Procedure : 2017/2598(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0187/2017

Indgivne tekster :

B8-0187/2017

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 16/03/2017 - 6.4
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0089

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 297kWORD 56k
Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-0183/2017
13.3.2017
PE598.540v01-00
 
B8-0187/2017

på baggrund af redegørelse fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik

jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2


om EU's prioriteter for samlingerne i FN's Menneskerettighedsråd i 2017 (2017/2598(RSP))


Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri, Soraya Post m. fl. for S&D-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om EU’s prioriteter for samlingerne i FN's Menneskerettighedsråd i 2017 (2017/2598(RSP))  
B8-0187/2017

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til De Forenede Nationers pagt,

–  der henviser til verdenserklæringen om menneskerettighederne og til FN’s menneskerettighedskonventioner og de valgfrie protokoller hertil,

–  der henviser til FN’s generalforsamlings resolution 60/251 om nedsættelse af Menneskerettighedsrådet,

–  der henviser til den europæiske menneskerettighedskonvention, den europæiske socialpagt og EU’s charter om grundlæggende rettigheder

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om De Forenede Nationers Menneskerettighedsråds samlinger,

–  der henviser til sin henstilling til Rådet af 7. juli 2016 om De Forenede Nationers generalforsamlings 71. samling(1),

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om krænkelser af menneskerettighederne, herunder sine uopsættelige beslutninger fra 2016 om Etiopien, Nordkorea, Indien, Krim, Hongkong, Kasakhstan, Egypten, Den Demokratiske Republik Congo, Pakistan, Honduras, Nigeria, Gambia , Djibouti, Cambodja, Tadsjikistan, Vietnam, Malawi, Bahrain, Myanmar, Filippinerne, Somalia, Zimbabwe, Rwanda, Sudan, Thailand, Kina, Brasilien, Rusland, Tibet, Irak, Indonesien, den Centralafrikanske Republik, Burundi, Nicaragua, Kuwait og Guatemala,

–  der henviser til sin beslutning af 14. december 2016 om årsberetningen om menneskerettigheder og demokrati i verden i 2015 og Den Europæiske Unions politik på området(2),

–  der henviser til artikel 2, 3, stk. 5, artikel 18, 21, 27 og 47 i traktaten om Den Europæiske Union,

–  der henviser til årsrapporten for 2015 fra Menneskerettighedsrådet til FN’s generalforsamling;

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at fremme og sikring af de universelle menneskerettigheder er en del af Den Europæiske Unions etiske og juridiske regelværk og et af de grundlæggende elementer i den europæiske enhed og integritet; der henviser til, at respekten for menneskerettighederne bør integreres i alle EU-politikområder;

B.  der henviser til, at EU er stærkt engageret i multilateralisme og i FN's organer med hensyn til fremme og beskyttelse af menneskerettighederne;

C.  der henviser til, at de regelmæssige møder i FN’s Menneskerettighedsråd (UNHRC), udnævnelsen af særlige rapportører, ordningen med den universelle regelmæssige gennemgang (UPR) og de særlige procedurer for behandling enten af landespecifikke situationer eller tematiske emner alt sammen bidrager til fremme af og respekt for menneskerettigheder, demokrati og retsstatslige forhold;

FN's Menneskerettighedsråd

1.  udtrykker tilfredshed med det arbejde, som De Forenede Nationers højkommissær for menneskerettigheder Zeid Ra'ad Al Hussein og hans kontor (OHCHR) udfører; minder om EU's tilsagn om fortsat at støtte og forsvare højkommissariatets integritet, uafhængighed og drift; glæder sig over den rolle, som OHCHR spiller med hensyn til at fremme samarbejdet mellem internationale og regionale menneskerettighedsmekanismer og identificere måder, hvorpå den rolle, som "regionale ordninger" spiller i forhold til de universelle menneskerettighedsstandarder, kan styrkes;

2.  er af den opfattelse, at UNHRC's effektivitet og troværdighed afhænger af dets medlemmers ægte vilje til at beskytte alle personer i alle lande mod mulige menneskerettighedskrænkelser i overensstemmelse med de internationale menneskerettighedskonventioner, der fremmer universalitet, upartiskhed, objektivitet, ikke-selektivitet, konstruktiv dialog og samarbejde; opfordrer indtrængende til at undgå en polarisering af debatten i UNHRC og opfordrer til konstruktiv dialog;

3.  opfordrer medlemsstaterne til at give UNHRC's uafhængige eksperter, særlige rapportører og OHCHR-eksperter adgang til at undersøge påståede menneskerettighedskrænkelser og til at samarbejde på en konstruktiv måde for at rette op på situationen, til at leve op til deres forpligtelser i henhold til menneskerettighedskonventionerne og til at tilbyde deres fulde samarbejde med UNHCR's særlige procedurer (herunder den universelle regelmæssige gennemgang, UPR); opfordrer alle stater til at træffe konkrete foranstaltninger til at efterkomme UPR-henstillingerne og afhjælpe manglerne ved at indføre en gennemførelses- og opfølgningsmekanisme, herunder etablering af nationale handlingsplaner og nationale koordineringsmekanismer;

4.  minder om, at generalforsamlingen ved valg af medlemmer af UNHRC er forpligtet til at tage hensyn til kandidaternes respekt for fremme og beskyttelse af menneskerettighederne, retsstaten og demokratiet; glæder sig over UNHRC's beslutning om at anmode om, at UNHRC's rådgivende udvalg udarbejder en evalueringsrapport om de fremskridt, der er gjort med etableringen af regionale og subregionale ordninger for fremme og beskyttelse af menneskerettighederne; opfordrer EU og dets medlemsstater til at sørge for, at deres holdninger afspejler den lige store betydning af rettigheder og afstemningsmønstre, og at EU's holdninger koordineres bedre i denne henseende; opfordrer kraftigt til, at EU taler med én stemme og indtager en fælles holdning, når der stemmes i UNHRC;

5.  gentager, at det er vigtigt at sikre, at EU aktivt og vedholdende deltager i FN's menneskerettighedsmekanismer, navnlig i den 3. Komité, FN's Generalforsamling og Menneskerettighedsrådet, for at forbedre sin troværdighed; støtter den indsats, som EU-Udenrigstjenesten, EU-delegationerne i New York og Genève og EU's medlemsstater har gjort for yderligere at øge kohærensen i EU's stillingtagen til menneskerettighedsspørgsmål i FN;

Tematiske prioriteter

6.  understreger betydningen af den rolle, som menneskerettigheds-NGO'er og menneskerettighedsforkæmpere spiller i fremme og beskyttelse af menneskerettighederne; fremhæver den kendsgerning, at menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder skal være beskyttet, uanset hvordan de kommer til udtryk, herunder i forbindelse med nye teknologier; tilslutter sig UNHRC's bekymring over rapporter om trusler og repressalier mod medlemmer af civilsamfundsorganisationer og NGO'er, der har samarbejdet med UNHRC i UPR-processen;

7.  giver udtryk for alvorlig bekymring over det store og stadig stigende antal forsøg på at indskrænke civilsamfundets og menneskerettighedsforkæmpernes råderum, bl.a. gennem indførelse af terrorbekæmpelseslove; fordømmer enhver form for vold, chikane, intimidering eller forfølgelse af menneskerettighedsforkæmpere, whistleblowere, journalister eller bloggere, hvad enten det er online eller offline; opfordrer alle stater til at fremme og sikre et sikkert og gunstigt klima for NGO'er, civilsamfundet, journalister og menneskerettighedsforkæmpere, herunder med særlig fokus på alle sårbare grupper, hvor disse kan arbejde uafhængigt og uden indblanding; gentager sin opfordring til de stater, som har vedtaget restriktive love mod uafhængige menneskerettighedsorganisationer, om at ophæve dem;

8.  mener, at frie, uafhængige og upartiske medier udgør en af de vigtigste dele af grundlaget for et demokratisk samfund, hvor åbne debatter spiller en afgørende rolle; støtter forslaget om at udnævne en særlig repræsentant for FN’s generalsekretær for journalisters sikkerhed; opfordrer til, at spørgsmål om ytringsfrihed på internettet, de digitale frihedsrettigheder og betydningen af et frit og åbent internet tages op i alle internationale fora; opfordrer til, at den digitale kløft skal indsnævres og til uhindret adgang til information og kommunikation samt ucensureret adgang til internettet;

9.  minder om, at retten til forsamlings- og foreningsfrihed fortsat er en stor udfordring; giver udtryk for stor anerkendelse af det arbejde, som den særlige ordfører om fredelig forsamlings- og foreningsfrihed, Maina Kiai, udfører; opfordrer alle stater til at tage rapporterne behørigt i betragtning;

10.  opfordrer indtrængende alle stater til hurtigt at ratificere de valgfrie protokoller til den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder (ICCPR) og til den internationale konvention om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder (ICESCR) om oprettelse af klage- og undersøgelsesmekanismer;

11.  modsætter sig enhver form for forskelsbehandling og forfølgelse uanset årsag såsom race, farve, sprog, religion og tro, kønsidentitet og seksuel orientering, social oprindelse, kaste, fødsel, handicap eller alder; støtter EU's engagement i forbindelse med de relevante særlige procedurer, herunder den nye uafhængige ekspert om beskyttelse mod vold og forskelsbehandling på grund af seksuel orientering og kønsidentitet; opfordrer EU til aktivt at fortsætte med at fremme ligestilling og ikke-forskelsbehandling og bekæmpe vold og diskrimination mod alle personer;

12.  giver udtryk for bekymring over, at mange mennesker, individuelt eller kollektivt, lider under krænkelser af deres religions- og trosfrihed fra staters og ikke-statslige aktørers side, hvilket fører til forskelsbehandling, ulighed og stigmatisering; minder om nødvendigheden af at bekæmpe intolerance og forskelsbehandling på grund af religion eller tro for at sikre respekt for andre tilknyttede menneskerettigheder som f.eks. ytringsfrihed;

13.  opfordrer EU til at arbejde for at sikre bedre beskyttelse af religiøse og etniske mindretal mod forfølgelse og vold og for at få ophævet love, der kriminaliserer blasfemi eller apostasi og tjener som påskud for forfølgelse af religiøse og etniske mindretal og ikke-troende; opfordrer til støtte til den særlige ordfører om religions- og trosfrihed;

14.  opfordrer kraftigt EU til fortsat at støtte en nul-tolerance-politik i forbindelse med dødsstraf og til at fortsætte bestræbelserne på at opnå tværregional opbakning til en resolution fra den næste FN-Generalforsamling om et moratorium for dødsstraf; glæder sig over den beslutning, der blev truffet i 2015 af Madagaskar, Fiji, Surinam og Congo om at afskaffe dødsstraffen for alle forbrydelser; beklager genoptagelsen af henrettelser i en række lande, herunder Bahrain, Kuwait, Hviderusland, Bangladesh, Indien, Oman, Sydsudan, Indonesien og Tchad; beklager endvidere den rapporterede stigning i antallet af dødsdomme i navnlig Kina, Egypten, Iran, Nigeria, Pakistan og Saudi-Arabien; minder myndighederne i disse lande om, at de har undertegnet konventionen om barnets rettigheder, som strengt forbyder dødsstraf for forbrydelser begået af personer under 18 år;

15.  opfordrer indtrængende EU til udtrykke sin støtte til FN’s indsats mod tortur og anden grusom, umenneskelig og nedværdigende behandling eller straf, massehenrettelser og henrettelser for narkotikarelaterede lovovertrædelser og opfordrer EU-Udenrigstjenesten til i dialoger på alle niveauer og i alle fora at styrke EU's indsats i kampen mod summariske henrettelser, tortur og anden mishandling i overensstemmelse med retningslinjerne for EU’s politik over for tredjelande med hensyn til tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf; kræver universel ratificering og effektiv gennemførelse af FN-konventionen mod tortur og den valgfrie protokol hertil;

16.  giver udtryk for alvorlig bekymring over fortsatte alvorlige krænkelser af menneskerettigheder og misbrug på verdensplan; støtter ubetinget Den Internationale Strafferetsdomstol (ICC) som en central institution til at stille gerningsmænd til ansvar og bistå ofre med at opnå retfærdighed baseret på komplementaritetsprincippet i forbindelse med folkedrab, forbrydelser mod menneskeheden og krigsforbrydelser; opfordrer alle parter til at yde politisk, diplomatisk, økonomisk og logistisk støtte til den daglige drift af ICC;

17.  opfordrer EU til fortsat at styrke det arbejde, der udføres af ICC; opfordrer til tæt dialog og samarbejde mellem ICC, FN og dets organisationer samt FN's Sikkerhedsråd; beklager den beslutning, som visse afrikanske lande har truffet om at trække sig ud af ICC, og opfordrer dem til at tage den op til fornyet overvejelse; opfordrer alle FN's medlemsstater til at tiltræde domstolen ved at ratificere Romstatutten og til at tilskynde til ratificering af Kampalaændringerne;

18.  fordømmer på det kraftigste de vedvarende alvorlige menneskerettighedskrænkelser, navnlig dem, der er forårsaget af ISIS/Daesh, og Boko Harams angreb mod børn samt alle andre angreb foretaget af terrorister eller paramilitære organisationer mod civile, navnlig kvinder og børn; fordømmer de hyppige og omfangsrige ødelæggelser af kulturarven og opfordrer til støtte til den relevante indsats i forskellige FN-fora;

19.  opfordrer EU til at arbejde aktivt for et initiativ om FN's anerkendelse af folkedrabet begået mod etniske og religiøse mindretal af det såkaldte ISIS/Daesh og til at indbringe sager om formodede forbrydelser mod menneskeheden, krigsforbrydelser og folkedrab for Den Internationale Straffedomstol; opfordrer til tæt dialog og samarbejde mellem ICC, FN og dets organisationer samt FN's Sikkerhedsråd;

20.  opfordrer EU til at tilskynde alle stater til at placere menneskerettighederne i centrum for deres respektive udviklingspolitikker og gennemføre FN-erklæringen om retten til udvikling fra 1986; glæder sig over, at FN’s Menneskerettighedsråd for nylig udnævnte en særlig ordfører om retten til udvikling, hvis mandat omfatter medvirke til at fremme, beskytte og gennemføre retten til udvikling i forbindelse med 2030-dagsordenen for bæredygtig udvikling og andre internationale aftaler om udviklingssamarbejde; fremhæver, at menneskerettigheder for alle skal være et tværgående element i opfyldelsen af alle mål i 2030-dagsordenen;

21.  opfordrer EU til fortsat at fremme ligestilling mellem mænd og kvinder og til aktivt at støtte arbejdet i UN Women og initiativer til at integrere kønsaspektet i sine aktiviteter og programmer; opfordrer til fortsatte støtteforanstaltninger til styrkelse af kvinders og pigers indflydelse og status samt udryddelse af alle former for vold og diskrimination mod kvinder og piger, herunder kønsbaseret vold; opfordrer kraftigt EU til at fremme tværregionale initiativer til fremme, beskyttelse og gennemførelse af kvinders rettigheder, bidrage til at sikre fuld og effektiv gennemførelse af Beijinghandlingsprogrammet og handlingsprogrammet fra den internationale konference om befolkning og udvikling (ICPD) og fortsætte sit engagement i forhold til seksuelle og reproduktive rettigheder i denne forbindelse;

22.  minder om EU's tilsagn om til at integrere menneskerettighederne og kønsaspektet i overensstemmelse med FN's Sikkerhedsråds skelsættende resolution 1325 (2000) og 1820 (2008) om kvinder, fred og sikkerhed; opfordrer EU til internationalt at arbejde for anerkendelsen af merværdien af kvindernes deltagelse i forebyggelse og løsning af konflikter, fredsbevarende operationer, humanitær bistand, genopbygning efter konflikter og varig forsoning;

23.  opfordrer EU til at fortsætte med at fremme børns rettigheder, navnlig ved at bidrage til at sikre børns adgang til vand, sanitet, sundhedspleje og uddannelse, herunder i konfliktområder og flygtningelejre, og ved at afskaffe børnearbejde, rekruttering af børnesoldater, frihedsberøvelse, tortur, menneskehandel, børneægteskaber, tidlige ægteskaber og tvangsægteskaber, seksuel udnyttelse og skadelig praksis såsom kønslemlæstelse af piger/kvinder; opfordrer til en indsats for at støtte og styrke det internationale arbejde gennem FN for at standse brugen af børn i væbnede konflikter, og til mere effektivt at gøre noget ved konsekvenserne af konflikt- og post-konfliktsituationer for kvinder og piger; opfordrer alle EU-lande til at overholde deres traktatmæssige forpligtelser og forpligtelser i henhold til konventionen om barnets rettigheder, der blev vedtaget i 1989, med henblik på at sikre alle børns rettigheder inden for deres jurisdiktion, uanset deres juridiske status, og uden nogen form for diskrimination;

24.  opfordrer medlemsstaterne til at fremme handicappedes rettigheder, herunder deres ligeværdige deltagelse i samfundet og sociale inklusion; opfordrer alle stater til at ratificere og gennemføre FN-konventionen om personer med handicap;

25.  opfordrer EU til sammen med andre partnerlande at arbejde for gennemførelse af FN vejledende principper om erhvervsliv og menneskerettigheder, herunder foranstaltninger til at tilskynde flere stater til at vedtage nationale handlingsplaner og engagere sig i arbejdet i FN's Menneskerettighedskontor (OHCHR); gentager sin opfordring til alle stater og EU om at deltage aktivt og konstruktivt i hurtigst muligt at udforme et juridisk bindende instrument, der regulerer den internationale menneskerettighedslovgivning samt transnationale selskabers og andre virksomheders aktiviteter med henblik på at forebygge, efterforske, afhjælpe og sikre adgang til retsmidler i tilfælde af menneskerettighedskrænkelser, når disse finder sted;

26.  glæder sig over FN's New York-erklæring for flygtninge og indvandrere, som behandlede spørgsmålet om store flygtninge- og migrantstrømme og førte til vedtagelsen af en global aftale om en omfattende ramme for behandling af flygtningesituationen, og det engagement, der er nødvendig i forbindelse med indvandrere og flygtninge og hvis formål er at redde liv, opfylde specifikke behov, bekæmpe racisme og fremmedhad, bekæmpe menneskehandel, sikre lighed for loven og lige beskyttelse og sikre inkludering i nationale udviklingsplaner; opfordrer alle de involverede parter til at sikre politisk engagement, finansiering og konkrete solidaritetshandlinger til støtte for New York-erklæringen for flygtninge og indvandrere og minder om, at spørgsmålet om migration fortsat skal behandles på globalt plan og ikke blot på europæisk niveau; opfordrer EU og medlemsstaterne til at gå forrest i disse internationale bestræbelser og, i overensstemmelse med deres forpligtelser i henhold til folkeretten, stå ved deres tilsagn om at beskytte menneskerettighederne for asylansøgere, flygtninge, migranter og alle fordrevne personer, navnlig kvinder, børn og sårbare grupper, herunder personer med handicap;

27.  minder om, at tilbagesendelse af migranter kun bør ske i fuld respekt for deres rettigheder og kun, når beskyttelsen af deres rettigheder er sikret i deres respektive lande; opfordrer regeringerne til at sætte en stopper for den vilkårlige anholdelse og tilbageholdelse af migranter, herunder mindreårige; opfordrer alle stater til at træffe konkrete foranstaltninger i børneflygtninges og -migranters bedste interesse, der er baseret på Børnekonventionen, og indføre foranstaltninger til styrkelse af ordninger til beskyttelse af børn, herunder uddannelse af socialrådgivere og andre faggrupper og arbejde med ikkestatslig organisationer; opfordrer alle stater til at ratificere og implementere den internationale konvention om beskyttelse af vandrende arbejdstageres og deres familiemedlemmers rettigheder;

28.  understreger vigtigheden af at fremme menneskerettighedernes universalitet og udelelighed, herunder de borgerlige, politiske, økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder, i overensstemmelse med artikel 21 i traktaten om Den Europæiske Union og de almindelige bestemmelser om Unionens optræden udadtil;

29.  understreger nødvendigheden af at vedtage en rettighedsbaseret tilgang og integrere respekten for menneskerettigheder i alle EU-politikker, herunder politikkerne vedrørende handel, investeringer, offentlige tjenesteydelser, udviklingssamarbejde og migration samt i den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik;

30.  minder om, at intern og ekstern kohærens på menneskerettighedsområdet er afgørende for troværdigheden af EU's menneskerettighedspolitik i dets eksterne forbindelser med tredjelande, og opfordrer EU til at opfylde sine forpligtelser i denne henseende;

Belarus

31.  udtrykker dyb bekymring over de fortsatte begrænsninger af ytringsfriheden, foreningsfriheden og forsamlingsfriheden; fordømmer chikanen og tilbageholdelserne af uafhængige og kritiske journalister og menneskerettighedsforkæmpere; fordømmer den fortsatte anvendelse af dødsstraffen; opfordrer til en fornyelse af mandatet for FN’s særlige rapportør om menneskerettighedssituationen i Hviderusland på den 35. samling i rådet, og opfordrer regeringen til fuldt ud at samarbejde med den særlige rapportør og forpligte sig til at indlede de længe ventede reformer til at beskytte menneskerettighederne, herunder ved at gennemføre henstillingerne fra den særlige rapportør og andre menneskerettighedsmekanismer;

Burundi

32.  udtrykker sin dybeste bekymring over den forværrede politiske og sikkerhedsmæssige situation i Burundi og det stigende antal mennesker, der flygter fra landet; fordømmer den vold, der har fundet sted i Burundi siden 2015 og har ført til drab på, tortur af og målrettet vold mod kvinder, herunder kollektiv voldtægt og chikane; fordømmer fængslingen af tusindvis af mennesker og fordrivelsen af hundredtusinder af burundiere og krænkelser af presse- og ytringsfriheden samt den udbredte straffrihed for sådanne handlinger; støtter den beslutning, som EU-Rådet traf efter sammenbruddet af forhandlingerne, der blev indledt i medfør af artikel 96 i Cotonouaftalen, om at suspendere direkte økonomisk støtte til den burundiske administration, herunder budgetstøtte, men i fuld udstrækning at opretholde den økonomisk bistand til befolkningen og den humanitære bistand gennem direkte kanaler; støtter fuldt ud etableringen af en undersøgelseskommission om Burundi, som skal identificere formodede gerningsmænd til krænkelser og overtrædelser af menneskerettighederne i landet med henblik på at sikre fuld ansvarlighed; opfordrer EU og dets medlemsstater til at støtte en fælles erklæring om Burundi med anfægtelse af landets medlemsskab af FN’s Menneskerettighedsråd, medmindre det begynder at samarbejde med undersøgelseskommissionen og Rådet og dets mekanismer, engagerer sig konstruktivt i arbejdet i undersøgelseskommissionen og begynder at gøre noget ved de alvorlige menneskerettighedsproblemer;

Den Demokratiske Folkerepublik Korea (Nordkorea)

33.  udtrykker dyb bekymring over den fortsatte forringelse af menneskerettighedssituationen i Den Demokratiske Folkerepublik Korea (DPRK); opfordrer Nordkoreas regering til at opfylde sine forpligtelser i henhold til de menneskerettighedsinstrumenter, som landet er part i, og sikre, at humanitære organisationer, uafhængige menneskerettighedsobservatører og FN's særlige rapportør om menneskerettighedssituationen i Nordkorea har adgang til landet og ydes det nødvendige samarbejde; opfordrer Nordkorea til at tillade ytrings- og pressefrihed for nationale og internationale medier samt ucensureret adgang til internettet for landets borgere; fordømmer kraftigt den storstilede systematiske anvendelse af dødsstraf i Den Demokratiske Folkerepublik Korea; opfordrer Nordkoreas regering til at udstede et moratorium for alle henrettelser med henblik på at afskaffe dødsstraffen i den nærmeste fremtid; kræver, at de hovedansvarlige for de forbrydelser mod menneskeheden, der er begået i Nordkorea, stilles til ansvar ved Den Internationale Straffedomstol og pålægges målrettede sanktioner; fordømmer på det kraftigste atomprøvesprængningerne som en unødvendig og farlig provokation og en krænkelse af de relevante resolutioner fra FN’s Sikkerhedsråd og en alvorlig trussel mod freden og stabiliteten på Den Koreanske Halvø og i den nordøstasiatiske region; anmoder om en forlængelse af den særlige ordførers mandat; anmoder om forelæggelse af rapporten fra gruppen af eksperter i FN's Generalforsamling og Sikkerhedsrådet; anbefaler, at de vigtigste henstillinger i rapporten fra gruppen af eksperter om ansvarlighed indarbejdes i resolutionen, herunder om en styrkelse af kapaciteten i Seoul-kontoret med hensyn til efterforsknings- og anklagesagkundskab og udnævnelsen af en strafferetsekspert, som skal fremskynde proceduren med ansvarliggørelse;

Den Demokratiske Republik Congo (DRC)

34.  fordømmer de alvorlige menneskerettighedskrænkelser, der begås af sikkerhedsstyrkerne med fuldstændig straffrihed, og opfordrer til, at de skyldige drages til ansvar; opfordrer navnlig til en grundig efterforskning af den brutale vold mod civile i Østcongo, herunder voldtægt mod kvinder og børneslaveri; opfordrer til en mulig udvidelse af mandatet for FN's fredsbevarende styrke i det østlige Congo; opfordrer Rådet til at overveje at udvide de eksisterende restriktive foranstaltninger som f.eks. EU’s målrettede sanktioner, herunder rejseforbud og indefrysning af aktiver for de ansvarlige for den voldelige undertrykkelse og for saboteringen af den demokratiske proces i Den Demokratiske Republik Congo, i tilfælde af yderligere voldshandlinger, som der er hjemmel til i Cotonouaftalen; opfordrer indtrængende de congolesiske myndigheder til at gennemføre den aftale, der blev indgået i december 2016, og afholde valg senest i december 2017 med støtte fra internationale aktører; opfordrer UNHRC til at opretholde sin kontrol med DRC, indtil der er afholdt valg og en demokratisk overgang finder sted; opfordrer højkommisariatet til at orientere Rådet om situationen i Den Demokratiske Republik Congo og til om nødvendigt at træffe stærkere foranstaltninger;

Myanmar/Burma

35.  er stærkt foruroliget over beretningerne om voldsomme sammenstød i den nordlige del af Rakhine og beklager tabet af menneskeliv, levebrød og boliger og rapporterne om overdreven magtanvendelse fra de væbnede styrkers side i Myanmar/Burma; opfordrer indtrængende militæret og sikkerhedsstyrkerne til at sætte en øjeblikkelig stopper for drab, chikane og voldtægter begået mod Rohingyafolket og for afbrændinger af deres hjem; insisterer på, at regeringen i Myanmar/Burma og de civile myndigheder i Myanmar/Burma straks sætte en stopper for diskrimination over for og udskillelse af Rohingyamindretallet; opfordrer til sikring af Rohingyafolkets rettigheder og af, at alle borgeres sikkerhed og ligestilling garanteres i Myanmar/Burma; glæder sig over, at regeringen i Myanmar/Burma har besluttet, at fredsstiftelse og national forsoning er en hovedprioritet; glæder sig over meddelelsen fra regeringen i Myanmar/Burma om, at der er nedsat en undersøgelseskommission om de seneste voldshandlinger i delstaten Rakhine; understreger nødvendigheden af behørigt at retsforfølge de ansvarlige og skaffe af retfærdighed for ofrene for krænkelser; opfordrer regeringen i Myanmar/Burma til at fortsætte demokratiseringsprocessen og til at respektere retsstatsprincippet, ytringsfriheden og de grundlæggende menneskerettigheder; opfordrer EU og medlemsstaterne til at støtte en fornyelse af mandatet for den særlige ordfører for Myanmar/Burma;

De besatte palæstinensiske områder

36.  er dybt bekymret over det vedvarende dødvande i fredsprocessen i Mellemøsten og opfordrer til omgående genoptagelse af troværdige fredsbestræbelser; beklager de massive krænkelser af den humanitære folkeret og menneskerettighederne fra besættelsesmagten i de besatte palæstinensiske områders side; opfordrer til ansvarliggørelse for alle sådanne krænkelser; understreger behovet for et fortsat engagement fra EU og dets medlemsstater til at støtte ansvarliggørelse for krænkelser og misbrug, som er blevet udpeget af Gaza-undersøgelseskommissionen; støtter de igangværende bestræbelser i retning af ansvarlighed, herunder den igangværende indledende undersøgelse; minder om, at virksomhederne har et ansvar for at værne om menneskerettighederne, navnlig i deres kontakter med de besatte palæstinensiske områder; opfordrer både israelerne og palæstinenserne til at undgå at tage skridt, som kan medføre en yderligere optrapning, herunder hadefulde udtalelser og ansporing til vold i det offentlige rum, der kan foregribe resultatet af forhandlingerne og true en tostatsløsnings levedygtighed; understreger, at en varig løsning på konflikten kun kan opnås i en regional kontekst med inddragelse af alle relevante regionale aktører og støtte fra det internationale samfund;

Sydsudan

37.  opfordrer alle parter til at afholde sig fra at begå menneskerettighedskrænkelser og krænkelser af den humanitære folkeret, herunder internationale forbrydelser såsom udenretslige drab, etnisk målrettet vold, konfliktrelateret seksuel vold, herunder voldtægt, samt kønsbaseret vold, rekruttering og brug af børn, tvungne forsvindinger og vilkårlige anholdelser og tilbageholdelser; bemærker, at Sudans regering undertegnede aftalen om køreplanen den 16. marts 2016 og senere har uddybet sit tilsagn om inddragelse af andre relevante interessenter i den nationale dialog og om fortsat at respektere eventuelle aftaler indgået mellem oppositionens signatarer og 7+7-mekanismen, som er styringskomiteen for den nationale dialog; insisterer på nødvendigheden af, at alle parter respekterer deres tilsagn og opfordrer til en fortsat dialog med henblik på etablering af en endelig våbenhvile; opfordrer EU og dets medlemsstater til at fortsætte deres engagement med hensyn til at støtte de bestræbelser, der udfoldes af Den Afrikanske Union for at bringe fred til Sudan og det sudanske folk på deres vej til et internt reformeret demokrati; opfordrer EU og medlemsstaterne til at forlænge mandatet for Menneskerettighedskommissionen i Sydsudan og styrke dens rolle med henblik på at efterforske menneskerettighedskrænkelser og kortlægge seksuel vold; går ind for, at kommissionens henstillinger indarbejdes i en rapport, som skal fremsendes til FN’s generalforsamling og Sikkerhedsråd;

Syrien

38.  fordømmer i de kraftigst mulige vendinger de grusomheder og udbredte krænkelser af menneskerettighederne og den humanitære folkeret, der begås af Assads styrker med støtte fra andre lande, samt menneskerettighedskrænkelser og krænkelser af den humanitære folkeret, der er ensbetydende med folkedrab begået af ikke-statslige væbnede terrorgrupper, navnlig ISIS/Daesh, Jabhat Fateh al-Sham/Al-Nusra-fronten og andre jihadistgrupper; fastholder, at undersøgelsen af anvendelse og destruktion af kemiske våben fra alle parters side i Syrien fortsættes, og beklager Ruslands og Kinas beslutning om at blokere for en ny resolution fra FN's Sikkerhedsråd om brugen af kemiske våben; gentager sin opfordring til fuld, uhindret humanitær adgang og til, at de skyldige for krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden stilles til ansvar for deres handlinger, og at det får konsekvenser for dem; støtter EU's initiativ til at indbringe situationen i Syrien for Den Internationale Straffedomstol og opfordrer FN's Sikkerhedsråd til at skride til handling i denne henseende; støtter undersøgelseskommissionens mandat om at gennemføre en særlig undersøgelse af Aleppo og tilbagerapportere senest på Menneskerettighedsrådets 34. samling i marts, og anmoder om, at rapporten forelægges for FN's Generalforsamling og Sikkerhedsråd;

Yemen

39.  er dybt bekymret over den katastrofale humanitære situation i Yemen; bekræfter sin vilje til fortsat at støtte Yemen og det yemenitiske folk; fordømmer, at civile bruges som mål og er fanget i en uacceptabel situation mellem de krigsførende parter, hvor de gives modstridende instrukser i strid med den humanitære folkeret og international menneskerettighedslovgivning; understreger, at rekruttering og brug af børn i væbnede konflikter er strengt forbudt i henhold til de internationale menneskerettighedsbestemmelser og den humanitære folkeret og at der er tale om krigsforbrydelser, hvis børn under 15 rekrutteres; opfordrer alle parter til øjeblikkeligt at frigive disse børn; opfordrer indtrængende alle parter til at lette spændingerne og etablere en øjeblikkelig og stabil våbenhvile, som kan føre til en politisk, inklusiv forhandlingsløsning på konflikten; støtter i denne forbindelse fuldt ud den indsats, som FN's særlige udsending for Yemen, Ismaïl Ould Cheikh Ahmed, har gjort, samt gennemførelsen af Menneskerettighedsrådets resolution 33/16 inden oktober 2016, der anmoder FN om at samarbejde med den nationale uafhængige undersøgelseskommission, og støtter alle bestræbelser på en uafhængig international undersøgelse for at bryde med straffriheden i Yemen; opfordrer EU-medlemsstaterne til at støtte den fælleserklæring, som Nederlandene har taget initiativ til, og hvori der gives udtryk for bekymring over krænkelser og misbrug i Yemen og opfordres til, at der gennemføres en grundigt og upartisk undersøgelse; opfordrer højkommissæren til at afholde briefinger i perioden mellem samlingerne med henblik på at holde Menneskerettighedsrådet løbende underrettet om resultaterne af sine undersøgelser;

o

o  o

40.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, EU's særlige repræsentant for menneskerettigheder, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, FN's Sikkerhedsråd, FN's generalsekretær, formanden for FN's 71. Generalforsamling, formanden for FN's Menneskerettighedsråd, FN's højkommissær for menneskerettigheder og generalsekretæren for Europarådets Parlamentariske Forsamling.

 

(1)

Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0317.

(2)

Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0502.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik