Forslag til beslutning - B8-0186/2017Forslag til beslutning
B8-0186/2017

FORSLAG TIL BESLUTNING om EU's prioriteter for samlingerne i FN's Menneskerettighedsråd i 2017

13.3.2017 - (2017/2598(RSP))

på baggrund af redegørelse fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik
jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2

Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen for ALDE-Gruppen

Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-0183/2017

Procedure : 2017/2598(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B8-0186/2017
Indgivne tekster :
B8-0186/2017
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

B8-0186/2017

Europa-Parlamentets beslutning om EU's prioriteter for samlingerne i FN's Menneskerettighedsråd i 2017

(2017/2598(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til FN-pagten,

–  der henviser til verdenserklæringen om menneskerettighederne og til FN's konventioner om menneskerettighederne og de valgfrie protokoller hertil,

–  der henviser til FN's Generalforsamlings resolution 60/251 om oprettelse af Menneskerettighedsrådet (UNHRC),

–  der henviser til den europæiske menneskerettighedskonvention, den europæiske socialpagt og Den Europæisk Unions charter om grundlæggende rettigheder,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om samlingerne i FN's Menneskerettighedsråd,

–  der henviser til sin henstilling til Rådet af 7. juli 2016 om FN's Generalforsamlings 71. samling[1],

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om overtrædelser af menneskerettighederne, herunder sine uopsættelige beslutninger fra 2016 om Etiopien, Nordkorea, Indien, Krim, Hong Kong, Kasakhstan, Egypten, Den Demokratiske Republik Congo, Pakistan, Honduras, Nigeria, Gambia, Djibouti, Cambodja, Tadsjikistan, Vietnam, Malawi, Bahrain, Myanmar, Filippinerne, Somalia, Zimbabwe, Rwanda, Sudan, Thailand, Kina, Brasilien, Rusland, Tibet, Irak, Indonesien, Den Centralafrikanske Republik, Burundi, Nicaragua, Kuwait og Guatemala,

–  der henviser til sin beslutning af 14. december 2016 om årsberetningen om menneskerettigheder og demokrati i verden og EU's politik om menneskerettigheder og demokrati i 2015[2],

–  der henviser til EU-traktatens artikel 2, artikel 3, stk. 5, og artikel 18, 21, 27 og 47,

–  der henviser til UNHRC's årsberetning 2015 til FN's Generalforsamling,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at fremme og beskyttelse af menneskerettighedernes universalitet er en del af Den Europæiske Unions etiske og juridiske grundlag og en af hjørnestenene i den europæiske enhed og integritet; der henviser til, at respekt for menneskerettighederne bør integreres i alle EU's politikområder;

B.  der henviser til, at EU er stærkt engageret i multilateralisme og FN's organer med hensyn til fremme og beskyttelse af menneskerettighederne;

C.  der henviser til, at de ordinære samlinger i FN's Menneskerettighedsråd (UNHRC), udnævnelsen af særlige ordførere, mekanismen med den universelle regelmæssige gennemgang (UPR), og de særlige procedurer, som enten behandler situationen i bestemte lande eller bestemte temaemner, alle bidrager til fremme af og respekt for menneskerettigheder, demokrati og retsstatsprincippet;

FN's Menneskerettighedsråd

1.  glæder sig over det arbejde, der udføres af FN's højkommissær for menneskerettigheder, Zeid Ra'ad Al Hussein, og hans kontor (OHCHR); minder om EU's tilsagn om fortsat at støtte og forsvare dets integritet, uafhængighed og funktionsmåde; glæder sig over den rolle, som OHCHR spiller i fremme af samarbejde mellem internationale og regionale menneskerettighedsmekanismer samt i at finde måder til at øge den rolle, som "regionale ordninger" spiller i forhold til de universelle menneskerettighedsstandarder;

2.  er af den opfattelse, at UNHRC's effektivitet og troværdighed afhænger af medlemmernes reelle forpligtelse til at beskytte alle mennesker i alle lande fra alle krænkelser af menneskerettighederne i overensstemmelse med internationale menneskerettighedskonventioner om fremme af universalitet, upartiskhed, objektivitet, ikke-selektivitet, konstruktiv dialog og samarbejde; understreger behovet for at undgå polarisering af debatten i UNHRC og opfordrer til en konstruktiv dialog;

3.  opfordrer medlemsstaterne til at give UNHRC's uafhængige eksperter, særlige rapportører og OHCHR eksperter adgang til at undersøge påståede menneskerettighedskrænkelser og til at samarbejde på en konstruktiv måde med henblik på at rette op på situationen, til at leve op til deres forpligtelser i henhold til konventioner om menneskerettigheder og til at tilbyde deres fulde samarbejde med UNHCR's særlige procedurer (UPR); opfordrer alle stater til at træffe konkrete foranstaltninger til at efterkomme UPR-henstillingerne og afhjælpe manglerne ved at indføre en gennemførelses- og opfølgningsmekanisme, herunder etablering af nationale handlingsplaner og nationale koordineringsmekanismer;

4.  minder om, at generalforsamlingen ved valg af medlemmer af UNHRC er forpligtet til at tage hensyn til kandidaternes respekt for fremme og beskyttelse af menneskerettighederne, retsstaten og demokratiet; glæder sig over UNHRC's beslutning om at anmode om at UNHRC's rådgivende udvalg udarbejder en evalueringsrapport om de fremskridt, der er gjort med etableringen af regionale og subregionale ordninger for fremme og beskyttelse af menneskerettighederne; opfordrer EU og dets medlemsstater til at afspejle den lige store betydning af rettigheder og afstemningsmønstre og forbedre koordineringen af EU's holdninger i denne henseende; opfordrer kraftigt til, at EU taler med én stemme og når frem til en fælles holdning, når det drejer sig om at stemme i UNHRC;

5.  gentager, at det er vigtigt at sikre, at EU aktivt og vedholdende deltager i FN's menneskerettighedsmekanismer, navnlig i den 3. Komité, FN's Generalforsamling og Menneskerettighedsrådet, for at forbedre sin troværdighed; støtter bestræbelser, som Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (EU-Udenrigstjenesten), EU's delegationer i New York og Genève og EU's medlemsstater har gjort for at øge EU's kohærens vedrørende menneskerettighedsspørgsmål i FN;

Tematiske prioriteter

6.  understreger betydningen af den rolle, de ikke-statslige menneskerettighedsorganisationer og menneskerettighedsforkæmperne spiller for fremme og beskyttelse af menneskerettighederne; fremhæver, at menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder skal være beskyttet, uanset hvordan de kommer til udtryk, herunder i forbindelse med nye teknologier; tilslutter sig UNHRC's bekymring over rapporter om trusler og repressalier mod medlemmer af civilsamfundsorganisationer og ngo'er, der har samarbejdet med UNHRC i UPR-processen;

7.  udtrykker sin alvorlige bekymring over de talrige, stigende forsøg på at give mindre plads til civilsamfundet og menneskerettighedsforkæmpere, bl.a. gennem indførelsen af ​ ​ terrorbekæmpelseslovgivning; fordømmer enhver form for vold, chikane, intimidering og forfølgelse af menneskerettighedsforkæmpere, whistleblowere, journalister eller bloggere, uanset om det foregår online eller offline; opfordrer alle stater til at fremme og sikre et sikkert og gunstigt klima, hvori ngo'er, civilsamfundet, journalister, menneskerettighedsforkæmpere, kvinder og børn i særdeleshed, og sårbare grupper som LGBTI-personer kan arbejde uafhængigt og uden indblanding; gentager sin opfordring til de medlemsstater, som har vedtaget restriktiv lovgivning mod uafhængige menneskerettighedsorganisationer, til at ophæve dem;

8.  mener, at frie, uafhængige og upartiske medier udgør en af de vigtigste dele af grundlaget for et demokratisk samfund, hvor åbne debatter spiller en afgørende rolle; støtter opfordringen til udnævnelse af en særlig repræsentant for FN's generalsekretær for journalisters sikkerhed; opfordrer til, at spørgsmål om ytringsfrihed på internettet, de digitale frihedsrettigheder og betydningen af et frit og åbent internet tages op i alle internationale fora; opfordrer til, at den digitale kløft indsnævres, og til ubegrænset adgang til information og kommunikation samt ucensureret adgang til internettet;

9.  minder om, at retten til forsamlings- og foreningsfrihed fortsat er en stor udfordring; glæder sig inderligt over det arbejde, der udføres af FN's særlige rapportør om retten til frit at deltage i fredelige forsamlinger og til foreningsfrihed, Maina Kiai; opfordrer alle stater til at tage rapporterne i betragtning;

10.  opfordrer indtrængende alle stater til hurtigt at ratificere den valgfri protokol til den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder (ICCPR) og den internationale konvention om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder om klage og undersøgelsesmekanismer;

11.  modsætter sig enhver form for forskelsbehandling og forfølgelse uanset årsag såsom race, farve, sprog, religion og tro, kønsidentitet og seksuel orientering, social oprindelse, kaste, fødsel, handicap eller alder; støtter EU's engagement i forbindelse med de relevante særlige procedurer, herunder den nye uafhængige ekspert om beskyttelse mod vold og forskelsbehandling på grund af seksuel orientering og kønsidentitet; opfordrer EU til at fortsætte med aktivt at støtte lighed og ikke-forskelsbehandling og til at bekæmpe vold mod og forskelsbehandling af alle;

12.  giver udtryk for sin bekymring over, at mange mennesker individuelt eller kollektivt er ofre for krænkelser af retten til religions- eller trosfrihed, begået af statslige og ikke-statslige aktører, som fører til forskelsbehandling, uligheder og stigmatisering; minder om behovet for at bekæmpe intolerance og forskelsbehandling på grund af religion eller tro med henblik på at sikre respekt for andre indbyrdes forbundne menneskerettigheder såsom ytringsfrihed;

13.  opfordrer EU til at sikre en øget beskyttelse af religiøse og etniske mindretal, mod forfølgelse og vold og for ophævelse af love, der kriminaliserer blasfemi og apostasi og tjener som påskud for forfølgelse af religiøse og etniske mindretal og ikke-troende; opfordrer til, at det arbejde, der udføres af den særlige rapportør om religions- og trosfrihed, støttes;

14.  slår kraftigt til lyd for EU's fortsatte støtte til en nultolerancepolitik over for dødsstraf og opfordrer EU til at stadig at forsøge at styrke den tværregionale støtte til den kommende resolution fra FN's Generalforsamling om et moratorium for dødsstraf; glæder sig over den beslutning, der blev truffet i 2015 af Madagaskar, Fiji, Surinam og Congo om at afskaffe dødsstraffen for alle forbrydelser; beklager genoptagelsen af henrettelser i en række lande, herunder Kuwait, Bahrain, Hviderusland, Bangladesh, Indien, Oman, Sydsudan, Indonesien og Tchad; beklager endvidere den rapporterede stigning i antallet af dødsdomme, navnlig i Kina, Egypten, Iran, Nigeria, Pakistan og Saudi-Arabien; minder myndighederne i disse lande om, at de er kontraherende parter i konventionen om barnets rettigheder, der udtrykkeligt forbyder anvendelsen af dødsstraf for forbrydelser begået af personer under 18 år;

15.  opfordrer EU til at tilkendegive sin mening og støtte FN's arbejde med bekæmpelse af tortur og anden grusom, umenneskelig og nedværdigende behandling eller straf, massehenrettelser, og henrettelser for forbrydelser, herunder narkotikarelaterede lovovertrædelser, og anmoder EU-Udenrigstjenesten om at intensivere dialogen på alle niveauer og i alle fora, EU's indsats for bekæmpelsen af summariske henrettelser, tortur og anden mishandling i overensstemmelse med retningslinjerne for en EU-politik over for tredjelande om tortur og anden grusom, inhuman og nedværdigende behandling eller straf; opfordrer til universel ratifikation og effektiv gennemførelse af FN's konvention mod tortur og den valgfrie protokol hertil;

16.  ser med stor bekymring på de vedvarende alvorlige menneskerettighedskrænkelser og overgreb overalt i verden; støtter på det kraftigste Den Internationale Straffedomstol (ICC) som en central institution med hensyn til at stille gerningsmænd til ansvar og bistå ofre med at opnå retfærdighed på grundlag af komplementaritetsprincippet i forbindelse med krigsforbrydelser, forbrydelser mod menneskeheden og folkedrab; anmoder alle parter om at yde politisk, diplomatisk, finansiel og logistisk støtte til ICC's daglige virke;

17.  opfordrer EU til fortsat at styrke det arbejde, der udføres af ICC; opfordrer til tæt dialog og samarbejde mellem Revisionsretten, FN og dets agenturer samt FN's Sikkerhedsråd; beklager den beslutning, som visse afrikanske lande har truffet om at trække sig ud af ICC, og opfordrer dem til at tage den op til fornyet overvejelse; opfordrer alle FN's medlemsstater til at tiltræde domstolen ved at ratificere Romstatutten og til at tilskynde til ratificering af Kampalaændringerne;

18.  fordømmer manglen på respekt for den humanitære folkeret og udtrykker alvorlig bekymring over den alarmerende stigning i civile skader i væbnede konflikter rundt om i verden samt i dødbringende angreb på hospitaler, skoler, humanitære konvojer og andre civile mål; insisterer på, at der tages behørigt højde for sådanne overtrædelser i UNHRC's håndtering af landespecifikke forhold og relevante vurderinger i henhold til UPR-mekanismen;

19.  fordømmer på det kraftigste de vedvarende alvorlige menneskerettighedskrænkelser, navnlig dem, der skyldes ISIS/Da'esh og Boko Harams uhyrlige angreb mod børn samt alle andre angreb foretaget af terrorister eller paramilitære organisationer mod civile, navnlig kvinder og børn; fordømmer hyppigheden og omfanget af ødelæggelserne af kulturarven og opfordrer til at støtte de relevante bestræbelser i forskellige FN-fora;

20.  opfordrer EU til at arbejde aktivt for et initiativ om FN's anerkendelse af folkedrabet begået mod etniske og religiøse mindretal af det såkaldte ISIS/Da'esh og til at indbringe sager om formodede forbrydelser mod menneskeheden, krigsforbrydelser og folkedrab for Den Internationale Straffedomstol; opfordrer til tæt dialog og samarbejde mellem Revisionsretten, FN og dets agenturer samt FN's Sikkerhedsråd;

21.  opfordrer EU til at tilskynde alle lande til at sætte menneskerettighederne i centrum for deres respektive udviklingspolitikker og gennemføre FN's erklæring fra 1986 om retten til udvikling; glæder sig over, at FN's Menneskerettighedsråd for nyligt har udpeget en særlig rapportør om retten til udvikling, hvis mandat omfatter fremme, beskyttelse og gennemførelse af retten til udvikling i forbindelse med 2030-dagsordenen for bæredygtig udvikling og andre internationale aftaler om udviklingssamarbejde; fremhæver, at menneskerettigheder for alle skal være et tværgående element i opfyldelsen af alle 2030-dagsordenens mål og delmål;

22.  opfordrer EU til at fortsætte med at fremme ligestilling mellem kvinder og mænd og til aktivt at støtte UN Women's arbejde og initiativer til at integrere kønsaspektet i dets aktiviteter og programmer; opfordrer til fortsat støtte af foranstaltninger til styrkelse af kvinders og pigers indflydelse og status samt udryddelse af alle former for vold og diskrimination mod kvinder og piger, herunder kønsbaseret vold; opfordrer kraftigt EU til at fremme tværregionale initiativer til fremme, beskyttelse og gennemførelse af kvinders rettigheder, bidrage til at sikre fuld og effektiv gennemførelse af Beijinghandlingsprogrammet og handlingsprogrammet fra den internationale konference om befolkning og udvikling (ICPD) og fortsætte sit engagement i forhold til seksuelle og reproduktive rettigheder i denne forbindelse;

23.  minder om EU's forpligtelse til at integrere menneskerettigheds- og kønsaspekter i overensstemmelse med FN's Sikkerhedsråds skelsættende resolutioner 1325 (2000) og 1820 (2008) om kvinder, fred og sikkerhed; opfordrer EU til på internationalt plan at støtte anerkendelsen af merværdien af kvinders deltagelse i forebyggelse og løsning af konflikter, fredsbevarende operationer, humanitær bistand og genopbygning efter konflikter samt en bæredygtig forsoning;

24.  opfordrer EU til at fortsætte med at fremme børns rettigheder, navnlig ved at bidrage til at sikre børns adgang til vand, sanitet, sundhedspleje og uddannelse, herunder i konfliktområder og flygtningelejre, og ved at afskaffe børnearbejde, rekruttering af børnesoldater, frihedsberøvelse, tortur, menneskehandel, børneægteskaber, tidlige ægteskaber og tvangsægteskaber, seksuel udnyttelse og skadelig praksis såsom kønslemlæstelse af piger/kvinder; opfordrer til at støtte og styrke den internationale indsats gennem FN for at få standset brugen af børn i væbnede konflikter og mere effektivt at gøre noget ved konsekvenserne af konflikt- og postkonfliktsituationer for kvinder og piger; opfordrer alle EU-lande til at overholde deres traktatmæssige forpligtelser og forpligtelser i henhold til konventionen om barnets rettigheder, der blev vedtaget i 1989, med henblik på at sikre alle børns rettigheder inden for deres jurisdiktion, uanset deres juridiske status, og uden nogen form for diskrimination;

25.  opfordrer medlemsstaterne til at fremme handicappedes rettigheder, herunder deres lige deltagelse i samfundet og social inklusion; opfordrer alle stater til at ratificere og gennemføre FN's konvention om rettigheder for personer med handicap;

26.  opfordrer EU til at arbejde sammen med partnere om gennemførelse af FN's vejledende principper om erhvervslivet og menneskerettigheder, herunder skridt til at tilskynde flere lande til at vedtage nationale handlingsplaner og engagere sig i arbejdsområder i FN's arbejdsgrupper og OHCHR; gentager sin opfordring til alle stater og EU til at deltage aktivt og konstruktivt i denne proces med henblik på at nå frem til en retligt bindende instrument med henblik på forebyggelse, undersøgelse, klager og adgang til retsmidler i forbindelse med krænkelser af menneskerettighederne;

27.  glæder sig over FN's New York-erklæring for flygtninge og indvandrere, som omhandler spørgsmålet om store strømme af flygtninge og migranter og førte til vedtagelsen af en global aftale om en samlet flygtningeberedskabsramme og det engagement, som gør sig gældende for migranter og flygtninge, og som har til formål at redde liv, takle specifikke behov, bekæmpe racisme og fremmedhad, bekæmpe menneskehandel, sikre lige anerkendelse og beskyttelse og sikre inddragelse af dette aspekt i nationale udviklingsplaner; opfordrer alle de involverede parter til at sikre politisk engagement, finansiering og konkrete solidaritetshandlinger til støtte for New York-erklæringen for flygtninge og indvandrere og minder om, at spørgsmålet om migration fortsat skal behandles på globalt plan og ikke blot på europæisk niveau; opfordrer EU og medlemsstaterne til at gå forrest i disse internationale bestræbelser og, i overensstemmelse med deres forpligtelser i henhold til folkeretten, opretholde deres forpligtelser til at beskytte menneskerettighederne for asylansøgere, flygtninge, migranter og alle fordrevne personer, navnlig kvinder, børn og sårbare grupper, herunder personer med handicap;

28.  minder om, at tilbagesendelse af migranter kun bør gennemføres i fuld respekt for deres rettigheder, og kun når beskyttelsen af deres rettigheder er garanteret i deres respektive lande; opfordrer regeringerne til at sætte en stopper for vilkårlige anholdelser og tilbageholdelse af migranter, herunder mindreårige; opfordrer alle stater til at træffe konkrete foranstaltninger i barnets bedste interesse for flygtninge og migranter på grundlag af konventionen om barnets rettigheder og til at indføre foranstaltninger til at styrke systemer til beskyttelse af børn, herunder med uddannelse af socialarbejdere og andre erhvervsgrupper samt en koordineret indsats med ikke-statslige organisationer; opfordrer alle stater til at ratificere og implementere den internationale konvention om beskyttelse af vandrende arbejdstageres og deres familiemedlemmers rettigheder;

29.  understreger vigtigheden af at fremme menneskerettighedernes universalitet og udelelighed, herunder de borgerlige, politiske, økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder, i overensstemmelse med Lissabontraktatens artikel 21 og de almindelige bestemmelser om Unionens optræden udadtil;

30.  understreger nødvendigheden af at vedtage en rettighedsbaseret tilgang og integrere respekten for menneskerettigheder i alle EU-politikker, herunder politikkerne vedrørende handel, investeringer, offentlige tjenesteydelser, udviklingssamarbejde og migration samt i den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik;

31.  minder om, at intern og ekstern kohærens inden for menneskerettigheder er afgørende for troværdigheden af EU's menneskerettighedspolitik i dets eksterne forbindelser med tredjelande, og opfordrer EU til at opfylde sine forpligtelser i denne henseende;

Landeprioriteter

Hviderusland

32.  udtrykker dyb bekymring over de fortsatte begrænsninger af ytringsfriheden og forenings- og forsamlingsfriheden; fordømmer chikane af uafhængige journalister og oppositionsjournalister og chikane og tilbageholdelse af menneskerettighedsaktivister og fordømmer den fortsatte anvendelse af dødsstraf; opfordrer til en fornyelse af mandatet for FN’s særlige rapportør om menneskerettighedssituationen i Hviderusland på den 35. samling i Menneskerettighedsrådet og opfordrer regeringen til at samarbejde fuldt ud med den særlige rapportør og forpligte sig til at indlede de længe ventede reformer til beskyttelse af menneskerettighederne og bl.a. gennemføre henstillingerne fra den særlige rapportør og andre menneskerettighedsmekanismer;

Burundi

33.  udtrykker sin dybeste bekymring over den forværrede politiske og sikkerhedsmæssige situation i Burundi og det stigende antal mennesker, der flygter fra landet; fordømmer den vold, der har fundet sted i Burundi siden 2015 og har ført til drab på, tortur af og målrettet vold mod kvinder, herunder kollektiv voldtægt og chikane; fordømmer fængslingen af tusindvis af mennesker og den tvungne fordrivelse af hundredtusinder af burundiere og krænkelser af presse- og ytringsfriheden samt den udbredte straffrihed for sådanne handlinger; opfordrer til en grundig og uafhængig efterforskning af drabene og krænkelserne og til, at gerningsmændene til disse forbrydelser retsforfølges; støtter i denne forbindelse Rådets afgørelse, efter sammenbruddet i de drøftelser, der blev indledt i henhold til artikel 96 i Cotonouaftalen, om at indstille den direkte finansielle støtte til administrationen i Burundi, herunder budgetstøtte, men opretholde den fulde finansielle støtte til befolkningen og den humanitære bistand gennem direkte kanaler; opfordrer EU og dets medlemsstater til at støtte en fælles erklæring om Burundi, der sætter spørgsmålstegn ved landets medlemskab af UNHRC, medmindre det begynder at samarbejde fuldt ud med undersøgelseskommissionen og Rådet og dets mekanismer, engagerer sig konstruktivt med undersøgelseskommissionen og tager fat på de alvorlige menneskerettighedsproblemer;

Den Demokratiske Republik Congo

34.  er dybt bekymret over de alvorlige menneskerettighedskrænkelser, der begås af sikkerhedsstyrkerne med fuldstændig straffrihed, og opfordrer til, at de skyldige drages til ansvar; opfordrer Rådet til at overveje at udvide de eksisterende restriktive foranstaltninger såsom EU's målrettede sanktioner, herunder indrejseforbud og indefrysning af aktiver, mod de ansvarlige for de voldelige overgreb og for at undergrave den demokratiske proces i Den Demokratiske Republik Congo, i tilfælde af yderligere vold, som fastsat i Cotonouaftalen; opfordrer indtrængende Den Demokratiske Republik Congos myndigheder til at gennemføre den aftale, der blev indgået i december 2016, og afholdelsen af valg senest i december i år med støtte fra internationale aktører; opfordrer UNHRC til i denne forbindelse at opretholde sin kontrol indtil valget og overgangen til demokrati; minder om betydningen af stabilitet i De Store Søers område og navnlig af menneskerettighedssituationen i den østlige del af Den Demokratiske Republik Congo, der omfatter seksuelle overgreb og er yderst bekymrende;

De georgiske regioner Abkhasien og Tskhinvali-regionen/Sydossetien

35.  er fortsat bekymret med hensyn til ytringsfrihed og mediefrihed samt den manglende adgang til de georgiske regioner Abkhasien og Tskhinvali-regionen/Sydossetien, som er besat af Rusland, og hvor der fortsat sker udbredte krænkelser af menneskerettighederne; opfordrer indtrængende til at styrke de mellemfolkelige kontakter mellem de Tbilisi-kontrollerede områder og de to besatte områder; opfordrer til, at Georgiens suverænitet og territoriale integritet respekteres fuldt ud og at ukrænkeligheden af dets internationalt anerkendte grænser respekteres; understreger behovet for, at flygtninge og internt fordrevne personer (IDP) kan vende tilbage til deres faste opholdssted på en sikker og værdig måde; opfordrer den georgiske regering til at træffe passende foranstaltninger med henblik på at sikre en opfølgning af henstillingerne i UPR-processen;

Iran

36.  opfordrer Iran til at samarbejde fuldt ud med alle FN's menneskerettighedsmekanismer og arbejde hen imod gennemførelsen af de henstillinger, der er fremsat i denne sammenhæng, herunder den universelle regelmæssige gennemgang, ved at gøre det muligt for internationale menneskerettighedsorganisationer at udføre deres missioner; opfordrer Irans regering til at adressere de væsentlige bekymringer, der kommer til udtryk i rapporterne fra FN's særlige rapportør og FN's generalsekretær om menneskerettighedssituationen i Iran, og de konkrete opfordringer til handling, som findes i resolutionerne fra FN's Generalforsamling; bemærker med bekymring, at Iran har verdens højeste per capita-rate af eksekverede dødsdomme; opfordrer Iran til at udstede et moratorium for dødsstraf; kræver løsladelse af alle politiske fanger;

Myanmar/Burma

37.  er stærkt foruroliget over beretninger om voldsomme sammenstød i den nordlige del af Rakhine og beklager tabet af menneskeliv, levebrød og boliger og rapporterne om overdreven magtanvendelse fra de væbnede styrker i Myanmar; opfordrer indtrængende militæret og sikkerhedsstyrkerne til at sætte en øjeblikkelig stopper for drab, chikane og voldtægter begået over for Rohingyafolket samt afbrændingen af deres hjem; kræver, at regeringen og de civile myndigheder i Myanmar omgående bringer forskelsbehandling og segregering af Rohingyamindretallet til ophør; kræver, at rettighederne for Rohingyafolket sikres, og at sikkerhed og ligestilling sikres for alle borgere i Myanmar;

38.  glæder sig over, at Myanmars regering har besluttet at gøre fred og national forsoning til en central prioritet; påskønner meddelelsen fra regeringen i Myanmar om oprettelsen af en kommission, der skal undersøge de seneste voldshandlinger i delstaten Rakhine; understreger nødvendigheden af retsforfølgning af de ansvarlige og af retfærdighed for ofrene for krænkelser; opfordrer Myanmars regering til at fortsætte den proces, der skal føre til demokratisering og respekt for retsstatsprincippet, ytringsfrihed og grundlæggende menneskerettigheder; opfordrer EU og dets medlemsstater til at støtte et fornyet mandatet for den særlige rapportør for Myanmar;

Saudi-Arabien

39.  minder om sin bekymring over de systematiske krænkelser af menneskerettighederne i landet; fordømmer den foruroligende stigning i antallet af dødsstraffe i Saudi-Arabien, herunder massehenrettelser, og opfordrer Saudi-Arabien til at udstede et moratorium for dødsstraf; opfordrer de saudiarabiske myndigheder til at løslade alle samvittighedsfanger, herunder modtageren af Sakharovprisen i 2015, Raif Badawi; opfordrer EU til at følge hans særlige sag nøje; gentager, at Menneskerettighedsrådets medlemmer bør vælges blandt lande, der respekterer menneskerettighederne, retsstatsprincippet og demokratiet; opfordrer de saudiarabiske myndigheder til fuldt ud at samarbejde med Menneskerettighedsrådets særlige procedurer og FN's Menneskerettighedskontor;

Syrien

40.  fordømmer i de kraftigst mulige vendinger de grusomheder og udbredte krænkelser af menneskerettighederne og den humanitære folkeret, der begås af Assads styrker med støtte fra Rusland og Iran, samt menneskerettighedskrænkelser og krænkelser af den humanitære folkeret, der begås af ikke-statslige væbnede grupper, navnlig ISIS/Da'esh, Jabhat Fateh al-Sham/Al-Nusra-fronten og andre jihadistgrupper; understreger, at det er nødvendigt at fortsætte undersøgelsen af anvendelsen og destruktionen af kemiske våben af alle parter i Syrien, og beklager, at Rusland og Kina besluttede at blokere for en ny resolution fra FN's Sikkerhedsråd om brugen af kemiske våben; gentager sin opfordring til fuld, uhindret humanitær adgang og til, at de skyldige for krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden stilles til ansvar for deres handlinger, og at det får konsekvenser for dem; støtter EU's initiativ til at indbringe situationen i Syrien for Den Internationale Straffedomstol og opfordrer FN's Sikkerhedsråd til at skride til handling i denne henseende;

41.  glæder sig over højniveaupanelet, der er oprettet af den resolution, som blev vedtaget på UNHRC's 33. samling, der i samråd med den uafhængige internationale undersøgelseskommission vil undersøge tvangsforsvindinger, vilkårlig tilbageholdelse og nødvendigheden af ansvarliggørelse for forbundne krænkelser samt inddrage vidneforklaringer og syriske røster; støtter undersøgelseskommissionens mandat om at gennemføre en særlig undersøgelse af Aleppo, der bør være genstand for en tilbagerapportering senest på UNHRC's 34. samling i marts, og anmoder om, at rapporten forelægges for FN's Generalforsamling og Sikkerhedsråd; støtter fornyelsen af undersøgelseskommissionens mandat;

Sydsudan

42.  opfordrer alle parter til at afholde sig fra at begå menneskerettighedskrænkelser og krænkelser af den humanitære folkeret, herunder internationale forbrydelser såsom udenretslige drab, etnisk målrettet vold, konfliktrelateret seksuel vold, herunder voldtægt, samt kønsbaseret vold, rekruttering og brug af børn, tvungne forsvindinger og vilkårlige anholdelser og tilbageholdelser; bemærker, at Sudans regering undertegnede aftalen om køreplanen den 16. marts 2016 og senere har uddybet sit tilsagn om inddragelse af andre relevante interessenter i den nationale dialog og om fortsat at respektere eventuelle aftaler indgået mellem oppositionens medunderskrivere og 7+7-mekanismen, som er styringskomiteen for den nationale dialog; insisterer på behovet for, at alle parter overholder deres forpligtelser, og opfordrer til en fortsat dialog med sigte på etablering af en endelig våbenhvile; opfordrer EU og dets medlemsstater til at fortsætte deres engagement med hensyn til at støtte de bestræbelser, der udfoldes af Den Afrikanske Union for at bringe fred til Sudan og det sudanske folk på deres vej til et internt reformeret demokrati;

43.  opfordrer EU og dets medlemsstater til at forny mandatet for Menneskerettighedskommissionen i Sydsudan, styrke dens rolle med hensyn til at foretage undersøgelser af menneskerettighedskrænkelser, og foretage en kortlægning af seksuel vold; støtter integrationen af sine henstillinger i en rapport, der skal sendes til FN's Generalforsamling og Sikkerhedsrådet;

Ukraine

44.  beklager den omstændighed, at den igangværende russiske aggression har skabt en alvorlig humanitær situation i Donbas, og at ukrainske og internationale humanitære organisationer nægtes adgang til de besatte områder; udtrykker dyb bekymring over de vanskelige humanitære leveforhold for de mere end 1,5 millioner internt fordrevne; er alvorligt bekymret over krænkelserne af menneskerettighederne i det af Rusland besatte Krim, navnlig for så vidt angår krimtatarernes forfærdelige situation, og fremhæver behovet for at øge EU's økonomiske bistand til Ukraine; bekræfter sin stærke støtte til Ukraines suverænitet, politiske uafhængighed, samhørighed og territoriale integritet inden for dets internationalt anerkendte grænser og landets frie og suveræne beslutning om at forfølge en europæisk vej; opfordrer alle parter til omgående at bestræbe sig på at opnå en fredelig reintegration af den besatte Krimhalvø i det ukrainske retssystem gennem politisk dialog og i fuld overensstemmelse med folkeretten; opfordrer Tjenesten for EU's Optræden Udadtil og Rådet til at øge presset på Den Russiske Føderation til at give internationale organisationer adgang til Krim med henblik på at overvåge menneskerettighedssituationen i betragtning af de fortsatte alvorlige krænkelser af de grundlæggende frihedsrettigheder og menneskerettighederne, og med henblik på at etablere permanente internationale konventionsbaserede overvågningsmekanismer;

Yemen

45.  er dybt bekymret over den katastrofale humanitære situation i Yemen; fordømmer, at civile bruges som mål og er fanget i en uacceptabel situation mellem de krigsførende parter, hvor de gives modstridende instrukser i strid med den humanitære folkeret og international menneskerettighedslovgivning; understreger, at rekrutteringen og anvendelsen af børn i væbnede konflikter er strengt forbudt i henhold til den internationale menneskerettighedslovgivning og den humanitære folkeret, og i tilfælde af rekruttering af børn under femten kan udgøre en krigsforbrydelse; opfordrer alle parter til straks at frigive disse børn og til at afholde sig fra at rekruttere dem; opfordrer indtrængende alle parter til at mindske spændingerne og etablere en umiddelbar og stabil våbenhvile, der vil føre til en politisk, inklusiv og forhandlet løsning på konflikten; støtter i denne forbindelse fuldt ud den indsats, som FN's særlige udsending for Yemen, Ismaïl Ould Cheikh Ahmed, har gjort, samt gennemførelsen af Menneskerettighedsrådets resolution 33/16 inden oktober 2016, der anmoder FN om at samarbejde med den nationale uafhængige undersøgelseskommission, og støtter alle bestræbelser på en uafhængig international undersøgelse for at bryde med straffriheden i Yemen;

o

o  o

46.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, EU's særlige repræsentant for menneskerettigheder, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, FN's Sikkerhedsråd, FN's generalsekretær, formanden for FN's 69. Generalforsamling, formanden for FN's Menneskerettighedsråd, FN's højkommissær for menneskerettigheder og generalsekretæren for Europarådets Parlamentariske Forsamling.