anual pe 2015 prezentat Adunării Generale a ONU de către CDO,

–  având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât promovarea și garantarea universalității drepturilor omului fac parte integrantă din acquis-ul etic și juridic al Uniunii Europene și reprezintă una dintre pietrele de temelie ale unității și integrității europene; întrucât respectarea drepturilor omului ar trebui integrată în toate domeniile de politică ale UE;

B.  întrucât UE își exprimă angajamentul ferm față de relațiile multilaterale și de organismele ONU în ceea ce privește promovarea și protecția drepturilor omului;

C.  întrucât sesiunile ordinare ale Consiliului Organizației Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului (CDO), numirea raportorilor speciali, mecanismul de evaluare periodică universală (EPU) și procedurile speciale care tratează fie situații specifice fiecărei țări, fie aspecte tematice ar trebui să contribuie toate la promovarea și consolidarea respectării drepturilor omului, a democrației și a statului de drept;

Consiliul ONU pentru Drepturile Omului

1.  salută activitatea desfășurată de Înaltul Comisar al ONU pentru Drepturile Omului, și de oficiul său (OHCHR); reamintește angajamentul UE de a continua să sprijine și să apere integritatea, independența și funcționarea sa; salută rolul Oficiului Înaltului Comisar al Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului în promovarea cooperării între mecanismele internaționale și regionale din domeniul drepturilor omului, precum și în identificarea unor modalități de creștere a rolului „acordurilor regionale” în ceea ce privește standardele universale în domeniul drepturilor omului;

2.  consideră că eficiența și credibilitatea CDO depind de angajamentul sincer al membrilor săi de a proteja toate persoanele din toate țările de orice încălcări ale drepturilor omului, în conformitate cu convențiile internaționale în domeniul drepturilor omului, și de a promova universalitatea, imparțialitatea, obiectivitatea, non-selectivitatea, dialogul constructiv și cooperarea; insistă că trebuie evitată polarizarea dezbaterilor în cadrul CDO și încurajează un dialog constructiv;

3.  invită statele să permită accesul experților independenți ai CDO, al raportorilor speciali și al experților din cadrul Oficiului Înaltului Comisar pentru Drepturile Omului pentru a investiga presupusele încălcări ale drepturilor omului și pentru a se angaja în mod constructiv în rezolvarea situației, să își onoreze angajamentele față de convențiile privind drepturile omului și să coopereze deplin cu procedurile speciale ale CDO;

4.  încurajează toate statele să ia măsuri concrete pentru a da curs recomandărilor emise în cadrul evaluării periodice universale (EPU) și să remedieze deficiențele introducând un mecanism de aplicare și de monitorizare, inclusiv stabilirea de planuri naționale de acțiune și de mecanisme de coordonare națională; împărtășește preocupările CDO cu privire la relatările privind amenințările și represaliile împotriva membrilor organizațiilor societății civile și ai ONG-urilor care au colaborat cu CDO în cadrul procesului de evaluare periodică universală (EPU);

5.  reamintește obligația Adunării Generale, atunci când alege membrii CDO, de a lua în considerare respectul candidaților pentru promovarea și protejarea drepturilor omului, a statului de drept și a democrației; salută decizia CDO prin care i se solicită Comitetului consultativ al CDO să pregătească un raport de evaluare cu privire la progresele realizate în definirea unor mecanisme regionale și subregionale pentru promovarea și protejarea drepturilor omului; invită UE și statele sale membre să garanteze că modelele lor de votare reflectă importanța egală a drepturilor și să îmbunătățească coordonarea pozițiilor UE în acest sens; solicită insistent ca UE să se exprime cu o singură voce și să ajungă la o poziție comună în ceea ce privește votul în CDO;

6.  condamnă faptul că unele locuri din CDO sunt în continuare ocupate de țări care au un istoric dovedit de încălcări grave și sistematice ale drepturilor omului, precum, în prezent, Arabia Saudită, China și Egipt, și solicită încă o dată statelor membre ale UE să își facă publice voturile acordate în CDO; invită, în acest sens, UE și statele sale membre să garanteze că modelele lor de votare reflectă importanța egală a drepturilor și să își determine votul privind rezoluțiile CDO pe baza fondului problemei, nu în funcție de autorii respectivelor texte;

7.  reafirmă că este important să se garanteze că UE se implică în mod activ și sistematic în mecanismele ONU pentru drepturile omului, în special în Comisia a III-a, în Adunarea Generală a ONU și în CDO al ONU, pentru a-și îmbunătăți credibilitatea; sprijină eforturile depuse de Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE), de delegațiile UE de la New York și Geneva și de statele membre pentru a îmbunătăți coerența UE în privința aspectelor legate de drepturile omului în cadrul ONU;

Priorități tematice

8.  subliniază importanța rolului ONG-urilor din domeniul drepturilor omului și a apărătorilor drepturilor omului în promovarea și protejarea drepturilor omului; subliniază că drepturile omului și libertățile fundamentale trebuie să fie protejate în toate formele lor de expresie, inclusiv în contextul noilor tehnologii; împărtășește preocupările CDO cu privire la relatările privind amenințările și represaliile împotriva membrilor organizațiilor societății civile și ai ONG-urilor care au colaborat cu CDO, inclusiv în cadrul procedurilor sale speciale și al procesului de EPU;

9.  își exprimă profunda îngrijorare cu privire la încercările tot mai numeroase de restrângere a spațiului de expresie a societății civile și a apărătorilor drepturilor omului, inclusiv prin introducerea legislației de combatere a terorismului; condamnă toate actele de violență, hărțuire, intimidare și persecuție la adresa apărătorilor drepturilor omului, a denunțătorilor, a jurnaliștilor și a bloggerilor din mediul online sau offline; invită toate statele să promoveze și să asigure un mediu sigur și propice pentru ONG-uri, societatea civilă, jurnaliști și apărători ai drepturilor omului - acordându-li-se o atenție specială tuturor grupurilor vulnerabile -, în care aceștia să poată funcționa independent și fără interferențe; solicită adoptarea de măsuri pentru reducerea decalajului digital și facilitarea accesului nerestricționat la informații și la comunicare, precum și a accesului necenzurat la internet; cere din nou statelor care au adoptat prevederi legislative restrictive sau măsuri represive, precum interdicții de călătorie și înghețarea activelor, împotriva organizațiilor independente din domeniul drepturilor omului să le elimine;

10.  consideră că mass-media liberă, independentă și imparțială reprezintă unul dintre fundamentele esențiale ale unei societăți democratice, în care dezbaterile deschise joacă un rol crucial; sprijină angajamentul privind numirea unui Reprezentant special al Secretarului General al ONU pentru siguranța ziariștilor; cere UE să abordeze în toate forurile internaționale aspectele legate de libertatea de exprimare online, libertățile digitale și importanța unui internet liber și deschis; solicită reducerea decalajului digital și facilitarea accesului nerestricționat la informații și la comunicare, precum și accesul necenzurat la internet;

11.  reamintește că dreptul la libertatea de asociere și de întrunire continuă să fie încălcat la nivel mondial; salută călduros activitatea Raportorului special al ONU pentru drepturile de întrunire pașnică și de asociere, Maina Kiai; invită toate statele să acorde rapoartelor atenția cuvenită;

12.  subliniază că denunțătorii au un rol esențial în divulgarea informațiilor și solicită tuturor statelor să adopte acte legislative pentru protejarea lor împotriva amenințărilor și a represaliilor;

13.  solicită insistent tuturor statelor să ratifice rapid protocoalele opționale la Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice (PIDCP) și la Pactul internațional cu privire la drepturile economice, sociale și culturale (PIDESC), creând instrumente de depunere a plângerilor și de investigație;

14.  subliniază importanța unei abordări bazate pe drepturi, care să cuprindă toate drepturile omului, în vederea realizării obiectivelor de dezvoltare durabilă - inclusiv în ceea ce privește dimensiunea drepturilor omului în domenii precum sănătatea, educația, securitatea alimentară, locuințele, apa și salubritatea, munca decentă, dezvoltarea și sporirea acoperirii nivelurilor minime de protecție socială -, precum și în vederea eliminării disparității de gen;

15.  protestează împotriva oricărei forme de discriminare și persecuție pe orice motiv sau condiție, cum ar fi rasa, culoarea, limba, religia și convingerile, identitatea de gen și orientarea sexuală, originea socială, casta, nașterea, vârsta sau dizabilitatea; sprijină implicarea UE în proceduri speciale relevante, inclusiv noul expert independent pentru protecția împotriva violenței și discriminării bazate pe orientarea sexuală și identitatea de gen; solicită UE să continue să promoveze în mod activ egalitatea și nediscriminarea și să sprijine lupta împotriva violenței și a discriminării tuturor persoanelor;

16.  își exprimă îngrijorarea cu privire la faptul că numeroase persoane suferă, individual sau colectiv, încălcări ale dreptului lor la libertatea religioasă sau a convingerilor, comise de state, dar și de actori nestatali, ceea ce conduce la discriminare, inegalitate și stigmatizare; reamintește necesitatea de a lupta împotriva formelor de intoleranță și de discriminare pe bază de religie și credință, pentru a asigura respectarea altor drepturi fundamentale interdependente, cum ar fi libertatea de exprimare;

17.  cere UE să depună eforturi pentru o mai bună protecție a minorităților etnice și religioase împotriva persecuțiilor și a violențelor, precum și pentru abrogarea legilor care incriminează blasfemia sau apostazia, legi care pot servi ca pretext pentru persecutarea minorităților religioase și etnice și a necredincioșilor; cere să se sprijine activitatea Raportorului special pentru libertatea de religie sau de credință;

18.  solicită insistent ca UE să pledeze în continuare pentru toleranță zero în ceea ce privește pedeapsa cu moartea și să continue să consolideze sprijinul transregional pentru următoarea rezoluție a Adunări Generale a ONU referitoare la moratoriul privind pedeapsa cu moartea; salută decizia luată în 2015 de Madagascar, Fiji, Surinam și Republica Congo de a aboli pedeapsa capitală pentru toate infracțiunile; deplânge reluarea execuțiilor în mai multe țări, printre care Bahrain, Kuweit, Belarus, Bangladesh, India, Oman, Sudanul de Sud, Indonezia și Ciad; regretă, totodată, creșterea raportată a numărului de condamnări la moarte pronunțate în special în China, Egipt, Iran, Nigeria, Pakistan și Arabia Saudită; reamintește autorităților din aceste țări că sunt părți la Convenția privind drepturile copilului, care interzice strict folosirea pedepsei cu moartea pentru infracțiunile comise de orice persoană cu vârsta sub 18 ani;

19.  îndeamnă UE să ia poziție și să sprijine activitatea ONU împotriva torturii și a altor tratamente sau pedepse crude, inumane sau degradante, a execuțiilor în masă și a execuțiilor pentru infracțiuni legate de droguri și solicită SEAE să intensifice, la toate nivelurile de dialog și în toate forurile, eforturile UE în lupta împotriva execuțiilor extrajudiciare, a torturii și a altor rele tratamente, în conformitate cu Orientările politicii UE față de țările terțe în ceea ce privește tortura și alte tratamente sau pedepse crude, inumane sau degradante; cere ratificarea universală și implementarea efectivă a Convenției ONU împotriva torturii și a protocolului opțional la aceasta;

20.  își exprimă grava îngrijorare cu privire la persistența unor încălcări și abuzuri grave ale drepturilor omului la nivel mondial; sprijină cu fermitate Curtea Penală Internațională (CPI) ca instituție fundamentală pentru a-i trage la răspundere pe cei care comit astfel de încălcări și pentru a le oferi asistență victimelor, înfăptuind dreptatea plecând de la principiul complementarității în cazul genocidului, al crimelor împotriva umanității și al crimelor de război; cere tuturor părților să asigure sprijin politic, diplomatic, financiar și logistic pentru funcționarea curentă a CPI; cere UE să continue să consolideze activitatea CPI; încurajează dialogul și cooperarea strânsă între Curte, ONU și agențiile sale și Consiliul de Securitate al ONU; regretă decizia adoptată de unele țări africane de a se retrage din CPI și le cere să își reconsidere poziția; invită toate statele membre ale ONU să se alăture Curții, ratificând cât mai curând posibil Statutul de la Roma, și să încurajeze ratificarea amendamentelor adoptate la Kampala;

21.  îndeamnă statele să facă tot ceea ce le stă în putință pentru a combate impunitatea și pentru a se asigura că nu există niciun refugiu sigur pentru cei care au comis crime internaționale și încălcări grave ale drepturilor omului, inclusiv prin adoptarea, la nivel național, a dispozițiilor privind exercitarea competenței universale;

22.  condamnă cu fermitate nerespectarea generalizată a dreptului internațional umanitar și își exprimă profunda îngrijorare cu privire la creșterea numărului de victime civile în conflictele armate din întreaga lume și a numărului de atacuri mortale împotriva spitalelor, școlilor, a convoaielor umanitare și a altor ținte civile;

23.  își exprimă profunda îngrijorare cu privire la utilizarea dronelor armate în afara cadrului juridic internațional; îndeamnă UE și statele sale membre să promoveze un cadru internațional privind utilizarea dronelor armate, în care să se susțină respectarea drepturilor omului și a dreptului umanitar internațional și care să abordeze aspecte precum cadrul legal, proporționalitatea, responsabilitatea, protecția civililor și transparența; invită din nou UE și statele membre ale acesteia să includă dronele armate și armele complet autonome în mecanismele europene și internaționale relevante de dezarmare și control al armamentelor și îndeamnă statele membre să se implice în aceste mecanisme de control și să le consolideze;

24.  condamnă în termenii cei mai vehemenți actualele încălcări grave ale drepturilor omului comise de Daesh, Boko Haram și alte organizații teroriste sau paramilitare care acționează împotriva civililor, în special a femeilor și a copiilor; condamnă frecvența și amploarea actelor de distrugere a patrimoniului cultural și cere să fie sprijinite eforturile întreprinse în acest sens în diversele foruri ale ONU;

25.  invită UE să militeze activ pentru o inițiativă a ONU de recunoaștere a genocidului împotriva minorităților etnice și religioase comis de Daesh, precum și pentru sesizarea CPI cu privire la cazurile în care se suspectează crime împotriva umanității, crime de război și genocid; încurajează dialogul solid și cooperarea strânsă între Curte, ONU și agențiile sale și Consiliul de Securitate al ONU;

26.  cere UE să invite toate statele membre să plaseze drepturile omului în centrul politicilor lor de dezvoltare și să pună în aplicare Declarația ONU din 1986 privind dreptul la dezvoltare; salută recenta desemnare de către CDO a unui raportor special pentru dreptul la dezvoltare, al cărui mandat include contribuția la promovarea, protejarea și exercitarea efectivă a dreptului la dezvoltare în contextul Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă și al altor acorduri de cooperare internațională pentru dezvoltare; subliniază că drepturile omului pentru toți trebuie să reprezinte o caracteristică transversală în realizarea tuturor obiectivelor și țintelor din Agenda 2030;

27.  invită UE să continue să promoveze egalitatea între femei și bărbați și să sprijine activ eforturile ONU-Femei și inițiativele de integrare a perspectivei de gen în activitățile și programele sale; cere să se continue măsurile de sprijinire a capacitării femeilor și fetelor și eradicarea tuturor formelor de violență și discriminare la adresa femeilor și fetelor, inclusiv a violenței de gen; solicită insistent ca UE să susțină inițiative transregionale pentru promovarea, protejarea și exercitarea efectivă a drepturilor femeilor și să contribuie la implementarea integrală și efectivă a Platformei de acțiune de la Beijing și a Programului de acțiune al CIPD, precum și să își mențină angajamentul față de drepturile sexuale și reproductive în acest context;

28.  reamintește angajamentul UE de a integra drepturile omului și aspectele de gen, în conformitate cu rezoluțiile de referință ale Consiliului de Securitate al ONU 1325 (2000) și 1820 (2008) privind femeile, pacea și securitatea; solicită UE să sprijine la nivel internațional recunoașterea valorii adăugate a participării femeilor la prevenirea și soluționarea conflictelor, la operațiunile de menținere a păcii, la asistența umanitară, la reconstrucția post-conflict și la reconcilierea durabilă;

29.  solicită UE să continue să promoveze drepturile copiilor, în special contribuind la asigurarea accesului copiilor la apă, la servicii de salubritate, la asistență medicală și la educație, inclusiv în zonele de conflict și în taberele de refugiați, și eliminând munca copiilor, recrutarea de copii-soldați, privarea de libertate, tortura, traficul de copii, căsătoriile precoce și forțate ale copiilor, exploatarea sexuală și practicile vătămătoare, cum ar fi mutilarea genitală a femeilor; solicită adoptarea unor măsuri de susținere și consolidare a eforturilor internaționale prin intermediul ONU de a pune capăt folosirii copiilor în conflictele armate și de rezolvare mai eficientă a consecințelor situațiilor de conflict și post-conflict asupra femeilor și fetelor; invită toate țările ONU să își respecte obligațiile asumate prin tratat și angajamentele luate în temeiul Convenției cu privire la drepturile copilului, adoptată în 1989, pentru a garanta drepturile tuturor copiilor aflați în jurisdicția lor, indiferent de statutul lor legal, fără niciun fel de discriminare; invită SUA, sigurul stat care nu a ratificat Convenția ONU cu privire la drepturile copilului, să adere urgent la acest instrument;

30.  invită statele să promoveze drepturile persoanelor cu dizabilități, inclusiv participarea lor egală și incluziunea socială; invită toate statele să ratifice și să aplice Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu handicap;

31.  invită UE să colaboreze cu partenerii săi în vederea aplicării Principiilor directoare ale ONU privind afacerile și drepturile omului, inclusiv în vederea unor măsuri de încurajare a mai multor state să adopte planuri de acțiune naționale și să se implice în activitățile grupurilor de lucru ale ONU, precum și în cele ale CDO; salută participarea UE și a unui număr mare de state membre ale acesteia la sesiunea grupului de lucru interguvernamental din octombrie 2016, în cadrul căreia s-au discutat elementele unui tratat ONU obligatoriu privind întreprinderile comerciale și drepturile omului; invită din nou toate statele, inclusiv UE, să se implice în mod activ și constructiv în acest proces pentru a se putea realiza un instrument obligatoriu din punct de vedere juridic care să permită prevenirea încălcărilor drepturilor omului și, în cazul în care se petrec astfel de încălcări, investigarea lor, măsuri reparatorii și accesul la căi de atac;

32.  solicită UE să aducă în discuție în cadrul forurilor ONU problema acaparării terenurilor de către corporații și chestiunea tratamentului aplicat apărătorilor drepturilor funciare și activiștilor în domeniul mediului, care sunt adesea victime ale unor acte de represiune, inclusiv amenințări, hărțuire, arestări arbitrare, agresiuni și asasinări;

33.  salută Declarația de la New York a ONU pentru refugiați și migranți, care menționează problema fluxurilor importante de refugiați și de migranți și în urma căreia a fost adoptat un pact la nivel mondial privind un cadru de răspuns cuprinzător (CRC) privind refugiații, precum și angajamentul privind salvarea vieților migranților și refugiaților, tratarea nevoilor specifice, combaterea rasismului și xenofobiei, combaterea traficului de ființe umane, asigurarea recunoașterii și protecției în condiții de egalitate în fața legii și asigurarea includerii în planurile naționale de dezvoltare; invită toate părțile implicate să garanteze asumarea unor angajamente la nivel politic și să asigure finanțare și acțiuni concrete de solidaritate în sprijinul Declarației de la New York pentru refugiați și migranți și reamintește că problema migrației ar trebui analizată în continuare la nivel mondial și nu numai la nivel european; invită UE și statele sale membre să-și asume un rol de frunte în aceste eforturi internaționale, precum și să asigure, înainte de toate, în conformitate cu obligațiile lor în temeiul dreptului internațional, îndeplinirea angajamentelor lor de a proteja drepturile solicitanților de azil, ale refugiaților, ale migranților și ale tuturor persoanelor strămutate, în special ale femeilor, copiilor și grupurilor vulnerabile, inclusiv ale persoanelor cu dizabilități; atrage atenția asupra faptului că, axându-se în primul rând pe aspecte precum controlul frontierelor și returnările în țări terțe cu o situație deplorabilă a drepturilor omului, UE și statele sale membre riscă să submineze aceste principii directoare, punând astfel în pericol credibilitatea lor în cadrul forurilor internaționale din domeniul drepturilor omului, în special în cadrul Consiliului ONU pentru Drepturile Omului (CDO);

34.  reamintește că returnarea migranților ar trebui să fie realizată numai în conformitate deplină cu drepturile migranților și numai în cazul în care protecția drepturilor lor este garantată în țara de proveniență; invită guvernele să pună capăt arestării și reținerii arbitrare a migranților, inclusiv a minorilor; invită toate statele membre să ia măsuri concrete în interesul superior al copiilor refugiați și migranți, pe baza Convenției cu privire la drepturile copilului, și să introducă măsuri care să consolideze sistemele de protecție a copilului, inclusiv formarea profesională a asistenților sociali și a altor categorii profesionale, precum și cooperarea cu organizațiile neguvernamentale; invită din nou toate statele, inclusiv statele membre ale UE, să ratifice și să aplice Convenția internațională privind protecția drepturilor tuturor lucrătorilor migranți și ale membrilor familiilor lor;

35.  constată cu îngrijorare că fenomenele legate de schimbările climatice, cum ar fi creșterea nivelului mărilor și schimbările climatice extreme, care provoacă secete și inundații, vor avea ca rezultat, probabil, pierderea a și mai multe vieți omenești, strămutarea populațiilor și insuficiența de alimente și apă; solicită UE să depună eforturi pentru a obține sprijin la nivel regional pentru a elimina carențele de natură juridică din termenul de „refugiat climatic”, definind eventual termenul în dreptul internațional sau în orice acord internațional cu caracter juridic obligatoriu;

36.  salută activitatea Raportorului special al ONU privind drepturile omului și mediul; subliniază, cu profundă îngrijorare, că pierderea biodiversității subminează posibilitatea de a beneficia de o gamă largă de drepturi ale omului, inclusiv dreptul la viață, la sănătate și la apă, și afectează în special grupurile cele mai vulnerabile, printre care se numără popoarele indigene; invită UE să sprijine luarea de măsuri suplimentare de CDO în acest domeniu, acestea fiind de o importanță crucială pentru viitorul umanității;

37.  subliniază cât este de important să se promoveze universalitatea și indivizibilitatea drepturilor omului, inclusiv a drepturilor civile, politice, economice, sociale și culturale, în conformitate cu articolul 21 din Tratatul privind Uniunea Europeană și cu Dispozițiile generale privind acțiunea externă a Uniunii;

38.  subliniază necesitatea de a adopta o abordare bazată pe drepturi și de a integra obiectivul referitor la respectarea drepturilor omului în toate politicile UE, inclusiv în politicile privind comerțul, investițiile, serviciile publice, cooperarea pentru dezvoltare și migrație, precum și în politicile sale comune în materie de securitate și apărare;

39.  reamintește că este esențială coerența internă și externă în domeniul drepturilor omului pentru credibilitatea politicii UE în domeniul drepturilor omului în cadrul relațiilor sale externe cu țările terțe și invită UE să își îndeplinească angajamentele în această privință;

Prioritățile în funcție de țară

Belarus

40.  își exprimă profunda îngrijorare cu privire la continuarea restricțiilor privind libertatea de exprimare și libertatea de asociere și de întrunire pașnică în Belarus; condamnă hărțuirea și detenția ziariștilor independenți, a ziariștilor de opoziție și a activiștilor pentru drepturile omului; condamnă aplicarea în continuare a pedepsei cu moartea; solicită reînnoirea mandatului Raportorului special al ONU privind situația drepturilor omului în Belarus în cadrul celei de a 35-a sesiuni a Consiliului și invită guvernul acestei țări să coopereze pe deplin cu Raportorul special și să își asume angajamentul de a realiza o serie de reforme îndelung așteptate pentru a proteja drepturile omului, inclusiv prin punerea în aplicare a recomandărilor formulate de Raportorul special și de alte organisme competente în domeniul drepturilor omului;

Burundi

41.  își exprimă profunda îngrijorare cu privire la înrăutățirea situației politice și de securitate din Burundi; condamnă actele de violență comise în Burundi începând din 2015, care au dus la decese, la tortură și la violențe direcționate împotriva femeilor, inclusiv la violuri colective și hărțuire; condamnă privarea de libertate a mii de persoane și strămutarea forțată a sute de mii de cetățeni burundezi, încălcările libertății presei și ale libertății de exprimare, precum și impunitatea generalizată pentru astfel de acte; sprijină decizia Consiliului UE, adoptată în urma eșecului negocierilor lansate în temeiul articolului 96 din Acordul de la Cotonou, de a suspenda sprijinul financiar direct acordat administrației din Burundi, inclusiv sprijinul bugetar, menținând însă sprijinul financiar deplin pentru populație, precum și a asistenței umanitare prin canalele directe; sprijină pe deplin instituirea unei comisii de anchetă cu privire la Burundi pentru identificarea presupușilor autori de abuzuri și încălcări ale drepturilor omului în această țară, cu scopul de a asigura tragerea lor la răspundere; invită UE și statele sale membre să sprijine o declarație comună referitoare la Burundi care să pună în discuție apartenența acestei țări la CDO dacă nu începe să coopereze pe deplin cu Comisia de anchetă și cu Consiliul și mecanismele sale și dacă nu se angajează să coopereze în mod constructiv cu Comisia de anchetă și să soluționeze problemele grave privind drepturile omului;

Republica Populară Democrată Coreeană (RPDC)

42.  își exprimă profunda preocupare în legătură cu deteriorarea în permanență a situației drepturilor omului în RDPC; solicită guvernului RPDC să își respecte obligațiile care rezultă din acordurile în materie de drepturi ale omului la care această țară este parte și să garanteze că organizațiile umanitare, persoanele independente care monitorizează drepturile omului și Raportorul special al ONU pentru situația drepturilor omului din RPDC au acces în țară și beneficiază de cooperarea de care au nevoie; solicită RPDC să permită libertatea de exprimare și libertatea presei, pentru mass-media națională și internațională, și să permită cetățenilor săi accesul necenzurat la internet; condamnă cu fermitate utilizarea sistematică și la scară largă a pedepsei cu moartea în RPDC; invită guvernul RDPC să declare un moratoriu privind toate execuțiile în vederea abolirii pedepsei cu moartea în viitorul apropiat; solicită ca persoanele direct responsabile de crimele împotriva umanității comise în RPDC să fie trase la răspundere, să fie aduse în fața Curții Penale Internaționale și să facă obiectul unor sancțiuni specifice; condamnă cu fermitate testele nucleare care constituie o provocare inutilă și periculoasă, precum și o încălcare a rezoluțiilor pertinente ale Consiliului de Securitate al ONU și o amenințare gravă la adresa păcii și stabilității în Peninsula Coreeană și în Asia de Nord-Est; solicită reînnoirea mandatului raportorului special; solicită prezentarea raportului grupului de experți în fața Adunării Generale și a Consiliului de Securitate ale ONU; recomandă să fie incluse în rezoluție principalele recomandări din raportul grupului de experți referitor la asumarea răspunderii, inclusiv consolidarea capacității Biroului de la Seoul în materie de cercetare și urmărire penală, precum și numirea unui specialist în materie de justiție penală pentru a lua măsuri în vederea asigurării asumării răspunderii;

Republica Democratică Congo (RDC)

43.  este extrem de îngrijorat cu privire la încălcările grave ale drepturilor omului comise cu impunitate totală de către forțele de securitate și invită autoritățile să îi tragă la răspundere pe cei vinovați; invită Consiliul să ia în calcul extinderea măsurilor restrictive existente, cum ar fi sancțiunile specifice impuse de UE, inclusiv interdicția de a călători și înghețarea averilor pentru cei responsabili de represiunea violentă și de subminarea proceselor democratice din RDC, în cazul producerii unor noi violențe, după cum prevede Acordul de la Cotonou; îndeamnă autoritățile din RDC să pună în aplicare acordul la care s-a ajuns în decembrie 2016 și să organizeze alegeri până în decembrie 2017, cu sprijinul actorilor internaționali; atrage atenția asupra unor chestiuni importante, precum stabilitatea din regiunea Marilor Lacuri, în special situația drepturilor omului în estul RDC, inclusiv violența sexuală; solicită CDO să continue să supravegheze RDC până când vor avea loc alegerile și tranziția democratică și încurajează Înaltul Comisar al ONU pentru Refugiați să informeze Consiliul cu privire la situația din RDC atunci când este cazul și să ia măsuri mai stricte, dacă este necesar;

Iran

43.  invită Iranul să coopereze pe deplin cu toate mecanismele ONU privind drepturile omului și să acționeze în sensul aplicării recomandărilor stabilite în acest context, inclusiv în privința evaluării periodice universale, permițând organizațiilor internaționale pentru drepturile omului să-și desfășoare misiunile; solicită guvernului iranian să abordeze preocupările serioase subliniate în rapoartele raportorului special al ONU și ale Secretarului General al ONU privind situația drepturilor omului în Iran, precum și invitațiile specifice de a acționa, identificate în rezoluțiile Adunării Generale a ONU; constată cu îngrijorare că Iranul înregistrează numărul cel mai mare de execuții în urma pedepsei cu moartea pe cap de locuitor din lume; invită Iranul să declare un moratoriu asupra pedepsei cu moartea; solicită eliberarea imediată a tuturor prizonierilor politici;

Myanmar/Birmania

44.  este extrem de îngrijorat cu privire la relatările referitoare la confruntările violente din nordul statului Rakhine și deplânge pierderea de vieți omenești, mijloace de subzistență și adăposturi, precum și utilizarea disproporționată a forței de către forțele armate din Myanmar/Birmania; îndeamnă forțele armate și de securitate să pună capăt imediat uciderii, hărțuirii și violurilor împotriva populației rohingya, precum și incendierii locuințelor acestei minorități; solicită ca guvernul și autoritățile civile din Myanmar/Birmania să pună capăt imediat discriminării și segregării minorității rohingya; cere să se garanteze drepturile populației rohingya, precum și siguranța, securitatea și egalitatea tuturor cetățenilor din Myanmar/Birmania; salută decizia guvernului din Myanmar/Birmania de a stabili drept prioritate-cheie asigurarea păcii și reconcilierii naționale; salută anunțul făcut de guvernul din Myanmar/Birmania referitor la înființarea unei comisii de anchetă privind actele recente de violență din statul Rakhine; subliniază necesitatea de a urmări corespunzător în justiție persoanele responsabile și de a oferi despăgubiri adecvate victimelor încălcărilor; invită guvernul din Myanmar/Birmania să continue procesul de democratizare și să respecte statul de drept, libertatea de exprimare și drepturile fundamentale ale omului; invită UE și statele sale membre să sprijine reînnoirea mandatului raportorului special pentru Myanmar/Birmania;

Arabia Saudită

45.  își reafirmă îngrijorarea cu privire la încălcările sistematice ale drepturilor omului în această țară, inclusiv reprimarea apărătorilor drepturilor omului, încălcările libertății de religie sau de convingere și drepturile femeilor; condamnă rata alarmantă a condamnărilor la pedeapsa cu moartea în Arabia Saudită, inclusiv execuțiile în masă, și solicită Arabiei Saudite să impună un moratoriu privind pedeapsa cu moartea; îndeamnă autoritățile saudite să elibereze toți prizonierii de conștiință, inclusiv pe laureatul Premiului Saharov din 2015, Raif Badawi; solicită UE să monitorizeze îndeaproape acest caz special;

Sudanul de Sud

46.  solicită tuturor părților să nu mai comită încălcări ale drepturilor omului și încălcări ale dreptului umanitar internațional, inclusiv cele care sunt considerate crime internaționale, precum execuțiile extrajudiciare, violența pe motive etnice, violențele sexuale produse în contextul conflictului, inclusiv violul, precum și violența bazată pe gen, recrutarea și utilizarea copiilor, disparițiile forțate și arestările și detențiile arbitrare; observă că guvernul Sudanului a semnat, la 16 martie 2016, Acordul privind foaia de parcurs și a clarificat ulterior angajamentul său privind includerea altor părți interesate relevante în Dialogul național și susținerea în continuare a eventualelor decizii luate în comun de semnatarii din opoziție și de mecanismul 7+7, grupul de coordonare al Dialogului național; insistă că este necesar ca toate părțile să-și respecte angajamentele și solicită să fie continuat dialogul în vederea încetării definitive a focului; solicită UE și statelor sale membre să-și mențină angajamentul privind sprijinirea eforturilor depuse de Uniunea Africană de a instaura pacea în Sudan și sprijinirea poporului sudanez în tranziția către o democrație reformată pe plan intern; invită UE și statele sale membre să reînnoiască mandatul Comisiei pentru drepturile omului din Sudanul de Sud să își consolideze rolul său în anchetarea abuzurilor în materie de drepturile omului și să realizeze o cartografiere a violențelor sexuale; sprijină integrarea recomandărilor sale într-un raport ce urmează să fie transmis Adunării Generale și a Consiliului de Securitate ale ONU;

Siria

47.  condamnă în termenii cei mai duri atrocitățile și numeroasele încălcări ale drepturilor omului și ale dreptului internațional umanitar comise în conflictul sirian, precum și abuzurile împotriva drepturilor omului și încălcările dreptului internațional umanitar comise de grupările armate teroriste nestatale, în special de Daesh, grupare vinovată de crime ce pot fi calificate drept genocid, Jabhat Fateh al-Sham/Frontul al-Nusra și alte grupări jihadiste; insistă să se continue anchetele privind folosirea și distrugerea armelor chimice de către toate părțile implicate în Siria; își reiterează sprijinul pentru accesul umanitar deplin și neîngrădit și pentru tragerea la răspundere și suportarea consecințelor de către cei care se fac vinovați de comiterea unor crime de război și crime împotriva umanității;

Sahara Occidentală

48.  solicită respectarea drepturilor fundamentale ale populației din Sahara Occidentală, inclusiv a libertății de asociere, a libertății de exprimare și a dreptului de întrunire; solicită eliberarea tuturor prizonierilor politici din Sahara Occidentală; solicită accesul reprezentanților Organizației Națiunilor Unite, al deputaților, al observatorilor independenți, al ONG-urilor și al presei în teritoriile din Sahara Occidentală; îndeamnă Națiunile Unite să furnizeze MINURSO un mandat pentru drepturile omului, în conformitate cu toate misiunile de menținere a păcii ale ONU în întreaga lume; sprijină o soluționare echitabilă și durabilă a conflictului din Sahara Occidentală, bazată pe dreptul la autodeterminare al populației din această regiune și în conformitate cu rezoluțiile relevante ale ONU; solicită ca UE și statele sale membre să ridice problema situației din Sahara Occidentală în cadrul viitoarelor sesiuni de evaluare periodică universală în ceea ce privește Marocul;

Yemen

49.  își exprimă profunda îngrijorare cu privire la situația umanitară catastrofală din Yemen; condamnă faptul că civilii sunt urmăriți și sunt prinși într-o situație intolerabilă între părțile beligerante ce le dau ordine opuse, cu încălcarea dreptului internațional umanitar și a dreptului internațional în materie de drepturi ale omului; subliniază că recrutarea și folosirea copiilor în conflictele armate sunt strict interzise de dreptul internațional al drepturilor omului și dreptul internațional umanitar, iar cazurile de recrutare a copiilor cu o vârstă mai mică de cincisprezece ani ar putea constitui o crimă de război; invită toate părțile să elibereze imediat acești copii; îndeamnă toate părțile să pună la dispoziție sisteme de apă și canalizare, inclusiv prin furnizarea de urgență de petrol pentru a pune în funcțiune pompele de extragere a apei din sol, fără de care criza umanitară se agravează; îndeamnă toate părțile să acorde o atenție deosebită problemelor tot mai grave de sănătate din Aden, cauzate de lipsa puterii statului și de faptul că nu este aprovizionat cu apă potabilă; invită Consiliul de Cooperare al Golfului și guvernul din Yemen să se asigure că portul și aeroportul de la Aden sunt gestionate în mod corect din punctul de vedere al accesului și că ajutorul umanitar care ajunge în port este trimis către destinatarii vizați în timp util; îndeamnă toate părțile să atenueze tensiunile și să instituie o încetare imediată și stabilă a focului, care va conduce la o soluție politică, incluzivă și negociată a conflictului; în acest context, sprijină pe deplin eforturile depuse de trimisul special al ONU pentru Yemen, Ismaïl Ould Cheikh Ahmed, precum și punerea în aplicare, până în octombrie 2016, a Rezoluției 33/16 a Consiliului pentru Drepturile Omului, în care i se cere ONU să coopereze cu comisia națională independentă de anchetă, și sprijină toate eforturile în vederea unei anchete internaționale independente pentru a pune capăt climatului de impunitate în Yemen; invită statele membre ale UE să susțină declarația comună redactată la inițiativa Țărilor de Jos, în care se exprimă îngrijorarea cu privire la încălcările și abuzurile din Yemen și se insistă ca acestea să fie investigate în mod detaliat și imparțial; încurajează Înaltul Comisar să folosească opțiunea de a transmite informații între perioadele de sesiune pentru a informa periodic CDO cu privire la rezultatele cercetărilor sale;

o

o  o

50.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, Reprezentantului special al UE pentru drepturile omului, guvernelor și parlamentelor statelor membre, Consiliului de Securitate al ONU, Secretarului General al ONU, Președintelui celei de-a 71-a Adunări Generale a ONU, Președintelui Consiliului pentru Drepturile Omului al ONU, Înaltului Comisar al ONU pentru Drepturile Omului și Secretarului General al Adunării Parlamentare a Consiliului Europei.

(1)

Texte adoptate, P8_TA(2016)0317.

(2)

Texte adoptate, P8_TA(2016)0502.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate