Menettely : 2017/2598(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0187/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0187/2017

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 16/03/2017 - 6.4
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2017)0089

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 202kWORD 56k
Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0183/2017
13.3.2017
PE598.540v01-00
 
B8-0187/2017

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta

työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti


EU:n painopisteistä YK:n ihmisoikeusneuvoston istunnoissa vuonna 2017 (2017/2598(RSP))


Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri, Soraya Post ja muita S&D-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma EU:n painopisteistä YK:n ihmisoikeusneuvoston istunnoissa vuonna 2017 (2017/2598(RSP))  
B8-0187/2017

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Yhdistyneiden kansakuntien peruskirjan,

–  ottaa huomioon ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen sekä YK:n ihmisoikeusyleissopimukset ja niihin liitetyt valinnaiset pöytäkirjat,

–  ottaa huomioon YK:n yleiskokouksen päätöslauselman 60/251 YK:n ihmisoikeusneuvoston perustamisesta,

–  ottaa huomioon Euroopan ihmisoikeussopimuksen, Euroopan sosiaalisen peruskirjan ja Euroopan unionin perusoikeuskirjan,

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa YK:n ihmisoikeusneuvoston istunnoista,

–  ottaa huomioon 7. heinäkuuta 2016 neuvostolle antamansa suosituksen Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksen 71. istunnosta(1),

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa ihmisoikeusloukkauksista, muun muassa vuonna 2016 antamansa kiireelliset päätöslauselmat Etiopiasta, Pohjois-Koreasta, Intiasta, Krimistä, Hongkongista, Kazakstanista, Egyptistä, Kongon demokraattisesta tasavallasta, Pakistanista, Hondurasista, Nigeriasta, Gambiasta, Djiboutista, Kambodžasta, Tadžikistanista, Vietnamista, Malawista, Bahrainista, Myanmarista, Filippiineistä, Somaliasta, Zimbabwesta, Ruandasta, Sudanista, Thaimaasta, Kiinasta, Brasiliasta, Venäjästä, Tiibetistä, Irakista, Indonesiasta, Keski-Afrikan tasavallasta, Burundista, Nicaraguasta, Kuwaitista ja Guatemalasta,

–  ottaa huomioon 14. joulukuuta 2016 antamansa päätöslauselman vuosikertomuksesta ihmisoikeuksista ja demokratiasta maailmassa 2015 ja Euroopan unionin toiminnasta tällä alalla(2),

–  ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 2 artiklan, 3 artiklan 5 kohdan sekä 18, 21, 27 ja 47 artiklan,

–  ottaa huomioon YK:n ihmisoikeusneuvoston YK:n yleiskokoukselle antaman vuosikertomuksen 2015,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.  katsoo, että ihmisoikeuksien yleismaailmallisuuden edistäminen ja turvaaminen ovat osa Euroopan unionin eettistä ja oikeudellista säännöstöä ja yksi Euroopan yhtenäisyyden ja eheyden kulmakivistä; katsoo, että ihmisoikeuksien kunnioittaminen olisi valtavirtaistettava EU:n kaikilla politiikanaloilla;

B.  toteaa, että ihmisoikeuksien edistämisessä ja suojelussa EU on vahvasti sitoutunut monenvälisyyteen sekä YK:n elimiin;

C.  toteaa, että YK:n ihmisoikeusneuvoston varsinaiset istunnot, erityisraportoijien nimittäminen, yleistä määräaikaisarviointia (UPR) koskeva mekanismi ja joko maakohtaisia tilanteita tai aihekohtaisia kysymyksiä käsittelevät erityismenettelyt vaikuttavat kaikki osaltaan ihmisoikeuksien, demokratian ja oikeusvaltioperiaatteen edistämiseen ja kunnioittamiseen;

YK:n ihmisoikeusneuvosto

1.  pitää myönteisenä YK:n ihmisoikeusvaltuutetun Zeid Ra’ad Al Husseinin ja hänen toimistonsa tekemää työtä; muistuttaa, että EU on sitoutunut edelleen tukemaan ja puolustamaan ihmisoikeusvaltuutetun toimiston rehellisyyttä, riippumattomuutta ja toimintaa; pitää myönteisenä ihmisoikeusvaltuutetun toimiston roolia edistettäessä kansainvälisten ja alueellisten ihmisoikeusmekanismien välistä yhteistyötä ja selvitettäessä tapoja lisätä alueellisten järjestelyjen merkitystä suhteessa yleismaailmallisiin ihmisoikeusvaatimuksiin;

2.  katsoo, että ihmisoikeusneuvoston vaikuttavuus ja uskottavuus ovat riippuvaisia sen jäsenten aidosta sitoutumisesta kaikkien maiden kaikkien ihmisten suojeluun kaikilta ihmisoikeusloukkauksilta noudattaen kansainvälisiä ihmisoikeusyleissopimuksia, joilla edistetään yleismaailmallisuutta, puolueettomuutta, objektiivisuutta, valikoimattomuutta, rakentavaa vuoropuhelua ja yhteistyötä; kehottaa välttämään ihmisoikeusneuvostossa käytävän keskustelun polarisoitumista ja kannustaa rakentavaan vuoropuheluun;

3.  kehottaa valtioita antamaan ihmisoikeusneuvoston riippumattomille asiantuntijoille, erityisraportoijille ja ihmisoikeusvaltuutetun toimiston asiantuntijoille mahdollisuuden tutkia väitettyjä ihmisoikeusloukkauksia ja osallistua rakentavalla tavalla tilanteen ratkaisuun, noudattamaan sitoutumistaan ihmisoikeusyleissopimuksiin ja toimimaan täydessä yhteistyössä ihmisoikeusneuvoston erityismenettelyjen, myös yleistä määräaikaisarviointia (UPR) koskevan mekanismin, kanssa; kannustaa kaikkia valtioita toteuttamaan konkreettisia toimia UPR-suositusten noudattamiseksi ja puutteiden korjaamiseksi ottamalla käyttöön täytäntöönpano- ja seurantamekanismin sekä kansallisia toimintasuunnitelmia ja kansallisia koordinointimekanismeja;

4.  muistuttaa, että kun yleiskokous valitsee jäseniä ihmisoikeusneuvostoon, sen on otettava huomioon ehdokkaiden sitoutuminen ihmisoikeuksien, oikeusvaltioperiaatteen ja demokratian edistämiseen ja suojeluun; pitää myönteisenä ihmisoikeusneuvoston päätöstä, jossa pyydetään ihmisoikeusneuvoston neuvoa-antavaa komiteaa laatimaan arviointiraportti edistymisestä alueellisten ja osa-alueellisten järjestelyjen käyttöönotossa ihmisoikeuksien edistämistä ja suojelua varten; kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita ottamaan kannoissaan huomioon oikeuksien yhtäläisen merkityksen äänestyskäyttäytymisessään ja parantamaan EU:n kantojen yhteensovittamista tämän mukaisesti; kehottaa painokkaasti EU:ta puhumaan yhdellä äänellä ja saamaan aikaan EU:n yhteisen kannan ihmisoikeusneuvostossa suoritettavissa äänestyksissä;

5.  toteaa jälleen, että EU:n uskottavuuden parantamiseksi on tärkeää varmistaa sen aktiivinen ja johdonmukainen osallistuminen YK:n ihmisoikeusmekanismeihin ja erityisesti kolmannen komitean, yleiskokouksen ja ihmisoikeusneuvoston toimintaan; antaa tukensa Euroopan ulkosuhdehallinnon, New Yorkissa ja Genevessä sijaitsevien EU:n edustustojen ja jäsenvaltioiden toimille EU:n yhtenäisyyden lisäämiseksi ihmisoikeusasioissa YK:n tasolla;

Aihekohtaiset painopistealat

6.  korostaa valtiosta riippumattomien ihmisoikeusjärjestöjen ja ihmisoikeuksien puolustajien merkitystä ihmisoikeuksien edistämisessä ja suojelussa; painottaa, että ihmisoikeuksia ja perusvapauksia on suojeltava niiden kaikissa ilmentymismuodoissa, myös uusien teknologioiden yhteydessä; on ihmisoikeusneuvoston tavoin huolissaan tiedoista, joiden mukaan kansalaisyhteiskunnan järjestöjen ja kansalaisjärjestöjen jäseniin, jotka ovat tehneet ihmisoikeusneuvoston kanssa yhteistyötä UPR-prosessissa, on kohdistettu uhkauksia ja kostotoimia;

7.  on erittäin huolissaan lukuisista ja yhä lisääntyvistä yrityksistä rajoittaa kansalaisyhteiskunnan ja ihmisoikeuksien puolustajien toimintatilaa esimerkiksi säätämällä uusia terrorisminvastaisia lakeja; tuomitsee kaikenlaisen ihmisoikeuksien puolustajiin, väärinkäytösten paljastajiin, toimittajiin ja bloggaajiin kohdistuvan väkivallan, ahdistelun, uhkailun ja vainon riippumatta siitä, toimivatko he verkossa vai muulla; kehottaa kaikkia valtioita luomaan ja takaamaan turvallisen ja mahdollistavan toimintaympäristön, jossa kansalaisjärjestöt, kansalaisyhteiskunta, toimittajat ja ihmisoikeuksien puolustajat, jotka keskittyvät erityisesti kaikkiin haavoittuvassa asemassa oleviin ryhmiin, voivat toimia riippumattomasti ja kenenkään häiritsemättä; kehottaa jälleen valtioita, jotka ovat ottaneet käyttöön riippumattomiin ihmisoikeusjärjestöihin kohdistuvaa rajoittavaa lainsäädäntöä, poistamaan tällaiset rajoitukset;

8.  katsoo, että vapaat, riippumattomat ja puolueettomat tiedotusvälineet ovat yksi kulmakivistä demokraattisessa yhteiskunnassa, jossa avoin keskustelu on keskeisellä sijalla; tukee pyyntöä toimittajien turvallisuutta käsittelevän YK:n pääsihteerin erityisedustajan nimittämisestä; kehottaa ottamaan kaikilla kansainvälisillä foorumeilla esille sananvapauden verkossa, digitaaliset vapaudet sekä vapaan ja avoimen internetin merkityksen; kehottaa kaventamaan digitaalista kuilua ja takaamaan tiedon ja viestinnän rajoittamattoman saatavuuden sekä sensuroimattoman pääsyn internetiin;

9.  muistuttaa, että oikeus yhdistymis- ja kokoontumisvapauteen on yhä merkittävä haaste; suhtautuu erittäin myönteisesti YK:n kokoontumis- ja yhdistymisvapauden erityisraportoijan Maina Kiain tekemään työhön; kehottaa kaikkia valtioita ottamaan raportit asiaankuuluvasti huomioon;

10.  kehottaa kaikkia valtioita ratifioimaan pikaisesti kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen sekä taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen valinnaiset pöytäkirjat, jotka koskevat valitus- ja tutkintamekanismien perustamista;

11.  vastustaa kaikenlaista syrjintää ja vainoa, mukaan luettuina rodun, ihonvärin, kielen, uskonnon ja vakaumuksen, sukupuoli-identiteetin ja seksuaalisen suuntautumisen, sosiaalisen alkuperän, kastin, syntyperän, iän tai vammaisuuden perusteella tapahtuva syrjintä ja vaino; tukee EU:n toimintaa asiaa koskevissa erityismenettelyissä, kuten seksuaaliseen suuntautumiseen tai sukupuoli-identiteettiin perustuvalta väkivallalta ja syrjinnältä suojelua käsittelevässä uudessa riippumattomassa asiantuntijaelimessä; kehottaa EU:ta edistämään edelleen aktiivisesti tasa-arvoa ja syrjimättömyyttä ja torjumaan kaikkiin ihmisiin kohdistuvaa väkivaltaa ja syrjintää;

12.  on huolissaan siitä, että monet ihmiset kärsivät yksin tai kollektiivisesti uskonnon- ja vakaumuksenvapauteensa kohdistuvista loukkauksista, joihin syyllistyvät niin valtiot kuin myös ei-valtiolliset toimijat ja jotka johtavat syrjintään, eriarvoisuuteen ja leimaamiseen; toteaa, että on torjuttava uskontoon tai vakaumukseen perustuvaa suvaitsemattomuutta ja syrjintää, jotta voidaan varmistaa muiden niistä riippuvaisten ihmisoikeuksien, kuten sananvapauden, kunnioittaminen;

13.  kehottaa EU:ta ryhtymään toimiin, jotta voidaan parantaa uskonnollisten ja etnisten vähemmistöjen suojelua vainolta ja väkivallalta ja kumota lait, joissa kriminalisoidaan jumalanpilkka tai uskosta luopuminen ja joita voidaan käyttää tekosyynä uskonnollisten ja etnisten vähemmistöjen ja uskonnottomien vainoamiseen; pyytää tukemaan uskonnon- tai vakaumuksenvapautta käsittelevän erityisraportoijan työtä;

14.  kannustaa painokkaasti EU:ta tukemaan edelleen nollatoleranssia kuolemanrangaistusta koskevassa asiassa ja kehottaa sitä pyrkimään lujittamaan edelleen monialaista tukea YK:n seuraavan yleiskokouksen päätöslauselmalle kuolemanrangaistuksen käytön moratoriosta; on ilahtunut Madagaskarin, Fidžin, Surinamin ja Kongon demokraattisen tasavallan vuonna 2015 tekemästä päätöksestä lakkauttaa kuolemanrangaistus kaikista rikoksista; pitää valitettavana teloitusten jatkamista useissa maissa, kuten Bahrainissa, Kuwaitissa, Valko-Venäjällä, Bangladeshissa, Intiassa, Omanissa, Etelä-Sudanissa, Indonesiassa ja Tšadissa; pahoittelee myös, että langetettujen kuolemantuomioiden määrän kerrotaan lisääntyneen erityisesti Kiinassa, Egyptissä, Iranissa, Nigeriassa, Pakistanissa ja Saudi-Arabiassa; muistuttaa näiden maiden viranomaisia siitä, että ne ovat osapuolina lapsen oikeuksista tehdyssä yleissopimuksessa, jossa kielletään ankarasti kuolemanrangaistuksen käyttö rikoksista, jotka on tehnyt alle 18-vuotias henkilö;

15.  kehottaa EU:ta ilmaisemaan kantansa ja tukemaan YK:n työtä kidutusta ja muuta julmaa, epäinhimillistä tai halventavaa kohtelua tai rangaistusta, joukkoteloituksia ja muita teloituksia vastaan, myös huumausaineisiin liittyvissä rikoksissa, ja pyytää Euroopan ulkosuhdehallintoa tehostamaan kaikilla vuoropuhelun tasoilla ja kaikilla foorumeilla EU:n toimia mielivaltaisten teloitusten, kidutuksen ja muun huonon kohtelun torjumiseksi ottaen huomioon EU:n politiikan suuntaviivat suhteissa kolmansiin maihin kidutukseen ja muuhun julmaan, epäinhimilliseen tai halventavaan kohteluun tai rangaistukseen liittyvissä kysymyksissä; kehottaa ratifioimaan yleisesti ja panemaan tehokkaasti täytäntöön kidutuksen vastaisen YK:n yleissopimuksen ja sen valinnaisen pöytäkirjan;

16.  on erittäin huolestunut jatkuvista vakavista ihmisoikeusloukkauksista ja -rikkomuksista eri puolilla maailmaa; tukee päättäväisesti kansainvälistä rikostuomioistuinta keskeisenä elimenä, joka saattaa tekijät vastuuseen ja auttaa uhreja saamaan oikeutta täydentävyysperiaatteen mukaisesti kansanmurhasta, rikoksista ihmisyyttä vastaan ja sotarikoksista; pyytää kaikkia osapuolia tarjoamaan poliittista, diplomaattista, taloudellista ja logistista tukea kansainvälisen rikostuomioistuimen päivittäiselle toiminnalle;

17.  pyytää EU:ta edelleen vahvistamaan kansainvälisen rikostuomioistuimen työtä; kehottaa vankkaan vuoropuheluun ja yhteistyöhön tuomioistuimen, YK:n ja sen virastojen sekä YK:n turvallisuusneuvoston välillä; pitää valitettavana joidenkin Afrikan maiden päätöstä vetäytyä kansainvälisestä rikostuomioistuimesta ja pyytää niitä harkitsemaan asiaa uudelleen; kehottaa kaikkia YK:n jäsenvaltioita liittymään tuomioistuimeen ratifioimalla Rooman perussäännön ja kannustamaan Kampalan tarkistusten ratifiointiin;

18.  tuomitsee erittäin jyrkästi jatkuvat vakavat ihmisoikeusloukkaukset, joihin erityisesti Isis/Da’esh on syyllistynyt, ja Boko Haramin lapsiin kohdistamat iskut sekä kaikki muut terroristijärjestöjen tai puolisotilaallisten järjestöjen iskut siviilejä ja erityisesti naisia ja lapsia vastaan; tuomitsee kulttuuriperinnön tuhoamisen yleisyyden ja laajuuden ja kehottaa tukemaan asiaan liittyviä toimia erilaisilla YK:n foorumeilla;

19.  kehottaa EU:ta edistämään aktiivisesti aloitetta, jotta YK tunnustaisi Isisin/Da’eshin suorittaman etnisten ja uskonnollisten vähemmistöjen kansanmurhan ja jotta epäillyt rikokset ihmisyyttä vastaan, sotarikokset ja kansanmurhat vietäisiin kansainvälisen rikostuomioistuimen käsiteltäväksi; kehottaa vankkaan vuoropuheluun ja yhteistyöhön tuomioistuimen, YK:n ja sen virastojen sekä YK:n turvallisuusneuvoston välillä;

20.  pyytää EU:ta kehottamaan kaikkia valtioita asettamaan ihmisoikeudet kehityspolitiikkansa keskiöön ja panemaan täytäntöön YK:n vuonna 1986 antaman julistuksen oikeudesta kehitykseen; pitää myönteisenä, että ihmisoikeusneuvosto nimitti äskettäin oikeutta kehitykseen käsittelevän erityisraportoijan, jonka toimeksiantoon kuuluu edistää, suojella ja toteuttaa oikeutta kehitykseen kestävän kehityksen toimintaohjelman Agenda 2030:n ja muiden kansainvälisten kehitysyhteistyösopimusten yhteydessä; korostaa, että kaikille kuuluvien ihmisoikeuksien on oltava keskeisenä osatekijänä Agenda 2030:n kaikkien tavoitteiden saavuttamisessa;

21.  kehottaa EU:ta edelleen edistämään naisten ja miesten tasa-arvoa ja tukemaan aktiivisesti YK:n tasa-arvojärjestön työtä sekä sukupuolinäkökulman valtavirtaistamista koskevia aloitteita toimissaan ja ohjelmissaan; kehottaa jatkamaan tukitoimenpiteitä, joilla tehostetaan naisten ja tyttöjen voimaannuttamista ja kaikenlaisen tyttöihin ja naisiin kohdistuvan väkivallan ja syrjinnän, myös sukupuoleen perustuvan väkivallan, poistamista; kehottaa painokkaasti EU:ta edistämään alueiden välisiä aloitteita naisten oikeuksien edistämiseksi, suojelemiseksi ja toteuttamiseksi sekä Pekingin toimintaohjelman ja kansainvälisen väestö- ja kehityskonferenssin (ICPD) toimintaohjelman täysimääräistä ja tehokasta täytäntöönpanoa ja edistämään edelleen seksuaali- ja lisääntymisterveyteen liittyviä oikeuksia tässä yhteydessä;

22.  muistuttaa EU:n sitoumuksesta valtavirtaistaa ihmisoikeudet ja sukupuolinäkökohdat naisia, rauhaa ja turvallisuutta koskevien keskeisten YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmien 1325 (2000) ja 1820 (2008) mukaisesti; kehottaa EU:ta tukemaan kansainvälisellä tasolla sitä, että naisten osallistumisesta konfliktien ehkäisyyn ja ratkaisemiseen, rauhanturvaoperaatioihin, humanitaarisen avun operaatioihin sekä konfliktien jälkeiseen jälleenrakennukseen ja kestävään sovintoon syntyvä lisäarvo tunnustetaan;

23.  kehottaa EU:ta edelleen edistämään lasten oikeuksia, erityisesti varmistamalla osaltaan lapsille veden, jätevesihuollon, terveydenhoidon ja koulutuksen saatavuuden, myös konfliktialueilla ja pakolaisleireillä, sekä lopettamalla lapsityövoiman käytön, lapsisotilaiden värväyksen, vapaudenriiston, kidutuksen, ihmiskaupan, lapsi- ja pakkoavioliitot, seksuaalisen hyväksikäytön ja naisten sukuelinten silpomisen kaltaiset haitalliset käytännöt; kehottaa tukemaan ja tehostamaan YK:n välityksellä toteutettavia kansainvälisiä toimia, joilla pyritään lopettamaan lasten käyttäminen aseellisissa konflikteissa, sekä reagoimaan tehokkaammin vaikutuksiin, joita konflikteista ja niiden jälkeisistä tilanteista aiheutuu naisille ja tytöille; kehottaa kaikkia YK:n jäsenvaltioita noudattamaan lapsen oikeuksista vuonna 1989 tehdyn yleissopimuksen mukaisia velvoitteitaan ja sitoumuksiaan, jotta voidaan turvata kaikkien lasten oikeudet niiden lainkäyttöalueella heidän oikeudellisesta asemastaan riippumatta ja ilman minkäänlaista syrjintää;

24.  kehottaa valtioita edistämään vammaisten henkilöiden oikeuksia, myös heidän tasavertaista osallistumistaan ja sosiaalista osallisuuttaan; kehottaa kaikkia valtioita ratifioimaan ja panemaan täytäntöön YK:n yleissopimuksen vammaisten henkilöiden oikeuksista;

25.  kehottaa EU:ta tekemään yhteistyötä kumppanien kanssa yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevien YK:n suuntaviivojen täytäntöönpanossa ja myös kannustamaan yhä useampia valtioita hyväksymään kansallisia toimintasuunnitelmia ja osallistumaan YK:n työryhmien ja YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimiston työprosesseihin; kehottaa uudelleen kaikkia valtioita ja myös EU:ta toimimaan aktiivisesti ja rakentavasti, jotta saataisiin mahdollisimman pian aikaan oikeudellisesti sitova väline, jolla säännellään kansainvälisessä ihmisoikeuslainsäädännössä monikansallisten yhtiöiden ja muiden liikeyritysten toimintaa, ja jotta voitaisiin estää ihmisoikeusloukkaukset, tutkia tapahtuneet ihmisoikeusloukkaukset ja taata oikeussuojakeinot niiden sattuessa;

26.  pitää myönteisenä, että YK:n antamassa New Yorkin julkilausumassa pakolaisista ja muuttajista käsitellään laajoja pakolais- ja muuttajavirtoja koskevaa kysymystä ja että sen perusteella on laadittu globaali aloite kokonaisvaltaisesta kehyksestä pakolaisten tilanteeseen reagoimiseksi, ja toteaa, että kyseessä on pakolaisia ja muuttajia koskeva sitoumus, jonka tavoitteena on pelastaa ihmishenkiä, ottaa huomioon erityistarpeet, torjua rasismia ja muukalaisvihaa, torjua ihmiskauppaa, varmistaa yhdenvertainen tunnustaminen ja suojelu lain edessä sekä taata osallisuus kansallisissa kehityssuunnitelmissa; kehottaa kaikkia asiaankuuluvia osapuolia varmistamaan poliittisen osallistumisen, rahoituksen ja yhteisvastuulliset käytännön teot New Yorkin julkilausuman tukemiseksi ja toteaa, että muuttoliikekysymystä olisi edelleen tarkasteltava maailmanlaajuisesti eikä vain Euroopan mittakaavassa; kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita ottamaan johtoaseman näissä kansainvälisissä pyrkimyksissä ja säilyttämään kansainvälisestä oikeudesta johtuvien velvoitteidensa mukaisesti sitoutumisensa turvapaikanhakijoiden, pakolaisten, muuttajien ja kaikkien kotiseudultaan siirtymään joutuneiden ihmisoikeuksien suojeluun ottaen erityisesti huomioon naiset, lapset ja haavoittuvassa asemassa olevat ryhmät, kuten vammaiset henkilöt;

27.  muistuttaa, että muuttajien palauttaminen voi tapahtua ainoastaan täysin heidän oikeuksiaan kunnioittaen ja vain silloin, kun heidän oikeuksiensa suojelu taataan heidän omassa maassaan; kehottaa hallituksia lopettamaan maahantulijoiden, alaikäiset mukaan luettuina, mielivaltaiset pidätykset ja säilöönotot; kehottaa kaikkia valtioita ryhtymään konkreettisiin toimiin pakolais- ja muuttajalasten edun turvaamiseksi lapsen oikeuksista tehdyn yleissopimuksen mukaisesti ja toteuttamaan toimenpiteitä, joilla lujitetaan lastensuojelujärjestelmiä, mukaan luettuna sosiaalityöntekijöiden ja muiden ammattiryhmien koulutus, sekä tekemään yhteistyötä kansalaisjärjestöjen kanssa; kehottaa kaikkia valtioita ratifioimaan ja panemaan täytäntöön kansainvälisen yleissopimuksen siirtotyöläisten ja heidän perheenjäsentensä oikeuksista;

28.  korostaa sen merkitystä, että edistetään ihmisoikeuksien, myös kansalaisoikeuksien ja poliittisten oikeuksien sekä taloudellisten, sosiaalisten ja sivistyksellisten oikeuksien, yleismaailmallisuutta ja jakamattomuutta Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 21 artiklan ja unionin ulkoisesta toiminnasta annettujen yleisten määräysten mukaisesti;

29.  korostaa tarvetta omaksua oikeusperustainen lähestymistapa ja sisällyttää ihmisoikeuksien kunnioittaminen kaikkiin EU:n toimintapolitiikkoihin, mukaan luettuina kauppaa, investointeja, julkisia palveluja, kehitysyhteistyötä ja muuttoliikettä koskeva politiikka sekä yhteinen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka;

30.  muistuttaa, että sisäinen ja ulkoinen johdonmukaisuus ihmisoikeuksissa on välttämätöntä EU:n ihmisoikeuspolitiikan uskottavuuden kannalta sen ulkosuhteissa kolmansien maiden kanssa, ja kehottaa EU:ta täyttämään tältä osin sitoumuksensa;

Valko-Venäjä

31.  on erittäin huolissaan siitä, että maassa rajoitetaan edelleen sananvapautta sekä kokoontumis- ja yhdistymisvapautta; tuomitsee riippumattomien ja oppositiota edustavien toimittajien sekä ihmisoikeusaktivistien häirinnän ja pidätykset; tuomitsee kuolemanrangaistuksen jatkuvan käytön; kehottaa uusimaan Valko-Venäjän ihmisoikeustilannetta käsittelevän YK:n erityisraportoijan toimeksiannon ihmisoikeusneuvoston 35. istunnossa ja kehottaa hallitusta tekemään täysimääräisesti yhteistyötä erityisraportoijan kanssa ja sitoutumaan kauan kaivattuihin uudistuksiin ihmisoikeuksien suojelemiseksi, myös panemalla täytäntöön erityisraportoijan ja muiden ihmisoikeusmekanismien antamat suositukset;

Burundi

32.  ilmaisee syvän huolensa Burundin poliittisen ja turvallisuustilanteen heikkenemisestä sekä siitä, että yhä useammat ihmiset ovat joutuneet pakenemaan maasta; tuomitsee Burundissa vuodesta 2015 lähtien tapahtuneet väkivaltaisuudet, jotka ovat johtaneet kuolemiin, kidutukseen ja naisiin kohdistuvaan väkivaltaan, kuten joukkoraiskauksiin ja ahdisteluun; tuomitsee tuhansien ihmisten vangitsemisen, satojen tuhansien burundilaisten pakkosiirrot ja lehdistön- ja sananvapauden loukkaukset sekä yleisen rankaisemattomuuden tällaisista teoista; tukee Cotonoun sopimuksen 96 artiklan nojalla aloitettujen neuvottelujen epäonnistumisen jälkeen tehtyä neuvoston päätöstä, joka koskee Burundin hallinnolle myönnetyn suoran rahoitustuen, myös budjettituen, keskeyttämistä samalla kun säilytetään täysimääräisesti taloudellinen tuki väestölle ja sen humanitaariselle avulle suorien kanavien kautta; tukee täysin Burundia käsittelevän tutkintakomission perustamista selvittämään ihmisoikeusloukkausten ja -rikkomusten väitettyjä tekijöitä maassa täydellisen vastuuvelvollisuuden takaamiseksi; kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita tukemaan Burundia koskevaa yhteistä julkilausumaa, jossa asetetaan kyseenalaiseksi maan jäsenyys ihmisoikeusneuvostossa, jos se ei ryhdy täyteen yhteistyöhön tutkintakomission sekä neuvoston ja sen mekanismien kanssa, toimi rakentavasti tutkintakomission kanssa tai käsittele vakavia ihmisoikeusongelmia;

Korean demokraattinen kansantasavalta (Pohjois-Korea)

33.  ilmaisee syvän huolensa Korean demokraattisen kansantasavallan ihmisoikeustilanteen jatkuvasta heikkenemisestä; kehottaa Korean demokraattisen kansantasavallan hallitusta täyttämään ratifioimiinsa ihmisoikeusvälineisiin perustuvat velvoitteensa ja varmistamaan, että humanitaarisen avun järjestöt, riippumattomat ihmisoikeustarkkailijat ja Korean demokraattisen kansantasavallan ihmisoikeustilannetta käsittelevä YK:n erityisraportoija pääsevät maahan ja voivat luottaa maan viranomaisten yhteistyöhön; kehottaa Korean demokraattista kansantasavaltaa sallimaan sananvapauden ja lehdistönvapauden kansallisille ja kansainvälisille tiedotusvälineille sekä sensuroimattoman pääsyn internetiin kansalaisilleen; tuomitsee jyrkästi kuolemanrangaistuksen järjestelmällisen ja laajamittaisen käytön Korean demokraattisessa kansantasavallassa; kehottaa Korean demokraattisen kansantasavallan hallitusta ilmoittamaan julkisesti kaikkien teloitusten täytäntöönpanon keskeyttämisestä siinä tarkoituksessa, että kuolemanrangaistus lakkautetaan lähitulevaisuudessa; vaatii, että rikoksista ihmisyyttä vastaan eniten vastuussa olevat henkilöt Korean demokraattisessa kansantasavallassa saatetaan vastuuseen teoistaan ja viedään kansainvälisen rikostuomioistuimen eteen ja että heille määrätään kohdennettuja seuraamuksia; tuomitsee jyrkästi ydinkokeet tarpeettomina ja vaarallisina provokaatioina sekä YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmien vastaisina samoin kuin vakavana uhkana Korean niemimaan ja Koillis-Aasian alueen rauhalle ja vakaudelle; pyytää uusimaan erityisraportoijan toimeksiannon; pyytää esittämään asiantuntijaryhmän raportin yleiskokoukselle ja turvallisuusneuvostolle; suosittaa, että päätöslauselmaan sisällytetään asiantuntijaryhmän raportista keskeisiä vastuuvelvollisuutta koskevia suosituksia, joita ovat Soulin edustuston valmiuksien vahvistaminen tutkintaa ja syytteeseenpanoa koskevalla asiantuntemuksella sekä rikosoikeuden asiantuntijan nimittäminen askeleena kohti vastuuvelvollisuuden toteuttamista;

Kongon demokraattinen tasavalta

34.  tuomitsee vakavat ihmisoikeusloukkaukset, joihin turvallisuusjoukot syyllistyvät ilman mitään seuraamuksia, ja kehottaa saattamaan syylliset vastuuseen; vaatii, että erityisesti Itä-Kongon siviileihin kohdistuva raaka väkivalta, kuten naisten raiskaukset ja lasten orjuuttaminen, tutkitaan perusteellisesti; kehottaa mahdollisuuksien mukaan jatkamaan Itä-Kongossa olevien YK:n rauhanturvajoukkojen toimeksiantoa; kehottaa neuvostoa harkitsemaan, että se jatkaisi voimassa olevia rajoittavia toimenpiteitä, kuten EU:n kohdennettuja pakotteita, esimerkiksi väkivaltaisista tukahduttamistoimista ja Kongon demokraattisen tasavallan demokratiaprosessin vaarantamisesta vastuussa olevien henkilöiden matkustuskieltoja ja varojen jäädyttämistä, Cotonoun sopimuksen määräysten mukaisesti, jos väkivaltaisuudet jatkuvat; kehottaa Kongon demokraattisen tasavallan viranomaisia panemaan täytäntöön joulukuussa 2016 aikaansaadun sopimuksen ja pitämään vaalit tämän vuoden joulukuuhun mennessä kansainvälisten toimijoiden tuella; kehottaa ihmisoikeusneuvostoa tarkkailemaan edelleen Kongon demokraattista tasavaltaa, kunnes maassa on pidetty vaalit ja se on siirtynyt demokratiaan; kannustaa ihmisoikeusvaltuutetun toimistoa tiedottamaan neuvostolle tarvittaessa Kongon demokraattisen tasavallan tilanteesta ja ryhtymään tarpeen mukaan tiukempiin toimiin;

Myanmar/Burma

35.  on erittäin huolissaan tiedoista, joiden mukaan pohjoisessa Rakhinen osavaltiossa on ollut väkivaltaisia yhteenottoja, ja pitää valitettavana ihmishenkien ja toimeentulomahdollisuuksien menettämistä ja suojan puuttumista sekä sitä, että saatujen tietojen mukaan Myanmarin/Burman asevoimat ovat syyllistyneet kohtuuttomaan voimankäyttöön; kehottaa asevoimia ja turvallisuusjoukkoja lopettamaan välittömästi rohingya-väestön tappamisen, häirinnän ja raiskaukset samoin kuin heidän kotiensa polttamisen; vaatii, että Myanmarin/Burman hallitus ja siviiliviranomaiset lopettavat välittömästi rohingya-vähemmistön syrjinnän ja erottelun; kehottaa turvaamaan rohingya-väestön oikeudet ja takaamaan kaikkien Myanmarin/Burman kansalaisten turvallisuuden ja tasa-arvon; pitää myönteisenä Myanmarin hallituksen päätöstä asettaa rauha ja kansallinen sovinto keskeiseksi tavoitteeksi; panee tyytyväisenä merkille Myanmarin/Burman hallituksen ilmoituksen Rakhinen osavaltiossa äskettäin tapahtuneita väkivaltaisuuksia käsittelevän tutkintakomission perustamisesta; korostaa, että syylliset olisi asetettava asianmukaisesti syytteeseen ja rikkomusten uhrien kärsimät vahingot olisi korvattava asianmukaisesti; kehottaa Myanmarin/Burman hallitusta jatkamaan maan demokratisoimista sekä kunnioittamaan oikeusvaltioperiaatetta, sananvapautta ja perusihmisoikeuksia; kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita tukemaan Myanmaria/Burmaa käsittelevän erityisraportoijan toimeksiannon uusimista;

Miehitetty palestiinalaisalue

36.  on hyvin huolissaan Lähi-idän rauhanprosessin jatkuvasta pattitilanteesta ja kehottaa viipymättä jatkamaan uskottavia toimia rauhan aikaansaamiseksi; pitää valitettavina miehitysvallan laajamittaisia kansainvälisen humanitaarisen oikeuden ja ihmisoikeuslainsäädännön loukkauksia miehitetyllä palestiinalaisalueella; vaatii vastuuvelvollisuutta kaikista tällaisista loukkauksista; korostaa, että EU:n ja sen jäsenvaltioiden jatkuva osallistuminen on tarpeen, jotta voidaan edistää vastuuvelvollisuutta Gazan tutkintakomission esille tuomista loukkauksista ja väärinkäytöksistä; tukee vastuuvelvollisuutta edistäviä tämänhetkisiä toimia, kuten kansainvälisessä rikostuomioistuimessa meneillään olevaa esitutkintaa; muistuttaa liikeyritysten vastuusta puolustaa ihmisoikeuksia varsinkin, kun ne toimivat miehitetyllä palestiinalaisalueella; kehottaa sekä israelilaisia että palestiinalaisia välttämään toimia, jotka voisivat kärjistää tilannetta entisestään, mukaan luettuina julkinen vihapuhe ja yllytys, jotka voivat vaikuttaa neuvottelujen lopputulokseen ja vaarantaa kahden valtion ratkaisun toteutumiskelpoisuuden; korostaa, että konfliktin kestävä ratkaisu voidaan saada aikaan vain alueellisesti kaikkien asiaankuuluvien alueellisten sidosryhmien osallistuessa ja kansainvälisen yhteisön tuella;

Etelä-Sudan

37.  kehottaa kaikkia osapuolia lopettamaan ihmisoikeusloukkaukset ja kansainvälisen humanitaarisen oikeuden loukkaukset, myös sellaiset, jotka ovat kansainvälisiä rikoksia, kuten laittomat teloitukset, etnisesti kohdennettu väkivalta, konflikteihin liittyvä seksuaalinen väkivalta, esimerkiksi raiskaukset, samoin kuin sukupuoleen perustuva väkivalta, lasten värväys ja käyttö, tahdonvastaiset katoamiset sekä mielivaltaiset pidätykset ja säilöönotot; toteaa, että Etelä-Sudanin hallitus allekirjoitti etenemissuunnitelmaa koskevan sopimuksen 16. maaliskuuta 2016 ja on sen jälkeen selventänyt sitoumuksiaan muiden relevanttien sidosryhmien ottamisesta mukaan kansalliseen vuoropuheluun ja kaikkien sellaisten päätösten noudattamisen jatkamisesta, joita on tehty oppositio-osapuolten ja kansallisen vuoropuhelun ohjauskomiteana toimivan 7+7-mekanismin välillä; vaatii kaikkia osapuolia noudattamaan sitoumustaan ja kehottaa jatkamaan vuoropuhelua lopullisen tulitauon aikaansaamiseksi; kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita jatkamaan sitoutumistaan Afrikan unionin toimien tukemiseen, jotta Etelä-Sudaniin ja sen kansalle saataisiin rauha tiellä kohti sisäisesti uudistettua demokratiaa; kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita uusimaan ihmisoikeustoimikunnan toimeksiannon Etelä-Sudanissa ja vahvistamaan sen roolia ihmisoikeusloukkausten tutkinnassa ja seksuaalisen väkivallan kartoittamisessa; kannattaa sen suositusten sisällyttämistä yleiskokoukselle ja turvallisuusneuvostolle toimitettavaan raporttiin;

Syyria

38  tuomitsee jyrkästi julmuudet ja laajamittaiset ihmisoikeusloukkaukset sekä kansainvälisen humanitaarisen oikeuden loukkaukset, joihin Syyrian hallinnon joukot ovat syyllistyneet muiden valtioiden toimijoiden tuella, sekä ihmisoikeusrikkomukset ja kansainvälisen humanitaarisen oikeuden loukkaukset, joita voidaan pitää kansanmurhana ja joihin ovat syyllistyneet valtiosta riippumattomat aseistetut terroristiryhmät, erityisesti Isis/Da’esh, Jabhat Fateh al-Sham / al-Nusran rintama ja muut jihadistiryhmät; vaatii, että jatketaan kaikki osapuolet Syyriassa kattavaa tutkimusta kemiallisten aseiden käytöstä ja hävittämisestä, ja pitää valitettavana Venäjän ja Kiinan päätöstä estää YK:n turvallisuusneuvoston uusi päätöslauselma kemiallisten aseiden käytöstä; vaatii edelleen kaiken humanitaarisen avun täysin esteetöntä pääsyä sekä seuraamuksia ja vastuuvelvollisuutta sotarikoksiin ja rikoksiin ihmisyyttä vastaan syyllistyneille; tukee EU:n aloitetta Syyrian tilanteen viemisestä kansainvälisen rikostuomioistuimen käsiteltäväksi ja kehottaa YK:n turvallisuusneuvostoa ryhtymään toimiin tässä asiassa; kannattaa tutkintakomission valtuuttamista suorittamaan Aleppoa koskeva erityistutkimus ja raportoimaan siitä viimeistään ihmisoikeusneuvoston 34. istunnossa maaliskuussa ja pyytää esittämään raportin yleiskokoukselle ja turvallisuusneuvostolle;

Jemen

39.  on erittäin huolissaan Jemenin katastrofaalisesta humanitaarisesta tilanteesta; vahvistaa olevansa sitoutunut tukemaan edelleen Jemeniä ja Jemenin kansaa; tuomitsee sen, että siviilejä on otettu kohteeksi ja he ovat joutuneet kestämättömään tilanteeseen, jossa sotivat osapuolet antavat heille ristiriitaisia ohjeita, jolloin rikotaan kansainvälistä humanitaarista oikeutta ja kansainvälistä ihmisoikeuslainsäädäntöä; korostaa, että lasten värvääminen ja käyttö aseellisissa konflikteissa on ehdottomasti kielletty kansainvälisessä ihmisoikeuslainsäädännössä ja kansainvälisessä humanitaarisessa oikeudessa ja saattaa olla sotarikos, jos kyseessä on alle 15-vuotiaiden lasten värvääminen; kehottaa kaikkia osapuolia välittömästi vapauttamaan nämä lapset; kehottaa kaikkia osapuolia lieventämään jännitteitä ja saamaan aikaan välittömän ja kestävän tulitauon, joka johtaa osallistavaan poliittiseen neuvotteluprosessiin ratkaisun löytämiseksi konfliktiin; tukee tältä osin täysin YK:n Jemenin-erityislähettilään Ismaïl Ould Cheikh Ahmedin ponnisteluja samoin kuin ihmisoikeusneuvoston päätöslauselman 33/16, jossa pyydetään YK:ta työskentelemään kansallisen riippumattoman tutkintakomission kanssa, täytäntöönpanoa lokakuuhun 2016 mennessä sekä tukee kaikkia toimia riippumattoman kansainvälisen tutkimuksen suorittamiseksi rankaisemattomuuden ilmapiirin murtamiseksi Jemenissä; kehottaa EU:n jäsenvaltioita tukemaan Alankomaiden johdolla laadittua yhteistä julkilausumaa, jossa ilmaistaan huolestuneisuus Jemenissä tapahtuvista rikkomuksista ja loukkauksista ja vaaditaan, että ne tutkitaan perusteellisesti ja puolueettomasti; kannustaa ihmisoikeusvaltuutettua antamaan istuntojen välisten katsausten avulla ihmisoikeusneuvostolle säännöllisesti tietoa tutkimustensa tuloksista;

o

o  o

40.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, ihmisoikeuksista vastaavalle EU:n erityisedustajalle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, YK:n turvallisuusneuvostolle, YK:n pääsihteerille, YK:n 71. yleiskokouksen puheenjohtajalle, YK:n ihmisoikeusneuvoston puheenjohtajalle, YK:n ihmisoikeusvaltuutetulle sekä Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen pääsihteerille.

 

(1)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2016)0317.

(2)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2016)0502.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö