Propunere de rezoluţie - B8-0186/2017Propunere de rezoluţie
B8-0186/2017

PROPUNERE DE REZOLUȚIE referitoare la prioritățile UE pentru sesiunile Consiliului ONU pentru Drepturile Omului din 2017

13.3.2017 - (2017/2598(RSP))

depusă pe baza declarației Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate
în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură

Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen în numele Grupului ALDE

Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B8-0183/2017

Procedură : 2017/2598(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
B8-0186/2017
Texte depuse :
B8-0186/2017
Dezbateri :
Texte adoptate :

B8-0186/2017

Rezoluția Parlamentului European referitoare la prioritățile UE pentru sesiunile Consiliului ONU pentru Drepturile Omului din 2017

(2017/2598(RSP))

Parlamentul European,

–  având în vedere Carta Organizației Națiunilor Unite,

–  având în vedere Declarația Universală a Drepturilor Omului, convențiile ONU și protocoalele opționale ale acestora,

–  având în vedere Rezoluția 60/251 a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite de înființare a Consiliului pentru Drepturile Omului (CDO),

–  având în vedere Convenția europeană a drepturilor omului, Carta socială europeană și Carta drepturilor fundamentale a UE,

–  având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la sesiunile Consiliului ONU pentru Drepturile Omului,

–  având în vedere Recomandarea sa din 7 iulie 2016 adresată Consiliului privind cea de a 71-a sesiune a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite[1],

–  având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la încălcarea drepturilor omului, inclusiv rezoluțiile de urgență adoptate în 2016 referitoare la Etiopia, Coreea de Nord, India, Crimeea, Hong Kong, Kazahstan, Egipt, Republica Democratică Congo, Nigeria, Pakistan, Honduras, Djibouti, Cambodgia, Gambia, Tadjikistan, Vietnam, Malawi, Bahrain, Myanmar, Filipine, Rwanda, Somalia, Zimbabwe, Sudan, Thailanda, China, Brazilia, Rusia, Tibet, Irak, Indonezia, Republica Centrafricană, Burundi, Nicaragua, Kuweit și Guatemala;

–  având în vedere Rezoluția sa din 14 decembrie 2016 referitoare la Raportul anual 2015 privind drepturile omului și democrația în lume și politica Uniunii Europene în această privință[2],

–  având în vedere articolul 2, articolul 3 alineatul (5), precum și articolele 18, 21, 27 și 47 din Tratatul privind Uniunea Europeană,

–  având în vedere raportul anual pe 2015 prezentat Adunării Generale a ONU de către CDO,

–  având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât promovarea și garantarea universalității drepturilor omului fac parte integrantă din acquis-ul etic și juridic al Uniunii Europene și reprezintă una dintre pietrele de temelie ale unității și integrității europene; întrucât respectarea drepturilor omului ar trebui integrată în toate domeniile de politici ale UE;

B.  întrucât UE își exprimă angajamentul ferm față de multilateralism și de organismele ONU în ceea ce privește promovarea și protecția drepturilor omului;

C.  întrucât sesiunile ordinare ale Consiliului ONU pentru Drepturile Omului (CDO), numirea unor raportori speciali, mecanismul de evaluare periodică universală (EPU) și procedurile speciale pentru țări specifice sau pentru aspecte tematice contribuie împreună la promovarea și respectarea drepturilor omului, a democrației și a statului de drept;

Consiliul ONU pentru Drepturile Omului

1.  salută activitatea desfășurată de Înaltul Comisar al ONU pentru Drepturile Omului, Zeid Ra’ad Al Hussein și de oficiul său (OHCHR); reamintește angajamentul UE de a continua să sprijine și să apere integritatea, independența și funcționarea sa; salută rolul Oficiului Înaltului Comisar al Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului în promovarea cooperării între mecanismele internaționale și regionale din domeniul drepturilor omului, precum și în identificarea unor modalități de creștere a rolului „acordurilor regionale” în ceea ce privește standardele universale în domeniul drepturilor omului;

2.  consideră că eficiența și credibilitatea CDO depind de angajamentul sincer al membrilor săi de a proteja toate persoanele din toate țările de orice încălcări ale drepturilor omului, în conformitate cu convențiile internaționale în domeniul drepturilor omului, și de a promova universalitatea, imparțialitatea, obiectivitatea, non-selectivitatea, dialogul constructiv și cooperarea; insistă că trebuie evitată polarizarea dezbaterilor în cadrul CDO și încurajează un dialog constructiv;

3.  invită statele să permită accesul experților independenți ai CDO, al raportorilor speciali și al experților din cadrul Oficiului Înaltului Comisar pentru Drepturile Omului pentru a investiga presupusele încălcări ale drepturilor omului și pentru a se angaja în mod constructiv în rezolvarea situației, să își onoreze angajamentele față de convențiile privind drepturile omului și să coopereze deplin cu procedurile speciale ale CDO (EPU); încurajează toate statele să ia măsuri concrete pentru a da curs recomandărilor emise în cadrul evaluării periodice universale (EPU) și să remedieze deficiențele introducând un mecanism de aplicare și de monitorizare, inclusiv stabilirea de planuri naționale de acțiune și de mecanisme de coordonare națională;

4.  reamintește obligația Adunării Generale, atunci când alege membrii CDO, de a lua în considerare respectul candidaților pentru promovarea și protejarea drepturilor omului, a statului de drept și a democrației; salută decizia CDO prin care i se solicită Comitetului consultativ al CDO să pregătească un raport de evaluare cu privire la progresele realizate în definirea unor mecanisme regionale și subregionale pentru promovarea și protejarea drepturilor omului; invită UE și statele sale membre să garanteze că modelele lor de votare reflectă importanța egală a drepturilor și să îmbunătățească coordonarea pozițiilor UE în această privință; solicită insistent ca UE să se exprime cu o singură voce și să ajungă la o poziție comună în ceea ce privește votul în CDO;

5.  reafirmă că este important să se garanteze că UE se implică în mod activ și sistematic în mecanismele ONU pentru drepturile omului, în special în Comisia a III-a, în Adunarea Generală a ONU și în CDO al ONU, pentru a-și îmbunătăți credibilitatea; sprijină eforturile depuse de Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE), de delegațiile UE de la New York și Geneva și de statele membre pentru îmbunătăți coerența UE în privința aspectelor legate de drepturile omului în cadrul ONU;

Priorități tematice

6.  subliniază importanța rolului ONG-urilor și al apărătorilor drepturilor omului în promovarea și protecția drepturilor omului; subliniază că drepturile omului și libertățile fundamentale trebuie să fie protejate în toate formele lor de expresie, inclusiv în contextul noilor tehnologii; împărtășește preocupările CDO cu privire la relatările privind amenințările și represaliile împotriva membrilor organizațiilor societății civile și ai ONG-urilor care au colaborat cu CDO în cadrul procesului de evaluare periodică universală (EPU);

7.  își exprimă profunda îngrijorare cu privire la încercările tot mai numeroase de restrângere a spațiului de expresie a societății civile și a apărătorilor drepturilor omului, inclusiv prin introducerea legislației de combatere a terorismului; condamnă orice act de violență, hărțuire, intimidare sau de persecutare a apărătorilor drepturilor omului, al celor care denunță neregulile, a jurnaliștilor sau bloggerilor din mediul online sau offline; invită toate statele să promoveze și să asigure un mediu sigur și propice pentru societatea civilă în care ONG-urile, jurnaliștii, apărătorii drepturilor omului, femei și copiii mai ales, precum și grupurile vulnerabile, cum ar fi persoanele LGBTI, în care aceștia să poată activa independent și fără interferențe; cere din nou statelor care au adoptat o prevederi legislative restrictive împotriva organizațiilor independente pentru drepturile omului să le elimine;

8.  consideră că mass-media liberă, independentă și imparțială reprezintă unul dintre fundamentele esențiale ale unei societăți democratice, în care dezbaterile deschise joacă un rol crucial; sprijină apelul pentru numirea unui Reprezentant special al Secretarului General al ONU pentru siguranța jurnaliștilor; cere să fie abordate în toate forurile internaționale aspectele legate de libertatea de exprimare online, libertățile digitale și importanța unui internet liber și deschis; cere reducerea decalajului digital și facilitarea accesului nerestricționat la informații și la comunicare, precum și accesul necenzurat la internet.

9.  reamintește că dreptul la libertatea de asociere și de întrunire continuă să rămână o provocare majoră; salută călduros activitatea Raportorului special al ONU privind dreptul la libertatea de întrunire pașnică și de asociere, Maina Kiai; invită toate statele să acorde rapoartelor atenția cuvenită;

10.  solicită insistent tuturor statelor să ratifice rapid protocoalele opționale la Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice (PIDCP) și Pactul internațional cu privire la drepturile economice, sociale și culturale (PIDESC), creând instrumente de depunere a plângerilor și de investigație;

11.  protestează împotriva oricărei forme de discriminare și persecuție pe orice motiv sau condiție cum ar fi rasa, culoarea, limba, religia și convingerile, identitatea de gen și orientarea sexuală, originea socială, casta, nașterea, vârsta sau dizabilitatea; sprijină implicarea UE în proceduri relevante speciale, inclusiv noul expert independent pentru protecția împotriva violenței și discriminării bazate pe orientarea sexuală și identitatea de gen; invită UE să continue să promoveze în mod activ egalitatea și nediscriminarea și să sprijine lupta împotriva violenței și a discriminării tuturor persoanelor;

12.  își exprimă îngrijorarea cu privire la faptul că numeroase persoane suferă, individual sau colectiv, încălcări ale dreptului lor la libertatea religioasă sau a convingerilor, comise de state, dar și de actori nestatali, ceea ce conduce la discriminare, inegalitate și stigmatizare; reamintește necesitatea de a lupta împotriva intoleranței și discriminării din motive religioase sau de convingeri, pentru a asigura respectarea altor drepturi fundamentale interdependente, cum ar fi libertatea de exprimare;

13.  cere UE să depună eforturi pentru a asigura o mai bună protecție a minorităților etnice și religioase împotriva persecuțiilor și a violențelor, precum și pentru a abroga legile care incriminează blasfemia sau apostazia, legi care pot servi ca pretext pentru persecutarea minorităților religioase și etnice și a necredincioșilor; cere să se sprijine activitatea Raportorului special pentru libertatea religioasă sau a convingerilor;

14.  cere insistent UE să pledeze în continuare pentru toleranță zero în ceea ce privește pedeapsa cu moartea și să continue să consolideze sprijinul transregional pentru următoarea rezoluție a Adunări Generale a ONU referitoare la moratoriul privind pedeapsa capitală; salută decizia luată în 2015 de Madagascar, Fiji, Surinam și Republica Congo de a aboli pedeapsa capitală pentru toate infracțiunile; deplânge reluarea execuțiilor într-o serie de țări, printre care Bahrain, Kuweit, Belarus, Bangladesh, India, Oman, Sudanul de Sud, Indonezia și Ciad; regretă, totodată, creșterea raportată a numărului de condamnări la moarte pronunțate în special în China, Egipt, Iran, Nigeria, Pakistan și Arabia Saudită; reamintește autorităților din aceste țări că sunt părți la Convenția privind drepturile copilului, care interzice strict folosirea pedepsei cu moartea pentru infracțiunile comise de orice persoană cu vârsta sub 18 ani;

15.  cere UE să ia poziție și să sprijine acțiunile ONU împotriva torturii și a altor tratamente sau pedepse crude, inumane sau degradante, a execuțiilor în masă, a execuțiilor, inclusiv a celor pentru infracțiuni legate de droguri, și face apel la Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE) să intensifice, la toate nivelurile de dialog și în toate forurile, eforturile UE în lupta împotriva execuțiilor sumare, a torturii și altor rele tratamente, în conformitate cu Orientările politicii UE față de țările terțe în ceea ce privește tortura și alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante; cere ratificarea universală și implementarea efectivă a Convenției ONU împotriva torturii și a protocolului opțional al acesteia;

16.  își exprimă grava îngrijorare cu privire la persistența unor încălcări grave și abuzuri ale drepturilor omului la nivel mondial; sprijină cu fermitate CPI ca instituție fundamentală pentru a trage la răspundere pe cei care comit astfel de încălcări și pentru a oferi asistență victimelor, înfăptuind dreptatea plecând de la principiul complementarității în cazul crimelor de război, a crimelor împotriva umanității și a genocidului; cere tuturor părților să asigure sprijin politic, diplomatic, financiar și logistic pentru activitățile curente ale CPI;

17.  cere UE să continue să consolideze acțiunile Curții Penale Internaționale (CPI); încurajează dialogul solid și cooperarea strânsă între Curte, ONU și agențiile sale și Consiliul de Securitate al ONU; regretă decizia adoptată de o serie de țări africane de a se retrage din Curtea Penală Internațională (CPI) și le cere să își reconsidere poziția; invită toate statele membre ale ONU să facă parte din CPI, ratificând Statutul de la Roma și să încurajeze ratificarea amendamentelor adoptate la Kampala;

18.  condamnă nerespectarea dreptului internațional umanitar și își exprimă profunda îngrijorare cu privire la creșterea numărului de victime civile în conflictele armate din întreaga lume și a atacurilor mortale împotriva spitalelor, școlilor, a convoaielor umanitare și a altor obiective civile; insistă ca astfel de încălcări grave să fie analizate corespunzător în relațiile pe care le are CDO cu fiecare țară și în evaluările periodice universale;

19.  condamnă în termenii cei mai vehemenți actualele încălcări grave ale drepturilor omului, comise mai ales de ISIS/Daesh și atacurile împotriva copiilor comise de Boko Haram, precum și toate celelalte atacuri ale organizaților teroriste sau paramilitare împotriva civililor, în special a femeilor și a copiilor; condamnă frecvența și amploarea actelor de distrugere a patrimoniului cultural și cere să fie sprijinite eforturile întreprinse în diversele foruri ale ONU;

20.  invită UE să colaboreze activ pentru o inițiativă a ONU de recunoaștere a genocidului împotriva minorităților etnice și religioase, comis de așa-numita grupare ISIS/Daesh, precum și pentru sesizarea Curții Penale Internaționale (CPI) cu privire la cazurile suspectate de crime împotriva umanității, de crime de război și genocid; încurajează dialogul solid și cooperarea strânsă între Curte, ONU și agențiile sale și Consiliul de Securitate al ONU;

21.  cere UE să încurajeze toate statele membre să plaseze drepturile omului în centrul politicilor lor de dezvoltare și să transpună în practică Declarația ONU din 1986 privind dreptul la dezvoltare; salută recenta numire de către CDO a unui raportor special privind dreptul la dezvoltare, al cărui mandat include contribuția la promovarea, protejarea și exercitarea efectivă a dreptului la dezvoltare în contextul Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă și al altor acorduri de cooperare internațională pentru dezvoltare; subliniază că drepturile omului pentru toți trebuie să reprezinte o caracteristică transversală în realizarea tuturor obiectivelor și țintelor din Agenda 2030;

22.  invită UE să continue să promoveze egalitatea între femei și bărbați și să sprijine activ lucrările entității ONU-Femei și inițiativele de integrare a perspectivei de gen în activitățile și programele sale; cere să se continue măsurile de sprijinire a capacitării femeilor și fetelor și eradicarea tuturor formelor de violență și discriminare la adresa femeilor și fetelor, inclusiv a violenței de gen; solicită insistent ca UE să susțină inițiative transregionale pentru promovarea, protejarea și exercitarea efectivă a drepturilor femeilor și să contribuie la implementarea integrală și efectivă a Platformei de acțiune de la Beijing și a Programului de acțiune al CIPD, precum și să își mențină angajamentul față de drepturile sexuale și reproductive în acest context;

23.  reamintește angajamentul UE de a integra drepturile omului și aspectele de gen, în conformitate cu rezoluțiile de referință ale Consiliului de Securitate al ONU 1325 (2000) și 1820 (2008) privind femeile, pacea și securitatea; solicită UE să sprijine la nivel internațional recunoașterea valorii adăugate a participării femeilor la prevenirea și soluționarea conflictelor, la operațiunile de menținere a păcii, la asistența umanitară, la reconstrucția post-conflict și la reconcilierea durabilă;

24.  solicită UE să continue să promoveze drepturilor copiilor, în special contribuind la asigurarea accesului copiilor la apă, la servicii de salubritate, la asistență medicală și la educație, inclusiv în zonele de conflict și în taberele de refugiați, și eliminând munca copiilor, recrutarea de copii-soldați tortura, privarea de libertate, traficul de copii, căsătoriile precoce și forțate ale copiilor, exploatarea sexuală și practicile nocive, cum ar fi mutilarea genitală a femeilor; cere măsuri de sprijinire și consolidare a eforturilor internaționale prin intermediul ONU pentru a pune capăt folosirii copiilor în conflictele armate, precum și măsuri care să abordeze mai eficient consecințelor situațiilor de conflict și post-conflict asupra femeilor și fetelor; invită toate țările ONU să își respecte obligațiile asumate prin tratat și angajamentele luate în temeiul Convenției cu privire la drepturile copilului, adoptată în 1989, pentru a garanta drepturile tuturor copiilor aflați în jurisdicția lor, indiferent de statutul lor legal, fără niciun fel de discriminare.

25.  invită statele să promoveze drepturile persoanelor cu dizabilități, inclusiv participarea lor egală și incluziunea socială; invită toate statele să ratifice și să aplice Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități;

26.  invită UE să colaboreze cu partenerii săi pentru aplicarea Principiilor directoare ale ONU privind afacerile și drepturile omului, inclusiv adoptarea de măsuri care să încurajeze mai multe state să adopte planuri de acțiune naționale și să se implice în activitățile grupurilor de lucru ale ONU și în CDO; își reînnoiește apelul către toate statele, inclusiv către UE, să se implice în mod activ și constructiv în acest proces pentru a se putea realiza un instrument obligatoriu din punct de vedere juridic care să permită prevenirea, investigarea, căile de atac și să asigure accesul la acestea când se petrec încălcări ale drepturilor omului;

27.  salută Declarația de la New York a ONU pentru refugiați și migranți, care discută problema valurilor mari de refugiați și de migranți și care a condus la adoptarea unui pact la nivel mondial privind un cadru de răspuns cuprinzător (CRC) privind refugiații, precum și la angajamentul privind migranții și refugiații pentru a le salva viețile, ocupându-se de nevoile lor specifice, de combaterea rasismului și xenofobiei, de combaterea traficului de ființe umane, de asigurarea recunoașterii și protecției în condiții de egalitate în fața legii și de asigurarea includerii lor în planurile naționale de dezvoltare; invită toate părțile implicate să asigure angajament politic, finanțare și acțiuni concrete de solidaritate în sprijinul Declarației de la New York pentru refugiați și migranți și reamintește că problema migrației ar trebui analizată în continuare la nivel mondial și nu numai la nivel european; invită UE și statele sale membre să-și asume un rol de frunte în aceste eforturi internaționale și să susțină asigure, în conformitate cu obligațiile lor în temeiul dreptului internațional, îndeplinirea angajamentele lor de a proteja drepturile omului pentru solicitanții de azil, refugiați, migranți și pentru toate persoanele strămutate, în special femeile, copiii și grupurile vulnerabile, inclusiv persoanele cu dizabilități;

28.  reamintește că returnarea migranților ar trebui să se facă numai respectând în totalitate drepturile migranților și numai dacă protecția drepturilor lor este garantată în țările din care provin; invită guvernele să pună capăt arestării și reținerii arbitrare a migranților, inclusiv a minorilor; invită toate statele membre să ia măsuri concrete în interesul superior al copiilor refugiați și migranți, pe baza Convenției privind drepturile copilului, și să introducă măsuri care să consolideze sistemele de protecție a copilului, inclusiv formarea profesională a asistenților sociali și a altor categorii profesionale, precum și eforturi coordonate cu organizațiile neguvernamentale; invită toate statele să ratifice și să implementeze Convenția internațională privind drepturile tuturor lucrătorilor migranți și ale membrilor familiilor lor;

29.  subliniază că este important să se promoveze universalitatea și indivizibilitatea drepturilor omului, inclusiv a drepturilor civile, politice, economice, sociale și culturale, în conformitate cu articolul 21 din Tratatul de la Lisabona și cu Dispozițiile generale privind acțiunea externă a Uniunii;

30.  subliniază necesitatea de a adopta o abordare bazată pe drepturi și de a integra respectarea drepturilor omului în toate politicile UE, inclusiv în politicile privind comerțul, investițiile, serviciile publice, cooperarea pentru dezvoltare și migrația, precum și în politicile sale comune de securitate și apărare;

31.  reamintește că este esențială coerența internă și externă în domeniul drepturilor omului pentru credibilitatea politicii UE în domeniul drepturilor omului în relațiile sale externe cu țările terțe și invită UE să își îndeplinească angajamentele în această privință;

Prioritățile de țară

Belarus

32.  își exprimă profunda îngrijorare cu privire la continuarea restricțiilor privind libertatea de exprimare și libertatea de asociere și de întrunire pașnică; condamnă hărțuirea jurnaliștilor independenți și a jurnaliștilor opoziției, hărțuirea și detenția activiștilor pentru drepturile omului, precum și aplicarea în continuare a pedepsei cu moartea; solicită reînnoirea mandatului Raportorului special al ONU privind situația drepturilor omului în Belarus în cadrul celei de a 35-a sesiuni a Consiliului și invită guvernul acestei țări să coopereze pe deplin cu Raportorul special și să își asume angajamentul de a realiza o serie de reforme îndelung așteptate pentru a proteja drepturile omului, inclusiv prin transpunerea în practică a recomandărilor formulate de Raportorul special și a altor instrumente din domeniul drepturilor omului;

Burundi

33.  își exprimă profunda îngrijorare cu privire la înrăutățirea situației politice și de securitate din Burundi și la numărul tot mai mare de persoane care fug din țară; condamnă actele de violență comise în Burundi începând din 2015, care au dus la moartea și tortura femeilor, precum și la violențe direcționate asupra acestora, inclusiv la violuri colective și hărțuire; condamnă privarea de libertate a mii de persoane și strămutarea forțată a sute de mii de cetățeni burundezi, încălcările libertății presei și ale libertății de exprimare, precum și impunitatea generalizată pentru astfel de acte; solicită anchetarea temeinică și independentă a acestor ucideri și abuzuri și aducerea în fața justiției a celor care au comis aceste acte; sprijină, în acest sens, decizia Consiliului UE, adoptată în urma eșecului negocierilor lansate în temeiul articolul 96 din Acordul de la Cotonou, de a suspenda sprijinul financiar direct acordat administrației din Burundi, inclusiv sprijinul bugetar, dar susține menținerea întregului sprijinul financiar pentru populație, precum și a asistenței sale umanitare prin canale directe; invită UE și statele sale membre să sprijine o declarație comună referitoare la Burundi, care să pună în discuție apartenența aceste țări la CDO, dacă Burundi nu începe să coopereze pe deplin cu Comisia de anchetă și cu Consiliul și mecanismele sale și dacă nu colaborează constructiv cu Comisia de anchetă și nu răspunde îngrijorărilor serioase privind drepturile omului;

Republica Democratică Congo

34.  este extrem de îngrijorat cu privire la încălcările grave ale drepturilor omului comise cu impunitate totală de către forțele de securitate și invită autoritățile să îi tragă la răspundere pe cei vinovați; invită Consiliul să ia în calcul extinderea măsurilor restrictive existente, cum ar fi sancțiunile specifice impuse de UE, inclusiv interdicția de a călători și înghețarea averilor pentru cei responsabili de represiunea violentă și de subminarea proceselor democratice din RDC, în cazul producerii unor noi violențe, după cum prevede Acordul de la Cotonou; îndeamnă autoritățile din RDC să pună în aplicare acordul la care s-a ajuns în decembrie 2016 și să organizeze alegeri până în luna decembrie a acestui an, cu sprijinul actorilor internaționali invită în acest sens Consiliul pentru Drepturile Omului să supravegheze în continuare RDC până se încheie tranziția democratică; reamintește cât de importantă este stabilitatea din regiunea Marilor Lacuri și mai ales situația drepturilor omului în estul RDC, inclusiv comiterea de violențe sexuală care provoacă o deosebită îngrijorare;

Regiunile georgiene ale Abhaziei și regiunea Tskhinvali/Oseția de Sud

35.  rămâne preocupat în legătură cu libertatea de exprimare, libertatea mass-mediei, precum și de faptul că nu se permite accesul observatorilor în regiunile georgiene ale Abhaziei și regiunea Tskhinvali/Oseția de Sud, care sunt ocupate de Rusia și în care încălcările drepturilor omului rămân larg răspândite; îndeamnă la întărirea contactelor personale între oamenii din teritoriul controlat de Tbilisi și cei din cele două regiuni ocupate; cere să se respecte pe deplin suveranitatea și integritatea teritorială a Georgiei, precum și inviolabilitatea granițelor sale recunoscute pe plan internațional; subliniază că este necesar ca refugiații și persoanele strămutate în interiorul țării (PSI) să se întoarcă la casele lor în condiții de siguranță și demnitate; invită guvernul georgian să ia măsuri adecvate pentru a se asigura că se va trece la acțiune în urma recomandărilor formulate în cadrul procesului de evaluare periodică universală (EPU);

Iran

36.  invită Iranul să coopereze pe deplin cu toate mecanismele ONU privind drepturile omului și să acționeze în sensul aplicării recomandărilor stabilite în acest context, inclusiv în privința evaluării periodice universale, permițând organizațiilor internaționale pentru drepturile omului să-și desfășoare misiunile; solicită guvernului iranian să abordeze preocupările serioase subliniate în rapoartele raportorului special al ONU și ale Secretarului General al ONU privind situația drepturilor omului în Iran, precum și invitațiile specifice de a acționa, formulate în rezoluțiile Adunării Generale a ONU; constată cu îngrijorare că Iranul înregistrează numărul cel mai mare de execuții în urma pedepsei cu moartea pe cap de locuitor din lume; invită Iranul să declare un moratoriu asupra pedepsei cu moartea; solicită eliberarea tuturor prizonierilor politici;

Myanmar/Birmania

37.  este extrem de îngrijorat de relatările unor confruntări violente în nordul statului Rakhine și deplânge pierderea de vieți omenești, de mijloace de subzistență și adăposturi, precum și de utilizarea disproporționată a forței raportată în legătură cu forțele armate din Myanmar/Birmania; îndeamnă forțele armate și cele de securitate să pună capăt imediat uciderilor, hărțuirilor și violurilor comise împotriva populației rohingya, precum și incendierii locuințelor acestei minorități; cere guvernului și autorităților civile din Myanmar/Birmania să pună capăt imediat discriminării și segregării teribile a minorității Rohingya; cere să se garanteze drepturile populației Rohingya, precum și siguranța, securitatea și egalitatea tuturor cetățenilor din Myanmar;

38.  salută decizia guvernului din Myanmar/Birmania de a stabili drept prioritate esențială asigurarea păcii și reconcilierii naționale; salută anunțul făcut de guvernul din Myanmar/Birmania referitor la înființarea unei comisii de anchetă privind actele recente de violență din statul Rakhine; subliniază necesitatea de a urmări în justiție persoanele responsabile și de a oferi victimelor acestor încălcări despăgubirile adecvate; invită guvernul din Myanmar/Birmania să continue procesul de democratizare și să respecte statul de drept, libertatea de exprimare și drepturile fundamentale ale omului; invită UE și statele sale membre să sprijine reînnoirea mandatului raportorului special pentru Myanmar.

Arabia Saudită

39.  își reafirmă îngrijorarea cu privire la încălcările sistematice ale drepturilor omului din această țară; condamnă rata alarmantă a condamnărilor la pedeapsa cu moartea în Arabia Saudită, inclusiv execuțiile în masă și solicită Arabiei Saudite să impună un moratoriu pentru pedeapsa cu moartea; îndeamnă autoritățile saudite să elibereze toți prizonierii de conștiință, inclusiv pe laureatul Premiului Saharov din 2015, Raif Badawi; cere UE să urmărească îndeaproape acest caz special; reiterează că membrii CDO ar trebui aleși din rândul statelor care respectă drepturile omului, statul de drept și democrația; invită autoritățile saudite să coopereze pe deplin cu procedurile speciale ale CDO și cu Oficiul Înaltului Comisar al Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului;

Siria

40.  condamnă în termenii cei mai duri atrocitățile și numeroasele încălcări ale drepturilor omului și ale dreptului internațional umanitar comise de forțele regimului Assad cu sprijinul Rusiei și al Iranului, precum și abuzurile împotriva drepturilor omului și încălcările dreptului internațional umanitar comise de grupările armate teroriste nestatale, în special de ISIS/Daesh, Jabhat Fateh al-Sham/Frontul Al-Nusra și de alte grupări jihadiste; subliniază că trebuie continuată ancheta privind folosirea armelor chimice și distrugerea acestora de către toate părțile din Siria și regretă decizia Rusiei și a Chinei de a bloca o nouă rezoluție a Consiliului de Securitate al ONU cu privire la folosirea armelor chimice; cere din nou ca ajutorul umanitar să beneficieze de acces deplin și nestingherit, iar cei care sunt vinovați de comiterea unor crime de război și de crime împotriva umanității să fie trași la răspundere; sprijină inițiativa UE de a sesiza Curtea Penală Internațională cu privire la situația din Siria și invită Consiliul de Securitate al ONU să ia măsuri în această privință;

41.  salută comitetul la nivel înalt instituit prin rezoluția adoptată de cea de a 33-a sesiune a Consiliului pentru Drepturile Omului care, în consultare cu Comisia internațională independentă de anchetă, va investiga disparițiile forțate, detențiile arbitrare, precum și necesitatea tragerii la răspundere pentru încălcările grave comise și care va conține depoziții ale martorilor și voci siriene; sprijină mandatul Comisiei de anchetă de a desfășura o anchetă specială privind orașul Alep, care ar trebui să-și prezinte concluziile cel târziu până la cea de a 34-a sesiune a Consiliului pentru Drepturile Omului din martie și cere ca raportul să fie prezentat Adunării Generale și Consiliului de Securitate; sprijină reînnoirea mandatului acordat Comisiei de anchetă;

Sudanul de Sud

42.  cere tuturor părților să nu mai comită încălcări ale drepturilor omului și încălcări ale dreptului umanitar internațional, inclusiv încălcări care sunt considerate crime internaționale, precum execuțiile extrajudiciare, violențele cu caracter etnic, violențele sexuale produse în conflicte, inclusiv violul, precum și violența de gen, recrutarea și folosirea copiilor, disparițiile forțate și arestările și detențiile arbitrare; observă că guvernul Sudanului a semnat la 16 martie 2016 acordul privind foaia de parcurs și a clarificat ulterior angajamentul său privind includerea altor părți interesate relevante în Dialogul național și susținerea în continuare a eventualelor decizii luate în comun de semnatarii din opoziție și mecanismul 7+7, grupul de coordonare al Dialogului național; insistă că este necesar ca toate părțile să-și respecte angajamentele și cere să fie continuat dialogul în vederea încetării definitive a focului; solicită UE și statelor sale membre să-și mențină angajamentul privind sprijinirea eforturilor depuse de Uniunea Africană de a instaura pacea în Sudan și sprijinirea poporului sudanez în tranziția către o democrație reformată pe plan intern;

43.  invită UE și statele sale membre să reînnoiască mandatul Comisiei pentru drepturile omului din Sudanul de Sud, să îi consolideze rolul în anchetarea abuzurilor în materie de drepturile omului și să realizeze o cartografiere a violențelor sexuale; sprijină integrarea recomandărilor sale într-un raport ce urmează să fie transmis Adunării Generale și a Consiliului de Securitate;

Ucraina

44.  regretă faptul că actuala agresiune a Rusiei a cauzat o gravă criză umanitară în Donbas și că organizațiilor umanitare ucrainene și internaționale li se refuză accesul în regiunile ocupate; își exprimă profunda îngrijorare cu privire la criza umanitară cu care se confruntă cele peste 1,5 milioane de persoane strămutate intern; este profund îngrijorat din cauza încălcărilor drepturilor omului din Crimeea, ocupată de Rusia, în special din cauza situației foarte grave a tătarilor din Crimeea, și subliniază că UE trebuie să acorde în continuare asistență financiară Ucrainei; își reafirmă angajamentul său deplin față de suveranitatea, independența politică, unitatea și integritatea teritorială a Ucrainei în cadrul frontierelor sale recunoscute pe plan internațional și față de alegerea sa liberă și suverană de a urma o traiectorie europeană; invită toate părțile să acționeze imediat pentru reintegrarea pașnică a peninsulei ocupate Crimeea în ordinea juridică din Ucraina prin intermediul dialogului politic și în deplină conformitate cu dreptul internațional; invită Serviciul European de Acțiune Externă și Consiliului să mărească presiunile asupra Federației Ruse pentru ca aceasta să permită accesul organizațiilor internaționale în Crimeea în scopul monitorizării situației drepturilor omului, având în vedere actualele încălcări grave ale drepturilor omului și ale libertăților fundamentale în peninsulă, precum și pentru crearea unor mecanisme permanente de monitorizare internațională, bazate pe convenții;

Yemen

45.  își exprimă profunda îngrijorare cu privire la situația umanitară catastrofală din Yemen; condamnă faptul că civilii sunt urmăriți și sunt prinși într-o situație intolerabilă între părțile beligerante ce le dau ordine opuse, cu încălcarea dreptului internațional umanitar și dreptului internațional în materie de drepturi ale omului; subliniază că recrutarea și folosirea copiilor în conflictele armate sunt strict interzise de dreptul internațional al drepturilor omului și de dreptul internațional umanitar și că în cazul recrutării copiilor cu o vârstă mai mică de cincisprezece ani poate fi vorba de o crimă de război; invită toate părțile să elibereze imediat copiii și să nu îi mai recruteze; invită insistent toate părțile să atenueze tensiunile și să instituie o încetare imediată și stabilă a focului, care va conduce la o soluție politică, incluzivă și negociată a conflictului; în acest sens, sprijină pe deplin eforturile depuse de trimisul special al ONU pentru Yemen, Ismaïl Ould Cheikh Ahmed, precum și implementarea Rezoluției 33/16 a Consiliului pentru Drepturile Omului până în octombrie 2016, care îi cere ONU să coopereze cu comisia națională independentă de anchetă și sprijină toate eforturile în vederea unei anchete internaționale independente pentru a pune capăt climatului de impunitate în Yemen;

o

o  o

46.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Vicepreședintei Comisiei/Înaltă Reprezentantă a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, Reprezentantului special al UE pentru drepturile omului, guvernelor și parlamentelor statelor membre, Consiliului de Securitate al ONU, Secretarului General al ONU, Președintelui celei de-a 69-a Adunări Generale a ONU, Președintelui Consiliului pentru Drepturile Omului al ONU, Înaltului Comisar al ONU pentru Drepturile Omului și Secretarului General al Adunării Parlamentare a Consiliului Europei.