Procedūra : 2017/2598(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0186/2017

Pateikti tekstai :

B8-0186/2017

Debatai :

Balsavimas :

PV 16/03/2017 - 6.4
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2017)0089

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 532kWORD 58k
Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B8-0183/2017
13.3.2017
PE598.539v01-00
 
B8-0186/2017

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojo ir Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo

pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį


dėl ES prioritetų 2017 m. JT žmogaus teisių tarybos sesijose (2017/2598(RSP))


Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen ALDE frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl ES prioritetų Jungtinių Tautų Žmogaus teisių taryboje 2017 m. (2017/2598(RSP))  
B8-0186/2017

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų Chartiją,

–  atsižvelgdamas į Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją ir JT žmogaus teisių konvencijas bei jų fakultatyvius protokolus,

–  atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos rezoliuciją 60/251, kuria įsteigiama Žmogaus teisių taryba (JT ŽTT),

–  atsižvelgdamas į Europos žmogaus teisių konvenciją, Europos socialinę chartiją ir ES pagrindinių teisių chartiją,

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Jungtinių Tautų Žmogaus teisių tarybos sesijų,

–  atsižvelgdamas į savo 2016 m. liepos 7 d. rekomendaciją Tarybai dėl Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos 71-osios sesijos(1),

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl žmogaus teisių pažeidimų, įskaitant Europos Parlamento skubias 2016 m. rezoliucijas dėl Etiopijos, Šiaurės Korėjos, Indijos, Krymo, Honkongo, Kazachstano, Egipto, Kongo Demokratinės Respublikos, Pakistano, Hondūro, Nigerijos, Gambijos, Džibučio, Kambodžos, Tadžikistano, Vietnamo, Malavio, Bahreino, Mianmaro, Filipinų, Somalio, Zimbabvės, Ruandos, Sudano, Tailando, Kinijos, Brazilijos, Rusijos, Tibeto, Irako, Indonezijos, Centrinės Afrikos Respublikos, Burundžio, Nikaragvos, Kuveito ir Gvatemalos,

–  atsižvelgdamas į savo 2016 m. gruodžio 14 d. rezoliuciją dėl metinės ataskaitos dėl žmogaus teisių ir demokratijos pasaulyje 2015 m. ir Europos Sąjungos politikos šioje srityje(2),

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutarties 2 straipsnį, 3 straipsnio 5 dalį, 18, 21, 27 ir 47 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į 2015 m. JT ŽTT metinę ataskaitą JT Generalinei Asamblėjai,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi žmogaus teisių visuotinumo skatinimas ir apsauga yra Europos Sąjungos etinio ir teisinio acquis sudedamoji dalis ir vienas iš Europos vienybės ir nedalumo kertinių pagrindų; kadangi pagarbos žmogaus teisėms aspektas turėtų būti numatytas visose ES politikos srityse;

B.  kadangi ES yra tvirtai įsipareigojusi žmogaus teisių skatinimo ir apsaugos srityje laikytis daugiašališkumo principo ir bendradarbiauti su JT įstaigomis;

C.  kadangi reguliarios Jungtinių Tautų Žmogaus teisių tarybos (JT ŽTT) sesijos, specialiųjų pranešėjų skyrimas, visuotinio periodinio vertinimo mechanizmas ir įgaliotieji ekspertai, sprendžiantys arba su konkrečios šalies padėtimi susijusius, arba teminius klausimus – visa tai padeda skatinti ir gerbti žmogaus teises, demokratiją ir teisinės valstybės principą;

JT Žmogaus teisių taryba

1.  teigiamai vertina JT vyriausiojo žmogaus teisių komisaro Zeido Ra’ad Al Husseino ir jo biuro (OHCHR) nuveiktą darbą; primena ES įsipareigojimą toliau remti ir ginti savo vientisumą, nepriklausomumą ir veikimą; teigiamai vertina vaidmenį, kurį OHCHR atliko skatindamas tarptautinių ir regioninių žmogaus teisių mechanizmų bendradarbiavimą ir nustatydamas būdus, kaip sustiprinti „regioninių susitarimų“ vaidmenį atsižvelgiant į visuotinus žmogaus teisių standartus;

2.  laikosi nuomonės, kad JT ŽTT veiksmingumas ir patikimumas priklauso nuo jos narių tikro įsipareigojimo laikantis tarptautinių žmogaus teisių konvencijų, kuriomis skatinamas visuotinumas, nešališkumas, objektyvumas, nediskriminavimas, konstruktyvus dialogas ir bendradarbiavimas, saugoti visų šalių asmenis nuo bet kokių žmogaus teisių pažeidimų; atkreipia dėmesį į poreikį vengti JT ŽTT vykstančių diskusijų poliarizacijos ir ragina imtis konstruktyvaus dialogo;

3.  ragina valstybes suteikti prieigą nepriklausomiems OHCHR ekspertams, specialiesiems pranešėjams ir OHCHR ekspertams, kad jie galėtų ištirti tariamus žmogaus teisių pažeidimus ir konstruktyviomis priemonėmis ištaisyti situaciją, gerbti savo įsipareigojimus laikytis žmogaus teisių konvencijų ir pasiūlyti savo visapusišką bendradarbiavimą su JT ŽTT įgaliotaisiais ekspertais (visuotinis periodinis vertinimas); ragina visas valstybes imtis konkrečių veiksmų, kad būtų veikiama atsižvelgiant į visuotinio periodinio vertinimo mechanizmo rekomendacijas ir kad būtų pašalinti trūkumai šiuo tikslu nustatant įgyvendinimo ir tolesnių priemonių taikymo mechanizmus, įskaitant nacionalinių veiksmų planų parengimą ir nacionalinių koordinavimo mechanizmų nustatymą;

4.  primena Generalinės Asamblėjos prievolę renkant JT ŽTT narius atsižvelgti į tai, ar kandidatai laikosi žmogaus teisių propagavimo ir apsaugos, teisinės valstybės ir demokratijos principų; teigiamai vertina JT ŽTT sprendimą prašyti, kad JT ŽTT patariamasis komitetas parengtų pažangos sudarant regioninius ir subregioninius susitarimus dėl žmogaus teisių skatinimo ir apsaugos vertinimo ataskaitą; ragina ES ir jos valstybes nares apmąstyti vienodą teisių ir balsavimo modelių svarbą ir šiuo atžvilgiu pagerinti ES pozicijų koordinavimą; primygtinai prašo, kad ES kalbėtų vieningai ir susitartų dėl bendros ES pozicijos tais atvejais, kai reikia balsuoti JT ŽTT;

5.  pakartoja, jog svarbu užtikrinti, kad ES, siekdama didinti savo patikimumą, aktyviai ir nuosekliai bendradarbiautų su visais JT žmogaus teisių mechanizmais, visų pirma su Trečiuoju komitetu, Generaline Asamblėja ir JT ŽTT; remia Europos išorės veiksmų tarnybos (EIVT), ES delegacijų Niujorke ir Ženevoje ir valstybių narių pastangas toliau didinti ES pozicijos žmogaus teisių klausimais Jungtinėse Tautose nuoseklumą;

Teminiai prioritetai

6.  pabrėžia žmogaus teisių NVO ir gynėjų vaidmenį skatinant ir saugant žmogaus teises; atkreipia dėmesį į tai, kad turi būti saugomas kiekvienas žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių išraiškos aspektas, įskaitant tokią apsaugą atsižvelgiant į naujas technologijas; pritaria JT ŽTT, kad pranešimai apie grasinimus ir represijas pilietinės visuomenės organizacijų ir NVO nariams, kurie bendradarbiavo su JT ŽTT visuotinio periodinio vertinimo proceso metu, kelia nerimą;

7.  išreiškia savo didelį susirūpinimą dėl įvairių, vis dažnėjančių bandymų mažinti veiksmų erdvę pilietinės visuomenės ir žmogaus teisių gynėjams, įskaitant kovos su terorizmu įstatymų priėmimą; smerkia bet kokį smurtinį, priekabiavimo, bauginimo ar persekiojimo veiksmą, kuris yra nukreiptas prieš žmogaus teisių gynėjus, pranešėjus apie pažeidimus, žurnalistus ar tinklaraštininkus, nesvarbu, ar jie veikia internete ar naudodami spausdintines žiniasklaidos priemones; ragina visas valstybes kurti ir užtikrinti saugią ir palankią aplinką, kurioje NVO, pilietinė visuomenė, žurnalistai, žmogaus teisių gynėjai, ypač moterys ir vaikai, ir pažeidžiamos grupės, pvz., LGBTI asmenys, galėtų veikti nepriklausomai ir netrukdomi; dar kartą ragina valstybes, kurios priėmė nepriklausomų žmogaus teisių organizacijų veiklą ribojančius teisės aktus, juos panaikinti;

8.  mano, kad laisva, nepriklausoma ir nešališka žiniasklaida yra vienas esminių demokratinės visuomenės, kurioje atviros diskusijos atlieka labai svarbų vaidmenį, pagrindų; remia prašymą paskirti JT generalinio sekretoriaus specialųjį atstovą žurnalistų saugumo klausimais; ragina visuose tarptautiniuose forumuose kelti klausimus, susijusius su žodžio laisve internete, skaitmeninėmis laisvėmis ir laisvo ir atviro interneto svarba; ragina mažinti skaitmeninę atskirtį ir suteikti neribotą prieigą prie informacijos ir komunikacijos, taip pat užtikrinti necenzūruojamą prieigą prie interneto;

9.  primena, kad susirinkimų ir asociacijų laisvė išlieka svarbiu uždaviniu; palankiai vertina specialiojo pranešėjo taikaus susirinkimų ir asociacijų teisės klausimais Mainos Kiai’aus darbą; ragina visas valstybes tinkamai atsižvelgti į pranešimus;

10.  primygtinai ragina visas valstybes skubiai ratifikuoti Tarptautinio pilietinių ir politinių teisių pakto (TPPTP) ir Tarptautinio ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių pakto (TESKTP) fakultatyvius protokolus, kuriais nustatomi skundų ir užklausų nagrinėjimo mechanizmai;

11.  prieštarauja bet kokios rūšies diskriminacijai ir persekiojimui remiantis bet kokiu pagrindu ar statusu, pvz., rase, odos spalva, kalba, religija ar tikėjimu, lytine tapatybe ir lytine orientacija, socialine kilme, kasta, kilme, amžiumi arba negalia; remia ES bendradarbiavimą su įgaliotaisiais ekspertais, įskaitant naują nepriklausomą ekspertą apsaugos nuo smurto ir diskriminacijos dėl lytinės orientacijos ir lytinės tapatybės klausimais; ragina ES toliau aktyviai skatinti lygybę ir nediskriminavimą, ir kovoti su smurtu prieš visus asmenis ir su jų diskriminavimu;

12.  reiškia savo susirūpinimą dėl to, kad dauguma asmenų (pavieniui ar kolektyviai) kenčia dėl savo teisės laisvai išpažinti religiją ar tikėjimą pažeidimų, kuriuos vykdo valstybės ir nevalstybiniai subjektai, nes tokie pažeidimai sukelia diskriminaciją, nelygybę ir stigmatizavimą; primena, kad reikia kovoti su netolerancija ir diskriminacija dėl religijos ar tikėjimo, siekiant užtikrinti pagarbą kitoms susijusioms žmogaus teisėms, pvz., žodžio laisvei;

13.  ragina ES dirbti siekiant užtikrinti didesnę religinių ir etninių mažumų apsaugą nuo persekiojimo ir smurto ir panaikinti įstatymus, kuriais kriminalizuojama šventvagystė ir apostazė ir kurie naudojami kaip religinių ir etninių mažumų ir netikinčių asmenų persekiojimo pretekstas; ragina remti specialiojo pranešėjo religijos ar tikėjimo laisvės klausimais darbą;

14.  griežtai ragina ES toliau laikytis visiško mirties bausmės netoleravimo požiūrio ir ragina ES toliau siekti stiprinti tarpregioninę paramą būsimai JT Generalinės Asamblėjos rezoliucijai dėl mirties bausmės moratoriumo; teigiamai vertina 2015 m. Madagaskaro, Fidžio, Surinamo ir Kongo Respublikos sprendimą panaikinti mirties bausmę dėl visų nusikaltimų; apgailestauja, kad mirties bausmė grąžinta daugumoje šalių, įskaitant Bahreiną, Kuveitą, Baltarusiją, Bangladešą, Indiją, Omaną, Pietų Sudaną, Indoneziją ir Čadą; toliau smerkia pranešimus apie didėjantį mirties nuosprendžių skaičių, kurių daugiausiai priimama Kinijoje, Egipte, Irane, Nigerijoje, Pakistane ir Saudo Arabijoje; primena šių valstybių valdžios institucijoms, kad šios valstybės yra Vaiko teisių konvencijos šalys, o pagal šią konvenciją griežtai draudžiama skirti mirties bausmę už nusikaltimus, kuriuos padarė jaunesni nei 18 metų asmenys;

15.  ragina ES kalbėti atvirai ir remti JT darbą, kuriuo siekiama panaikinti kankinimą ir kitą žiaurų, nežmonišką ir žeminantį elgesį arba baudimą, masinį mirties bausmių vykdymą ir mirties bausmes už nusikaltimus, įskaitant su narkotikais susijusias nusikalstamas veikas, ir ragina EIVT visų lygių dialoguose ir forumuose ES vardu imtis veiksmų, siekiant kovoti su neatidėliotinai vykdomomis mirties bausmėmis, kankinimu ir kitu netinkamu elgesiu, kaip nustatyta trečiosioms šalims skirtose ES politikos rekomendacijose dėl kankinimo ir kito žiauraus, nežmoniško ar žeminančio elgesio arba baudimo; ragina visuotinai ratifikuoti ir veiksmingai įgyvendinti JT Konvenciją prieš kankinimą ir jos fakultatyvųjį protokolą;

16.  reiškia savo didelį susirūpinimą dėl to, kad visame pasaulyje toliau vykdomi sunkūs žmogaus teisių pažeidimai ir jomis piktnaudžiaujama; tvirtai remia TBT, kaip pagrindinę instituciją, kuri, remdamasi papildomumo principu, užtikrina nusikaltėlių patraukimą atsakomybėn ir padeda aukoms pasiekti teisingumą karo nusikaltimų, nusikaltimų žmoniškumui ir genocido bylose; prašo, kad visos šalys remtų TBT kasdienes operacijas teikdamos politinę, diplomatinę, finansinę ir logistinę paramą

17.  ragina ES toliau stiprinti Tarptautinio baudžiamojo teismo (TBT) darbą; ragina užmegzti tvirtą dialogą su Teismu, JT ir jos agentūromis, ir JT Saugumo Taryba ir su jais bendradarbiauti; apgailestauja dėl kai kurių Afrikos šalių priimto sprendimo pasitraukti iš Tarptautinio baudžiamojo teismo (TBT) ir ragina jas dar kartą apsvarstyti savo sprendimą; ragina visas JT valstybes nares prisijungti prie Teismo, ratifikuojant Romos statutą, ir skatinti ratifikuoti Kampalos pakeitimus;

18.  smerkia, kad nesilaikoma tarptautinės humanitarinės teisės, ir reiškia didelį susirūpinamą dėl didėjančio civilių aukų per ginkluotus konfliktus skaičiaus didėjimo ir dėl mirtinų išpuolių prieš ligonines, mokyklas, humanitarinius konvojus ir kitus civilinius taikinius; primygtinai prašo, kad JT ŽTT posėdžiuose dėl padėties konkrečiose šalyse ir susijusiose pagal visuotinio periodinio vertinimo mechanizmą rengiamose ataskaitose būtų tinkamai atsižvelgiama į tokius pažeidimus;

19.  kuo griežčiausiai smerkia nuolatinius žmogaus teisių pažeidimus, visų pirma tuos, kuriuos padarė grupuotė ISIS („Da‘esh“), ir prieš vaikus nukreiptus grupuotės „Boko Haram“ išpuolius, taip pat kitus teroristų ir sukarintų grupuočių įvykdytus išpuolius prieš civilius, visų pirma moteris ir vaikus; smerkia veiksmų, kuriais naikinamas kultūros paveldas, pasikartojimą ir mastą, ir ragina remti atitinkamas pastangas įvairiuose JT forumuose;

20.  ragina ES aktyviai dirbti siekiant parengti iniciatyvą dėl vadinamosios grupuotės ISIS („Da‘esh“) vykdyto etninių ir religinių mažumų genocido pripažinimo Jungtinėse Tautose, ir perduoti TBT bylas dėl įtariamų nusikaltimų žmoniškumui, karo nusikaltimų ir genocido; ragina užmegzti tvirtą dialogą su Teismu, JT ir jos agentūromis, ir JT Saugumo Taryba ir su jais bendradarbiauti;

21.  ragina, kad ES skatintų visas valstybes savo atitinkamose vystymosi politikos srityse daugiausia dėmesio skirti žmogaus teisėms ir įgyvendinti 1986 m. JT Deklaraciją dėl teisės į vystymąsi; teigiamai vertina neseniai paskirtą JT ŽTT specialųjį pranešėją teisės į vystymąsi klausimais, kurio įgaliojimai apima teisės į vystymąsi skatinimą, apsaugą ir įgyvendinimą atsižvelgiant į Darnaus vystymosi darbotvarkę iki 2030 m. ir kitus tarptautinius susitarimus dėl vystomojo bendradarbiavimo; atkreipia dėmesį į tai, kad visų asmenų žmogaus teisės privalo būti įtrauktos į visus Darbotvarkės iki 2030 m. tikslus ir uždavinius;

22.  ragina ES toliau didinti moterų ir vyrų lygybę ir savo veikloje bei programose aktyviai remti JT darbą rengiant moterų ir lyčių lygybės integravimo iniciatyvas; ragina nuolat remti priemones, kuriomis stiprinamas moterų ir mergaičių įgalėjimas ir visų formų smurto prieš moteris ir mergaites, įskaitant smurtą dėl lyties, ir visų formų moterų ir mergaičių diskriminacijos panaikinimas; primygtinai prašo, kad ES remtų tarpregionines iniciatyvas, kuriomis skatinamos, saugomos ir įgyvendinamos moterų teisės, prisidėtų prie visapusiško ir veiksmingo Pekino veiksmų platformos ir Tarptautinės konferencijos gyventojų ir vystymosi klausimais (TKGVK) veiksmų programos įgyvendinimo, ir šiomis aplinkybėmis išliktų įsipareigojusi ginti lytines ir reprodukcines teises;

23.  primena ES įsipareigojimą žmogaus teisių ir lyties aspekto klausimus aptarti pagal šioje srityje svarbias JT Saugumo Tarybos rezoliucijas Nr. 1325 (2000 m.) ir Nr. 1820 (2008 m.) dėl moterų, taikos ir saugumo; ragina ES tarptautiniu lygiu siekti, kad būtų pripažįstama pridėtinė vertė, kurią teikia moterų dalyvavimas užkertant kelią konfliktams ir juos sprendžiant, taikos kūrimo operacijose, teikiant humanitarinę pagalbą, vykdant atstatymą po konfliktų ir užtikrinant ilgalaikį susitaikymą;

24.  ragina ES toliau remti vaikų teises, visų pirma padedant užtikrinti vaikų prieigą prie vandens, sanitarinių sąlygų, sveikatos priežiūros ir švietimo, įskaitant tokios prieigos užtikrinimą konflikto zonose ir pabėgėlių stovyklose, ir panaikinant vaikų darbą, vaikų ėmimą į karo tarnybą, laisvės atėmimą, kankinimą, neteisėtą prekybą, vaikų, ankstyvas ir priverstines santuokas, seksualinį išnaudojimą ir žalingą praktiką, pvz., lyties organų žalojimą; ragina imtis priemonių, kuriomis būtų remiamas ir stiprinamas JT tarptautinės pastangos, siekiant nutraukti vaikų naudojimą ginkluotuose konfliktuose ir veiksmingiau mažinti konflikto ir padėties po konflikto poveikį moterims ir merginoms; ragina JT šalis laikytis jų sudarytose sutartyse nustatytų pareigų ir įsipareigojimų pagal 1989 m. priimtą Vaiko teisių konvenciją siekiant apsaugoti visų vaikų teises šių šalių jurisdikcijoje ir nepaisant vaikų teisinio statuso bei jų nediskriminuojant jokiu pagrindu;

25.  ragina valstybes remti neįgaliųjų teises, įskaitant jų vienodą dalyvavimą ir socialinę įtrauktį; ragina visas valstybes ratifikuoti ir įgyvendinti JT neįgaliųjų teisių konvenciją;

26.  ragina ES dirbti su partneriais siekiant įgyvendinti JT verslo ir žmogaus teisių pagrindinius principus, įskaitant priemones, kuriomis kuo daugiau valstybių skatinamos priimti nacionalinius veiksmų planus ir dalyvauti JT darbo grupių ir OHCHR veikloje; dar kartą ragina visas valstybes ir ES aktyviai ir konstruktyviai dalyvauti šiame procese siekiant sukurti teisiškai privalomą priemonę, kad būtų užkirstas kelias žmogaus teisių pažeidimams, kad tokie pažeidimai būtų ištirti, ištaisomos jų sukeltos pasekmes ir užtikrinama teisė kreiptis į teismą, jei jie padaromi;

27.  teigiamai vertina JT Niujorko deklaraciją dėl pabėgėlių ir migrantų, kurioje aptartas intensyvaus pabėgėlių ir migrantų judėjimo klausimas ir dėl kurios buvo sudarytas pasaulinis susitarimas dėl visapusiško atsako į pabėgėlius sistemos, ir duotą įsipareigojimą, taikomą migrantams ir pabėgėliams, kuriuo siekiama gelbėti gyvybes, patenkinti konkrečius poreikius, kovoti su rasizmu ir ksenofobija, taip pat prekyba žmonėmis, užtikrinti vienodą pripažinimą ir apsaugą prieš įstatymą, ir užtikrinti, kad su migrantais ir pabėgėliais susiję klausimai būtų aptarti nacionaliniuose vystymosi planuose; ragina visas susijusias šalis užtikrinti politinį dalyvavimą, finansavimą ir konkrečius solidarius veiksmus, kuriais remiama Niujorko pabėgėlių ir migrantų deklaracija, ir primena, kad migracijos klausimas toliau turėtų būti nagrinėjamas ne tik Europos, bet ir pasauliniu lygmeniu; ragina ES ir jos valstybes nares imtis vadovauti šioms tarptautinėms pastangoms ir, atsižvelgiant į savo pareigas pagal tarptautinę teisę, laikytis įsipareigojimų saugoti prieglobsčio prašytojų, pabėgėlių, migrantų ir visų perkeltųjų asmenų, ypač moterų, vaikų ir pažeidžiamų grupių, įskaitant neįgaliuosius, žmogaus teises;

28.  primena, kad migrantų grąžinimas turėtų būti vykdomas tik visapusiškai gerbiant jų teises ir tik tuo atveju, kai atitinkamose šalyse užtikrinama jų teisių apsauga; ragina vyriausybes nutraukti savavališką migrantų, įskaitant nepilnamečius, suėmimą ir sulaikymą; ragina visas valstybes, remiantis Vaiko teisių konvencija, imtis konkrečių priemonių, kurios atitiktų vaikų pabėgėlių ir migrantų interesus, ir nustatyti priemones, kuriomis stiprinamos vaiko apsaugos sistemos, įskaitant socialinių darbuotojų ir kitų specialistų grupių mokymą, taip pat koordinuotus veiksmus su nevyriausybinėmis organizacijomis; ragina visas valstybes ratifikuoti ir įgyvendinti Tarptautinę konvenciją dėl visų darbuotojų migrantų ir jų šeimos narių teisių apsaugos;

29.  pabrėžia, kad svarbu skatinti žmogaus teisių, įskaitant pilietines, politines, ekonomines, socialines ir kultūrines teises, visuotinumą ir nedalumą, kaip nustatyta Lisabonos sutarties 21 straipsnyje ir bendrosiose nuostatose dėl Sąjungos išorės veiksmų;

30.  pabrėžia būtinybę priimti teisėmis pagrįstą požiūrį ir integruoti pagarbą žmogaus teisėms į visas ES politikos sritis, įskaitant prekybos, investicijų, viešųjų paslaugų, vystomojo bendradarbiavimo ir migracijos sritis, ir į ES bendro saugumo ir gynybos politiką;

31.  primena, kad vidaus ir išorės nuoseklumas žmogaus teisių srityje yra esminės svarbos, siekiant ES žmogaus teisių politikos patikimumo išorės santykiuose su trečiosiomis šalimis, ir ragina ES įgyvendinti savo įsipareigojimus šiuo atžvilgiu;

Šalių prioritetai

Baltarusija

32.  reiškia gilų susirūpinimą dėl tebevaržomos žodžio, taip pat asociacijų ir taikių susirinkimų laisvės; smerkia nepriklausomų ir opozicijos žurnalistų užpuldinėjimus ir žmogaus teisių aktyvistų užpuldinėjimus ir sulaikymą, ir smerkia nuolatinį mirties bausmės naudojimą; ragina per 32-ąją Žmogaus teisių tarybos sesiją atnaujinti JT specialiojo pranešėjo žmogaus teisių padėties Baltarusijoje klausimais įgaliojimus ir ragina vyriausybę visapusiškai bendradarbiauti su specialiuoju pranešėju ir įsipareigoti įgyvendinti ilgai lauktas reformas siekiant apsaugoti žmogaus teises, be kita ko, įgyvendinant specialiojo pranešėjo ir kitų žmogaus teisių mechanizmų pateiktas rekomendacijas;

Burundis

33.  reiškia savo gilų susirūpinimą dėl blogėjančios politinės ir saugumo padėties Burundyje ir didėjančio šalį paliekančių žmonių skaičiaus; smerkia smurto proveržius, kurie Burundyje vyksta nuo 2015 m. ir per kuriuos žuvo, buvo kankinamos ir tikslingai puolamos moterys, įskaitant kolektyvinius išžaginimo ir priekabiavimo atvejus; smerkia faktą, kad tūkstančiai žmonių buvo įkalinti, ir priverstinį šimtų tūkstančių Burundžio gyventojų perkėlimą, ir spaudos ir žodžio laisvės pažeidimus, taip pat paplitusį nebaudžiamumą už tokius veiksmus; ragina atlikti nepriklausomą žudymų ir smurto atvejų tyrimą ir šių veiksmų vykdytojus patraukti baudžiamojon atsakomybėn; šiuo atžvilgiu remia ES Tarybos sprendimą, žlugus pagal Kotonu susitarimo 96 straipsnį pradėtoms diskusijoms, sustabdyti tiesioginę finansinę paramą Burundžio administracijai, įskaitant biudžeto paramą, tačiau teikti visą finansinę paramą gyventojams ir humanitarinę pagalbą tiesioginiais kanalais; ragina ES ir jos valstybes nares pritarti bendram pareiškimui dėl Burundžio, kuriame raginama išreikšti abejones dėl šios valstybės narystės JT ŽTT, nebent ji pradėtų visapusiškai bendradarbiauti su tyrimo komisija (TK) ir Taryba bei jos mechanizmais, konstruktyviai bendrauti su TK ir spręsti rimtas žmogaus teisių problemas;

Kongo Demokratinė Respublika

34.  ypač nerimauja dėl saugumo pajėgų daromų rimtų žmogaus teisių pažeidimų, už kuriuos visiškai nebaudžiama, ir ragina atsakingus asmenis patraukti atsakomybėn; ragina Tarybą apsvarstyti galimybę pagal Kotonu susitarimą išplėsti ribojamąsias priemones, pvz., ES tikslines sankcijas, įskaitant draudimus keliauti ir turto įšaldymą, kurios taikomos už smurto proveržius ir demokratinių procesų žlugdymą KDR atsakingiems asmenims, jei smurtas nesiliaus; primygtinai ragina KDR institucijas įgyvendinti 2016 m. pasiektą susitarimą ir laikytis šiais metais įvykusių rinkimų rezultatų, ir šiuo tikslu pasinaudoti tarptautinių subjektų pagalba; šiuo atžvilgiu ragina JT ŽTT toliau užtikrinti atidžią stebėseną iki rinkimų ir perėjimo prie demokratijos proceso pabaigos; primena stabilumo Didžiųjų ežerų regione svarbą ir visų pirma stabilios žmogaus teisių padėties rytų KDR, kurioje vykdomi lytinės prievartos nusikaltimai ir kuri kelia labai didelį nerimą, svarbą;

Gruzijos Abchazijos regionai ir Cchinvalio regionas / Pietų Osetija

35.  tebėra susirūpinęs dėl žodžio ir žiniasklaidos laisvės, taip pat dėl ribotų galimybių patekti į Rusijos okupuotus Abchazijos regionus ir Cchinvalio regioną / Pietų Osetiją, kur žmogaus teisių pažeidimai tebėra plačiai paplitę; primygtinai ragina stiprinti žmonių tarpusavio kontaktus Tbilisio kontroliuojamoje teritorijoje ir dviejuose okupuotuose regionuose; ragina visapusiškai gerbti Gruzijos suverenitetą ir teritorinį vientisumą, taip pat tarptautiniu mastu pripažintų sienų neliečiamumą; pabrėžia, kad reikia užtikrinti saugų ir orų pabėgėlių ir šalies viduje perkeltų asmenų grįžimą į jų nuolatines gyvenamąsias vietas; ragina Gruzijos vyriausybę imtis atitinkamų priemonių siekiant užtikrinti, kad būtų toliau įgyvendinamos visuotinio periodinio vertinimo metu pateiktos rekomendacijos;

Iranas

36.  ragina Iraną visapusiškai bendradarbiauti su JT žmogaus teisių mechanizmais ir stengtis taikyti bendradarbiaujant pateiktas rekomendacijas, įskaitant visuotinį periodinį vertinimą, suteikiant tarptautinėms žmogaus teisių organizacijoms galimybę vykdyti savo misijas; ragina Irano vyriausybę spręsti pagrindines problemas, į kurias atkreipiamas dėmesys JT specialiojo pranešėjo ir JT Generalinio Sekretoriaus pranešimuose dėl žmogaus teisių padėties Irane, taip pat atsižvelgti į konkrečius raginimus imtis veiksmų, pateikiamus JT Generalinės Asamblėjos rezoliucijose; susirūpinęs pažymi, kad Irane vienam gyventojui tenkančių įvykdytų mirties bausmių skaičius yra didžiausias pasaulyje; ragina Iraną paskelbti mirties bausmės moratoriumą; ragina paleisti visus politinius kalinius;

Mianmaras / Birma

37.  yra labai susirūpinęs dėl pranešimų apie smurtinius susidūrimus šiaurinėje Rachinų valstijos dalyje ir apgailestauja dėl žuvusių žmonių, sunaikintų pragyvenimo šaltinių ir būstų, taip pat dėl, kaip pranešama, neproporcingo Mianmaro ginkluotųjų pajėgų jėgos naudojimo; primygtinai ragina karines ir saugumo pajėgas nedelsiant sustabdyti žudynes, užpuldinėjimus ir žaginimus, nukreiptus prieš rohinjus, ir jų namų deginimą; reikalauja, kad Mianmaro vyriausybė ir civilinės valdžios institucijos nedelsiant nutrauktų rohinjų mažumos diskriminavimą ir segregavimą; ragina apsaugoti rohinjų teises ir garantuoti visų Mianmaro piliečių saugumą, apsaugą ir lygybę;

38.  palankiai vertina Mianmaro vyriausybės sprendimą įvardyti taiką ir nacionalinį susitaikymą kaip svarbiausią prioritetą; palankiai vertina Mianmaro vyriausybės pranešimą, kad įsteigta pastarojo meto smurto Rachinų valstijoje tyrimo komisija; pabrėžia, kad būtina vykdyti tinkamą kaltininkų baudžiamąjį persekiojimą ir užtikrinti tinkamas nukentėjusių nuo pažeidimų asmenų galimybes ginti savo teises; ragina Mianmaro vyriausybę tęsti demokratizacijos procesą ir gerbti teisinės valstybės principą, žodžio laisvę ir pagrindines žmogaus teises; ragina ES ir jos valstybes nares remti atnaujintus specialiojo pranešėjo Mianmaro klausimais įgaliojimus;

Saudo Arabija

39.  primena savo susirūpinimą dėl sisteminių žmogaus teisių pažeidimų šalyje; smerkia nerimą keliantį įsakymų skirti mirties bausmę Saudo Arabijoje skaičių, įskaitant masinius mirties nuosprendžius, ir ragina Saudo Arabiją paskelbti mirties bausmės moratoriumą; primygtinai ragina Saudo Arabijos valdžios institucijas išlaisvinti visus sąžinės kalinius, įskaitant 2015 m. Sacharovo premijos laureatą Raifą Badawi; ragina ES atidžiai stebėti šį konkretų atvejį; dar kartą tvirtina, kad JT ŽTT narės turėtų būti renkamos iš valstybių, kurios gerbia žmogaus teises, teisinės valstybės principą ir demokratiją; ragina Saudo Arabijos valdžios institucijas visapusiškai bendradarbiauti su JT ŽTT įgaliotaisiais ekspertais ir Vyriausiojo žmogaus teisių komisaro biuru;

Sirija

40.  kuo griežčiausiai smerkia žiaurumus ir plačiai paplitusius žmogaus teisių ir tarptautinės humanitarinės teisės pažeidimus, kuriuos, padedant Rusijai ir Iranui, padarė B. al-Assado režimo pajėgos, taip pat žmogaus teisių ir tarptautinės humanitarinės teisės pažeidimus, kuriuos padarė nevalstybinės ginkluotos teroristų grupuotės, visų pirma grupuotės ISIS („Da’esh“) ir „Jabhat Fateh al-Sham“ („Al Nusra“ frontas) ir kitos džihadistų grupuotės; pabrėžia, kad reikia toliau tirti, kaip visos šalys Sirijoje naudoja ir naikina cheminius ginklus, ir apgailestauja dėl Rusijos ir Kinijos sprendimo blokuoti naują JT Saugumo Tarybos rezoliuciją dėl cheminių ginklų naudojimo; pakartoja savo raginimą užtikrinti visapusišką ir netrukdomą humanitarinės pagalbos teikimą ir kad karo nusikaltimus ir nusikaltimus žmoniškumui padarę asmenys sulauktų atpildo ir būtų patraukti atsakomybėn; remia ES iniciatyvą perduoti padėties Sirijoje klausimą TBT ir ragina JT Saugumo Tarybą imtis šiuo atžvilgiu veiksmų;

41.  teigiamai kad, remiantis 33-iojoje JT ŽTT sesijoje priimta rezoliucija, buvo sudaryta aukšto lygio kolegija, kuri, konsultuodamasi su nepriklausoma tarptautine tyrimo komisija (TK), tirs priverstinio dingimo, savavališko sulaikymo atvejus ir atsakomybės už susijusius pažeidimus užtikrinimo klausimus, ir kurioje parodymus duos liudytojai ir Sirijos gyventojai; remia TK įgaliojimus atlikti specialų padėties Alepe tyrimą, kurio išvados turėtų būti pateiktos ne vėliau kaip 34-ojoje JT ŽTT sesijoje kovo mėn., ir prašo, kad ataskaita būtų pateikta Generalinei Asamblėjai ir Saugumo Tarybai; remia TK įgaliojimų atnaujinimą;

Pietų Sudanas

42.  ragina visas šalis susilaikyti nuo žmogaus teisių ir tarptautinės humanitarinės teisės pažeidimų, įskaitant tokius tarptautiniams nusikaltimams prilygstančius pažeidimus, kaip neteisminės egzekucijos, prieš etnines grupes nukreiptas ir su konfliktu susijęs seksualinis smurtas, įskaitant prievartavimus, taip pat smurtas dėl lyties, vaikų verbavimas ir naudojimas, priverstinio dingimo atvejai, savavališki suėmimai ir kalinimas; pažymi, kad Sudano vyriausybė 2016 m. kovo 16 d. pasirašė Susitarimą dėl veiksmų plano ir vėliau patikslino savo įsipareigojimus įtraukti kitus atitinkamus suinteresuotuosius subjektus į nacionalinį dialogą ir laikytis visų sprendimų, priimtų opozicijos šalių ir nacionalinio dialogo iniciatyvinio komiteto, vadinamojo 7 + 7 mechanizmo; primygtinai pabrėžia, kad visos šalys turi laikytis savo įsipareigojimo, ir ragina tęsti dialogą siekiant susitarti dėl galutinio ugnies nutraukimo; ragina ES ir jos valstybes nares toliau laikytis įsipareigojimo remti Afrikos Sąjungos pastangas užtikrinti taiką Sudane ir remti Sudano žmones jiems pereinant prie vidaus pastangomis reformuotos demokratijos;

43.  ragina ES ir jos valstybes nares atnaujinti Žmogaus teisių komisijos Pietų Sudane įgaliojimus, stiprinti jos vaidmenį, kad ji galėtų atlikti piktnaudžiavimo žmogaus teisėmis atvejų tyrimus, ir parengtų lytinio smurto padėties apžvalgą; pritaria, kad šios komisijos rekomendacijos būtų įtrauktos į ataskaitą, kuri turi būti perduodama JT Generalinei Asamblėjai ir Saugumo Tarybai;

Ukraina

44.  apgailestauja dėl to, kad dėl tebesitęsiančios Rusijos agresijos itin pablogėjo humanitarinė padėtis Donbaso regione ir kad Ukrainos ir tarptautinėms humanitarinėms organizacijoms neleidžiama patekti į okupuotus regionus; reiškia didelį susirūpinimą dėl humanitarinių su gyvenimo sąlygomis susijusių problemų, su kuriomis susiduria daugiau kaip 1,5 mln. šalies viduje perkeltų asmenų; reiškia didelį susirūpinimą dėl žmogaus teisių pažeidimų Rusijos okupuotame Kryme, visų pirma dėl itin sunkios Krymo totorių padėties, ir pabrėžia, kad reikalinga tolesnė ES finansinė parama Ukrainai; pakartoja, kad yra tvirtai įsipareigojęs Ukrainos suverenitetui, politinei nepriklausomybei ir jos teritoriniam vientisumui, tarptautiniu mastu pripažintoms sienų riboms ir jos laisvam ir suvereniam pasirinkimui eiti Europos keliu; ragina visas šalis nedelsiant įgyvendinti taikią okupuotos Krymo pusiasalio reintegraciją į Ukrainos teisės sistemą, palaikant politinį dialogą bei visapusiškai laikantis tarptautinės teisės nuostatų; ragina Europos išorės veiksmų tarnybą ir Tarybą didinti spaudimą Rusijos Federaciją, kad pastaroji leistų tarptautinėms organizacijoms patekti į Krymą, siekiant stebėti žmogaus teisių padėtį, atsižvelgiant į vykstančius rimtus pagrindinių laisvių ir žmogaus teisių pažeidimus pusiasalyje, ir įsteigti nuolatinę tarptautinę stebėjimo misiją ir taikyti konvencijomis pagrįstus mechanizmus;

Jemenas

45.  ypač nerimauja dėl katastrofiškos humanitarinės padėties Jemene; smerkia faktą, kad kariaujančios šalys, duodamos civiliams prieštaraujančias instrukcijas, taip pažeisdamos tarptautinę humanitarinę teisę ir tarptautinę žmogaus teisių teisę, nukreipia savo veiksmus prieš juos ir priverčia atsidurti netoleruotinoje padėtyje, pabrėžia, kad vaikų ėmimas į karo tarnybą ir naudojimas ginkluotame konflikte yra griežtai draudžiamas pagal tarptautinę žmogaus teisių teisę ir tarptautinę humanitarinę teisę, o jei į karo tarnyba imami jaunesni nei penkiolikos metų vaikai, tai gali būti pripažįstama karo nusikaltimu; ragina visas šalis nedelsiant paleisti tokius vaikus ir susilaikyti nuo jų ėmimo į karo tarnybą; primygtinai ragina visas šalis sumažinti įtampą ir nedelsiant nutraukti ugnį ir užtikrinti stabilumą, kuris padės politiškai, integruotai ir derybomis išspręsti konfliktą; šiomis aplinkybėmis visapusiškai remia JT specialiojo pasiuntinio į Jemeną Ismaïlo Ouldo Cheikho Ahmedo pastangas, taip pat 2016 m. spalio mėn. Žmogaus teisių tarybos rezoliucijos 33/16 įgyvendinimą, kurioje prašoma, kad JT dirbtų su nacionaline nepriklausoma tyrimo komisija, ir remiamos visos pastangos atlikti nepriklausomą tarptautinį tyrimą siekiant panaikinti nebaudžiamumo aplinką Jemene;

o

o  o

46.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, ES specialiajam įgaliotiniui žmogaus teisių klausimais, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, JT Saugumo Tarybai, JT generaliniam sekretoriui, 71-osios JT Generalinės Asamblėjos pirmininkui, JT žmogaus teisių tarybos pirmininkui, JT vyriausiajam žmogaus teisių komisarui ir Europos Tarybos Parlamentinės Asamblėjos generaliniam sekretoriui.

 

(1)

Priimti tekstai, P8_TA(2016)0317.

(2)

Priimti tekstai, P8_TA(2016)0502.

Teisinė informacija - Privatumo politika