Menettely : 2017/2598(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0186/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0186/2017

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 16/03/2017 - 6.4
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2017)0089

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 296kWORD 58k
Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0183/2017
13.3.2017
PE598.539v01-00
 
B8-0186/2017

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta

työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti


EU:n painopisteistä YK:n ihmisoikeusneuvoston istunnoissa vuonna 2017 (2017/2598(RSP))


Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen ALDE-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma EU:n painopisteistä YK:n ihmisoikeusneuvoston istunnoissa vuonna 2017 (2017/2598(RSP))  
B8-0186/2017

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Yhdistyneiden kansakuntien peruskirjan,

–  ottaa huomioon ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen ja YK:n ihmisoikeusyleissopimukset ja niihin liitetyt valinnaiset pöytäkirjat,

–  ottaa huomioon YK:n yleiskokouksen päätöslauselman 60/251 YK:n ihmisoikeusneuvoston perustamisesta,

–  ottaa huomioon Euroopan ihmisoikeussopimuksen, Euroopan sosiaalisen peruskirjan ja Euroopan unionin perusoikeuskirjan,

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa YK:n ihmisoikeusneuvoston istunnoista,

–  ottaa huomioon 7. heinäkuuta 2016 neuvostolle antamansa suosituksen Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksen 71. istunnosta(1),

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa ihmisoikeusloukkauksista, muun muassa vuonna 2016 antamansa kiireelliset päätöslauselmat Etiopiasta, Pohjois-Koreasta, Intiasta, Krimistä, Hongkongista, Kazakstanista, Egyptistä, Kongon demokraattisesta tasavallasta, Pakistanista, Hondurasista, Nigeriasta, Gambiasta, Djiboutista, Kambodžasta, Tadžikistanista, Vietnamista, Malawista, Bahrainista, Myanmarista, Filippiineistä, Somaliasta, Zimbabwesta, Ruandasta, Sudanista, Thaimaasta, Kiinasta, Brasiliasta, Venäjästä, Tiibetistä, Irakista, Indonesiasta, Keski-Afrikan tasavallasta, Burundista, Nicaraguasta, Kuwaitista ja Guatemalasta,

–  ottaa huomioon 14. joulukuuta 2016 antamansa päätöslauselman vuosikertomuksesta ihmisoikeuksista ja demokratiasta maailmassa 2015 ja Euroopan unionin toiminnasta tällä alalla(2),

–  ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 2 artiklan, 3 artiklan 5 kohdan sekä 18, 21, 27 ja 47 artiklan,

–  ottaa huomioon YK:n ihmisoikeusneuvoston YK:n yleiskokoukselle antaman vuosikertomuksen 2015,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.  katsoo, että ihmisoikeuksien yleismaailmallisuuden edistäminen ja turvaaminen ovat osa Euroopan unionin eettistä ja oikeudellista säännöstöä ja yksi Euroopan yhtenäisyyden ja eheyden kulmakivistä; katsoo, että ihmisoikeuksien kunnioittaminen olisi valtavirtaistettava EU:n kaikilla politiikanaloilla;

B.  toteaa, että EU on ihmisoikeuksien edistämisessä ja suojelussa vahvasti sitoutunut monenvälisyyteen sekä YK:n elimiin;

C.  toteaa, että YK:n ihmisoikeusneuvoston varsinaiset istunnot, erityisraportoijien nimittäminen, yleistä määräaikaisarviointia (UPR) koskeva mekanismi ja joko tietyn maan tilannetta tai aihekohtaisia kysymyksiä käsittelevät erityismenettelyt vaikuttavat kaikki osaltaan ihmisoikeuksien, demokratian ja oikeusvaltioperiaatteen edistämiseen ja kunnioittamiseen;

YK:n ihmisoikeusneuvosto

1.  pitää myönteisenä YK:n ihmisoikeusvaltuutetun Zeid Ra’ad Al Husseinin ja hänen toimistonsa tekemää työtä; muistuttaa, että EU on sitoutunut edelleen tukemaan ja puolustamaan ihmisoikeusvaltuutetun toimiston rehellisyyttä, riippumattomuutta ja toimintaa; pitää myönteisenä ihmisoikeusvaltuutetun toimiston roolia edistettäessä kansainvälisten ja alueellisten ihmisoikeusmekanismien välistä yhteistyötä ja selvitettäessä tapoja lisätä alueellisten järjestelyjen merkitystä suhteessa yleismaailmallisiin ihmisoikeusvaatimuksiin;

2.  katsoo, että ihmisoikeusneuvoston vaikuttavuus ja uskottavuus ovat riippuvaisia sen jäsenten aidosta sitoutumisesta kaikkien maiden kaikkien ihmisten suojeluun kaikilta ihmisoikeusloukkauksilta noudattaen kansainvälisiä ihmisoikeusyleissopimuksia, joilla edistetään yleismaailmallisuutta, puolueettomuutta, objektiivisuutta, valikoimattomuutta, rakentavaa vuoropuhelua ja yhteistyötä; kehottaa välttämään ihmisoikeusneuvostossa käytävän keskustelun polarisoitumista ja kannustaa rakentavaan vuoropuheluun;

3.  kehottaa valtioita antamaan ihmisoikeusneuvoston riippumattomille asiantuntijoille, erityisraportoijille ja ihmisoikeusvaltuutetun toimiston asiantuntijoille mahdollisuuden tutkia väitettyjä ihmisoikeusloukkauksia ja osallistua rakentavalla tavalla tilanteen ratkaisuun, noudattamaan sitoutumistaan ihmisoikeusyleissopimuksiin ja toimimaan täydessä yhteistyössä ihmisoikeusneuvoston erityismenettelyjen (UPR) kanssa; kehottaa kaikkia valtioita toteuttamana konkreettisia toimia UPR-suositusten noudattamiseksi ja puutteiden korjaamiseksi niin, että perustetaan täytäntöönpano- ja seurantamekanismi sekä kansallisia toimintasuunnitelmia ja koordinointimekanismeja;

4.  muistuttaa, että kun yleiskokous valitsee jäseniä ihmisoikeusneuvostoon, se on velvollinen ottamaan huomioon ehdokkaiden sitoutumisen ihmisoikeuksien, oikeusvaltioperiaatteen ja demokratian edistämiseen ja suojeluun; pitää myönteisenä ihmisoikeusneuvoston päätöstä, jossa pyydetään ihmisoikeusneuvoston neuvoa-antavaa komiteaa laatimaan arviointiraportti edistymisestä alueellisten ja osa-alueellisten järjestelyjen käyttöönotossa ihmisoikeuksien edistämistä ja suojelua varten; kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita ottamaan huomioon oikeuksien yhtäläisen merkityksen äänestyskäyttäytymisessään ja parantamaan EU:n kantojen yhteensovittamista tämän mukaisesti; kehottaa painokkaasti EU:ta puhumaan yhdellä äänellä ja saamaan aikaan EU:n yhteisen kannan YK:n ihmisoikeusneuvostossa suoritettavissa äänestyksissä;

5.  toteaa jälleen, että EU:n uskottavuuden parantamiseksi on tärkeää varmistaa sen aktiivinen ja johdonmukainen osallistuminen YK:n ihmisoikeusmekanismeihin ja erityisesti kolmannen komitean, yleiskokouksen ja ihmisoikeusneuvoston toimintaan; antaa tukensa Euroopan ulkosuhdehallinnon, New Yorkissa ja Genevessä sijaitsevien EU:n edustustojen ja jäsenvaltioiden toimille EU:n yhtenäisyyden lisäämiseksi ihmisoikeusasioissa YK:n tasolla;

Aihekohtaiset painopistealat

6.  korostaa valtiosta riippumattomien ihmisoikeusjärjestöjen ja ihmisoikeuksien puolustajien merkitystä ihmisoikeuksien edistämisessä ja suojelussa; painottaa, että ihmisoikeuksia ja perusvapauksia on suojeltava niiden kaikissa ilmentymismuodoissa, myös uusien teknologioiden yhteydessä; on ihmisoikeusneuvoston tavoin huolissaan tiedoista, joiden mukaan kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden ja kansalaisjärjestöjen jäseniin, jotka ovat tehneet ihmisoikeusneuvoston kanssa yhteistyötä UPR-prosessissa, on kohdistettu uhkauksia ja kostotoimia;

7.  on erittäin huolissaan lukuisista ja yhä lisääntyvistä yrityksistä rajoittaa kansalaisyhteiskunnan ja ihmisoikeuksien puolustajien liikkumatilaa esimerkiksi säätämällä uusia terrorisminvastaisia lakeja; tuomitsee kaikenlaisen ihmisoikeuksien puolustajiin, väärinkäytösten paljastajiin, toimittajiin ja bloggaajiin kohdistuvan väkivallan, ahdistelun, uhkailun ja vainon riippumatta siitä, toimivatko he verkossa vai muulla; kehottaa kaikkia valtioita luomaan ja takaamaan turvallisen ja mahdollistavan toimintaympäristön, jossa kansalaisjärjestöt, kansalaisyhteiskunta, toimittajat ja ihmisoikeuksien puolustajat ja erityisesti haavoittuvassa asemassa olevat ryhmät, kuten hlbti-ihmiset, voivat toimia riippumattomasti ja kenenkään häiritsemättä; kehottaa jälleen valtioita, jotka ovat ottaneet käyttöön riippumattomiin ihmisoikeusjärjestöihin kohdistuvaa rajoittavaa lainsäädäntöä, poistamaan tällaiset rajoitukset;

8.  katsoo, että vapaat, riippumattomat ja puolueettomat tiedotusvälineet ovat yksi kulmakivistä demokraattisessa yhteiskunnassa, jossa avoin keskustelu on keskeisellä sijalla; tukee pyyntöä toimittajien turvallisuutta käsittelevän YK:n pääsihteerin erityisedustajan nimittämisestä; kehottaa ottamaan kaikilla kansainvälisillä foorumeilla esille ilmaisunvapauden verkossa, digitaaliset vapaudet sekä vapaan ja avoimen internetin merkityksen; kehottaa kaventamaan digitaalista kuilua ja takaamaan tiedon ja viestinnän rajoittamattoman saatavuuden sekä sensuroimattoman pääsyn internetiin;

9.  muistuttaa, että oikeus yhdistymis- ja kokoontumisvapauteen on yhä merkittävä haaste; suhtautuu erittäin myönteisesti YK:n kokoontumis- ja yhdistymisvapauden erityisraportoijan Maina Kiain tekemään työhön; kehottaa kaikkia valtioita ottamaan raportit asiaankuuluvasti huomioon;

10.  kehottaa kaikkia valtioita ratifioimaan pikaisesti kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen sekä taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen valinnaiset pöytäkirjat, jotka koskevat valitus- ja tutkintamekanismien perustamista;

11.  vastustaa kaikenlaista syrjintää ja vainoa, mukaan luettuina rodun, ihonvärin, kielen, uskonnon ja vakaumuksen, sukupuoli-identiteetin ja seksuaalisen suuntautumisen, sosiaalisen alkuperän, kastin, syntyperän, iän tai vammaisuuden perusteella tapahtuva syrjintä ja vaino; tukee EU:n toimintaa asiaa koskevissa erityismenettelyissä, kuten seksuaaliseen suuntautumiseen tai sukupuoli-identiteettiin perustuvalta väkivallalta ja syrjinnältä suojelua käsittelevässä uudessa riippumattomassa asiantuntijaelimessä; kehottaa EU:ta edistämään edelleen aktiivisesti tasa-arvoa ja syrjimättömyyttä ja torjumaan kaikkiin ihmisiin kohdistuvaa väkivaltaa ja syrjintää;

12.  on huolissaan siitä, että monet ihmiset kärsivät yksilöinä tai kollektiivisesti uskonnon- ja vakaumuksenvapautta koskevaan oikeuteensa kohdistuvista loukkauksista, joihin syyllistyvät niin valtiot kuin myös valtiosta riippumattomat toimijat ja jotka johtavat syrjintään, eriarvoisuuteen ja leimaamiseen; toteaa, että on torjuttava uskontoon tai vakaumukseen perustuvaa suvaitsemattomuutta ja syrjintää, jotta voidaan varmistaa muiden niistä riippuvaisten ihmisoikeuksien, kuten sananvapauden, kunnioittaminen;

13.  kehottaa EU:ta ryhtymään toimiin, jotta voidaan parantaa uskonnollisten ja etnisten vähemmistöjen suojelua vainolta ja väkivallalta ja kumota lait, joissa kriminalisoidaan jumalanpilkka tai uskosta luopuminen ja joita voidaan käyttää tekosyynä uskonnollisten ja etnisten vähemmistöjen ja uskonnottomien vainoamiseen; pyytää tukemaan uskonnon- tai vakaumuksenvapautta käsittelevän erityisraportoijan työtä;

14.  kannustaa painokkaasti EU:ta tukemaan edelleen nollatoleranssia kuolemanrangaistusta koskevassa asiassa ja kehottaa sitä lujittamaan edelleen alueiden välistä tukea YK:n seuraavan yleiskokouksen päätöslauselmalle kuolemanrangaistusten käytön keskeyttämisestä; on ilahtunut Madagaskarin, Fidžin, Surinamin ja Kongon demokraattisen tasavallan vuonna 2015 tekemästä päätöksestä lakkauttaa kuolemanrangaistus kaikista rikoksista; pitää valitettavana teloitusten jatkamista useissa maissa, kuten Bahrainissa, Kuwaitissa, Valko-Venäjällä, Bangladeshissa, Intiassa, Omanissa, Etelä-Sudanissa, Indonesiassa ja Tšadissa; pahoittelee myös, että langetettujen kuolemantuomioiden määrän kerrotaan lisääntyneen erityisesti Kiinassa, Egyptissä, Iranissa, Nigeriassa, Pakistanissa ja Saudi-Arabiassa; muistuttaa näiden maiden viranomaisia siitä, että ne ovat osapuolina lapsen oikeuksista tehdyssä yleissopimuksessa, jossa kielletään ankarasti kuolemanrangaistuksen käyttö rikoksista, jotka on tehnyt alle 18-vuotias henkilö;

15.  kehottaa EU:ta ilmaisemaan kantansa julkisesti ja tukemaan YK:n työtä kidutusta ja muuta julmaa, epäinhimillistä tai halventavaa kohtelua tai rangaistusta, joukkoteloituksia ja muun muassa huumausainerikoksista tuomittujen teloituksia vastaan ja pyytää Euroopan ulkosuhdehallintoa tehostamaan kaikilla vuoropuhelun tasoilla ja kaikilla foorumeilla EU:n toimia mielivaltaisten teloitusten, kidutuksen ja muun huonon kohtelun torjumiseksi ottaen huomioon EU:n politiikan suuntaviivat suhteissa kolmansiin maihin kidutukseen ja muuhun julmaan, epäinhimilliseen tai halventavaan kohteluun tai rangaistukseen liittyvissä kysymyksissä; kehottaa ratifioimaan yleisesti ja panemaan tehokkaasti täytäntöön kidutuksen vastaisen YK:n yleissopimuksen ja sen valinnaisen pöytäkirjan;

16.  on erittäin huolestunut jatkuvista ihmisoikeusrikkomuksista ja -loukkauksista eri puolilla maailmaa; tukee päättäväisesti Kansainvälistä rikostuomioistuinta keskeisenä elimenä, joka saattaa tekijät vastuuseen ja auttaa uhreja saamaan oikeutta täydentävyysperiaatteen mukaisesti sotarikoksista, rikoksista ihmisyyttä vastaan sekä kansanmurhasta; pyytää kaikkia osapuolia tarjoamaan poliittista, diplomaattista, taloudellista ja logistista tukea kansainvälisen rikostuomioistuimen päivittäiselle toiminnalle;

17.  pyytää EU:ta edelleen vahvistamaan kansainvälisen rikostuomioistuimen työtä; kehottaa vankkaan vuoropuheluun ja yhteistyöhön tuomioistuimen, YK:n ja sen virastojen sekä YK:n turvallisuusneuvoston välillä; pitää valitettavana joidenkin Afrikan maiden päätöstä vetäytyä Kansainvälisestä rikostuomioistuimesta ja pyytää niitä harkitsemaan asiaa uudelleen; kehottaa kaikkia YK:n jäsenvaltioita liittymään tuomioistuimeen ratifioimalla Rooman perussäännön ja kannustamaan Kampalan tarkistusten ratifiointiin;

18.  pitää kansainvälisen humanitaarisen oikeuden noudattamatta jättämistä tuomittavana ja on erittäin huolissaan aseellisissa konflikteissa tapahtuvien siviilivahinkojen lisääntymisestä ja sairaaloihin, kouluihin, humanitaarisiin saattueisiin ja muihin siviilikohteisiin kohdistuvista tappavista hyökkäyksistä kaikkialla maailmassa; vaatii, että tällaiset rikkomukset otetaan asianmukaisesti huomioon ihmisoikeusneuvoston maakohtaisissa menettelyissä ja asiaa koskevissa UPR-mekanismin yhteydessä toteutettavissa arvioinneissa;

19.  tuomitsee erittäin jyrkästi jatkuvat vakavat ihmisoikeusloukkaukset, joihin erityisesti Isis/Da’esh on syyllistynyt, ja Boko Haramin lapsiin kohdistamat iskut sekä kaikkien muiden terroristijärjestöjen tai puolisotilaallisten järjestöjen iskut siviilejä ja erityisesti naisia ja lapsia vastaan; tuomitsee kulttuuriperinnön yleisen ja laajan tuhoamisen ja kehottaa tukemaan asiaan liittyviä toimia erilaisilla YK:n foorumeilla;

20.  kehottaa EU:ta edistämään aktiivisesti aloitetta, jonka mukaan YK tunnustaisi Isisin/Da’eshin suorittaman etnisten ja uskonnollisten vähemmistöjen kansanmurhan ja epäillyt rikokset ihmisyyttä vastaan, sotarikokset ja kansanmurhat vietäisiin kansainvälisen rikostuomioistuimen käsiteltäväksi; kehottaa vankkaan vuoropuheluun ja yhteistyöhön tuomioistuimen, YK:n ja sen virastojen sekä YK:n turvallisuusneuvoston välillä;

21.  kehottaa EU:ta kannustamaan kaikkia valtioita asettamaan ihmisoikeudet kehityspolitiikkansa keskiöön ja panemaan täytäntöön YK:n vuonna 1986 antaman julistuksen oikeudesta kehitykseen; pitää myönteisenä, että ihmisoikeusneuvosto nimitti äskettäin oikeutta kehitykseen käsittelevän erityisraportoijan, jonka toimeksiantoon kuuluu edistää, suojella ja toteuttaa oikeutta kehitykseen kestävän kehityksen Agenda 2030 -toimintaohjelman ja muiden kansainvälisten kehitysyhteistyösopimusten yhteydessä; korostaa, että kaikille kuuluvien ihmisoikeuksien on oltava keskeisenä osatekijänä Agenda 2030 -toimintaohjelman kaikkien tavoitteiden ja alatavoitteiden saavuttamisessa;

22.  kehottaa EU:ta edelleen edistämään naisten ja miesten tasa-arvoa ja tukemaan aktiivisesti YK:n tasa-arvojärjestön työtä sekä sukupuolinäkökulman valtavirtaistamista koskevia aloitteita toimissaan ja ohjelmissaan; kehottaa jatkamaan tukitoimenpiteitä, joilla tehostetaan naisten ja tyttöjen voimaannuttamista ja kaikenlaisen tyttöihin ja naisiin kohdistuvan väkivallan ja syrjinnän, myös sukupuoleen perustuvan väkivallan, poistamista; kehottaa painokkaasti EU:ta edistämään alueiden välisiä aloitteita naisten oikeuksien edistämiseksi, suojelemiseksi ja toteuttamiseksi sekä Pekingin toimintaohjelman ja kansainvälisen väestö- ja kehityskonferenssin (ICPD) toimintaohjelman täysimääräistä ja tehokasta täytäntöönpanoa ja edistämään edelleen seksuaali- ja lisääntymisoikeuksia tässä yhteydessä;

23.  muistuttaa EU:n sitoumuksesta valtavirtaistaa ihmisoikeudet ja sukupuolinäkökohdat naisia, rauhaa ja turvallisuutta koskevien uraauurtavien YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmien 1325 (2000) ja 1820 (2008) mukaisesti; kehottaa EU:ta tukemaan kansainvälisellä tasolla sitä, että naisten osallistumisesta konfliktien ehkäisyyn ja ratkaisemiseen, rauhanturvaoperaatioihin, humanitaarisen avun antamiseen sekä konfliktien jälkeiseen jälleenrakennukseen ja kestävään sovintoon syntyvä lisäarvo tunnustetaan;

24.  kehottaa EU:ta edelleen edistämään lasten oikeuksia, erityisesti varmistamalla osaltaan lapsille veden, jätevesihuollon, terveydenhoidon ja koulutuksen saatavuuden, myös konfliktialueilla ja pakolaisleireillä, sekä lopettamalla lapsityövoiman käytön, lapsisotilaiden värväyksen, vapaudenriiston, kidutuksen, ihmiskaupan, lapsi- ja pakkoavioliitot, seksuaalisen hyväksikäytön ja naisten sukuelinten silpomisen kaltaiset haitalliset käytännöt; kehottaa tukemaan ja tehostamaan YK:n välityksellä toteutettavia kansainvälisiä toimia, joilla pyritään lopettamaan lasten käyttäminen aseellisissa konflikteissa sekä reagoimaan tehokkaammin vaikutuksiin, joita konflikteista ja niiden jälkeisistä tilanteista aiheutuu naisille ja tytöille; kehottaa kaikkia YK:n jäsenvaltioita noudattamaan lapsen oikeuksista vuonna 1989 tehdyn yleissopimuksen mukaisia velvoitteitaan ja sitoumuksiaan, jotta voidaan turvata kaikkien lasten oikeudet niiden lainkäyttöalueella heidän oikeudellisesta asemastaan riippumatta ja ilman minkäänlaista syrjintää;

25.  kehottaa valtioita edistämään vammaisten henkilöiden oikeuksia, myös heidän tasavertaista osallistumistaan ja sosiaalista osallisuuttaan; kehottaa kaikkia valtioita ratifioimaan ja panemaan täytäntöön YK:n yleissopimuksen vammaisten henkilöiden oikeuksista;

26.  kehottaa EU:ta tekemään yhteistyötä kumppanien kanssa yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevien YK:n suuntaviivojen täytäntöönpanossa ja myös kannustamaan yhä useampia valtioita hyväksymään kansallisia toimintasuunnitelmia ja osallistumaan YK:n työryhmien ja YK:n ihmisoikeusvaltuutetun ja hänen toimistonsa työprosesseihin; kehottaa jälleen kaikkia valtiota ja EU:ta toimimaan tässä prosessissa aktiivisesti ja rakentavasti, jotta saataisiin aikaan oikeudellisesti sitova väline, jonka avulla voitaisiin estää ihmisoikeusloukkauksia, ja kun niitä tapahtuu, tutkia niitä ja varmistaa, että uhreilla on käytettävissään oikeussuojakeinoja;

27.  pitää myönteisenä pakolaisista ja muuttajista annettua YK:n New Yorkin julkilausumaa, jossa käsiteltiin laajoja pakolais- ja muuttoliikevirtoja ja joka johti pakolaisten tilanteeseen reagoimista koskevaa kokonaisvaltaista kehystä (CRR) koskevan aloitteen hyväksymiseen, ja toteaa, että kyseessä on muuttajia ja pakolaisia koskeva sitoumus, jonka tavoitteena on pelastaa ihmishenkiä, ottaa huomioon erityistarpeet, torjua rasismia ja muukalaisvihaa sekä ihmiskauppaa, varmistaa yhdenvertainen tunnustaminen ja suojelu lain edessä sekä taata osallisuus kansallisissa kehityssuunnitelmissa; kehottaa kaikkia osapuolia takaamaan poliittisen toiminnan, rahoituksen ja yhteisvastuuseen liittyvät konkreettiset toimet pakolaisista ja muuttajista annetun YK:n New Yorkin julkilauselman tukemiseksi ja muistuttaa, että maahanmuuttokysymystä olisi tarkasteltava edelleen globaalista eikä pelkästään unionin näkökulmasta; kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita ottamaan johtoaseman näissä kansainvälisissä pyrkimyksissä ja varmistamaan kansainvälisestä oikeudesta johtuvien velvoitteidensa mukaisesti sitoutumisensa turvapaikanhakijoiden, pakolaisten, muuttajien ja kaikkien maan sisäisesti siirtymään joutuneiden ihmisoikeuksien suojeluun ottaen erityisesti huomioon naisten, lasten ja haavoittuvien ryhmien, kuten vammaisten henkilöiden, tilanteen;

28.  muistuttaa, että muuttajien palauttaminen voi tapahtua ainoastaan täysin heidän oikeuksiaan kunnioittaen ja vain silloin, kun heidän oikeuksiensa suojelu taataan heidän omassa maassaan; kehottaa hallituksia lopettamaan muuttajien, alaikäiset mukaan luettuina, mielivaltaiset pidätykset ja säilöönotot; kehottaa kaikkia valtioita ryhtymään konkreettisiin toimiin pakolais- ja muuttajalasten edun turvaamiseksi lapsen oikeuksista tehdyn yleissopimuksen mukaisesti ja toteuttamaan toimenpiteitä, joilla lujitetaan lastensuojelujärjestelmiä, mukaan luettuna sosiaalityöntekijöiden ja muiden ammattiryhmien koulutus, sekä koordinoimaan toimia kansalaisjärjestöjen kanssa; kehottaa kaikkia valtioita ratifioimaan ja panemaan täytäntöön kansainvälisen yleissopimuksen siirtotyöläisten ja heidän perheenjäsentensä oikeuksista;

29.  korostaa sen merkitystä, että edistetään ihmisoikeuksien, myös kansalaisoikeuksien ja poliittisten oikeuksien sekä taloudellisten, sosiaalisten ja sivistyksellisten oikeuksien, yleismaailmallisuutta ja jakamattomuutta Lissabonin sopimuksen 21 artiklan ja unionin ulkoisesta toiminnasta annettujen yleisten määräysten mukaisesti;

30.  korostaa tarvetta omaksua oikeusperustainen lähestymistapa ja sisällyttää ihmisoikeuksien kunnioittaminen kaikkiin EU:n toimintapolitiikkoihin, mukaan luettuina kauppaa, investointeja, julkisia palveluja, kehitysyhteistyötä ja muuttoliikettä koskeva politiikka sekä unionin yhteinen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka;

31.  muistuttaa, että sisäinen ja ulkoinen johdonmukaisuus ihmisoikeuksissa on välttämätöntä EU:n ihmisoikeuspolitiikan uskottavuuden kannalta sen ulkosuhteissa kolmansien maiden kanssa, ja kehottaa EU:ta täyttämään tältä osin sitoumuksensa;

Maakohtaiset painopistealat

Valko-Venäjä

32.  on erittäin huolissaan siitä, että maassa rajoitetaan edelleen sananvapautta, yhdistymisvapautta ja rauhanomaista kokoontumisvapautta; tuomitsee riippumattomien ja oppositiota edustavien toimittajien ahdistelun sekä ihmisoikeusaktivistien ahdistelun ja pidätykset ja tuomitsee kuolemanrangaistuksen käytön jatkamisen; kehottaa uusimaan Valko-Venäjän ihmisoikeustilannetta käsittelevän YK:n erityisraportoijan toimeksiannon ihmisoikeusneuvoston 35. istunnossa ja kehottaa hallitusta tekemään täysimääräisesti yhteistyötä erityisraportoijan kanssa ja sitoutumaan kauan kaivattuihin uudistuksiin ihmisoikeuksien suojelemiseksi, myös panemalla täytäntöön erityisraportoijan ja muiden ihmisoikeusmekanismien antamat suositukset;

Burundi

33.  ilmaisee syvän huolensa Burundin poliittisen ja turvallisuustilanteen heikkenemisestä sekä siitä, että yhä useammat ihmiset ovat joutuneet pakenemaan maasta; tuomitsee Burundissa vuodesta 2015 lähtien tapahtuneet väkivaltaisuudet, jotka ovat johtaneet naisten kuolemiin sekä naisiin kohdistuvaan kidutukseen ja väkivaltaan, kuten joukkoraiskauksiin ja ahdisteluun; tuomitsee tuhansien ihmisten vangitsemisen, satojentuhansien burundilaisten pakkosiirrot ja lehdistön- ja sananvapauden loukkaukset sekä yleisen rankaisemattomuuden tällaisista teoista; kehottaa tekemään perusteellisen ja riippumattoman tutkimuksen surmatöistä ja rikkomuksista ja saattamaan näihin tekoihin syyllistyneet oikeuden eteen; tukee tässä yhteydessä Cotonoun sopimuksen 96 artiklan nojalla aloitettujen neuvottelujen epäonnistumisen jälkeen tehtyä neuvoston päätöstä keskeyttää Burundin hallinnolle myönnetty suora rahoitustuki, myös budjettituki, mutta säilyttää täysimääräinen taloudellinen tuki väestölle sekä humanitaarinen apu suorien kanavien kautta; kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita tukemaan Burundia koskevaa yhteistä julkilausumaa, jossa asetetaan kyseenalaiseksi maan jäsenyys ihmisoikeusneuvostossa, jos se ei ryhdy täyteen yhteistyöhön tutkintakomission sekä neuvoston ja sen mekanismien kanssa, toimi rakentavasti tutkintakomission kanssa tai käsittele vakavia ihmisoikeusongelmia;

Kongon demokraattinen tasavalta

34.  on erittäin huolestunut vakavista ihmisoikeusloukkauksista, joihin turvallisuusjoukot syyllistyvät ilman mitään seuraamuksia, ja kehottaa saattamaan syylliset vastuuseen; kehottaa neuvostoa harkitsemaan olemassa olevien rajoittavien toimenpiteiden, kuten EU:n kohdennettujen pakotteiden, jatkamista, esimerkiksi väkivaltaisista tukahduttamistoimista ja Kongon demokraattisen tasavallan demokratiaprosessin vaarantamisesta vastuussa olevien henkilöiden matkustuskieltojen ja varojen jäädyttämisen jatkamista Cotonoun sopimuksen määräysten mukaisesti, jos väkivaltaisuudet jatkuvat; kehottaa Kongon demokraattisen tasavallan viranomaisia panemaan täytäntöön joulukuussa 2016 aikaansaadun sopimuksen ja pitämään vaalit tämän vuoden joulukuuhun mennessä kansainvälisten toimijoiden tuella; kehottaa ihmisoikeusneuvostoa tarkkailemaan edelleen Kongon demokraattista tasavaltaa, kunnes maassa on pidetty vaalit ja se on siirtynyt demokratiaan; muistuttaa, että Suurten järvien alueen vakaus, erityisesti Kongon demokraattisen tasavallan itäosien ihmisoikeustilanne, mukaan lukien seksuaalinen väkivalta, on tärkeä asia ja herättää suurta huolta;

Georgian alueet Abhasia ja Tskhinvali/Etelä-Ossetia

35.  on edelleen huolissaan sananvapaudesta ja tiedotusvälineiden vapaudesta sekä siitä, ettei Venäjän miehittämille Georgian Abhasian ja Tskhinvalin/Etelä-Ossetian alueille, joilla ihmisoikeusloukkaukset ovat edelleen yleisiä, päästetä ihmisiä; kehottaa vahvistamaan ihmisten välisiä yhteyksiä Georgian valvonnassa olevien alueiden ja kahden miehitetyn alueen välillä; kehottaa kunnioittamaan täysimääräisesti Georgian itsemääräämisoikeutta ja alueellista koskemattomuutta sekä sen kansainvälisesti tunnustettujen rajojen loukkaamattomuutta; korostaa, että pakolaisten ja maan sisäisesti siirtymään joutuneiden henkilöiden on voitava palata turvallisesti ja arvokkuutensa säilyttäen pysyville asuinseuduilleen; kehottaa Georgian hallitusta toteuttamaan asianmukaisia toimenpiteitä UPR-prosessissa esitettyjen suositusten seurannan varmistamiseksi;

Iran

36.  kehottaa Irania tekemään täysipainoista yhteistyötä kaikkien YK:n ihmisoikeusmekanismien kanssa ja pyrkimään tältä osin toimillaan siihen, että muun muassa UPR:n yhteydessä esitettyjä suosituksia sovelletaan, sallimalla kansainvälisten ihmisoikeusjärjestöjen vierailut tehtäviensä hoitamiseksi; kehottaa Iranin hallitusta käsittelemään merkittäviä huolenaiheita, joita on nostettu esiin YK:n erityisraportoijan ja YK:n pääsihteerin raporteissa Iranin ihmisoikeustilanteesta, sekä ryhtymään toimiin YK:n yleiskokouksen päätöslauselmissa esitettyjen kehotusten johdosta; panee huolestuneena merkille, että Iranissa teloitetaan kuolemanrangaistuksen nojalla eniten ihmisiä maailmassa asukaslukuun suhteutettuna; vaatii Irania julistamaan kuolemanrangaistuksen käyttöä koskevan moratorion; vaatii vapauttamaan kaikki poliittiset vangit;

Myanmar/Burma

37.  on erittäin huolissaan tiedoista, joiden mukaan pohjoisessa Rakhinen osavaltiossa on ollut väkivaltaisia yhteenottoja, ja pitää valitettavana ihmishenkien ja toimeentulomahdollisuuksien menettämistä ja suojan puuttumista sekä sitä, että saatujen tietojen mukaan Myanmarin asevoimat ovat syyllistyneet kohtuuttomaan voimankäyttöön; kehottaa asevoimia ja turvallisuusjoukkoja lopettamaan välittömästi rohingya-väestön tappamisen, häirinnän ja raiskaukset samoin kuin heidän kotiensa polttamisen; vaatii, että Myanmarin hallitus ja siviiliviranomaiset lopettavat välittömästi rohingya-vähemmistön syrjinnän ja erottelun; kehottaa turvaamaan rohingya-väestön oikeudet ja takaamaan kaikkien Myanmarin kansalaisten turvallisuuden ja tasa-arvon;

38.  pitää myönteisenä Myanmarin hallituksen päätöstä asettaa rauha ja kansallinen sovinto keskeisiksi tavoitteiksi; pitää myönteisenä Myanmarin hallituksen ilmoitusta Rakhinen osavaltiossa äskettäin tapahtuneita väkivaltaisuuksia käsittelevän tutkintakomission perustamisesta; korostaa, että syylliset olisi asetettava asianmukaisesti syytteeseen ja rikkomusten uhrien kärsimät vahingot olisi korvattava asianmukaisesti; kehottaa Myanmarin hallitusta jatkamaan maan demokratisoimista sekä kunnioittamaan oikeusvaltioperiaatetta, sananvapautta ja perusihmisoikeuksia; kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita tukemaan Myanmaria käsittelevän erityisraportoijan toimeksiannon uusimista;

Saudi-Arabia

39.  on edelleen huolestunut siitä, että ihmisoikeuksia rikotaan järjestelmällisesti Saudi-Arabiassa; pitää langetettujen kuolemanrangaistusten hälyttävää määrää tuomittavana sekä tuomitsee joukkoteloitukset ja kehottaa Saudi-Arabiaa keskeyttämään kuolemanrangaistuksen käytön; kehottaa Saudi-Arabian viranomaisia vapauttamaan kaikki mielipidevangit, joihin kuuluu myös vuoden 2015 Saharov-palkinnon saaja Raif Badawi; kehottaa unionia seuraamaan tarkasti hänen tapaustaan; toteaa jälleen, että YK:n ihmisoikeusneuvoston jäsenet olisi valittava sellaisten valtioiden keskuudesta, joissa kunnioitetaan ihmisoikeuksia, oikeusvaltioperiaatetta ja demokratiaa; vaatii Saudi-Arabian viranomaisia tekemään täysimääräisesti yhteistyötä YK:n ihmisoikeusneuvoston erityismenettelyjen ja ihmisoikeusvaltuutetun toimiston kanssa;

Syyria

40.  tuomitsee jyrkästi julmuudet ja laajamittaiset ihmisoikeusloukkaukset sekä kansainvälisen humanitaarisen oikeuden loukkaukset, joihin Venäjän ja Iranin tukemat Assadin joukot ovat syyllistyneet, samoin kuin muiden kuin valtiollisten aseistettujen terroristiryhmittymien, erityisesti Isisin/Da’eshin, Jabhat Fateh al-Shamin / al-Nusran rintaman ja muiden jihadistiryhmien, tekemät ihmisoikeusloukkaukset ja kansainvälisen humanitaarisen oikeuden loukkaukset; painottaa, että on tarpeen jatkaa kaikki osapuolet Syyriassa kattavaa tutkimusta kemiallisten aseiden käytöstä ja hävittämisestä, ja pitää valitettavana Venäjän ja Kiinan päätöstä estää YK:n turvallisuusneuvoston uusi päätöslauselma kemiallisten aseiden käytöstä; vaatii edelleen kaiken humanitaarisen avun täysin esteetöntä pääsyä sekä seuraamuksia ja vastuuvelvollisuutta sotarikoksiin ja rikoksiin ihmisyyttä vastaan syyllistyneille; tukee EU:n aloitetta Syyrian tilanteen viemisestä Kansainvälisen rikostuomioistuimen käsiteltäväksi ja kehottaa YK:n turvallisuusneuvostoa ryhtymään toimiin tässä asiassa;

41.  panee tyytyväisenä merkille korkean tason paneelin, joka perustettiin ihmisoikeusneuvoston 33. istunnon antamalla päätöslauselmalla ja joka tutkii yhteistyössä riippumattoman kansainvälisen tutkintakomission kanssa tahdonvastaisia katoamisia, mielivaltaisia säilöönottoja ja näihin liittyvien rikkomusten tekijöiden vastuullisuusvaatimusta todistajalausuntojen ja syyrialaisten omien näkemysten valossa; kannattaa tutkintakomission valtuuttamista suorittamaan Aleppoa koskeva erityistutkimus, josta olisi raportoitava viimeistään ihmisoikeusneuvoston 34. istunnossa maaliskuussa, ja pyytää esittämään raportin yleiskokoukselle ja turvallisuusneuvostolle; tukee tutkintakomission toimeksiannon uudistamista;

Etelä-Sudan

42.  kehottaa kaikkia osapuolia lopettamaan ihmisoikeusloukkaukset ja kansainvälisen humanitaarisen oikeuden loukkaukset, myös sellaiset, jotka ovat kansainvälisiä rikoksia, kuten laittomat teloitukset, etnisesti kohdennettu väkivalta, konflikteihin liittyvä seksuaalinen väkivalta, esimerkiksi raiskaukset, samoin kuin sukupuoleen perustuva väkivalta, lasten värväys ja käyttö, tahdonvastaiset katoamiset sekä mielivaltaiset pidätykset ja säilöönotot; toteaa, että Sudanin hallitus allekirjoitti etenemissuunnitelmaa koskevan sopimuksen 16. maaliskuuta 2016 ja on sen jälkeen selventänyt sitoumuksiaan muiden relevanttien sidosryhmien ottamisesta mukaan kansalliseen vuoropuheluun ja kaikkien sellaisten päätösten noudattamisen jatkamisesta, joita on tehty oppositio-osapuolten ja kansallisen vuoropuhelun ohjauskomiteana toimivan 7+7-mekanismin välillä; vaatii kaikkia osapuolia noudattamaan sitoumustaan ja kehottaa jatkamaan vuoropuhelua lopullisen tulitauon aikaansaamiseksi; kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita jatkamaan sitoutumistaan Afrikan unionin toimien tukemiseen, jotta Sudaniin ja sen kansalle saataisiin rauha tiellä kohti sisäisesti uudistettua demokratiaa;

43.  kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita uusimaan ihmisoikeustoimikunnan toimeksiannon Etelä-Sudanissa, vahvistamaan sen roolia ihmisoikeusloukkausten tutkinnassa ja kartoittamaan seksuaalista väkivaltaa; tukee sen suositusten sisällyttämistä YK:n yleiskokoukselle ja turvallisuusneuvostolle toimitettavaan raporttiin;

Ukraina

44.  pitää valitettavana, että Venäjän jatkuvat voimatoimet ovat aiheuttaneet vakavan humanitaarisen tilanteen Donbassissa ja että ukrainalaisilta ja kansainvälisiltä humanitaarisilta järjestöiltä kielletään pääsy miehitetyille alueille; on syvästi huolissaan yli 1,5 miljoonan maan sisäisesti siirtymään joutuneen henkilön haastavista humanitaarisista oloista; on myös erittäin huolissaan ihmisoikeusloukkauksista Venäjän miehittämällä Krimillä ja varsinkin Krimin tataarien surkeasta tilanteesta ja korostaa, että Ukrainaan tarvitaan lisää EU:n taloudellista tukea; vakuuttaa jälleen olevansa vahvasti sitoutunut Ukrainan itsemääräämisoikeuteen, poliittiseen riippumattomuuteen, yhtenäisyyteen ja alueelliseen koskemattomuuteen sen kansainvälisesti tunnustettujen rajojen sisällä sekä sen vapaaseen ja suvereeniin valintaan jatkaa lähentymistä kohti Eurooppaa; kehottaa kaikkia osapuolia välittömästi tavoittelemaan miehitetyn Krimin niemimaan rauhanomaista palauttamista Ukrainan oikeusjärjestelmän piiriin poliittisen vuoropuhelun avulla ja noudattaen täysin kansainvälistä oikeutta; kehottaa Euroopan ulkosuhdehallintoa ja neuvostoa vahvistamaan Venäjän federaatioon kohdistuvaa painostusta, jotta kansainvälisille järjestöille saadaan pääsy Krimille seuraamaan ihmisoikeustilannetta, kun otetaan huomioon, että niemimaalla esiintyy perusvapauksien ja ihmisoikeuksien jatkuvia räikeitä loukkauksia, ja jotta pysyvät kansainväliset seurantamekanismit ja sopimuspohjaiset mekanismit saadaan toimintaan;

Jemen

45.  on erittäin huolestunut Jemenin katastrofaalisesta humanitaarisesta tilanteesta; tuomitsee sen, että siviilejä on otettu kohteiksi ja he ovat joutuneet kestämättömään tilanteeseen, jossa sotivat osapuolet antavat heille ristiriitaisia ohjeita, jolloin rikotaan kansainvälistä humanitaarista oikeutta ja ihmisoikeuksia koskevaa kansainvälistä oikeutta; korostaa, että lasten värvääminen ja käyttö aseellisissa konflikteissa on ehdottomasti kielletty ihmisoikeuksia koskevassa kansainvälisessä oikeudessa ja kansainvälisessä humanitaarisessa oikeudessa ja saattaa olla sotarikos, jos kyseessä on alle 15-vuotiaiden lasten värvääminen; kehottaa kaikkia osapuolia välittömästi vapauttamaan nämä lapset ja pidättymään heidän värväämisestään; kehottaa kaikkia osapuolia lieventämään jännitteitä ja saamaan aikaan välittömän ja kestävän tulitauon, joka johtaa osallistavaan poliittiseen neuvotteluprosessiin ratkaisun löytämiseksi konfliktiin; tukee tältä osin täysin YK:n Jemenin-erityislähettilään Ismaïl Ould Cheikh Ahmedin asiaan liittyviä ponnisteluja samoin kuin lokakuussa 2016 annetun ihmisoikeusneuvoston päätöslauselman 33/16, jossa pyydetään YK:ta työskentelemään kansallisen riippumattoman tutkintakomission kanssa, täytäntöönpanoa sekä tukee kaikkia toimia riippumattoman kansainvälisen tutkimuksen suorittamiseksi rankaisemattomuuden ilmapiirin murtamiseksi Jemenissä;

o

o  o

46.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, ihmisoikeuksista vastaavalle EU:n erityisedustajalle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, YK:n turvallisuusneuvostolle, YK:n pääsihteerille, YK:n 71. yleiskokouksen puheenjohtajalle, YK:n ihmisoikeusneuvoston puheenjohtajalle, YK:n ihmisoikeusvaltuutetulle sekä Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen pääsihteerille.

 

(1)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2016)0317.

(2)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2016)0502.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö