Процедура : 2017/2598(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0187/2017

Внесени текстове :

B8-0187/2017

Разисквания :

Гласувания :

PV 16/03/2017 - 6.4
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2017)0089

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 521kWORD 60k
Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-0183/2017
13.3.2017
PE598.540v01-00
 
B8-0187/2017

за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност

съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността


относно приоритетите на ЕС с оглед на сесиите на Съвета на ООН по правата на човека през 2017 г. (2017/2598(RSP))


Елена Валенсиано, Пиер Антонио Панцери, Сурая Пост и други от името на групата S&D

Резолюция на Европейския парламент относно приоритетите на ЕС за сесиите на Съвета на ООН по правата на човека през 2017 г. (2017/2598(RSP))  
B8-0187/2017

Европейският парламент,

–  като взе предвид Устава на Организацията на обединените нации,

–  като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека и конвенциите на ООН за правата на човека и факултативните протоколи към тях,

–  като взе предвид резолюция 60/251 на Общото събрание на ООН за създаване на Съвет по правата на човека,

–  като взе предвид Европейската конвенция за правата на човека, Европейската социална харта и Хартата на основните права на ЕС,

–  като взе предвид своите предишни резолюции относно сесиите на Съвета на ООН по правата на човека,

–  като взе предвид своята препоръка до Съвета от 07 юли 2016 г. относно Седемдесет и първата сесия на Общото събрание на ООН(1),

–  като взе предвид своите предишни резолюции относно нарушаването на правата на човека, включително своите извънредни резолюции от 2016 г. относно Етиопия, Северна Корея, Индия, Крим, Хонконг, Казахстан, Египет, Демократична република Конго, Пакистан, Хондурас, Нигерия, Гамбия, Джибути, Камбоджа, Таджикистан, Виетнам, Малави, Бахрейн, Мианмар, Филипините, Руанда, Сомалия, Зимбабве, Судан, Тайланд, Китай, Бразилия, Русия, Тибет, Ирак, Индонезия, Централноафриканската република, Бурунди, Никарагуа, Кувейт и Гватемала,

–  като взе предвид своята резолюция от 14 декември 2016 г. относно Годишния доклад относно правата на човека и демокрацията по света и политиката на Европейския съюз в тази област (2015 г.)(2),

–  като взе предвид член 2, член 3, параграф 5 и членове 18, 21, 27 и 47 от Договора за Европейския съюз,

–  като взе предвид годишния доклад за 2015 г. на Съвета на ООН по правата на човека до Общото събрание на ООН,

–  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

А.  като има предвид, че насърчаването и защитата на всеобщия характер на правата на човека са част от достиженията на правото и етиката на Европейския съюз и представляват крайъгълен камък на европейското единство и цялост; като има предвид, че зачитането на правата на човека следва да бъдат интегрирани във всички области на политиките на ЕС;

Б.  като има предвид, че ЕС е силен поддръжник на многостранното сътрудничество и на органите на ООН по отношение на насърчаването и защитата на правата на човека;

В.  като има предвид, че редовните сесии на Съвета на ООН по правата на човека, назначаването на специални докладчици, механизмът за универсален периодичен преглед и специалните процедури, насочени или към положението в дадена държава, или към тематични въпроси, в своята цялост допринасят за насърчаването и зачитането на правата на човека, демокрацията и принципите на правовата държава;

Съвет на ООН по правата на човека

1.  приветства работата, извършена от върховния комисар по правата на човека на ООН Зеид Раад Ал Хюсеин и неговия кабинет (СВКПЧ); припомня ангажимента на ЕС да продължи да подкрепя и защитава интегритета, независимостта и функционирането му; приветства ролята СВКПЧ за развиването на сътрудничество между международните и регионалните механизми за правата на човека и определянето на начини за увеличаване на ролята на „регионалните договорености“ във връзка с универсалните стандарти в областта на правата на човека;

2.  счита, че надеждността и ефективността на Съвета по правата на човека зависят от действителната ангажираност на неговите членове за защита на всички хора във всички държави от всякакви нарушения на правата на човека в съответствие с международните конвенции за правата на човека, насърчаващи всеобщото приемане, безпристрастността, обективността, липсата на селективност, конструктивния диалог и сътрудничеството; настоятелно подчертава необходимостта да се избягва поляризирането на разискванията в Съвета на ООН по правата на човека и насърчава конструктивния диалог;

3.  призовава държавите да предоставят достъп на независимите експерти на Съвета на ООН по правата на човека, на специалните докладчици и на експертите на СВКПЧ, за да разследват твърденията за нарушения на правата на човека и да се ангажират по конструктивен начин с оглед поправяне на ситуацията, изпълняване на поетите от тях ангажименти в съответствие с конвенциите в областта на правата на човека и за предоставяне на цялостно сътрудничество в рамките на специалните процедури на Съвета на ООН по правата на човека (включително универсален периодичен преглед); насърчава всички държави да предприемат конкретни стъпки към действия по препоръките от универсалния периодичен преглед и за отстраняване на пропуските чрез създаването на механизъм за изпълнение и механизъм за последващи действия, включително създаването на национални планове за действие и национални механизми за координация;

4.  припомня задължението на Общото събрание при избора на членовете на Съвета на ООН по правата на човека да взема предвид зачитането от страна на кандидатите на насърчаването и защитата на правата на човека, принципите на правовата държава и демокрацията; приветства решението на Съвета на ООН по правата на човека да поиска от Консултативния комитет на Съвета по правата на човека да подготви доклад за оценка на постигнатия напредък в създаването на регионални и подрегионални споразумения за насърчаване и защита на правата на човека; призовава позициите на ЕС и неговите държави членки да отразяват равностойното значение на правата в схемите им на гласуване и за подобряване на координацията на позициите на ЕС в това отношение; настойчиво призовава ЕС да се изразява с един глас и да постигне обща позиция при гласуването в Съвета на ООН по правата на човека;

5.  отново подчертава значението да се осигури активното и последователно участие на ЕС в механизмите на ООН за правата на човека, по-специално в Третия комитет, Общото събрание и Съвета на ООН по правата на човека, за да се подобри доверието в него; подкрепя усилията, полагани от ЕСВД, делегациите на ЕС в Ню Йорк и Женева и в държавите — членки на ЕС, за повишаване на съгласуваността на действията на ЕС в областта на правата на човека в ООН;

Тематични приоритети

6.  подчертава значението на ролята на защитниците на правата на човека и НПО в насърчаването и защитата на правата на човека; подчертава, че правата на човека и основните свободи трябва да бъдат защитавани във всяко измерение на тяхното изразяване, включително в контекста на новите технологии; споделя загрижеността на Съвета на ООН по правата на човека във връзка със съобщенията за заплахи и репресии срещу членове на организации на гражданското общество и НПО, които са сътрудничили в процеса на всеобщия периодичен преглед на Съвета на ООН по правата на човека;

7.  изразява сериозна загриженост относно многобройните и непрекъснато нарастващи на брой опити за стесняване на пространството на гражданското общество и защитниците на правата на човека, включително чрез въвеждането на закони за борба срещу тероризма; осъжда всички актове на насилие, тормоз, сплашване или преследване срещу защитници на правата на човека, лица, подаващи сигнали за нарушения, журналисти или блогъри, независимо дали онлайн или офлайн; призовава всички държави да насърчават и осигуряват безопасна и благоприятна среда за НПО, гражданското общество, журналистите, защитниците на правата на човека, като поставят по-специално акцент върху всички уязвими групи, за да им се предостави възможност да действат самостоятелно и без да им се влияе; подновява призива си към държавите, приели закони, въвеждащи ограничения за независими организации за правата на човека, да ги отменят;

8.  счита, че свободните, независими, безпристрастни медии са една от съществените основи на демократичното общество, където откритите дебати изпълняват решаваща роля; подкрепя призива за назначаване на специален представител на генералния секретар на ООН за безопасността на журналистите; призовава въпросите за свободата на изразяване онлайн, цифровите свободи и значението на свободен и отворен интернет да бъдат поставяни в рамките на всички международни форуми; призовава за ограничаване на цифровото разделение и предоставяне на неограничен достъп до информация и комуникация, както и за нецензуриран достъп до интернет;

9.  припомня, че правото на свобода на сдружаване и на събрания продължава да бъде основно предизвикателство; горещо приветства работата на специалния докладчик на ООН за правото на свободни мирни събрания и сдружаване Майна Киаи; призовава всички държави да вземат надлежно под внимание докладите;

10.  настоятелно призовава всички държави бързо да ратифицират незадължителните протоколи към Международния пакт за граждански и политически права (МПГПП) и Международния пакт за икономически, социални и културни права (МПИСКП), с който се въвеждат механизми за жалби и разследване;

11.  възразява срещу всяка форма на дискриминация и преследване, на каквото и да е основание и статус, например раса, цвят на кожата, език, религия и убеждения, полова идентичност и сексуална ориентация, социален произход, кастова принадлежност, рождение, възраст или увреждане; подкрепя ангажимента на ЕС по отношение на съответните специални процедури, включително новия независим експерт по защитата от насилие и дискриминация въз основа на сексуалната ориентация и половата идентичност; призовава ЕС да продължи активно да насърчава равенството и недискриминацията и да се бори срещу насилието и дискриминацията срещу всички лица;

12.  изразява своята загриженост, че много хора, самостоятелно или колективно, страдат от нарушения на правото им на свобода на религията или вярванията, извършени от държавни и недържавни субекти, което води до дискриминация, неравенство и стигматизация; припомня необходимостта от борба срещу нетърпимостта и дискриминацията въз основа на религията или убежденията с цел да се гарантира зачитането на други взаимосвързани права на човека като свободата на изразяване;

13.  призовава ЕС да работи за осигуряване на по-голяма защита на религиозните и етническите малцинства срещу преследване и насилие, и за отмяна на законите, които криминализират богохулството или вероотстъпничеството и служат за претекст за преследване на религиозни малцинства и невярващи; призовава работата на специалния докладчик за свободата на религията или вярата да бъде подкрепяна;

14.  категорично насърчава продължаващите усилия на ЕС за подход на нулева толерантност спрямо смъртното наказание и призовава Съюза да положи допълнителни усилия за засилване на междурегионалната подкрепа за следващата резолюция на Общото събрание на ООН относно мораториума върху смъртното наказание; приветства решението, взето през 2015 г. от Мадагаскар, Фиджи, Суринам и Република Конго за премахване на смъртното наказание за всички престъпления; изразява съжаление във връзка с възобновяването на екзекуциите в редица държави, включително Бахрейн, Кувейт, Беларус, Бангладеш, Индия, Оман, Южен Судан, Индонезия и Чад; изразява също така съжаление във връзка със съобщенията за нарастване на броя на смъртните присъди, постановени по-специално в Китай, Египет, Иран, Нигерия, Пакистан и Саудитска Арабия; припомня на органите на тези държави, че са страна по Конвенцията относно правата на детето, в която изрично се забранява смъртното наказание за престъпления, извършени от лица на възраст под 18 години;

15.  призовава ЕС да говори открито в подкрепа на работата на ООН против изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко и унизително отношение или наказание, масовите екзекуции и други видове екзекуции, включително нарушения, свързани с наркотици, и призовава Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) да засили на всички равнища на диалог и в рамките на всички форуми усилията на ЕС в борбата срещу екзекуции по бързата процедура, изтезания и други форми на малтретиране, в съответствие с насоките за политиката на ЕС към трети държави по отношение на изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание; призовава за всеобщо ратифициране и ефективно прилагане на Конвенцията на ООН против изтезанията и факултативния протокол към нея;

16.  изразява сериозната си загриженост във връзка с продължаващите тежки нарушения и злоупотреби с правата на човека по целия свят; непоколебимо подкрепя Международния наказателен съд (МНС) като ключова институция за подвеждане под отговорност на извършителите на престъпления и за подпомагане на жертвите при постигането на правосъдие, основано на принципа на допълняемостта по отношение на геноцид, престъпления срещу човечеството и военни престъпления; отправя искане към всички страни да предоставят политическа, дипломатическа, финансова и логистична подкрепа за ежедневната работа на МНС;

17.  призовава ЕС да продължи и да засили работата на МНС; насърчава интензивен диалог и сътрудничество между Съда, ООН и нейните агенции и Съвета за сигурност на ООН; изразява съжаление във връзка с решението на някои африкански държави да се оттеглят от МНС и ги призовава да го преразгледат; призовава всички държави — членки на ООН, да се присъединят към Съда, като ратифицират Римския статут и да насърчат ратифицирането на измененията от Кампала;

18.  осъжда най-строго продължаващите сериозни нарушения на правата на човека, особено причинените от ИДИЛ/Даиш и нападенията на Боко Харам, насочени към деца, както и всички други нападения от терористични или паравоенни организации срещу гражданското население, по-специално жените и децата; осъжда честотата и мащаба на действията, свързани с унищожаването на културното наследство, и призовава за подкрепа на съответните усилия, които се полагат в рамките на различни форуми на ООН;

19.  призовава ЕС да работи активно за инициатива за признаването от страна на ООН на геноцида срещу етнически и религиозни малцинства, извършен от т.нар. „ИДИЛ/Даиш“, и за отнасянето до МНС на случаи на предполагаеми престъпления срещу човечеството, военни престъпления и геноцид; насърчава интензивен диалог и сътрудничество между Съда, ООН и нейните агенции и Съвета за сигурност на ООН;

20.  призовава ЕС да насърчава всички държави да поставят правата на човека в центъра на своите политики за развитие и за прилагане на Декларацията на ООН от 1986 г. относно правото на развитие; приветства неотдавнашното назначаване от Съвета на ООН по правата на човека на специален докладчик по правото на развитие, чийто мандат включва допринасяне за утвърждаването, защитата и изпълнението на правото на развитие в контекста на Програмата до 2030 г. за устойчиво развитие и другите международни споразумения за сътрудничество за развитие; изтъква, че правата на човека на всички хора трябва да бъдат общ елемент при постигането на всички цели и задачи на Програмата до 2030 г.;

21.  призовава ЕС да продължава да насърчава равенството между жените и мъжете и да подкрепя активно работата на „ООН — Жени“, както и инициативите за интегриране на принципа за равенство между половете в своите дейности и програми; призовава за продължаване на подкрепата за укрепване на мерките за овластяване на жените и момичетата и премахване на всички форми на насилие и дискриминация срещу жени и момичета, включително и насилието, основано на пола; настоятелно призовава ЕС да търси междурегионални инициативи за насърчаване, защита и изпълнение на правата на жените и цялостното и ефективно изпълнение на Пекинската платформа за действие и Програмата за действие на МКНР, както и че поддържа ангажимента си по отношение на сексуалните и репродуктивните права в този контекст;

22.  припомня ангажимента на ЕС за интегриране на правата на човека и равенството между половете в съответствие с резолюциите от историческо значение на Съвета за сигурност на ООН, съответно № 1325 (2000 г.) и 1820 (2008 г.) относно жените, мира и сигурността; призовава ЕС да подкрепя на международно равнище признаването на добавената стойност от участието на жените в предотвратяването и решаването на конфликти, мироопазващи операции, хуманитарна помощ, възстановяване след конфликти и трайно помирение;

23.  призовава ЕС да продължи да подкрепя правата на децата, по-специално като допринася за осигуряването на децата на достъп до вода, санитарно-хигиенни условия, здравеопазване и образование, включително в зоните на конфликт и в бежанските лагери, както и чрез премахване на детския труд, набиране на деца войници, лишаване от свобода, изтезания, трафик, ранни и принудителни бракове, сексуална експлоатация и вредни практики като гениталното осакатяване на жени; призовава за мерки за подкрепа и укрепване на международните усилия в рамките на ООН с оглед прекратяване на използването на деца във въоръжени конфликти, както и за по-ефективно преодоляване на въздействието на ситуации на конфликт и следконфликтни ситуации върху жените и момичетата; призовава всички държави, членуващи в ООН, да спазват договорните си задължения и ангажименти съгласно Конвенцията за правата на детето, приета през 1989 г., за да защитават правата на всички деца под тяхна юрисдикция, независимо от техния правен статус и без каквато и да е дискриминация;

24.  призовава държавите да насърчават правата на хората с увреждания, включително тяхното равнопоставено участие и социално приобщаване; призовава всички държави да ратифицират и прилагат Конвенцията на ООН за хората с увреждания;

25.  призовава ЕС да работи с партньори за прилагане на ръководните принципи на ООН относно стопанската дейност и правата на човека, включително за прилагането на мерки за насърчаване на повече държави да приемат национални планове за действие и да се ангажират в работните направления на работните групи на ООН и на Службата на върховния комисар на ООН по правата на човека (СВКПЧ); отново призовава всички държави, включително ЕС, да участват активно и конструктивно в разработването, във възможно най-кратки срокове, на правно обвързващ инструмент, който да урежда, в рамките на международното право за правата на човека, дейността на транснационалните корпорации и на други стопански предприятия с цел предотвратяване, разследване, обезщетение и предоставяне на достъп до правна защита в случаи на нарушения на правата на човека;

26.  приветства декларацията на ООН от Ню Йорк за бежанците и мигрантите, която засегна въпроса за масовото придвижване на бежанци и мигранти и доведе до приемането на световен пакт относно всеобхватна рамка за реакция (ВРР) спрямо бежанците, както и ангажимента, приложим към мигрантите и бежанците и насочен към спасяване на човешки живот, посрещане на специфичните нужди, противодействие срещу расизма и ксенофобията, борбата срещу трафика на хора, осигуряване на равнопоставено признаване и закрила пред закона и гарантиране на включване в националните планове за развитие; призовава всички участващи страни да осигурят политически ангажимент, финансиране и конкретни прояви на солидарност в подкрепа на декларацията от Ню Йорк относно бежанците и мигрантите и припомня, че въпросът за миграцията следва да продължи да се разглежда в световен мащаб, а не само на европейско равнище; призовава ЕС и неговите държави членки да поемат водещата роля в тези международни усилия и да спазват – в съответствие със задълженията си съгласно международното право – своите ангажименти за защита на човешките права на лицата, търсещи убежище, бежанците, мигрантите и всички разселени лица, особено жените, децата и уязвимите групи, включително хората с увреждания;

27.  припомня, че връщането на мигранти следва да се осъществява единствено при пълно зачитане на правата им и само когато защитата на техните права е гарантирана в съответните им държави; призовава правителствата да прекратят произволните арести и задържания на мигранти, включително ненавършили пълнолетие; призовава всички държави да предприемат конкретни мерки във висш интерес на децата бежанци и мигранти, въз основа на Конвенцията за правата на детето, и да въведат мерки за укрепване на системите за закрила на децата, включително обучение на социални работници и други професионални групи и съвместна работа с неправителствени организации; призовава всички държави да ратифицират и приложат Международната конвенция за защита на правата на всички работници мигранти и членовете на техните семейства;

28.  подчертава, че е важно да се насърчава универсалният характер и неделимостта на правата на човека, включително гражданските, политическите, икономическите, социалните и културните права, в съответствие с член 21 от Договора за Европейския съюз и Общите разпоредби относно външната дейност на Съюза;

29.  подчертава, че е необходимо да се приеме основан на правата подход и да се интегрира зачитането на правата на човека във всички политики на ЕС, включително тези в областта на търговията, инвестициите, обществените услуги, сътрудничеството за развитие и миграцията, както и в неговите общи политики за сигурност и отбрана;

30.  припомня, че вътрешната и външната последователност в областта на правата на човека е от съществено значение за доверието в политиката на ЕС в областта на правата на човека в отношенията му с трети държави, и призовава ЕС да изпълнява своите ангажименти в това отношение;

Беларус

31.  изразява своята дълбока загриженост относно продължаващите ограничения върху свободата на изразяване на мнение и свободата на сдружаване и на мирни събрания; осъжда тормоза и задържането на независими и опозиционни журналисти и защитници на правата на човека; осъжда продължаващото използване на смъртното наказание; призовава за подновяване на мандата на специалния докладчик на ООН за положението с правата на човека в Беларус в рамките на 35-ата сесия на Съвета и призовава правителството да сътрудничи изцяло на специалния докладчик и да се ангажира с провеждането на наложителните от дълго време реформи за защита на правата на човека, включително чрез изпълнение на препоръките, направени от специалния докладчик, и други механизми за правата на човека;

Бурунди

32.  изразява дълбоката си загриженост във връзка с влошаването на политическата ситуация и на сигурността в Бурунди и нарастването на броя на хората, които бягат от страната; осъжда насилието в Бурунди от 2015 г. насам, което доведе до смъртни случаи, измъчване и целенасочено насилие над жените, включително колективни изнасилвания и тормоз; осъжда лишаването от свобода на хиляди хора и принудителното разселване от стотици хиляди жители на Бурунди и нарушенията на свободата на печата и свободата на изразяване, както и широко разпространената безнаказаност на подобни деяния; подкрепя решението на Съвета на ЕС след провала на преговорите, започнати съгласно член 96 от Споразумението от Котону, да преустанови пряката финансова подкрепа за администрацията на Бурунди, включително бюджетната подкрепа, като същевременно запази пълната финансова подкрепа за населението и предоставяната чрез преки канали хуманитарна помощ; напълно подкрепя създаването на анкетна комисия относно Бурунди, която да идентифицира предполагаемите извършители на нарушения и злоупотреби с правата на човека в страната, за да се осигури понасянето на пълна отговорност; призовава ЕС и неговите държави членки да подкрепят съвместно изявление относно Бурунди, което поставя под въпрос членството на тази държава в Съвета по правата на човека, освен ако тя не започне да сътрудничи изцяло с анкетната комисия и със Съвета и неговите механизми, да взаимодейства конструктивно с анкетната комисия и да предприеме действия по сериозните проблеми в областта на правата на човека;

Корейска народнодемократична република (КНДР)

33.  изразява дълбоката си загриженост във връзка с продължаващото влошаване на положението с правата на човека в КНДР; призовава правителството на КНДР да изпълни своите задължения в рамките на инструментите в областта на правата на човека, по които е страна, да гарантира достъпа до държавата на хуманитарните организации, независимите наблюдатели на правата на човека и специалния докладчик на ООН за положението с правата на човека в КНДР и да оказва необходимото сътрудничество; призовава КНДР да предостави свобода на изразяване и свобода на печата за националните и международните средства за масово осведомяване, както и да предостави на гражданите си нецензуриран достъп до интернет; категорично осъжда системното използване на смъртното наказание в КНДР в широк мащаб; призовава правителството на КНДР да обяви мораториум върху всички екзекуции с оглед на премахване на смъртното наказание в близко бъдеще; настоява тези, които са в най-голяма степен отговорни за престъпленията срещу човечеството, извършени в КНДР, да бъдат подведени под отговорност, да бъдат изправени пред Международния наказателен съд и да им бъдат наложени целенасочени санкции; решително осъжда ядрените опити като ненужна и опасна провокация, както и като нарушение на резолюциите на Съвета за сигурност на ООН и сериозна заплаха за мира и стабилността на Корейския полуостров и в региона на североизточна Азия; отправя искане да бъде подновен мандатът на специалния докладчик; изисква представянето на доклада на експертната група пред Общото събрание и Съвета за сигурност на ООН; препоръчва в резолюцията да бъдат включени централните препоръки от доклада на експертите във връзка с отговорността, включително за укрепване на капацитета на бюрото в Сеул с експертни умения за разследване и повдигане на обвинения, както и за назначаване на експерт по наказателно право с цел напредък в стъпките към търсене на отговорност;

Демократична република Конго (ДРК)

34.  осъжда сериозните нарушения на правата на човека, които се извършват при пълна безнаказаност от силите за сигурност, и призовава отговорните лица да бъдат подведени под отговорност; призовава по-специално към задълбочено разследване на бруталното насилие срещу цивилни граждани в източната част на Конго, включително изнасилванията на жени и поробването на деца; призовава за евентуално удължаване на мандата на мироопазващите сили на ООН в Източно Конго; призовава Съвета да разгледа възможността за разширяване на съществуващите ограничителни мерки, например за целенасочени санкции на ЕС, в това число забрани за пътуване и замразяване на активите на виновниците за насилствените репресии и за подкопаването на демократичния процес в ДРК, в случай на по-нататъшно насилие, както е предвидено в Споразумението от Котону; настоятелно призовава органите на ДРК да изпълнят споразумението, постигнато през декември 2016 г., и да проведат избори до декември 2017 г. с подкрепата на международни участници; призовава Съвета по правата на човека на ООН да запази своя контрол по отношение на ДРК, докато бъдат проведени избори и се осъществи демократичен преход; насърчава Службата на върховния комисар да информира по целесъобразност Съвета относно положението в ДРК и, ако е необходимо, да предприеме по-решителни действия;

Мианмар/Бирма

35.  изразява дълбока загриженост относно сведенията за ожесточени сблъсъци в северния щат Рахин и изразява съжаление във връзка със загубата на човешки живот, поминък и подслон, и докладваното използване на прекомерна сила от страна на въоръжените сили на Мианмар/Бирма; настоятелно призовава военните сили и силите за сигурност да прекратят незабавно убийствата, тормоза и изнасилванията, извършвани срещу хората от общността рохингия, и изгарянето на домовете им; настоятелно призовава правителството на Мианмар/Бирма и гражданските органи на Мианмар/Бирма незабавно да сложат край на дискриминацията и сегрегацията по отношение на малцинството рохингия; призовава да се гарантира защитата на правата на хората от общността рохингия и безопасността, сигурността и равенството на всички граждани на Мианмар/Бирма; приветства решението на правителството на Мианмар/Бирма да превърне мира и националното помирение в главен приоритет; приветства обявеното от правителството на Мианмар/Бирма създаване на анкетна комисия за разследване на неотдавнашните прояви на насилие в щата Рахин; подчертава необходимостта от целесъобразно преследване на виновниците и от предоставяне на подходяща правна защита за жертвите на насилие; призовава правителството на Мианмар/Бирма да продължи процеса на демократизация и да зачита принципите на правовата държава, свободата на словото и основните права на човека; призовава ЕС и неговите държави членки да подкрепят подновяването на мандата на специалния докладчик за Мианмар/Бирма;

Окупирани палестински територии (ОПТ)

36.  изразява дълбока загриженост във връзка с продължаващия застой в близкоизточния мирен процес и призовава за незабавно възобновяване на убедителни усилия за мир; изразява съжаление по повод масовите нарушения на международното хуманитарно право и правата на човека от страна на окупационната сила в Окупираните палестински територии; призовава за търсене на отговорност за всички подобни нарушения; подчертава необходимостта от траен ангажимент от страна на ЕС и на неговите държави членки в подкрепа на търсенето на отговорност за нарушенията и злоупотребите, открити от анкетната комисия за Газа; подкрепя наличните усилия за търсене на отговорност, включително на текущото предварително разследване на МНС; припомня, че предприятията носят отговорност за спазване на правата на човека, по-специално в отношенията си с Окупираните палестински територии; призовава и израелците и палестинците да се въздържат от действия, които биха могли да доведат до по-нататъшна ескалация, в т.ч. изказвания, проповядващи вражда и омраза, и подстрекателство в публичната сфера, които биха могли да предопределят резултата от преговорите и да застрашат жизнеспособността на решението за две държави; подчертава, че едно трайно решение на конфликта може да бъде постигнато единствено в регионален контекст, с участието на всички регионални заинтересовани страни и подкрепата на международната общност;

Южен Судан

37.  призовава всички страни да се въздържат от извършване на нарушения на правата на човека и на международното хуманитарно право, включително на такива, които се считат за международни престъпления, като извънсъдебни убийства, етнически насочено насилие, сексуално насилие във връзка с конфликти, включително изнасилвания, както и основано на пола насилие, вербуване и използване на деца, принудителни изчезвания и произволни арести и задържания; отбелязва, че правителството на Южен Судан подписа на 16 март 2016 г. споразумение за пътна карта и впоследствие уточни своя ангажимент да включи и други подходящи участници в Националния диалог, както и да продължи да подкрепя всички решения, постигнати между поддръжниците на опозицията и Механизма 7+7, ръководния комитет на Националния диалог; подчертава необходимостта всички страни да спазват поетите от тях задължения и призовава за продължаване на диалога за постигането на окончателно прекратяване на огъня; призовава ЕС и неговите държави членки да продължат ангажимента си да подкрепят усилията на Африканския съюз за постигане на мир в Южен Судан и за суданския народ в прехода им към вътрешно реформирана демокрация; призовава ЕС и неговите държави членки да подновят мандата на Комисията по правата на човека в Южен Судан и да укрепят нейната роля с оглед на разследване на нарушенията на правата на човека и картографиране на сексуалното насилие; подкрепя включването на нейните препоръки в доклад, който трябва да бъде предаден на Общото събрание и Съвета за сигурност на ООН;

Сирия

38.  най-категорично осъжда проявите на жестокост и широкоразпространените нарушения на правата на човека и на международното хуманитарно право, извършени от силите на сирийския режим с подкрепата на участници от други държави, както и злоупотребите с правата на човека и нарушенията на международното хуманитарно право, които са равнозначни на геноцид, извършени от недържавни, въоръжени терористични групи, по-конкретно ИДИЛ/Даиш, Джабхат Фатах аш-Шам/фронт Ал-Нусра и други джихадистки групировки; подчертава необходимостта от продължаване на разследването на употребата и унищожаването на химическо оръжие от всички страни в Сирия и изразява съжаление по повод решението на Русия и Китай да блокират една нова резолюция на Съвета за сигурност на ООН относно употребата на химическо оръжие; подновява призива си за осигуряване на пълен безпрепятствен достъп за хуманитарна помощ, както и за понасяне на последствията и търсене на отговорност от виновните за извършването на военни престъпления и престъпления срещу човечеството; подкрепя инициативата на ЕС за сезиране на МНС във връзка с положението в Сирия и призовава Съвета за сигурност на ООН да предприеме действия за тази цел; подкрепя мандата на анкетната комисия за провеждане на специално разследване за Алепо и за докладване за него не по-късно от 34-ата сесия на Съвета по правата на човека през март, както и изисква докладът да бъде представен на Общото събрание и на Съвета за сигурност;

Йемен

39.  изразява изключителна загриженост във връзка с бедственото хуманитарно положение в Йемен; отново потвърждава ангажимента си да продължи да подкрепя Йемен и народа на Йемен; осъжда факта, че цивилни лица биват превръщани в цели и попадат в нетърпимо положение между враждуващите страни, които им дават противоречащи нареждания в нарушение на международното хуманитарно право и международното право за правата на човека; подчертава, че вербуването на деца и тяхното използване във въоръжени конфликти са строго забранени съгласно международното право в областта на правата на човека и международното хуманитарно право и могат да представляват военно престъпление в случаи на вербуване на деца под петнадесетгодишна възраст; призовава всички страни незабавно да освободят такива деца; настоятелно призовава всички страни да преодолеят напреженията и да установят незабавно и стабилно прекратяване на огъня, което ще доведе до политическо, приобщаващо и постигнато чрез преговори решение на конфликта; в този контекст изразява пълната си подкрепа за усилията на специалния пратеник на ООН за Йемен, Исмаил Улд Шейх Ахмед, както и за изпълнението до октомври 2016 г. на Резолюция 33/16 на Съвета по правата на човека, в която се отправя искане ООН да работи с националната независима анкетна комисия, и подкрепя всички усилия за провеждането на независимо международно разследване, за да се прекрати климатът на безнаказаност в Йемен; призовава държавите – членки на ЕС, да подкрепят съвместното изявление по инициатива на Нидерландия, в което се изразява загриженост във връзка с нарушенията и злоупотребите в Йемен и се призовава те да бъдат подробно и безпристрастно разследвани; насърчава използването на формата на междусесийни докладни записки на върховния комисар по правата на човека, за да се поддържа Съветът по правата на човека редовно информиран относно резултатите от разследванията;

o

o  o

40.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на специалния представител на ЕС за правата на човека, на правителствата и парламентите на държавите членки, на Съвета за сигурност на ООН, на генералния секретар на ООН, на председателя на 71-то Общо събрание на ООН, на председателя на Съвета на ООН по правата на човека, на върховния комисар на ООН по правата на човека, както и на генералния секретар на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа.

 

 

(1)

Приети текстове, P8_TA(2016)0317.

(2)

Приети текстове, P8_TA(2016)0502.

Правна информация - Политика за поверителност