Предложение за резолюция - B8-0186/2017Предложение за резолюция
B8-0186/2017

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно приоритетите на ЕС с оглед на сесиите на Съвета на ООН по правата на човека през 2017 г.

13.3.2017 - (2017/2598(RSP))

за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността

Петрас Аущревичюс, Беатрис Бесера Бастеречеа, Мариел дьо Сарнез, Жерар Дьопре, Мария Тереса Хименес Барбат, Мариан Харкин, Иван Яковчич, Петър Йежек, Луи Мишел, Хавиер Нарт, Урмас Пает, Майте Пагасауртундуа Руис, Каролина Пунсет, Йозо  Радош, Фредерик Рийс, Марите Схаке, Хану Такула, Павел Теличка, Хилде Вотманс, Паво Вяйрюнен от името на групата ALDE

Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-0183/2017

Процедура : 2017/2598(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B8-0186/2017
Внесени текстове :
B8-0186/2017
Разисквания :
Приети текстове :

B8-0186/2017

Резолюция на Европейския парламент относно приоритетите на ЕС с оглед на сесиите на Съвета на ООН по правата на човека през 2017 г.

(2017/2598(RSP))

Европейският парламент,

–  като взе предвид Устава на Организацията на обединените нации,

–  като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека и конвенциите на ООН за правата на човека и факултативните протоколи към тях,

–  като взе предвид Резолюция 60/251 на Общото събрание на ООН за създаване на Съвет по правата на човека,

–  като взе предвид Европейската конвенция за правата на човека, Европейската социална харта и Хартата на основните права на ЕС,

–  като взе предвид своите предишни резолюции относно сесиите на Съвета на ООН по правата на човека,

–  като взе предвид своята препоръка от 7 юли 2016 г. относно Седемдесет и първата сесия на Общото събрание на ООН[1],

–  като взе предвид своите предишни резолюции относно нарушаването на правата на човека, включително своите извънредни резолюции от 2016 г. относно Етиопия, Северна Корея, Индия, Крим, Хонконг, Казахстан, Египет, Демократична република Конго, Пакистан, Хондурас, Нигерия, Гамбия, Джибути, Камбоджа, Таджикистан, Виетнам, Малави, Бахрейн, Мианмар/Бирма, Филипините, Сомалия, Зимбабве, Руанда, Судан, Тайланд, Китай, Бразилия, Русия, Тибет, Ирак, Индонезия, Централноафриканската република, Бурунди, Никарагуа, Кувейт и Гватемала,

–  като взе предвид своята резолюция от 14 декември 2016 г. относно Годишния доклад относно правата на човека и демокрацията по света и политиката на Европейския съюз в тази област (2015 г.)[2],

–  като взе предвид член 2, член 3, параграф 5 и членове 18, 21, 27 и 47 от Договора за Европейския съюз,

–  като взе предвид годишния доклад за 2015 г. на Съвета на ООН по правата на човека до Общото събрание на ООН,

–  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

A.  като има предвид, че насърчаването и защитата на всеобщия характер на правата на човека са част от достиженията на правото и етиката на Европейския съюз и представляват крайъгълен камък на европейското единство и цялост; като има предвид, че зачитането на правата на човека следва да бъде интегрирано във всички области на политиките на ЕС;

Б.  като има предвид, че ЕС е силен поддръжник на многостранното сътрудничество и на органите на ООН по отношение на насърчаването и защитата на правата на човека;

В.  като има предвид, че редовните сесии на Съвета на ООН по правата на човека, назначаването на специални докладчици, механизмът за универсален периодичен преглед и специалните процедури, насочени към положението в дадена държава или към тематични въпроси, в своята цялост допринасят за насърчаването и зачитането на правата на човека, демокрацията и принципите на правовата държава;

Съвет на ООН по правата на човека

1.  приветства работата, извършена от върховния комисар на ООН по правата на човека Зеид Раад Ал Хюсеин и неговата служба (СВКПЧ); припомня ангажимента на ЕС да продължи да подкрепя и защитава интегритета, независимостта и функционирането ѝ; приветства ролята на СВКПЧ за развиването на сътрудничество между международните и регионалните механизми за правата на човека и за определянето на начини за увеличаване на ролята на „регионалните договорености“ във връзка с универсалните стандарти в областта на правата на човека;

2.  счита, че надеждността и ефективността на Съвета на ООН по правата на човека зависят от действителната ангажираност на неговите членове със защитата на всички хора във всички страни от всякакви нарушения на правата на човека, в съответствие с международните конвенции за правата на човека, насърчаващи всеобщото приемане, безпристрастността, обективността, липсата на селективност, конструктивния диалог и сътрудничеството; настоятелно подчертава необходимостта да се избягва поляризирането на разискванията в Съвета на ООН по правата на човека и насърчава конструктивния диалог;

3.  призовава държавите да предоставят достъп на независимите експерти на Съвета на ООН по правата на човека, на специалните докладчици и на експертите на СВКПЧ, за да разследват твърденията за нарушения на правата на човека и да се ангажират по конструктивен начин с оглед подобряване на положението, изпълняване на поетите от тях ангажименти в съответствие с конвенциите в областта на правата на човека и за осигуряване на пълно сътрудничество в рамките на специалните процедури на Съвета на ООН по правата на човека; насърчава всички държави да предприемат конкретни стъпки към действия по препоръките от универсалния периодичен преглед и за отстраняване на пропуските чрез създаването на механизъм за изпълнение и механизъм за последващи действия, включително създаването на национални планове за действие и национални механизми за координация;

4.  припомня задължението на Общото събрание при избора на членовете на Съвета на ООН по правата на човека да взема предвид зачитането от страна на кандидатите на насърчаването и защитата на правата на човека, принципите на правовата държава и демокрацията; приветства решението на Съвета на ООН по правата на човека да поиска от Консултативния комитет на Съвета по правата на човека да подготви доклад за оценка на постигнатия напредък в създаването на регионални и подрегионални споразумения за насърчаване и защита на правата на човека; призовава ЕС и неговите държави членки да отразяват равностойното значение на правата в схемите им на гласуване и да подобрят координацията на позициите на ЕС в това отношение; настойчиво призовава ЕС да се изразява с един глас и да постига обща позиция при гласуването в Съвета на ООН по правата на човека;

5.  отново подчертава необходимостта да се осигури активното и последователно участие на ЕС в механизмите на ООН за правата на човека, по-специално в Третия комитет, Общото събрание и Съвета на ООН по правата на човека, за да се подобри доверието в него; подкрепя усилията, полагани от Европейската служба за външна дейност (ЕСВД), делегациите на ЕС в Ню Йорк и в Женева и от държавите членки за допълнително повишаване на съгласуваността на действията на ЕС в областта на правата на човека на равнището на ООН;

Тематични приоритети

6.  подчертава значението на ролята на защитниците на правата на човека и неправителствените организации (НПО), действащи в тази област, за насърчаването и защитата на правата на човека; подчертава, че правата на човека и основните свободи трябва да бъдат защитавани във всяко измерение на тяхното изразяване, включително в контекста на новите технологии; споделя загрижеността на Съвета на ООН по правата на човека във връзка със съобщенията за заплахи и репресии срещу членове на организации на гражданското общество и НПО, които са сътрудничили в процеса на всеобщия периодичен преглед на Съвета на ООН по правата на човека;

7.  изразява сериозна загриженост относно многобройните и непрекъснато нарастващи на брой опити за стесняване на пространството на гражданското общество и защитниците на правата на човека, включително чрез въвеждането на закони за борба срещу тероризма; осъжда всички актове на насилие, тормоз, сплашване или преследване срещу защитници на правата на човека, лица, подаващи сигнали за нарушения, журналисти или блогъри, независимо дали онлайн или офлайн; призовава всички държави да насърчават и осигуряват безопасна и благоприятна среда, в която НПО, гражданското общество, журналистите, защитниците на правата на човека, и особено жените и децата, както и уязвимите групи, като ЛГБТИ лицата, да могат да действат самостоятелно и без да им се влияе; подновява призива си към държавите, които са приели законодателство, въвеждащо ограничения за независими организации за правата на човека, да го отменят;

8.  счита, че свободните, независими, безпристрастни медии са една от съществените основи на демократичното общество, където откритите дебати изпълняват решаваща роля; подкрепя призива за назначаване на специален представител на генералния секретар на ООН за безопасността на журналистите; призовава въпросите за свободата на изразяване онлайн, цифровите свободи и значението на свободен и отворен интернет да бъдат поставяни в рамките на всички международни форуми; призовава за намаляване на цифровото разделение и за предоставяне на неограничен достъп до информация и комуникация, както и за нецензуриран достъп до интернет;

9.  припомня, че правото на свобода на събранията и сдруженията продължава да бъде основно предизвикателство; горещо приветства работата на специалния докладчик на ООН за правото на свободни мирни събрания и сдружения Маина Киаи; призовава всички държави да вземат надлежно под внимание докладите;

10.  настоятелно призовава всички държави бързо да ратифицират незадължителните протоколи към Международния пакт за граждански и политически права (МПГПП) и Международния пакт за икономически, социални и културни права (МПИСКП), с който се въвеждат механизми за жалби и разследване;

11.  противопоставя се на всяка форма на дискриминация и преследване, на каквото и да е основание и статус, например раса, цвят на кожата, език, религия и убеждения, полова идентичност и сексуална ориентация, социален произход, кастова принадлежност, рождение, възраст или увреждане; подкрепя ангажимента на ЕС по отношение на съответните специални процедури, включително новия независим експерт по защитата от насилие и дискриминация въз основа на сексуалната ориентация и половата идентичност; призовава ЕС да продължи активно да насърчава равенството и недопускането на дискриминация и да се бори срещу насилието и дискриминацията спрямо всички лица;

12.  изразява своята загриженост, че много хора, самостоятелно или колективно, страдат от нарушения на правото им на свобода на религията или вярванията, извършени от държавни и недържавни субекти, което води до дискриминация, неравенство и стигматизация; припомня необходимостта от борба срещу нетърпимостта и дискриминацията въз основа на религията или убежденията с цел да се гарантира зачитането на други взаимосвързани права на човека като свободата на изразяване;

13.  призовава ЕС да работи за осигуряване на по-голяма защита на религиозните и етническите малцинства срещу преследване и насилие, и за отмяна на законите, които инкриминират богохулството или вероотстъпничеството и служат като претекст за преследване на религиозни малцинства и невярващи; призовава да бъде подкрепяна работата на специалния докладчик за свободата на религията и убежденията;

14.  категорично насърчава продължаващите усилия на ЕС за подход на нулева толерантност спрямо смъртното наказание и призовава Съюза да положи допълнителни усилия за засилване на междурегионалната подкрепа за следващата резолюция на Общото събрание на ООН относно мораториума върху смъртното наказание; приветства решението, взето през 2015 г. от Мадагаскар, Фиджи, Суринам и Република Конго за премахване на смъртното наказание за всички престъпления; изразява съжаление във връзка с възобновяването на екзекуциите в редица държави, включително Бахрейн, Кувейт, Беларус, Бангладеш, Индия, Оман, Южен Судан, Индонезия и Чад; изразява също така съжаление относно съобщенията за нарастване на броя на смъртните присъди, постановени по-специално в Китай, Египет, Иран, Нигерия, Пакистан и Саудитска Арабия; припомня на органите на тези държави, че са страна по Конвенцията относно правата на детето, в която изрично се забранява смъртното наказание за престъпления, извършени от лица на възраст под 18 години;

15.  призовава ЕС да говори открито и да подкрепи работата на ООН против изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко и унизително отношение или наказание, масовите екзекуции, екзекуциите вследствие на престъпления, включително нарушения, свързани с наркотици, и призовава ЕСВД да засили на всички равнища на диалог и в рамките на всички форуми, усилията на ЕС в борбата срещу екзекуции, постановени по реда на бързо производство, изтезания и други форми на малтретиране, в съответствие с насоките за политиката на ЕС към трети страни по отношение на изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание; призовава за всеобщо ратифициране и ефективно прилагане на Конвенцията на ООН против изтезанията и факултативния протокол към нея;

16.  изразява сериозната си загриженост във връзка с продължаващите тежки нарушения и злоупотреби с правата на човека по целия свят; непоколебимо подкрепя Международния наказателен съд (МНС) като ключова институция за подвеждане под отговорност на извършителите на престъпления и за подпомагане на жертвите при постигането на правосъдие, основано на принципа на допълняемостта между военни престъпления, престъпления срещу човечеството и геноцид; призовава всички страни да предоставят политическа, дипломатическа, финансова и логистична подкрепа за ежедневната работа на МНС;

17.  призовава държавите членки да продължават да укрепват работата на Международния наказателен съд (МНС); насърчава интензивен диалог и сътрудничество между Съда, ООН и нейните агенции, и Съвета за сигурност на ООН; изразява съжаление във връзка с решението на някои африкански държави да се оттеглят от Международния наказателен съд (МНС) и ги призовава да преразгледат това решение; призовава всички държави — членки на ООН, да се присъединят към Съда, като ратифицират Римския статут, и да насърчават ратифицирането на измененията от Кампала;

18.  осъжда незачитането на международното хуманитарно право и изразява своята дълбока загриженост относно нарастването на случаите на щети за гражданското население по време на въоръжените конфликти по целия свят, както и на броя на смъртоносните нападения срещу болници, училища, хуманитарни конвои и други граждански цели; настоява такива нарушения да бъдат надлежно взети предвид в специфичните действия на Съвета на ООН по правата на човека спрямо всяка страна и в съответните прегледи в рамките на механизма за универсален периодичен преглед;

19.  осъжда най-строго продължаващите сериозни нарушения на правата на човека, особено причинените от ИДИЛ/Даиш и нападенията на Боко Харам, насочени към деца, както и всички други нападения от терористични или паравоенни организации срещу цивилното население, по-специално жените и децата; осъжда честотата и мащаба на действията, свързани с унищожаване на културното наследство, и призовава за подкрепа на съответните усилия, които се полагат в рамките на различни форуми на ООН;

20.  призовава ЕС да работи активно за инициатива за признаването от страна на ООН на геноцида срещу етнически и религиозни малцинства, извършен от т.нар. „ИДИЛ/Даиш“, и за отнасянето до МНС на случаи на предполагаеми престъпления срещу човечеството, военни престъпления и геноцид; насърчава интензивен диалог и сътрудничество между Съда, ООН и нейните агенции, и Съвета за сигурност на ООН;

21.  призовава ЕС да насърчава всички държави да поставят правата на човека в центъра на съответните си политики за развитие и да приложат Декларацията на ООН от 1986 г. относно правото на развитие; приветства неотдавнашното назначаване от Съвета на ООН по правата на човека на специален докладчик за правото на развитие, чийто мандат включва допринасяне за утвърждаването, защитата и изпълнението на правото на развитие в контекста на Програмата до 2030 г. за устойчиво развитие и на другите международни споразумения за сътрудничество за развитие; изтъква, че правата на човека на всички хора трябва да бъдат общ елемент при постигането на всички цели и задачи на Програмата до 2030 г.;

22.  призовава ЕС да продължава да насърчава равенството между жените и мъжете и да подкрепя активно работата на Службата на ООН за равенство между половете и овластяване на жените, както и инициативите за интегриране на принципа за равенство между половете в своите дейности и програми; призовава за продължаване на подкрепата за укрепване на мерките за овластяване на жените и момичетата и премахване на всички форми на насилие и дискриминация срещу жени и момичета, включително и насилието, основано на пола; настоятелно призовава ЕС да популяризира междурегионални инициативи за насърчаване, защита и изпълнение на правата на жените и цялостното и ефективно изпълнение на Пекинската платформа за действие и Програмата за действие на МКНР, както и че поддържа ангажимента си по отношение на сексуалните и репродуктивните права в този контекст;

23.  припомня ангажимента на ЕС за интегриране на правата на човека и равенството между половете в съответствие с резолюциите от историческо значение на Съвета за сигурност на ООН, съответно Резолюция 1325 (2000 г.) и 1820 (2008 г.) относно жените, мира и сигурността; призовава ЕС да подкрепя на международно равнище признаването на добавената стойност от участието на жените в предотвратяването и уреждането на конфликти, мироопазващите операции, хуманитарната помощ, възстановяването след конфликти и трайното помирение;

24.  призовава ЕС да продължи да подкрепя правата на децата, по-специално като допринася за осигуряването на достъп на децата до вода, санитарно-хигиенни условия, здравеопазване и образование, включително в зоните на конфликт и в бежанските лагери, както и чрез премахване на детския труд, набиране на деца войници, лишаване от свобода, изтезания, трафик, ранни и принудителни бракове, сексуална експлоатация и вредни практики като гениталното осакатяване на жени; призовава към мерки за подкрепа и укрепване на международните усилия в рамките на ООН с оглед прекратяване на използването на деца във въоръжени конфликти, както и за по-ефективно преодоляване на въздействието на ситуации на конфликт и следконфликтни ситуации върху жените и момичетата; призовава всички държави, членуващи в ООН, да спазват договорните си задължения и ангажименти, произтичащи от Конвенцията за правата на детето, приета през 1989 г., за да защитават правата на всички деца под тяхна юрисдикция, независимо от техния правен статус и без каквато и да е дискриминация;

25.  призовава държавите да улесняват упражняването на правата на хората с увреждания, включително тяхното равнопоставено участие и социално приобщаване; призовава всички държави да ратифицират и прилагат Конвенцията на ООН за хората с увреждания;

26.  призовава ЕС да работи с партньори за прилагане на ръководните принципи на ООН относно стопанската дейност и правата на човека, включително за прилагането на мерки за насърчаване на повече държави да приемат национални планове за действие и да се ангажират в работните направления на работните групи на ООН и на СВКПЧ; подновява своя призив към всички държави, както и ЕС, да се ангажират активно и конструктивно в този процес с оглед създаване на правно обвързващ инструмент, така че да се предотвратяват и разследват нарушенията на правата на човека, и да се осигурява достъп до правна защита в такива случаи;

27.  приветства декларацията на ООН от Ню Йорк за бежанците и мигрантите, която засегна въпроса за масовото придвижване на бежанци и мигранти и доведе до приемането на световен пакт относно всеобхватна рамка за реакция спрямо бежанците (ВРР), както и ангажимента, приложим към мигрантите и бежанците и насочен към спасяване на човешки живот, посрещане на специфичните нужди, противодействие срещу расизма и ксенофобията, борбата срещу трафика на хора, осигуряване на равнопоставено признаване и закрила пред закона и гарантиране на включване в националните планове за развитие; призовава всички участващи страни да осигурят политически ангажимент, финансиране и конкретни прояви на солидарност в подкрепа на декларацията от Ню Йорк относно бежанците и мигрантите и припомня, че въпросът за миграцията следва да продължи да се разглежда в глобален мащаб, а не само на европейско равнище; призовава ЕС и неговите държави членки да поемат водещата роля в тези международни усилия и да спазват – в съответствие със задълженията си съгласно международното право – своите ангажименти за защита на човешките права на лицата, търсещи убежище, бежанците, мигрантите и всички разселени лица, особено жените, децата и уязвимите групи, включително хората с увреждания;

28.  припомня, че връщането на мигранти следва да се осъществява единствено при пълно зачитане на правата им и само когато защитата на техните права е гарантирана в съответните им страни; призовава правителствата да прекратят произволните арести и задържания на мигранти, включително ненавършили пълнолетие; призовава всички държави да предприемат конкретни мерки във висш интерес на децата бежанци и мигранти, въз основа на Конвенцията за правата на детето, и да въведат мерки за укрепване на системите за закрила на децата, включително обучение на социални работници и други професионални групи, както и координирани усилия съвместно с неправителствени организации; призовава всички държави да ратифицират и приложат Международната конвенция за защита на правата на всички работници мигранти и членовете на техните семейства;

29.  подчертава, че е важно да се насърчава универсалният характер и неделимостта на правата на човека, включително гражданските, политическите, икономическите, социалните и културните права, в съответствие с член 21 от Договора от Лисабон и Общите разпоредби относно външната дейност на Съюза;

30.  подчертава, че е необходимо да се приеме основан на правата подход и да се интегрира зачитането на правата на човека във всички политики на ЕС, включително тези в областта на търговията, инвестициите, обществените услуги, сътрудничеството за развитие и миграцията, както и в неговите общи политики за сигурност и отбрана;

31.  припомня, че вътрешната и външната последователност в областта на правата на човека е от съществено значение за доверието в политиката на ЕС в областта на правата на човека в отношенията му с трети държави, и призовава ЕС да изпълнява своите ангажименти в това отношение;

Приоритети по държави

Беларус

32.  изразява своята дълбока загриженост относно продължаващите ограничения върху свободата на изразяване на мнение и свободата на сдружаване и на мирни събрания; осъжда тормоза и задържането на независими и опозиционни журналисти и защитници на правата на човека, и осъжда продължаващото прилагане на смъртното наказание; призовава за подновяване на мандата на специалния докладчик на ООН за положението с правата на човека в Беларус в рамките на 35-ата сесия на Съвета, и призовава правителството да сътрудничи изцяло на специалния докладчик и да се ангажира с провеждането на наложителните от дълго време реформи за защита на правата на човека, включително чрез изпълнение на препоръките, направени от специалния докладчик, и други механизми за правата на човека;

Бурунди

33.  изразява дълбоката си загриженост във връзка с влошаването на политическата ситуация и на сигурността в Бурунди и нарастването на броя на хората, които бягат от страната; осъжда проявите на насилие в Бурунди от 2015 г., довели до смърт, изтезания и насилие, визиращо жени, включително колективни изнасилвания и тормоз; осъжда лишаването от свобода на хиляди хора и принудителното разселване от стотици хиляди жители на Бурунди и нарушенията на свободата на печата и свободата на изразяване, както и надделяващата безнаказаност на подобни деяния; призовава за задълбочено и независимо разследване на убийствата и злоупотребите и призовава извършителите на тези деяния да бъдат подведени под съдебна отговорност; във връзка с това подкрепя решението на Съвета на ЕС след провала на преговорите, започнати съгласно член 96 от Споразумението от Котону, да спре пряката финансова подкрепа за администрацията на Бурунди, включително бюджетната подкрепа, но да запази пълната финансова подкрепа за населението и предоставяната му чрез преки канали хуманитарна помощ; призовава ЕС и неговите държави членки да подкрепят съвместно изявление относно Бурунди, в което се поставя под въпрос членството на тази държава в Съвета на ООН по правата на човека, освен ако тя не започне да сътрудничи изцяло с анкетната комисия и със Съвета и неговите механизми, да взаимодейства конструктивно с анкетната комисия и да предприеме действия по сериозните проблеми в областта на правата на човека;

Демократична република Конго

34.  изразява крайна тревога относно сериозните нарушения на правата на човека, които се извършват при пълна безнаказаност от силите за сигурност и призовава отговорните лица да бъдат подведени под отговорност; призовава Съвета да разгледа възможността за разширяване на съществуващите ограничителни мерки, например за целенасочени санкции на ЕС, в това число забрани за пътуване и замразяване на активите на виновниците за насилствените репресии и за подкопаването на демократичния процес в ДРК, в случай на по-нататъшно насилие, както е предвидено в Споразумението от Котону; настоятелно призовава органите на ДРК да изпълнят споразумението, постигнато през декември 2016 г., и да проведат избори до декември 2017 г. с подкрепата на международни участници; призовава Съвета по правата на човека на ООН да запази своя контрол, докато бъдат проведени избори и се осъществи демократичен преход; припомня, че стабилността на региона на Големите африкански езера е въпрос, предизвикващ изключителна загриженост, по-специално по отношение на положението с правата на човека в източната част на ДРК, включително въпроса за извършваното сексуалното насилие;

Грузинските региони Абхазия и Цхинвали/Южна Осетия

35.  продължава да бъде загрижен за свободата на изразяване, свободата на медиите и липсата на достъп до грузинските региони Абхазия и Цхинвали/Южна Осетия, окупирани от Русия, в които нарушенията на правата на човека продължават да бъдат широко разпространени; настоятелно призовава за засилване на контактите между хората от контролираната от Тбилиси територия и от двата окупирани региона; призовава за пълно зачитане на суверенитета и териториалната цялост на Грузия, както и на неприкосновеността на международно признатите ѝ граници; подчертава необходимостта от безопасно и достойно завръщане на бежанците и на вътрешно разселените лица (ВРЛ) в мястото на постоянното им пребиваване; призовава грузинското правителство да вземе подходящите мерки с оглед на гарантирането на последващи действия във връзка с препоръките, отправени в процеса на УПП;

Иран

36.  призовава Иран да оказва пълно съдействие на всички механизми на ООН по правата на човека и да работи за прилагане на изложените в този контекст препоръки, включително в универсалния периодичен преглед, като даде възможност на международните организации за правата на човека на провеждат своите мисии; призовава правителството на Иран да предприеме действия по съществените безпокойства, изтъкнати в докладите на специалния докладчик на ООН и на генералния секретар на ООН за положението с правата на човека в страната, както и по конкретните призиви за действие от резолюциите на Общото събрание на ООН; отбелязва със загриженост, че Иран е държавата с най-много изпълнения на смъртни присъди на глава от населението в света; призовава Иран да обяви мораториум върху смъртното наказание; призовава за освобождаването на всички политически затворници;

Мианмар/Бирма

37.  изразява дълбока загриженост относно сведенията за ожесточени сблъсъци в северния щат Рахин, и изразява съжаление по повод загубата на човешки живот, поминък и жилища и относно съобщенията за несъразмерно използване на сила от въоръжените сили на Мианмар/Бирма; настоятелно призовава военните сили и силите за сигурност да прекратят незабавно убийствата, тормоза и изнасилванията, извършвани срещу хората от общността рохингия и изгарянето на домовете им; изисква правителството и гражданските органи на Мианмар/Бирма незабавно да прекратят дискриминацията и сегрегацията на малцинството рохингия; призовава да се гарантират защитата на правата на хората от общността рохингия и безопасността, сигурността и равенството на всички граждани на Мианмар/Бирма;

38.  приветства решението на правителството на Мианмар да превърне мира и националното помирение в ключов приоритет; приветства обявеното от правителството на Бирма създаване на анкетна комисия за разследване на неотдавнашните прояви на насилие в щата Рахин; подчертава необходимостта от подходящи действия за наказателно преследване на отговорните и от предоставяне на подходяща правна защита за жертвите на насилие; призовава правителството на Мианмар/Бирма да продължи процеса на демократизация и да зачита принципите на правовата държава, свободата на словото и основните права на човека; призовава ЕС и неговите държави членки да подкрепят подновяването на мандата на специалния докладчик за Мианмар/Бирма;

Саудитска Арабия

39.  припомня своята загриженост относно систематичните нарушения на правата на човека в страната; осъжда тревожните равнища на смъртни наказания в Саудитска Арабия, включително масови екзекуции, и призовава Саудитска Арабия да наложи мораториум върху смъртното наказание; настоятелно призовава саудитските органи да освободят всички лишени от свобода поради убежденията си, включително носителя на наградата „Сахаров“ за 2015 г. Раиф Бадауи; призовава ЕС да следи внимателно неговия конкретен случай; отново заявява, че членовете на Съвета на ООН по правата на човека следва да бъдат избирани измежду държавите, които подкрепят зачитането на правата на човека, принципите на правовата държава и демокрацията; призовава саудитските органи да сътрудничат изцяло на специалните процедури на Съвета на ООН по правата на човека и на Службата на върховния комисар за правата на човека;

Сирия

40.  осъжда най-категорично зверствата и повсеместните нарушения на правата на човека и на международното хуманитарно право, извършвани от силите на режима на Асад с подкрепата на Русия и Иран, както и нарушенията на правата на човека и нарушенията на международното хуманитарно право, извършвани от недържавни въоръжени терористични групировки, и по-специално ИДИЛ/Даиш, „Джабхат Фатах ал-Шам“/фронта Ал-Нусра и други джихадистки групировки; подчертава, че е необходимо да се продължи разследването на употребата и унищожаването на химическо оръжие от всички страни в Сирия, и изразява съжаление по повод на решението на Русия и Китай да блокират нова резолюция на Съвета за сигурност на ООН относно употребата на химическо оръжие; подновява призива си за осигуряване на пълен безпрепятствен достъп за хуманитарна помощ, както и за понасяне на последствията и търсене на отговорност от виновните за извършването на военни престъпления и престъпления срещу човечеството; подкрепя инициативата на ЕС за сезиране на МНС във връзка с положението в Сирия и призовава Съвета за сигурност на ООН да предприеме действия в тази насока;

41.  приветства създаването на група на високо равнище с резолюцията, приета на 33-тата сесия на Съвета по правата на човека, в консултация с независимата международна анкетна комисия, ще разследва насилствените изчезвания, произволните арести и необходимостта от отчетност за свързаните с тях нарушения, и ще включи свидетелските показания и сирийски гласове; подкрепя мандата на анкетната комисия за провеждане на специално разследване за Алепо, за което следва да се докладва не по-късно от 34-тата сесия на Съвета по правата на човека през март, и изисква докладът да бъде представен на Общото събрание и Съвета за сигурност; отправя искане да бъде подновен мандатът на анкетната комисия;

Южен Судан

42.  призовава всички страни да се въздържат от извършване на нарушения на правата на човека и на международното хуманитарно право, включително на такива, които се считат за международни престъпления, като извънсъдебни убийства, етнически насочено насилие, сексуално насилие във връзка с конфликти, включително изнасилвания, както и основано на пола насилие, вербуване и използване на деца, принудителни изчезвания и произволни арести и задържания; отбелязва, че правителството на Судан подписа на 16 март 2016 г. споразумение за пътна карта и впоследствие уточни своя ангажимент да включи и други участници в Националния диалог, както и да продължи да подкрепя всички решения, постигнати между поддръжниците на опозицията и Механизма 7+7, ръководния комитет на Националния диалог; подчертава необходимостта всички страни да спазват поетите от тях задължения и призовава за продължаване на диалога за постигането на окончателно прекратяване на огъня; призовава ЕС и неговите държави членки да продължат ангажимента си да подкрепят усилията на Африканския съюз за постигане на мир в Судан и суданския народ в прехода му към вътрешно реформирана демокрация;

43.  призовава ЕС и неговите държави членки да подновят мандата на Комисията по правата на човека в Южен Судан, да засилят нейната роля да провежда разследвания на нарушенията на правата на човека и да направи карта на сексуалното насилие; подкрепя включването на нейните препоръки в доклад, който трябва да бъде предаден на Общото събрание и Съвета за сигурност на ООН;

Украйна

44.  изразява съжаление относно факта, че продължаващата руска агресия доведе до бедствено хуманитарно положение в Донбас и че на украинските и международните хуманитарни организации се отказва достъп до окупираните региони; изразява дълбока загриженост във връзка с трудните хуманитарни условия, понасяни от над 1,5 милиона вътрешно разселени лица; изразява дълбока загриженост във връзка с нарушенията на правата на човека в окупирания от Русия Крим, особено във връзка с тежкото положение на кримските татари, и подчертава необходимостта от по-нататъшна финансова помощ от ЕС за Украйна; отново потвърждава своя категоричен ангажимент по отношение на суверенитета, политическата независимост, единството и териториалната цялост на Украйна в рамките на нейните международно признати граници и по отношение на нейния свободен и суверенен избор да следва европейски път; призовава всички страни да започнат незабавно да се стремят към мирно повторно интегриране на окупирания Кримски полуостров в украинския правен ред чрез политически диалог и при пълно спазване на международното право; призовава Европейската служба за външна дейност и Съвета да засилят натиска върху Руската федерация, така че тя да позволи на международните организации достъп до Крим с цел наблюдение на положението с правата на човека с оглед на продължаващите груби нарушения на основните свободи и правата на човека на полуострова и за установяване на непрестанен международен мониторинг и на механизми, основани на конвенциите;

Йемен

45.  изразява изключителна загриженост във връзка с бедственото хуманитарно положение в Йемен; осъжда факта, че цивилни лица биват превръщани в цели и попадат в нетърпимо положение между враждуващите страни, които им дават противоречащи нареждания, в нарушение на международното хуманитарно право и международното право за правата на човека; подчертава, че вербуването на деца и тяхното използване във въоръжени конфликти са строго забранени съгласно международното право в областта на правата на човека и международното хуманитарно право и могат да представляват военно престъпление в случаи на вербуване на деца под петнадесетгодишна възраст; призовава всички страни незабавно да освободят тези деца и да се въздържат от наемането им; настоятелно призовава всички страни да преодолеят напреженията и да установят незабавно и стабилно прекратяване на огъня, което ще доведе до политическо, приобщаващо и постигнато чрез преговори решение на конфликта; в тази връзка изразява пълната си подкрепа за усилията на специалния пратеник на ООН за Йемен, Исмаил Улд Шейх Ахмед, както и за изпълнението на Резолюция 33/16 на Съвета по правата на човека от октомври 2016 г., в която се отправя искане ООН да работи с националната независима анкетна комисия, и подкрепя всички усилия за провеждането на независимо международно разследване, за да се прекъсне климатът на безнаказаност в Йемен;

o

o  o

46.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на специалния представител на ЕС за правата на човека, на правителствата и парламентите на държавите членки, на Съвета за сигурност на ООН, на генералния секретар на ООН, на председателя на 71-то Общо събрание на ООН, на председателя на Съвета на ООН по правата на човека, на върховния комисар на ООН за правата на човека, както и на генералния секретар на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа.