Förslag till resolution - B8-0186/2017Förslag till resolution
B8-0186/2017

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om EU:s prioriteringar för mötena i FN:s råd för mänskliga rättigheter under 2017

13.3.2017 - (2017/2598(RSP))

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik
i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen

Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen för ALDE-gruppen

Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-0183/2017

Förfarande : 2017/2598(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B8-0186/2017
Ingivna texter :
B8-0186/2017
Debatter :
Antagna texter :

B8-0186/2017

Europaparlamentets resolution om EU:s prioriteringar för mötena i FN:s råd för mänskliga rättigheter under 2017

(2017/2598(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av FN-stadgan,

–  med beaktande av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna och FN:s människorättskonventioner med tillhörande fakultativa protokoll,

–  med beaktande av FN:s generalförsamlings resolution 60/251 om inrättandet av ett råd för mänskliga rättigheter (människorättsrådet),

–  med beaktande av den europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna, den europeiska sociala stadgan och EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna,

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om människorättsrådets möten,

–  med beaktande av sin rekommendation till rådet av den 7 juli 2016 om FN:s generalförsamlings 71:a session[1],

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om kränkningar av de mänskliga rättigheterna, inklusive sina brådskande resolutioner 2016 om Etiopien, Nordkorea, Indien, Krim, Hongkong, Kazakstan, Egypten, Demokratiska republiken Kongo, Pakistan, Honduras, Nigeria, Gambia, Djibouti, Kambodja, Tadzjikistan, Vietnam, Malawi, Bahrain, Myanmar, Filippinerna, Somalia, Zimbabwe, Rwanda, Sudan, Thailand, Kina, Brasilien, Ryssland, Tibet, Irak, Indonesien, Centralafrikanska republiken, Burundi, Nicaragua, Kuwait och Guatemala,

–  med beaktande av sin resolution av den 14 december 2016 om årsrapporten om mänskliga rättigheter och demokrati i världen och Europeiska unionens politik på området 2015[2],

–  med beaktande av artiklarna 2, 3.5, 18, 21, 27 och 47 i fördraget om Europeiska unionen,

–  med beaktande av människorättsrådets årsrapport 2015 till FN:s generalförsamling,

–  med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Att främja och försvara de mänskliga rättigheternas allmängiltighet är en del av EU:s etiska och rättsliga regelverk och en av hörnstenarna i den europeiska enheten och integriteten. Respekten för mänskliga rättigheter bör integreras i alla EU:s politikområden.

B.  EU har ett starkt engagemang för multilateralism och för FN:s organ när det gäller att främja och värna de mänskliga rättigheterna.

C.  De ordinarie mötena i människorättsrådet och det faktum att det utses särskilda rapportörer och att det finns en mekanism för allmän återkommande utvärdering och särskilda förfaranden dels för situationen i bestämda länder, dels för tematiska frågor, är faktorer som bidrar till att de mänskliga rättigheterna, demokratin och rättsstaten främjas och respekteras.

FN:s råd för mänskliga rättigheter

1.  Europaparlamentet välkomnar det arbete som utförs av FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter, Zeid Ra’ad al-Hussein, och dennes kontor (OHCHR). Parlamentet påminner om EU:s åtagande att fortsätta att stödja och försvara dess integritet, oberoende och verksamhet. Parlamentet välkomnar den roll som OHCHR spelar för att främja samarbete mellan internationella och regionala mekanismer för mänskliga rättigheter och för att hitta sätt att stärka rollen för ”regionala avtal” i förhållande till universella människorättsnormer.

2.  Europaparlamentet anser att människorättsrådets genomslagskraft och trovärdighet är beroende av dess medlemmars genuina engagemang för att skydda alla människor i alla länder från kränkningar av de mänskliga rättigheterna, i enlighet med de internationella människorättskonventioner som främjar allmängiltighet, opartiskhet, objektivitet, icke-selektivitet, konstruktiv dialog och samarbete. Parlamentet påpekar med eftertryck att en polarisering av debatten i människorättsrådet måste undvikas, och uppmuntrar till en konstruktiv dialog.

3.  Europaparlamentet uppmanar staterna att bevilja människorättsrådets oberoende experter, särskilda rapportörer och OHCHR-experter tillträde för att utreda påstådda kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt engagera sig på ett konstruktivt sätt för att åtgärda situationen, infria sina löften att följa människorättskonventionerna och erbjuda sig att samarbeta fullt ut med människorättsrådets särskilda förfaranden. Parlamentet uppmuntrar alla stater att vidta konkreta åtgärder för att följa rekommendationerna från de allmänna återkommande utvärderingarna och att komma till rätta med bristerna genom att inrätta en mekanism för genomförande och uppföljning som omfattar nationella handlingsplaner och nationella samordningsmekanismer.

4.  Europaparlamentet påminner om generalförsamlingens skyldighet att vid valet av medlemmar till människorättsrådet beakta kandidaternas respekt för främjandet och skyddet av de mänskliga rättigheterna, rättsstaten och demokratin. Parlamentet välkomnar människorättsrådets beslut att begära att dess rådgivande kommitté ska utarbeta en utvärderingsrapport om framstegen med inrättandet av regionala och subregionala arrangemang för främjandet och skyddet av de mänskliga rättigheterna. Parlamentet begär att EU och medlemsstaterna i detta avseende ska låta rättigheters lika stor betydelse återspeglas i deras röstningsmönster och att samordningen av EU:s ståndpunkter ska förbättras. Parlamentet insisterar på att EU ska tala med en röst och komma fram till en gemensam hållning vid omröstningar i människorättsrådet.

5.  Europaparlamentet upprepar vikten av att EU aktivt och konsekvent engagerar sig i FN-mekanismer för mänskliga rättigheter, framför allt i det tredje utskottet, generalförsamlingen och människorättsrådet, för att öka sin trovärdighet. Parlamentet stöder de insatser som gjorts av Europeiska utrikestjänsten, EU-delegationerna i New York och Genève samt medlemsstaterna för att EU ska bli mer konsekvent i människorättsfrågor vid FN.

Tematiska prioriteringar

6.  Europaparlamentet understryker den viktiga roll som icke-statliga människorättsorganisationer och människorättsförsvarare spelar för att främja och skydda de mänskliga rättigheterna. Parlamentet framhåller att mänskliga rättigheter och grundläggande friheter behöver skyddas i alla sina uttrycksformer, även i samband med ny teknik. Parlamentet delar människorättsrådets oro över rapporter om hot och repressalier mot medlemmar av organisationer i det civila samhället och icke-statliga organisationer som har samarbetat med människorättsrådet inom ramen för den allmänna återkommande utvärderingen.

7.  Europaparlamentet är allvarligt oroat över de många och hela tiden ökande försöken att krympa utrymmet för det civila samhället och människorättsförsvarare, bland annat genom införande av lagar mot terrorism. Parlamentet fördömer alla former av våld, trakasserier, hot eller förföljelse av människorättsförsvarare, visselblåsare, journalister och bloggare, både på och utanför internet. Parlamentet uppmanar alla stater att främja och säkerställa ett säkert och gynnsamt klimat där icke-statliga organisationer, det civila samhället, journalister, människorättsförsvarare, särskilt kvinnor och barn, och utsatta grupper såsom hbti-personer, kan verka självständigt och utan inblandning. Parlamentet upprepar sin uppmaning till de stater som har antagit en restriktiv lagstiftning mot oberoende människorättsorganisationer att upphäva den.

8.  Europaparlamentet anser att fria, oberoende och opartiska medier utgör en av de väsentliga grundvalarna för ett demokratiskt samhälle, där öppna debatter spelar en avgörande roll. Parlamentet stöder appellen om utnämningen av en särskild representant för FN:s generalsekreterare för journalisters säkerhet. Parlamentet vill att frågor om yttrandefrihet på internet, digitala friheter och vikten av ett fritt och öppet internet, tas upp i alla internationella forum. Parlamentet efterlyser en minskad digital klyfta och oinskränkt tillgång till information och kommunikation samt ocensurerad tillgång till internet.

9.  Europaparlamentet påminner om att förenings- och mötesfriheten fortfarande är en stor utmaning. Parlamentet välkomnar varmt det arbete som utförs av FN:s särskilda rapportör för rätten att delta i fredliga sammankomster och föreningsfriheten, Maina Kiai. Parlamentet uppmanar alla stater att vederbörligen beakta rapporterna.

10.  Europaparlamentet uppmanar eftertryckligen alla stater att skyndsamt ratificera de fakultativa protokollen till den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter och den internationella konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, genom vilka klagomåls- och utredningsmekanismer inrättas.

11.  Europaparlamentet motsätter sig varje form av diskriminering och förföljelse av något skäl eller någon status såsom ras, hudfärg, språk, religion och trosuppfattning, könsidentitet och sexuell läggning, socialt ursprung, kast, börd, ålder eller funktionsnedsättning. Parlamentet stöder EU:s engagemang med relevanta särskilda förfaranden, inklusive den nya oberoende experten för skydd mot våld och diskriminering på grund av sexuell läggning och könsidentitet. Parlamentet uppmanar EU att fortsätta att aktivt främja jämställdhet och icke-diskriminering och att bekämpa våld och diskriminering mot alla människor.

12.  Europaparlamentet uttrycker sin oro över att många människor, enskilt eller kollektivt, utsätts för kränkningar av rätten till religions- och trosfrihet från staters och icke-statliga aktörers sida, vilket leder till diskriminering, ojämlikhet och stigmatisering. Parlamentet påminner om vikten av att bekämpa intolerans och diskriminering på grund av religion eller trosuppfattning i syfte att säkerställa respekt för andra därmed sammanhängande mänskliga rättigheter, som yttrandefrihet.

13.  Europaparlamentet uppmanar EU att arbeta för ett ökat skydd av religiösa och etniska minoriteter mot förföljelse och våld och för ett upphävande av lagar som kriminaliserar hädelse eller avfällighet och som används som förevändning för förföljelse av religiösa och etniska minoriteter och icke-troende. Parlamentet efterlyser stöd till det arbete som utförs av den särskilda rapportören om religions- och trosfrihet.

14.  Europaparlamentet uppmuntrar EU att fortsätta att stödja nolltolerans för dödsstraffet, och begär vidare att EU ytterligare ska sträva efter att stärka det tvärregionala stödet inför FN:s generalförsamlings nästa resolution om ett moratorium för dödsstraffet. Parlamentet välkomnar det beslut som fattades 2015 av Madagaskar, Fiji, Surinam och Kongo om att avskaffa dödsstraffet för alla brott. Parlamentet beklagar djupt att avrättningar har återupptagits i ett antal länder, däribland Bahrain, Kuwait, Vitryssland, Bangladesh, Indien, Oman, Sydsudan, Indonesien och Tchad. Vidare beklagar parlamentet djupt den rapporterade ökningen av antalet avkunnade dödsdomar, särskilt i Kina, Egypten, Iran, Nigeria, Pakistan och Saudiarabien. Parlamentet påminner myndigheterna i dessa länder om att de är parter i konventionen om barnets rättigheter, som strängt förbjuder dödsstraff för brott som begåtts av någon som inte fyllt 18 år.

15.  Europaparlamentet uppmanar EU att uttala sig och stödja FN:s arbete mot tortyr och annan grym, omänsklig och förnedrande behandling eller bestraffning, massavrättningar och avrättningar, även för narkotikarelaterade brott, och begär att Europeiska utrikestjänsten på alla nivåer av dialog och i alla forum trappar upp EU:s insatser i kampen mot summariska avrättningar, tortyr och annan misshandel, i enlighet med riktlinjerna för EU:s politik gentemot tredjeländer om tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning. Parlamentet efterlyser en global ratificering och ett faktiskt genomförande av FN:s konvention mot tortyr och dess fakultativa protokoll.

16.  Europaparlamentet är allvarligt bekymrat över de fortsatta grova kränkningarna av och brotten mot de mänskliga rättigheterna runt om i världen. Parlamentet stöder helhjärtat ICC som en central institution för att den ställer gärningsmännen till svars och bidrar till att skipa rättvisa för offren baserat på principen om komplementaritet för krigsförbrytelser, brott mot mänskligheten och folkmord. Parlamentet begär att alla parter ska erbjuda politiskt, diplomatiskt, ekonomiskt och logistiskt stöd till den dagliga verksamheten vid ICC.

17.  Europaparlamentet uppmanar EU att fortsätta att stärka det arbete som ICC gör. Parlamentet uppmuntrar till en stark dialog och samarbete mellan ICC, FN och dess organ och FN:s säkerhetsråd. Parlamentet beklagar beslutet från vissa afrikanska länder att dra sig tillbaka från ICC, och uppmanar dem att ompröva detta beslut. Parlamentet uppmanar alla FN:s medlemsstater att ansluta sig till brottmålsdomstolen genom att ratificera Romstadgan, och att uppmuntra till en ratificering av Kampalaändringarna.

18.  Europaparlamentet fördömer bristen på respekt för internationell humanitär rätt och uttrycker sin stora oro över att civila skador ökar allt snabbare i väpnade konflikter runt om i världen, liksom dödliga angrepp mot sjukhus, skolor, humanitära konvojer och andra civila mål. Parlamentet insisterar på att sådana överträdelser vederbörligen måste beaktas i människorättsrådets landsspecifika arbete och relevanta utvärderingar inom ramen för mekanismen för allmän återkommande utvärdering.

19.  Europaparlamentet fördömer i starkast möjliga ordalag de pågående allvarliga människorättskränkningarna, särskilt de som orsakas av IS/Daish, och Boko Harams angrepp mot barn, liksom alla andra angrepp av terroristorganisationer eller paramilitära organisationer, mot civilbefolkningen, särskilt mot kvinnor och barn. Parlamentet fördömer att kulturarv så ofta och i så stor omfattning förstörs, och efterlyser stöd till de relevanta insatserna i olika FN-forum.

20.  Europaparlamentet uppmanar EU att arbeta aktivt för ett initiativ om ett erkännande från FN:s sida av det folkmord som begåtts på etniska och religiösa minoriteter av det så kallade IS/Daish, och för ett hänskjutande till ICC av fall som misstänks utgöra brott mot mänskligheten, krigsförbrytelser och folkmord. Parlamentet uppmuntrar till en stark dialog och samarbete mellan ICC, FN och dess organ och FN:s säkerhetsråd.

21.  Europaparlamentet uppmanar EU att uppmuntra alla stater att sätta de mänskliga rättigheterna i centrum för sin respektive utvecklingspolitik och att genomföra 1986 års FN-förklaring om rätten till utveckling. Parlamentet välkomnar människorättsrådets utnämning nyligen av en särskild rapportör för rätten till utveckling, vars mandat omfattar insatser för att främja, skydda och förverkliga rätten till utveckling i samband med Agenda 2030 för hållbar utveckling och andra internationella avtal om utvecklingssamarbete. Parlamentet framhåller att mänskliga rättigheter för alla måste vara ett genomgående inslag i uppnåendet av alla mål och målsättningar i Agenda 2030.

22.  Europaparlamentet uppmanar EU att fortsätta att främja jämställdhet mellan kvinnor och män och att aktivt stödja det arbete som uträttas av UN Women, liksom initiativ till jämställdhetsintegrering i dess verksamhet och program. Parlamentet begär ett fortsatt stöd till åtgärder för att stärka kvinnors och flickors egenmakt och utrota alla former av våld mot och diskriminering av kvinnor och flickor, inbegripet könsrelaterat våld. Parlamentet uppmanar med kraft EU att verka för tvärregionala initiativ för främjande, skydd och förverkligande av kvinnors rättigheter och ett fullständigt och effektivt genomförande av handlingsplanen från Peking och handlingsprogrammet från den internationella konferensen om befolkning och utveckling, samt att vara fortsatt engagerad i sexuella och reproduktiva rättigheter i detta sammanhang.

23.  Europaparlamentet påminner om EU:s åtagande att integrera mänskliga rättigheter och könsrelaterade aspekter i enlighet med FN:s säkerhetsråds banbrytande resolutioner nr 1325 (2000) och nr 1820 (2008) om kvinnor, fred och säkerhet. EU uppmanas att internationellt stödja erkännandet av mervärdet av kvinnors deltagande i konfliktförebyggande, konfliktlösning, fredsbevarande insatser, humanitärt bistånd och återuppbyggnad efter konflikter samt hållbar försoning.

24.  Europaparlamentet uppmanar EU att fortsätta att främja barns rättigheter, framför allt genom att bidra till att trygga barns tillgång till vatten, sanitet, hälso- och sjukvård och utbildning, även i konfliktområden och flyktingläger, och genom att utrota barnarbete, rekrytering av barnsoldater, frihetsberövande, tortyr, människohandel, barnäktenskap, tidiga äktenskap och tvångsäktenskap, sexuell exploatering samt skadliga sedvänjor, såsom kvinnlig könsstympning. Parlamentet begär att man stöder och stärker internationella insatser genom FN för att få ett slut på användningen av barn i väpnade konflikter och för att bättre hantera konsekvenserna av konflikter och situationer efter konflikter för kvinnor och flickor. Parlamentet uppmanar alla FN-länder att stå fast vid sina fördragsenliga skyldigheter och åtaganden enligt konventionen om barnets rättigheter, som antogs 1989, för att trygga rättigheterna för alla barn inom deras jurisdiktion, oavsett barnens rättsliga ställning och utan någon form av diskriminering.

25.  Europaparlamentet uppmanar staterna att främja rättigheterna för personer med funktionsnedsättning, däribland deras likvärdiga deltagande och sociala delaktighet. Parlamentet uppmanar alla stater att ratificera och genomföra FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

26.  Europaparlamentet uppmanar EU att samarbeta med sina partner i genomförandet av FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter och att uppmuntra fler stater att anta nationella handlingsplaner och engagera sig i arbetsflödet i FN:s arbetsgrupper samt OHCHR. Parlamentet upprepar sin uppmaning till alla stater, inbegripet EU, att aktivt och konstruktivt delta i denna process, i syfte att upprätta ett rättsligt bindande instrument för att kunna förebygga och utreda kränkningar av mänskliga rättigheter och ge möjlighet till rättslig prövning och kompensation när detta sker.

27.  Europaparlamentet välkomnar FN:s New York-deklaration om flyktingar och migranter, som tog upp frågan om stora flöden av flyktingar och migranter och ledde till antagandet av en global pakt om en heltäckande ram med åtgärder för flyktingar (Comprehensive Refugee Response Framework), liksom det åtagande som gäller migranter och flyktingar med syftet att rädda liv, tillgodose särskilda behov, motverka rasism och främlingsfientlighet, bekämpa människohandel, säkerställa likhet och lika skydd inför lagen samt säkerställa inkludering i de nationella utvecklingsplanerna. Parlamentet uppmanar alla berörda parter att garantera politiskt engagemang, finansiering och konkreta solidariska handlingar till stöd för New York-deklarationen om flyktingar och migranter, och påminner om att frågan om migration bör fortsätta att utredas på global nivå och inte bara på europeisk nivå. Parlamentet uppmanar EU och dess medlemsstater att ta ledningen i dessa internationella insatser, samt att, i enlighet med sina skyldigheter enligt internationell rätt, stå fast vid sina åtaganden om att skydda rättigheterna för asylsökande, flyktingar, migranter och alla fördrivna personer, särskilt för kvinnor, barn och utsatta grupper, inbegripet personer med funktionsnedsättning.

28.  Europaparlamentet påminner om att migranter får återsändas endast om deras rättigheter respekteras till fullo, och endast om skyddet av deras rättigheter garanteras i deras hemländer. Parlamentet uppmanar regeringarna att upphöra med godtyckliga gripanden och frihetsberövanden av migranter, inklusive minderåriga. Parlamentet uppmanar alla stater att vidta konkreta åtgärder som på bästa sätt gagnar flykting- och migrantbarn på grundval av konventionen om barnets rättigheter, och att vidta åtgärder för att stärka systemen för skydd av barn, bland annat utbildning för socialarbetare och andra yrkesgrupper, samt att samordna sina insatser med icke-statliga organisationer. Parlamentet uppmanar alla stater att ratificera och genomföra den internationella konventionen om skydd för alla migrerande arbetare och deras familjemedlemmar.

29.  Europaparlamentet understryker betydelsen av att främja de mänskliga rättigheternas universalitet och odelbarhet, inklusive medborgerliga, politiska, ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, i enlighet med artikel 21 i Lissabonfördraget och de allmänna bestämmelserna om unionens yttre åtgärder.

30.  Europaparlamentet understryker att det är nödvändigt att anta ett rättighetsbaserat synsätt och att integrera respekten för mänskliga rättigheter i all EU-politik, inklusive handels- och investeringspolitiken, offentliga tjänster och utvecklingssamarbete, migration samt den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken.

31.  Europaparlamentet påminner om att intern och extern samstämmighet på människorättsområdet är avgörande för trovärdigheten i EU:s politik för de mänskliga rättigheterna i samband med unionens yttre förbindelser med tredjeländer. EU uppmanas att fullgöra sina åtaganden i detta avseende.

Landsspecifika prioriteringar

Vitryssland

32.  Parlamentet uttrycker sin djupa oro över de fortsatta inskränkningarna av yttrandefriheten, föreningsfriheten och friheten att delta i fredliga sammankomster. Parlamentet fördömer trakasserier av oberoende journalister och av journalister som företräder oppositionen, och trakasserier och frihetsberövanden av människorättsaktivister, liksom den fortsatta tillämpningen av dödsstraffet. Parlamentet anser att uppdraget för FN:s särskilde rapportör för människorättssituationen i Vitryssland bör förnyas vid människorättsrådets 35:e möte, och uppmanar regeringen att samarbeta fullt ut med rapportören och att lova att genomföra de reformer som borde ha gjorts för länge sedan för att skydda de mänskliga rättigheterna, bland annat genom att genomföra rekommendationerna från den särskilde rapportören och från andra mekanismer för mänskliga rättigheter.

Burundi

33.  Europaparlamentet uttrycker sin djupaste oro över den förvärrade politiska situationen och säkerhetssituationen i Burundi och det växande antalet människor som flyr från landet. Parlamentet fördömer det våld som pågår i Burundi sedan 2015, och som har lett till att kvinnor dött, torterats och utsatts för riktat våld, inbegripet kollektiva våldtäkter och trakasserier. Parlamentet fördömer fängslandet av tusentals människor och tvångsförflyttningen av hundratusentals burundier samt kränkningarna av press- och yttrandefriheten, och den straffrihet som beviljas för sådana handlingar. Parlamentet kräver att en grundlig och oberoende utredning av morden och övergreppen görs och att förövarna av dessa handlingar ställs inför rätta. Parlamentet stöder i detta sammanhang rådets beslut att, efter att diskussionerna i enlighet med artikel 96 i Cotonouavtalet bröt samman, avbryta det direkta ekonomiska stödet till den burundiska förvaltningen, inklusive budgetstödet, men att behålla allt ekonomiskt stöd till befolkningen och det humanitära biståndet genom direkta kanaler. Parlamentet uppmanar EU och dess medlemsstater att stödja ett gemensamt uttalande om Burundi som ifrågasätter dess medlemskap i människorättsrådet, såvida landet inte fullt ut börjar samarbeta med undersökningskommissionen och människorättsrådet och dess mekanismer samt samarbetar konstruktivt med undersökningskommissionen och åtgärdar de allvarliga människorättsproblemen.

Demokratiska republiken Kongo

34.  Europaparlamentet är extremt oroat över de allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna som begås med fullständig straffrihet av säkerhetsstyrkorna och uppmanar de ansvariga att ställas till svars. Parlamentet uppmanar rådet att överväga att förlänga gällande restriktiva åtgärder, såsom EU:s riktade sanktioner, inklusive reseförbud och frysning av tillgångarna för dem som ligger bakom de våldsamma tillslagen och som undergräver den demokratiska processen i Demokratiska republiken Kongo, i händelse av fortsatt våld, vilket fastställs i Cotonouavtalet. De kongolesiska myndigheterna uppmanas eftertryckligen att verkställa den överenskommelse som nåddes i december 2016 och att anordna val senast i december i år, med stöd av internationella aktörer. Parlamentet uppmanar människorättsrådet i sammanhanget att fortsätta sin granskning fram till dess att val och demokratisk övergång sker. Parlamentet påminner om vikten av stabilitet i området kring de stora sjöarna, och särskilt situationen för de mänskliga rättigheterna i östra Demokratiska republiken Kongo, som inbegriper sexuellt våld och som är extremt oroande.

De georgiska regionerna Abchazien och Tschinvaliregionen/Sydossetien

35.  Europaparlamentet är fortsatt oroat över yttrande- och mediefriheten och den bristande tillgången till de georgiska regionerna Abchazien och Tschinvaliregionen/Sydossetien, som båda ockuperas av Ryssland, och där människorättskränkningar fortfarande är utbredda. Parlamentet kräver stärkta direkta personkontakter mellan det Tbilisikontrollerade territoriet och de två ockuperade regionerna. Parlamentet efterlyser full respekt för Georgiens suveränitet och territoriella integritet, liksom för okränkbarheten av landets internationellt erkända gränser. Parlamentet betonar att flyktingar måste få återvända till sina hem under trygga och värdiga former. Den georgiska regeringen uppmanas att vidta lämpliga åtgärder för att se till att de rekommendationer som gjordes under processen med de allmänna återkommande utvärderingarna följs upp.

Iran

36.  Europaparlamentet uppmanar Iran att samarbeta fullt ut med alla FN-mekanismer på människorättsområdet och att arbeta för att tillämpa de rekommendationer som har utfärdats i detta sammanhang, däribland den allmänna återkommande utvärderingen, och att göra det möjligt för internationella människorättsorganisationer att genomföra sina uppdrag. Parlamentet uppmanar Irans regering att bemöta de konkreta farhågor som lyfts fram i rapporterna från FN:s särskilda rapportör och FN:s generalsekreterare när det gäller situationen för de mänskliga rättigheterna i Iran, liksom de specifika kraven på åtgärder i resolutionerna från FN:s generalförsamling. Parlamentet konstaterar med oro att Iran har det högsta antalet avrättningar per capita i världen. Parlamentet uppmanar Iran att införa ett moratorium för dödsstraffet och kräver att alla politiska fångar ska friges.

Myanmar/Burma

37.  Europaparlamentet är extremt oroat över rapporterna om våldsamma sammandrabbningar i norra delen av delstaten Rakhine och beklagar djupt förlusten av människoliv, försörjningsmöjligheter och bostäder, samt över rapporterna om den oproportionerliga användningen av våld från Myanmars väpnade styrkors sida. Parlamentet uppmanar kraftfullt militären och säkerhetsstyrkorna att omedelbart upphöra med dödandet och trakasserierna av och våldtäkterna mot rohingyafolket och att sluta bränna ner deras hem. Parlamentet kräver att regeringen och de civila myndigheterna i Myanmar omedelbart upphör med diskrimineringen och segregeringen av rohingyaminoriteten. Parlamentet begär att rohingyafolkets rättigheter ska värnas och att säkerhet, trygghet och jämlikhet ska garanteras för Myanmars/Burmas alla medborgare.

38.  Europaparlamentet välkomnar regeringens beslut att göra fred och nationell försoning till en huvudprioritering. Parlamentet välkomnar tillkännagivandet från regeringen i Myanmar/Burma om inrättandet av en undersökningskommission som ska utreda de senaste våldsamheterna i delstaten Rakhine. Parlamentet understryker att de ansvariga måste åtalas på lämpligt sätt och att offer för kränkningar måste få fullgod ersättning. Parlamentet uppmanar regeringen i Myanmar att fortsätta demokratiseringsprocessen och att respektera rättsstaten, yttrandefriheten och de grundläggande mänskliga rättigheterna. Parlamentet uppmanar EU och dess medlemsstater att stödja ett förnyat mandat för den särskilda rapportören för Myanmar.

Saudiarabien

  Europaparlamentet erinrar om sin oro över de systematiska kränkningarna av de mänskliga rättigheterna i landet. Parlamentet fördömer det alarmerande antalet dödsdomar som avkunnas i Saudiarabien, inbegripet massavrättningarna, och uppmanar Saudiarabien att införa ett moratorium för dödsstraffet. De saudiska myndigheterna uppmanas eftertryckligen att frige alla samvetsfångar, däribland 2015 års Sacharovpristagare, Raif Badawi. Parlamentet uppmanar EU att noga följa detta särskilda fall. Parlamentet upprepar sin ståndpunkt att människorättsrådets medlemmar bör väljas bland stater som upprätthåller respekten för de mänskliga rättigheterna, rättsstaten och demokratin. Parlamentet uppmanar de saudiska myndigheterna att fullt ut medverka till människorättsrådets särskilda förfaranden och samarbeta med kontoret för FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter.

Syrien

40.  Europaparlamentet fördömer kraftigt de grymheter och utbredda kränkningar av mänskliga rättigheter och internationell humanitär rätt som begås av Assadregimens styrkor med stöd av Ryssland och Iran, liksom de människorättsbrott och kränkningar av internationell humanitär rätt som icke-statliga väpnade terroristgrupper, särskilt IS/Daish, Jabhat Fatah al-Sham/al-Nusrafronten och andra jihadistgrupper, ligger bakom. Parlamentet betonar att man måste fortsätta att utreda användningen och förstörelsen av kemiska vapen av alla sidor i Syrien, och beklagar Rysslands och Kinas beslut att blockera en ny resolution i FN:s säkerhetsråd om användningen av kemiska vapen. Parlamentet upprepar sitt krav på att humanitära aktörer ska ges fullständigt och obehindrat tillträde och att de som gjort sig skyldiga till krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten ska ställas till svars. Parlamentet stöder EU:s initiativ för att hänskjuta situationen i Syrien till ICC och uppmanar FN:s säkerhetsråd att vidta åtgärder i detta avseende.

41.  Europaparlamentet välkomnar den högnivåpanel som inrättades genom den resolution som antogs vid människorättsrådets 33:e möte, i samråd med den oberoende internationella undersökningskommissionen, kommer att undersöka påtvingade försvinnanden, godtyckliga frihetsberövanden, och behovet av att ansvar utkrävs för kränkningar och vittnesmål och syriska röster. Parlamentet stöder undersökningskommissionens mandat att göra en särskild utredning om Aleppo, vilken bör rapporteras senast vid människorättsrådets 34:e möte i mars, och begär att rapporten ska läggas fram för generalförsamlingen och säkerhetsrådet. Parlamentet stöder ett förnyat mandat för undersökningskommissionen.

Sydsudan

42.  Europaparlamentet uppmanar samtliga parter att avhålla sig från brott mot de mänskliga rättigheterna och mot internationell humanitär rätt, inbegripet internationella brott, såsom utomrättsliga avrättningar, etniskt motiverat våld, konfliktrelaterat sexuellt våld, däribland våldtäkt, liksom könsrelaterat våld, rekrytering och användning av barn, påtvingade försvinnanden och godtyckliga gripanden och frihetsberövanden. Parlamentet konstaterar att Sudans regering undertecknade överenskommelsen om en färdplan den 16 mars 2016 och att den därefter har klargjort sina åtaganden om att inbegripa andra relevanta parter i den nationella dialogen och om att fortsatt stå fast vid alla beslut som nås mellan oppositionssignatärerna och 7+7-mekanismen, den nationella dialogens styrkommitté. Parlamentet insisterar på att alla parter måste respektera sitt åtagande, och efterlyser en fortsatt dialog i riktning mot ett definitivt eldupphör. Parlamentet uppmanar EU och dess medlemsstater att fortsätta sitt åtagande att stödja Afrikanska unionens ansträngningar att skapa fred i Sudan och för det sudanesiska folket i dess övergång till en internt reformerad demokrati.

43.  Europaparlamentet uppmanar EU och dess medlemsstater att förnya mandatet för kommissionen för de mänskliga rättigheterna i Sydsudan, stärka dess roll att utreda brott mot de mänskliga rättigheterna och göra en kartläggning av sexuellt våld. Parlamentet stöder en sammanställning av dess rekommendationer i en rapport som ska översändas till FN:s generalförsamling och säkerhetsråd.

Ukraina

44.  Europaparlamentet beklagar att Rysslands pågående aggression har lett till en svår humanitär situation i Donbassregionen och att ukrainska och internationella humanitära organisationer nekas tillträde till de ockuperade områdena. Parlamentet uttrycker sin djupa oro över de svåra humanitära förhållanden som de över 1,5 miljoner internflyktingarna lever under. Parlamentet är djupt oroat över människorättskränkningarna i det ryskockuperade Krim, särskilt den allvarliga situationen för krimtatarerna, och betonar behovet av ytterligare ekonomiskt stöd från EU till Ukraina. Parlamentet bekräftar på nytt sitt fulla engagemang för Ukrainas suveränitet, politiska självständighet, enighet och territoriella integritet inom landets internationellt erkända gränser och för dess fria och suveräna val att slå in på den europeiska vägen. Parlamentet uppmanar samtliga parter att omedelbart verka för en fredlig återintegrering av den ockuperade Krimhalvön i Ukrainas rättsordning genom politisk dialog i fullständig överensstämmelse med folkrätten. Parlamentet uppmanar Europeiska utrikestjänsten och rådet att öka trycket på Ryssland för att internationella organisationer ska beviljas tillträde till Krim i syfte att övervaka människorättssituationen mot bakgrund av de pågående grova kränkningarna av grundläggande friheter och mänskliga rättigheter på halvön, och i syfte att inrätta permanent internationell övervakning och konventionsbaserade mekanismer.

Jemen

45.  Europaparlamentet är mycket oroat över den katastrofala humanitära situationen i Jemen. Parlamentet fördömer att civila utgör måltavla och fångas i en ohållbar situation mellan krigförande parter som ger dem motstridiga instruktioner, i strid med internationell humanitär rätt och internationell människorättslagstiftning. Parlamentet betonar att rekrytering och användning av barn i väpnade konflikter är strängt förbjudet enligt internationell människorättslagstiftning och internationell humanitär rätt, och när det gäller fall av rekrytering av barn under femton kan det utgöra en krigsförbrytelse. Parlamentet uppmanar samtliga parter att omedelbart frisläppa dessa barn och att inte rekrytera dem. Samtliga parter uppmanas kraftfullt att minska spänningarna och införa en omedelbar och stabil vapenvila som leder till en politisk, inkluderande och framförhandlad lösning på konflikten. Parlamentet stöder i detta avseende fullt ut de insatser som FN:s särskilda sändebud för Jemen, Ismaïl Ould Cheikh Ahmed, gjort liksom genomförandet av människorättsrådets resolution 33/16 från oktober 2016 som uppmanar FN att samarbeta med den nationella oberoende undersökningskommissionen, och stöder alla ansträngningar för en oberoende internationell utredning för att bryta det klimat av straffrihet som råder i Jemen.

o

o  o

46.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, EU:s särskilda representant för mänskliga rättigheter, medlemsstaternas regeringar och parlament, FN:s säkerhetsråd, FN:s generalsekreterare, ordföranden för FN:s 71:a generalförsamling, ordföranden för FN:s råd för mänskliga rättigheter, FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter samt generalsekreteraren för Europarådets parlamentariska församling.