Förfarande : 2017/2598(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0185/2017

Ingivna texter :

B8-0185/2017

Debatter :

Omröstningar :

PV 16/03/2017 - 6.4
Röstförklaringar

Antagna texter :


FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 212kWORD 58k
13.3.2017
PE598.538v01-00
 
B8-0185/2017

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik

i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen


om EU:s prioriteringar för mötena i FN:s råd för mänskliga rättigheter under 2017 (2017/2598(RSP))


Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi för EFDD-gruppen

Europaparlamentets resolution om EU:s prioriteringar för mötena i FN:s råd för mänskliga rättigheter under 2017 (2017/2598(RSP))  
B8-0185/2017

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av FN-stadgan,

–  med beaktande av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna och FN:s människorättskonventioner med tillhörande fakultativa protokoll,

–  med beaktande av FN:s generalförsamlings resolution 60/251 om inrättandet av ett råd för mänskliga rättigheter (nedan kallat människorättsrådet),

–  med beaktande av den europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna, den europeiska sociala stadgan och EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna,

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om mötena i människorättsrådet,

–  med beaktande av sin rekommendation till rådet av den 7 juli 2016 om FN:s generalförsamlings 71:a session(1),

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om kränkningar av de mänskliga rättigheterna, inklusive sina brådskande resolutioner 2016 om Etiopien, Nordkorea, Indien, Krim, Hongkong, Kazakstan, Egypten, Demokratiska republiken Kongo, Pakistan, Honduras, Nigeria, Gambia, Djibouti, Kambodja, Tadzjikistan, Vietnam, Malawi, Bahrain, Myanmar, Filippinerna, Somalia, Zimbabwe, Rwanda, Sudan, Thailand, Kina, Brasilien, Tibet, Myanmar, Irak, Indonesien, Centralafrikanska republiken, Burundi, Nicaragua, Kuwait och Guatemala,

–  med beaktande av sin resolution av den 14 december 2016 om årsrapporten om mänskliga rättigheter och demokrati i världen och Europeiska unionens politik på området 2015(2),

–  med beaktande av artiklarna 2, 3.5, 18, 21, 27 och 47 i fördraget om Europeiska unionen,

–  med beaktande av årsrapporten för 2015 från människorättsrådet till FN:s generalförsamling,

–  med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Att främja och försvara de mänskliga rättigheternas allmängiltighet är en del av EU:s etiska och rättsliga regelverk och en av hörnstenarna i den europeiska enheten och integriteten. Respekten för mänskliga rättigheter bör integreras i alla EU:s politikområden.

B.  EU är djupt engagerat i multilateralism och i FN:s organ när det gäller främjandet och värnandet av de mänskliga rättigheterna.

C.  De ordinarie mötena i människorättsrådet, utnämningen av särskilda rapportörer, mekanismen för allmän återkommande utvärdering samt de särskilda förfaranden som avser antingen situationen i specifika länder eller temainriktade frågor bör alla bidra till att främja och respektera de mänskliga rättigheterna, demokratin och rättsstaten.

FN:s råd för mänskliga rättigheter

1.  Europaparlamentet välkomnar det arbete som utförs av FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter (nedan kallad högkommissarien) och dennes kontor (OHCHR). Parlamentet påminner om EU:s åtagande att fortsätta att stödja och försvara dess integritet, oberoende och verksamhet. Parlamentet välkomnar den roll som OHCHR spelar för att främja samarbete mellan internationella och regionala mekanismer för mänskliga rättigheter och för att hitta sätt att stärka rollen för ”regionala avtal” i förhållande till normer för allmänna mänskliga rättigheter.

2.  Europaparlamentet anser att människorättsrådets genomslagskraft och trovärdighet är beroende av dess medlemmars genuina engagemang för att skydda alla människor i alla länder från varje kränkning av de mänskliga rättigheterna, i enlighet med de internationella människorättskonventioner som främjar allmängiltighet, opartiskhet, objektivitet, icke-selektivitet, konstruktiv dialog och samarbete. Parlamentet påpekar med eftertryck att en polarisering av debatten i människorättsrådet måste undvikas, och uppmuntrar till en konstruktiv dialog.

3.  Europaparlamentet uppmanar staterna att bevilja människorättsrådets oberoende experter, särskilda rapportörer och OHCHR-experter tillträde för att utreda påstådda kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt engagera sig på ett konstruktivt sätt för att åtgärda situationen, infria sina åtaganden att följa människorättskonventionerna och erbjuda sig att samarbeta fullt ut med människorättsrådets särskilda förfaranden.

4.  Europaparlamentet uppmuntrar alla stater att vidta konkreta åtgärder för att följa rekommendationerna från de allmänna återkommande utvärderingarna och att komma till rätta med bristerna genom att inrätta en mekanism för genomförande och uppföljning som omfattar nationella handlingsplaner och nationella samordningsmekanismer. Parlamentet delar människorättsrådets oro över rapporter om hot och repressalier mot medlemmar av organisationer i det civila samhället och icke-statliga organisationer som har samarbetat med människorättsrådet inom ramen för de allmänna återkommande utvärderingarna.

5.  Europaparlamentet påminner om generalförsamlingens skyldighet att vid valet av medlemmar till människorättsrådet beakta kandidaternas respekt för främjandet och skyddet av mänskliga rättigheter, rättsstaten och demokrati. Parlamentet välkomnar människorättsrådets beslut att begära att dess rådgivande kommitté ska utarbeta en utvärderingsrapport om framstegen med inrättandet av regionala och subregionala arrangemang för främjandet och skyddet av de mänskliga rättigheterna. Parlamentet uppmanar EU och dess medlemsstater att låta rättigheternas lika betydelse återspeglas i deras röstningsmönster och att förbättra samordningen av EU:s ståndpunkter i detta avseende. Parlamentet insisterar på att EU ska tala med en röst och komma fram till en gemensam hållning vid omröstningar i människorättsrådet.

6.  Europaparlamentet fördömer att platser i människorättsrådet fortsätter att besättas av länder med en dokumenterad historia av grova och systematiska kränkningar av de mänskliga rättigheterna, såsom för närvarande Saudiarabien, Kina och Egypten, och uppmanar återigen EU:s medlemsstater att offentliggöra hur de röstat i människorättsrådet. Parlamentet uppmanar i detta avseende EU och dess medlemsstater att låta rättigheternas lika betydelse återspeglas i deras röstningsmönster och att låta innehållet och inte författarna avgöra hur man röstar vid omröstningar om resolutioner från människorättsrådet.

7.  Europaparlamentet upprepar vikten av att EU aktivt och konsekvent engagerar sig i FN‑mekanismer för mänskliga rättigheter, framför allt i det tredje utskottet, generalförsamlingen och människorättsrådet, för att öka sin trovärdighet. Parlamentet stöder de insatser som gjorts av Europeiska utrikestjänsten, EU-delegationerna i New York och Genève samt medlemsstaterna för att EU ska bli mer konsekvent i människorättsfrågor vid FN.

Tematiska prioriteringar

8.  Europaparlamentet understryker den viktiga roll som icke-statliga människorättsorganisationer och människorättsförsvarare spelar för att främja och skydda de mänskliga rättigheterna. Parlamentet framhåller att mänskliga rättigheter och grundläggande friheter behöver skyddas i alla sina uttrycksformer, även i samband med ny teknik. Parlamentet delar människorättsrådets oro över rapporter om hot och repressalier mot medlemmar av organisationer i det civila samhället och icke-statliga organisationer som har samarbetat med människorättsrådet, bland annat med dess särskilda förfaranden och inom ramen för de allmänna återkommande utvärderingarna.

9.  Europaparlamentet är allvarligt oroat över de många och hela tiden ökande försöken att krympa utrymmet för det civila samhället och människorättsförsvarare, bland annat genom införande av lagar mot terrorism. Parlamentet fördömer alla former av våld, trakasserier, skrämseltaktik eller förföljelse av människorättsförsvarare, personer som slår larm om missförhållanden, journalister eller bloggare, både på och utanför internet. Parlamentet uppmanar alla stater att främja och säkerställa ett säkert och gynnsamt klimat för icke-statliga organisationer, det civila samhället, journalister och människorättsförsvarare, inklusive ett särskilt fokus på utsatta grupper, där de kan arbeta självständigt och utan inblandning. Parlamentet efterlyser åtgärder för att minska den digitala klyftan och underlätta oinskränkt tillgång till information och kommunikation samt ocensurerad tillgång till internet. Parlamentet upprepar sin uppmaning till de stater som mot oberoende människorättsorganisationer har antagit en restriktiv lagstiftning eller frihetsinskränkande åtgärder, såsom reseförbud och frysning av tillgångar, att upphäva dem.

10.  Europaparlamentet anser att fria, oberoende och opartiska medier utgör en av de väsentliga grundvalarna för ett demokratiskt samhälle, där öppna debatter spelar en avgörande roll. Parlamentet stöder appellen om en utnämning av en särskild representant för FN:s generalsekreterare för journalisters säkerhet. Parlamentet uppmanar EU att ta upp frågorna om yttrandefriheten på internet, digitala friheter och vikten av ett fritt och öppet internet i alla internationella forum. Parlamentet efterlyser en minskad digital klyfta och oinskränkt tillgång till information och kommunikation samt ocensurerad tillgång till internet.

11.  Europaparlamentet påminner om att rätten till förenings- och mötesfrihet fortsätter att kränkas runt om i världen. Parlamentet välkomnar varmt det arbete som utförs av FN:s särskilda rapportör för rätten till föreningsfrihet och deltagande i fredliga sammankomster, Maina Kiai. Parlamentet uppmanar alla stater att ta vederbörlig hänsyn till rapporterna.

12.  Europaparlamentet understryker att personer som slår larm om missförhållanden är viktiga för att information ska komma ut till offentligheten, och uppmanar alla stater att lagstadga för att skydda dessa personer från att hotas med eller utsättas för repressalier.

13.  Europaparlamentet uppmanar eftertryckligen alla stater att skyndsamt ratificera de fakultativa protokollen till den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter och den internationella konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, genom vilka klagomåls- och utredningsmekanismer inrättas.

14.  Europaparlamentet framhåller vikten av ett rättighetsbaserat synsätt, där alla mänskliga rättigheter ingår, för förverkligandet av målen för hållbar utveckling, med en tillhörande människorättsdimension på områden som hälsa, utbildning, tryggad livsmedelsförsörjning, bostäder, vatten och sanitet, anständigt arbete samt utveckling av och utökad täckning för det sociala grundskyddet, och för en minskning av klyftan mellan könen.

15.  Europaparlamentet motsätter sig varje form av diskriminering och förföljelse av något skäl eller någon status såsom ras, hudfärg, språk, religion och trosuppfattning, könsidentitet och sexuell läggning, socialt ursprung, kast, börd, ålder eller funktionsnedsättning. Parlamentet stöder EU:s deltagande i relevanta särskilda förfaranden, inklusive samarbetet med den nya oberoende experten om skydd mot våld och diskriminering på grund av sexuell läggning och könsidentitet. Parlamentet uppmanar EU att fortsätta att aktivt främja jämställdhet och icke-diskriminering och att bekämpa våld och diskriminering mot alla människor.

16.  Europaparlamentet uttrycker sin oro över att många människor, enskilt eller kollektivt, utsätts för kränkningar av rätten till religions- och trosfrihet från staters och icke-statliga aktörers sida, vilket leder till diskriminering, ojämlikhet och stigmatisering. Parlamentet påminner om vikten av att bekämpa intolerans och diskriminering på grund av religion eller trosuppfattning i syfte att säkerställa andra mänskliga rättigheter som är ömsesidigt beroende av varandra, såsom yttrandefrihet.

17.  Europaparlamentet uppmanar EU att arbeta för ett ökat skydd av religiösa och etniska minoriteter mot förföljelse och våld och för ett upphävande av lagar som kriminaliserar hädelse eller avfällighet och som används som förevändning för förföljelse av religiösa och etniska minoriteter och icke-troende. Parlamentet efterlyser stöd till det arbete som utförs av den särskilda rapportören om religions- och trosfrihet.

18.  Europaparlamentet kräver att EU ska fortsätta att förespråka nolltolerans för dödsstraffet och att vidare försöka stärka det tvärregionala stödet inför FN:s generalförsamlings nästa resolution om ett moratorium för dödsstraffet. Parlamentet välkomnar det beslut som fattades 2015 av Madagaskar, Fiji, Surinam och Republiken Kongo om att avskaffa dödsstraffet för alla brott. Parlamentet beklagar djupt att avrättningar har återupptagits i ett antal länder, däribland Bahrain, Kuwait, Vitryssland, Bangladesh, Indien, Oman, Sydsudan, Indonesien och Tchad. Vidare beklagar parlamentet djupt den rapporterade ökningen av antalet avkunnade dödsdomar, särskilt i Kina, Egypten, Iran, Nigeria, Pakistan och Saudiarabien. Parlamentet påminner myndigheterna i dessa länder om att de är parter i konventionen om barnets rättigheter, som strängt förbjuder dödsstraff för brott som begåtts av någon som inte fyllt 18 år.

19.  Europaparlamentet uppmanar eftertryckligen EU att göra sin röst hörd och stödja FN:s arbete mot tortyr och annan grym, omänsklig och förnedrande behandling eller bestraffning, massavrättningar och avrättningar, även för narkotikarelaterade brott, och begär att Europeiska utrikestjänsten på alla nivåer av dialog och i alla forum trappar upp EU:s insatser i kampen mot summariska avrättningar, tortyr och annan misshandel, i enlighet med riktlinjerna för EU:s politik gentemot tredjeländer om tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning. Parlamentet efterlyser en global ratificering och ett faktiskt genomförande av FN:s konvention mot tortyr och dess fakultativa protokoll.

20.  Europaparlamentet är allvarligt bekymrat över de fortgående grova kränkningarna av och brotten mot de mänskliga rättigheterna runt om i världen. Parlamentet stöder helhjärtat Internationella brottmålsdomstolen (ICC) som en nyckelinstitution för att ställa förövare till svars och skipa rättvisa för offren utifrån principen om komplementaritet för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser. Parlamentet begär att alla parter ska erbjuda politiskt, diplomatiskt, ekonomiskt och logistiskt stöd till den dagliga verksamheten vid ICC. Parlamentet uppmanar EU till fortsatt stöd för ICC:s arbete. Parlamentet uppmuntrar till en stark dialog och ett starkt samarbete mellan ICC, FN och dess organ och FN:s säkerhetsråd. Parlamentet beklagar vissa afrikanska länders beslut att dra sig tillbaka från ICC, och uppmanar dem att ompröva detta beslut. Parlamentet uppmanar alla FN:s medlemsstater att ansluta sig till brottmålsdomstolen genom att ratificera Romstadgan, och att uppmuntra till en ratificering av Kampalaändringarna.

21.  Europaparlamentet uppmanar med kraft staterna att göra sitt yttersta för att bekämpa straffrihet och se till att det inte finns någon fristad för dem som gjort sig skyldiga till internationella brott och grova kränkningar av de mänskliga rättigheterna, också genom att anta nationella bestämmelser om universell jurisdiktion och utövandet av denna.

22.  Europaparlamentet fördömer skarpt den utbredda bristen på respekt för internationell humanitär rätt och uttrycker sin stora oro över att civila skador ökar allt snabbare i väpnade konflikter runt om i världen, liksom dödliga angrepp mot sjukhus, skolor, humanitära konvojer och andra civila mål.

23.  Europaparlamentet uttrycker sin allvarliga oro över användningen av bestyckade drönare utanför den internationella rättsliga ramen. Parlamentet uppmanar med kraft EU och dess medlemsstater att arbeta för ett internationellt ramverk för användningen av bestyckade drönare, där mänskliga rättigheter och internationell humanitär rätt upprätthålls och där frågor som de rättsliga ramarna, proportionalitet, ansvarsskyldighet, skydd av civila och öppenhet tas upp. Parlamentet uppmanar återigen EU och medlemsstaterna att inbegripa bestyckade drönare och helt självstyrande vapen i relevanta europeiska och internationella mekanismer för nedrustning och vapenkontroll, och medlemsstaterna uppmanas eftertryckligen att delta i och stärka dessa kontrollmekanismer.

24.  Europaparlamentet fördömer på det skarpaste de pågående allvarliga människorättskränkningarna som förövas mot civilbefolkningen av Daish, Boko Haram och andra terroristorganisationer eller paramilitära organisationer, särskilt då de riktar sig mot kvinnor och barn. Parlamentet fördömer att kulturarv så ofta och i så stor omfattning förstörs, och efterlyser stöd till de relevanta insatserna i olika FN-forum.

25.  Europaparlamentet uppmanar EU att arbeta aktivt för ett initiativ om ett erkännande från FN:s sida av det folkmord mot etniska och religiösa minoriteter som begåtts av Daish, och för ett hänskjutande till ICC av fall som misstänks utgöra brott mot mänskligheten, krigsförbrytelser och folkmord. Parlamentet uppmuntrar till en stark dialog och ett starkt samarbete mellan ICC, FN och dess organ och FN:s säkerhetsråd.

26.  Europaparlamentet begär att EU uppmanar alla stater att sätta de mänskliga rättigheterna i centrum för sin utvecklingspolitik och att genomföra FN:s förklaring från 1986 om rätten till utveckling. Parlamentet välkomnar människorättsrådets utnämning nyligen av en särskild rapportör för rätten till utveckling, vars mandat omfattar insatser för att främja, skydda och förverkliga rätten till utveckling i samband med Agenda 2030 för hållbar utveckling och andra internationella avtal om utvecklingssamarbete. Parlamentet framhåller att mänskliga rättigheter för alla måste vara ett genomgående inslag i uppnåendet av alla mål och målsättningar i Agenda 2030.

27.  Europaparlamentet uppmanar EU att fortsätta att främja jämställdhet mellan kvinnor och män och att aktivt stödja det arbete som uträttas av UN Women, liksom initiativ till jämställdhetsintegrering i dess verksamhet och program. Parlamentet efterlyser fortsatt stöd för att stärka kvinnors och flickors egenmakt och utrota alla former av våld mot och diskriminering av kvinnor och flickor, inbegripet könsrelaterat våld. Parlamentet uppmanar med kraft EU att verka för tvärregionala initiativ för främjande, skydd och förverkligande av kvinnors rättigheter och ett fullständigt och effektivt genomförande av handlingsplanen från Peking och handlingsprogrammet från den internationella konferensen om befolkning och utveckling, samt till fortsatt engagemang i sexuella och reproduktiva rättigheter i detta sammanhang.

28.  Europaparlamentet påminner om EU:s åtagande att integrera mänskliga rättigheter och könsrelaterade aspekter i enlighet med FN:s säkerhetsråds banbrytande resolutioner nr 1325 (2000) och nr 1820 (2008) om kvinnor, fred och säkerhet. EU uppmanas att internationellt stödja erkännandet av mervärdet av kvinnors deltagande i konfliktförebyggande, konfliktlösning, fredsbevarande insatser, humanitärt bistånd och återuppbyggnad efter konflikter samt hållbar försoning.

29.  Europaparlamentet uppmanar EU att fortsätta att främja barns rättigheter, framför allt genom att bidra till att trygga barns tillgång till vatten, sanitet, hälso- och sjukvård och utbildning, även i konfliktområden och flyktingläger, och att utrota barnarbete, rekrytering av barnsoldater, frihetsberövande, tortyr, människohandel, barnäktenskap, tidiga äktenskap och tvångsäktenskap, sexuell exploatering samt skadliga sedvänjor såsom kvinnlig könsstympning. Parlamentet begär att man stöder och stärker internationella insatser genom FN för att få slut på utnyttjandet av barn i väpnade konflikter och bättre hantera konsekvenserna av konflikter och situationer efter konflikter för kvinnor och flickor. Parlamentet uppmanar alla FN-länder att stå fast vid sina fördragsenliga skyldigheter och åtaganden enligt konventionen om barnets rättigheter, som antogs 1989, för att trygga rättigheterna för alla barn inom deras jurisdiktion, oavsett barnens rättsliga ställning och utan någon form av diskriminering. Parlamentet uppmanar Förenta staterna, som är den enda återstående staten som inte ratificerat FN:s konvention om barnets rättigheter, att skyndsamt biträda konventionen.

30.  Europaparlamentet uppmanar staterna att främja rättigheterna för personer med funktionsnedsättning, däribland deras likvärdiga deltagande och sociala delaktighet. Parlamentet uppmanar alla stater att ratificera och genomföra FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

31.  Europaparlamentet uppmanar EU att samarbeta med sina partner om genomförandet av FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter och att uppmuntra fler stater att anta nationella handlingsplaner och engagera sig i arbetsflödena i FN:s arbetsgrupper samt OHCHR. Parlamentet välkomnar att EU, tillsammans med många av sina medlemsstater, i oktober 2016 deltog i det möte som hölls av den mellanstatliga arbetsgruppen som inrättats av människorättsrådet, där man dryftade frågan om vad som skulle ingå i ett bindande FN-fördrag om företag och mänskliga rättigheter. Parlamentet upprepar sin uppmaning till alla stater, inbegripet EU, att aktivt och konstruktivt delta i denna process, i syfte att nå ett rättsligt bindande instrument med vars hjälp man kan förebygga kränkningar av de mänskliga rättigheterna och se till att sådana kränkningar, när de förekommer, undersöks och att det finns tillgång till rättsmedel.

32.  Europaparlamentet uppmanar EU att, inför olika FN-forum, ta upp frågan om storföretagens markrofferi och om behandlingen av landrättsförsvarare och miljöaktivister, vilka ofta faller offer för repressalier, såsom i form av hot, trakasserier, godtyckliga gripanden, angrepp och mord.

33.  Europaparlamentet välkomnar FN:s New York-deklaration om flyktingar och migranter, som tar upp frågan om stora flöden av flyktingar och migranter med avseende på antagandet av en global pakt om en heltäckande ram med åtgärder för flyktingar (Comprehensive Refugee Response Framework), liksom det åtagande som gäller migranter och flyktingar med syftet att rädda liv, tillgodose särskilda behov, motverka rasism och främlingsfientlighet, bekämpa människohandel, säkerställa likhet och lika skydd inför lagen samt säkerställa inkludering i de nationella utvecklingsplanerna. Parlamentet uppmanar alla berörda parter att garantera politiskt engagemang, finansiering och konkreta solidariska handlingar till stöd för New York-deklarationen om flyktingar och migranter, och påminner om att frågan om migration bör fortsätta att undersökas på global nivå och inte bara på europeisk nivå. Parlamentet uppmanar EU och dess medlemsstater att ta ledningen i dessa internationella insatser, samt att framför allt, i enlighet med sina skyldigheter enligt internationell rätt, stå fasta vid sina åtaganden för att skydda de rättigheterna för asylsökande, flyktingar, migranter och alla fördrivna personer, särskilt dem som gäller kvinnor, barn och utsatta grupper, inbegripet personer med funktionsnedsättning. Parlamentet varnar för att om man i huvudsak förlägger tyngdpunkten till sådana frågor som gränskontroll och återsändanden till tredjeländer som gjort jämmerligt illa ifrån sig på de mänskliga rättigheternas områden, då är det fara värt att EU och dess medlemsstater kommer att motverka dessa rättesnören och framstå som mindre trovärdiga inför internationella människorättsforum, framför allt människorättsrådet.

34.  Europaparlamentet påminner om att migranter får återsändas endast om deras rättigheter respekteras till fullo, och endast om skyddet av deras rättigheter garanteras i deras hemländer. Parlamentet uppmanar regeringarna att upphöra med godtyckliga gripanden och frihetsberövanden av migranter, inklusive minderåriga. Parlamentet uppmanar alla stater att vidta konkreta åtgärder till barnets bästa för barnflyktingar och barnmigranter, på grundval av konventionen om barnets rättigheter, och att införa åtgärder för att stärka systemen för skydd av barn, bland annat utbildning av socialarbetare och andra yrkesgrupper, liksom samarbete med icke-statliga organisationer. Parlamentet uppmanar återigen alla stater, däribland EU:s medlemsstater, att ratificera och genomföra den internationella konventionen om skydd för alla migrerande arbetare och deras familjemedlemmar.

35.  Europaparlamentet konstaterar med oro att klimatrelaterade händelser, såsom stigande havsnivåer och extrema väderomslag som vållar torka och översvämningar, förväntas leda till ännu fler förluster av människoliv och befolkningsförflyttningar samt livsmedels- och vattenbrist. Parlamentet uppmanar EU att söka stöd på regionsövergripande basis för att åtgärda de juridiska bristfälligheterna i begreppet ”klimatflykting”, också med hjälp av en eventuell definition av begreppet i internationell rätt eller i ett eventuellt rättsligt bindande internationellt avtal.

36.  Europaparlamentet välkomnar det arbete som uträttas av FN:s särskilda rapportör för mänskliga rättigheter och miljön. Parlamentet betonar med allvarlig oro att förlusten av biologisk mångfald kan leda till att ett stort antal mänskliga rättigheter får sämre möjligheter att åtnjutas i praktiken, såsom rätten till liv, hälsa och vatten, och att den särskilt drabbar de mest utsatta grupperna, bland annat urbefolkningar. Parlamentet uppmanar EU att stödja ytterligare åtgärder från människorättsrådet inom detta område, som har en avgörande betydelse för människosläktets framtid.

37.  Europaparlamentet uppmanar EU att främja den allmängiltiga och odelbara karaktären hos de mänskliga rättigheterna, inklusive medborgerliga, politiska, ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, i enlighet med artikel 21 i fördraget om Europeiska unionen och de allmänna bestämmelserna om unionens yttre åtgärder.

38.  Europaparlamentet understryker att det är nödvändigt att anta ett rättighetsbaserat synsätt och att integrera respekten för mänskliga rättigheter i all EU-politik, inklusive handels- och investeringspolitiken, politiken för offentliga tjänster, utvecklingssamarbete och migration samt den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken.

39.  Europaparlamentet påminner om att intern och extern samstämmighet på människorättsområdet är avgörande för trovärdigheten i EU:s politik för de mänskliga rättigheterna i unionens yttre förbindelser med tredjeländer, och uppmanar EU att fullgöra sina åtaganden i detta avseende.

Landsspecifika prioriteringar

Vitryssland

40.  Europaparlamentet uttrycker sin djupa oro över de fortsatta inskränkningarna av yttrandefriheten, föreningsfriheten och friheten att delta i fredliga sammankomster i Vitryssland. Parlamentet fördömer trakasserierna mot och frihetsberövandet av oberoende och oppositionella journalister och människorättsaktivister, liksom den fortsatta tillämpningen av dödsstraffet. Parlamentet anser att uppdraget för FN:s särskilda rapportör för människorättssituationen i Vitryssland bör förnyas vid människorättsrådets 35:e möte, och uppmanar regeringen att fullständigt samarbeta med rapportören och att utfästa sig till att genomföra reformer som borde ha gjorts för länge sedan för att skydda de mänskliga rättigheterna, bland annat genom att genomföra rekommendationerna från den särskilde rapportören och från andra mekanismer för mänskliga rättigheter.

Burundi

41.  Europaparlamentet uttrycker sin djupaste oro över den allt sämre politiska och säkerhetsmässiga situationen i Burundi. Parlamentet fördömer det våld som förekommer i Burundi sedan 2015, och som har lett till dödsfall, tortyr och riktat våld mot kvinnor, inbegripet kollektiva våldtäkter och trakasserier. Parlamentet fördömer fängslandet av tusentals människor och tvångsförflyttningen av hundratusentals burundier, och kränkningar av press- och yttrandefriheten samt straffriheten för sådana handlingar. Parlamentet stöder Europeiska unionens råds beslut att, efter att diskussionerna i enlighet med artikel 96 i Cotonouavtalet bröt samman, avbryta det direkta ekonomiska stödet till den burundiska förvaltningen, inklusive budgetstödet, men att behålla allt ekonomiskt stöd till befolkningen och det humanitära biståndet genom direkta kanaler. Parlamentet stöder helhjärtat inrättandet av en undersökningskommission om Burundi för att identifiera misstänkta förövare av människorättskränkningar och människorättsbrott i landet i syfte att säkerställa fullständig ansvarsskyldighet. Parlamentet uppmanar EU och dess medlemsstater att stödja ett gemensamt uttalande om Burundi som ifrågasätter dess medlemskap i människorättsrådet, såvida landet inte fullt ut börjar samarbeta med undersökningskommissionen och med människorättsrådet och dess mekanismer samt samarbetar konstruktivt med undersökningskommissionen och åtgärdar de allvarliga människorättsproblemen.

Demokratiska folkrepubliken Korea (Nordkorea)

42.  Europaparlamentet är djupt oroat över den ihållande försämringen av människorättssituationen i Nordkorea. Parlamentet uppmanar Nordkoreas regering att fullgöra sina skyldigheter enligt de människorättsinstrument som den anslutit sig till och att se till att humanitära organisationer, oberoende människorättsinspektörer och FN:s särskilda rapportör om situationen för de mänskliga rättigheterna i Nordkorea ges tillträde till landet och garanteras nödvändigt samarbete. Parlamentet uppmanar Nordkorea att tillåta yttrandefrihet och pressfrihet för både nationella och internationella medier och låta alla invånare få tillgång till internet utan censur. Parlamentet fördömer kraftigt den systematiska användningen av dödsstraff i Nordkorea i stor skala, och uppmanar den nordkoreanska regeringen att utlysa ett moratorium för alla avrättningar för att i en nära framtid avskaffa dödsstraffet. Parlamentet kräver att de huvudansvariga för de brott mot mänskligheten som begåtts i Nordkorea hålls ansvariga, ställs till svars inför ICC och blir föremål för riktade påföljder. Parlamentet fördömer kraftfullt kärnvapenproven som en onödig och farlig provokation, en kränkning av FN:s säkerhetsråds resolutioner samt ett allvarligt hot mot freden och stabiliteten på Koreahalvön och i Nordostasien. Parlamentet begär att mandatet för den särskilda rapportören ska förnyas och att expertgruppens rapport ska läggas fram för generalförsamlingen och säkerhetsrådet. Parlamentet rekommenderar att man i resolutionen införlivar nyckelrekommendationerna om ansvarsskyldighet från expertgruppens rapport, inbegripet förstärkningen av Seoulkontorets kapacitet med utrednings- och lagföringsexpertis och utnämningen av en straffrättsexpert för att göra framsteg med ansvarsutkrävandet.

Demokratiska republiken Kongo

43.  Europaparlamentet är extremt oroat över de allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna som begås med fullständig straffrihet av säkerhetsstyrkorna och begär att de ansvariga ska ställas till svars. Parlamentet uppmanar rådet att överväga att förlänga de gällande restriktiva åtgärderna, såsom EU:s riktade sanktioner, inklusive reseförbud och frysning av tillgångarna för dem som bär ansvaret för de våldsamma tillslagen och undergrävandet av den demokratiska processen i Demokratiska republiken Kongo, i händelse av fortsatt våld, så som fastställs i Cotonouavtalet. Parlamentet uppmanar med kraft landets myndigheter att verkställa den överenskommelse som nåddes i december 2016 och att anordna val senast i december 2010, med stöd av internationella aktörer. Parlamentet påminner att stabiliteten i området kring de stora sjöarna, särskilt situationen för de mänskliga rättigheterna i östra Demokratiska republiken Kongo, inklusive sexuellt våld, är ytterst oroande. Parlamentet uppmanar människorättsrådet att fortsätta granskningen av Demokratiska republiken Kongo fram till dess att val och demokratisk övergång sker, och uppmuntrar OHCHR att informera rådet om situationen i Demokratiska republiken Kongo när detta är lämpligt, och att vidta kraftfullare åtgärder om så behövs.

Iran

43.  Europaparlamentet uppmanar Iran att samarbeta fullt ut med alla FN-mekanismer på människorättsområdet och att arbeta för att tillämpa de rekommendationer som har utfärdats i detta sammanhang, däribland den allmänna återkommande utvärderingen, genom att göra det möjligt för internationella människorättsorganisationer att genomföra sina uppdrag. Parlamentet uppmanar Irans regering att bemöta de konkreta farhågor som lyfts fram i rapporterna från FN:s särskilda rapportör och FN:s generalsekreterare när det gäller situationen för de mänskliga rättigheterna i Iran, liksom de specifika kraven på åtgärder i resolutionerna från FN:s generalförsamling. Parlamentet konstaterar med oro att Iran har det högsta antalet avrättningar per capita i världen. Parlamentet uppmanar Iran att införa ett moratorium för dödsstraffet och kräver att alla politiska fångar ska friges.

Myanmar/Burma

44.  Europaparlamentet är extremt oroat över rapporterna om våldsamma sammandrabbningar i norra delen av delstaten Rakhine och beklagar djupt förlusten av människoliv, försörjningsmöjligheter och bostäder samt rapporterna om den oproportionerliga användningen av våld från Myanmars/Burmas väpnade styrkors sida. Parlamentet uppmanar kraftfullt militären och säkerhetsstyrkorna att omedelbart upphöra med dödandet, trakasserierna och våldtäkterna mot rohingyafolket och att sluta bränna ner deras hem. Parlamentet kräver att regeringen och de civila myndigheterna i Myanmar/Burma omedelbart upphör med diskrimineringen mot och segregeringen av rohingyaminoriteten. Parlamentet begär att rohingyafolkets rättigheter ska värnas och att säkerhet, trygghet och jämlikhet ska garanteras för Myanmars/Burmas alla medborgare. Parlamentet välkomnar regeringens beslut att göra fred och nationell försoning till en huvudprioritering. Parlamentet välkomnar tillkännagivandet från regeringen i Myanmar/Burma om inrättandet av en undersökningskommission som ska utreda de senaste våldsamheterna i delstaten Rakhine. Parlamentet understryker att de ansvariga måste åtalas på lämpligt sätt och offer för kränkningar få fullgod ersättning. Parlamentet uppmanar regeringen i Myanmar/Burma att fortsätta demokratiseringsprocessen och att respektera rättsstaten, yttrandefriheten och de grundläggande mänskliga rättigheterna. Parlamentet uppmanar EU och dess medlemsstater att stödja ett förnyat mandat för den särskilda rapportören för Myanmar/Burma.

Saudiarabien

45.  Europaparlamentet påminner om sin oro över de systematiska kränkningarna av de mänskliga rättigheterna i landet, inbegripet repressalier mot människorättsförsvarare, kränkningar av religions- och trosfriheten och kvinnors rättigheter. Parlamentet fördömer det alarmerande antalet dödsdomar som avkunnas i Saudiarabien, inbegripet massavrättningarna, och uppmanar Saudiarabien att införa ett moratorium för dödsstraffet. De saudiska myndigheterna uppmanas eftertryckligen att frige alla samvetsfångar, däribland 2015 års Sacharovpristagare, Raif Badawi. Parlamentet uppmanar EU att noga följa detta särskilda fall.

Sydsudan

46.  Europaparlamentet uppmanar samtliga parter att avhålla sig från brott mot de mänskliga rättigheterna och mot internationell humanitär rätt, inbegripet internationella brott såsom utomrättsliga avrättningar, etniskt motiverat våld, konfliktrelaterat sexuellt våld, däribland våldtäkt, liksom könsrelaterat våld, rekrytering och utnyttjande av barn, påtvingade försvinnanden och godtyckliga gripanden och frihetsberövanden. Parlamentet konstaterar att Sudans regering undertecknade överenskommelsen om en färdplan den 16 mars 2016 och att den därefter har klargjort sina åtaganden om att inbegripa andra relevanta parter i den nationella dialogen och om att fortsatt stå fast vid alla beslut som nås mellan oppositionssignatärerna och 7+7-mekanismen, den nationella dialogens styrkommitté. Parlamentet insisterar på att alla parter måste respektera sitt åtagande, och efterlyser en fortsatt dialog i riktning mot en definitiv vapenvila. Parlamentet uppmanar EU och dess medlemsstater att fortsätta sitt åtagande att stödja Afrikanska unionens ansträngningar att bringa fred till Sudan och det sudanesiska folket i dess övergång till en internt reformerad demokrati. Parlamentet uppmanar EU och dess medlemsstater att förnya mandatet för kommissionen för de mänskliga rättigheterna i Sydsudan, stärka dess roll att utreda brott mot de mänskliga rättigheterna och göra en kartläggning av sexuellt våld. Parlamentet stöder en sammanställning av dess rekommendationer i en rapport som ska översändas till generalförsamlingen och säkerhetsrådet.

Syrien

47.  Europaparlamentet fördömer på det skarpaste de grymheter och de utbredda kränkningar av mänskliga rättigheter och internationell humanitär rätt som begås i Syrien, samt de brott mot mänskliga rättigheter och mot internationell humanitär rätt som begås av icke-statliga väpnade terroristgrupper, i synnerhet Daish, som begår brott som kan betecknas som folkmord, samt Jabhat Fateh al-Sham/Al-Nusra-fronten och andra jihadistgrupper. Parlamentet insisterar på att utredningen om alla parters användning och förstörelse av kemiska vapen i Syrien måste fortsätta. Parlamentet upprepar sitt krav på ett fullständigt, obehindrat humanitärt tillträde och på konsekvenser för och ansvarsutkrävande av dem som gjort sig skyldiga till krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten.

Västsahara

48.  Europaparlamentet kräver att de grundläggande rättigheterna för Västsaharas befolkning respekteras, däribland föreningsfriheten, yttrandefriheten och mötesfriheten. Parlamentet kräver att alla västsahariska politiska fångar friges, och att FN-företrädare, parlamentsledamöter, oberoende observatörer, icke-statliga organisationer och pressen ges tillträde till det västsahariska territoriet. Parlamentet uppmanar med kraft FN att ge Minurso ett uppdrag på de mänskliga rättigheternas område, såsom fallet är med FN:s alla andra fredsbevarande uppdrag runt om i världen. Parlamentet stöder en rättvis och varaktig lösning av konflikten i Västsahara utgående från det västsahariska folkets rätt till självbestämmande och i enlighet med de tillämpliga FN-resolutionerna. Parlamentet uppmanar EU och dess medlemsstater att föra situationen i Västsahara på tal vid nästa möte om den allmänna återkommande utvärderingen med avseende på Marocko.

Jemen

49.  Europaparlamentet är mycket oroat över den katastrofala humanitära situationen i Jemen. Parlamentet fördömer att civila utgör måltavla och fångas i en ohållbar situation mellan krigförande parter som ger dem motstridiga instruktioner, i strid med internationell humanitär rätt och internationell människorättslagstiftning. Parlamentet betonar att rekrytering och användning av barn i väpnade konflikter är strängt förbjudet enligt internationell människorättslagstiftning och internationell humanitär rätt, och när det gäller fall av rekrytering av barn under femton kan det utgöra en krigsförbrytelse. Parlamentet uppmanar samtliga parter att omedelbart frisläppa sådana barn. Parlamentet uppmanar med kraft samtliga parter att tillgängliggöra vattenlednings- och avloppssystemen, bland annat genom att snabbt leverera olja som bränsle till pumpar för uttag av vatten från marken, eftersom den humanitära krisen kommer att förvärras om det inte finns vatten att tillgå. Parlamentet uppmanar med kraft samtliga parter att ägna särskild uppmärksamhet åt att hälsosituationen i Aden blir allt värre, eftersom staten inte fungerar och det saknas rent vatten. Parlamentet uppmanar Gulfstaternas samarbetsråd och Jemens regering att se till att de förvaltningsansvariga upplåter Adens hamn och flygplats för trafik på rättvisa villkor och att humanitära förnödenheter som fraktas via hamnen skickas vidare så att de hinner fram till sina avsedda mottagare när de behövs. Parlamentet uppmanar med kraft alla parter att minska spänningarna och införa en omedelbar och stabil vapenvila som kommer att leda till en politisk och inkluderande förhandlingslösning på konflikten. Parlamentet stöder i detta avseende fullt ut de insatser som FN:s särskilda sändebud för Jemen, Ismaïl Ould Cheikh Ahmed, gjort liksom genomförandet av människorättsrådets resolution 33/16 från oktober 2016 som uppmanar FN att samarbeta med den nationella oberoende undersökningskommissionen och stöder alla ansträngningar för en oberoende internationell utredning för att bryta det klimat av straffrihet som råder i Jemen. Parlamentet uppmanar EU:s medlemsstater att stödja det gemensamma uttalande som Nederländerna har tagit initiativ till, där man uttrycker sin oro över kränkningar och övergrepp i Jemen och kräver att dessa grundligt och opartiskt ska utredas. Parlamentet uppmuntrar högkommissarien att anordna informationstillfällen mellan människorättsrådets möten, i syfte att informera människorättsrådet regelbundet om resultatet av sina undersökningar.

o

o  o

50.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, EU:s särskilda representant för mänskliga rättigheter, medlemsstaternas regeringar och parlament, FN:s säkerhetsråd, FN:s generalsekreterare, ordföranden för FN:s 71:a generalförsamling, ordföranden för FN:s råd för mänskliga rättigheter, FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter samt generalsekreteraren för Europarådets parlamentariska församling.

(1)

Antagna texter, P8_TA(2016)0317.

(2)

Antagna texter, P8_TA(2016)0502.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy