Procedūra : 2017/2598(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0187/2017

Pateikti tekstai :

B8-0187/2017

Debatai :

Balsavimas :

PV 16/03/2017 - 6.4
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2017)0089

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 444kWORD 59k
Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B8-0183/2017
13.3.2017
PE598.540v01-00
 
B8-0187/2017

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo

pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį


dėl ES prioritetų 2017 m. JT Žmogaus teisių tarybos sesijose (2017/2598(RSP))


Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri, Soraya Post ir kiti S&D frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl ES prioritetų 2017 m. JT Žmogaus teisių tarybos sesijose (2017/2598(RSP))  
B8-0187/2017

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų Chartiją,

–  atsižvelgdamas į Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją ir JT žmogaus teisių konvencijas bei jų fakultatyvinius protokolus,

–  atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos rezoliuciją 60/251, kuria įsteigiama Žmogaus teisių taryba (JT ŽTT ),

–  atsižvelgdamas į Europos žmogaus teisių konvenciją, Europos socialinę chartiją ir ES pagrindinių teisių chartiją,

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Jungtinių Tautų Žmogaus teisių tarybos,

–  atsižvelgdamas į savo 2016 m. liepos 7 d. rekomendaciją Tarybai dėl Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos 71-osios sesijos(1),

–  Atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl žmogaus teisių pažeidimų, įskaitant savo 2016 m. skubias rezoliucijas dėl Etiopijos, Šiaurės Korėjos, Indijos, Krymo, Honkongo, Kazachstano, Egipto, Kongo Demokratinės Respublikos, Pakistano, Hondūro, Nigerijos, Gambijos, Džibučio, Kambodžos, Tadžikistano, Vietnamo, Malavio, Bahreino, Mianmaro, Filipinų, Somalio, Zimbabvės, Ruandos, Sudano, Tailando, Kinijos, Brazilijos, Rusijos, Tibeto, Irako, Indonezijos, Centrinės Afrikos Respublikos, Burundžio, Nikaragvos, Kuveito ir Gvatemalos,

–  atsižvelgdamas į savo 2016 m. gruodžio 14 d. rezoliuciją dėl metinės ataskaitos dėl žmogaus teisių ir demokratijos pasaulyje 2015 m. ir Europos Sąjungos politikos šioje srityje(2),

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutarties 2 straipsnį, 3 straipsnio 5 dalį, 18, 21, 27 ir 47 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į 2015 m. JT ŽTT metinę ataskaitą JT Generalinei Asamblėjai,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi žmogaus teisių visuotinumo propagavimas ir apsauga yra Europos Sąjungos etinio ir teisinio acquis dalis bei vienas iš Europos vienybės ir nedalumo kertinių akmenų; kadangi pagarba žmogaus teisėms turėtų būti integruota į visas ES politikos sritis;

B.  kadangi ES yra tvirtai įsipareigojusi daugiašališkumui ir JT organams žmogaus teisių propagavimo ir apsaugos srityse;

C.  kadangi reguliarios JT ŽTT sesijos, specialiųjų pranešėjų skyrimas, visuotinio periodinio vertinimo mechanizmas ir specialiosios procedūros, taikomos arba su konkrečios šalies padėtimi susijusiems, arba teminiams klausimams – visa tai padeda propaguoti ir gerbti žmogaus teises, demokratiją ir teisinės valstybės principą;

JT žmogaus teisių taryba

1.  teigiamai vertina JT vyriausiojo žmogaus teisių komisaro Zeido Ra’ado Al Husseino ir jo biuro (OHCHR) veiklą; primena ES įsipareigojimą toliau remti ir ginti jo principingumą, nepriklausomumą ir veikimą; teigiamai vertina OHCHR vaidmenį skatinant tarptautinių ir regioninių žmogaus teisių mechanizmų bendradarbiavimą ir būdų siekiant padidinti regioninių susitarimų svarbą užtikirnant universalius žmogaus teisių standartus nustatymą;

2.  laikosi nuomonės, kad JT ŽTT veiksmingumas ir patikimumas priklauso nuo jos narių tvirto įsipareigojimo visus žmones visose šalyse saugoti nuo žmogaus teisių pažeidimų laikantis tarptautinių žmogaus teisių konvencijų, kuriose propaguojamas jų visuotinumas, nešališkumas, objektyvumas, neatrankus pobūdis, konstruktyvus dialogas ir bendradarbiavimas; primygtinai tvirtina, kad reikia išvengti diskusijų JT ŽTT poliarizacijos ir skatina konstruktyvų dialogą;

3.  ragina valstybes nares užtikrinti prieigą prie JT ŽTT nepriklausomų ekspertų, specialiųjų pranešėjų ir OHCHR ekspertų siekiant tirti kaltinimus dėl žmogaus teisių pažeidimų ir imtis konstruktyvios veiklos siekiant pagerinti padėtį, laikytis savo įsipareigojimų pagal žmogaus teisių konvencijas ir visapusiškai bendradarbiauti vykdant JT ŽTT specialiąsias procedūras, be kita ko, visuotinį periodinį vertinimą (VPV, angl. UPR); ragina visas valstybes imtis konkrečių veiksmų įgyvendinant VPV rekomendacijas ir pašalinant trūkumus ir parengti įgyvendinimo ir tolesnės veiklos mechanizmą, be kita ko, sukurti nacionalinius veiksmų planus ir nacionalinius koordinavimo mechanizmus;

4.  primena Generalinės Asamblėjos pareigą renkant JT ŽTT narius atsižvelgti į tai, ar kandidatai laikosi žmogaus teisių propagavimo ir apsaugos, teisinės valstybės ir demokratijos principų; teigiamai vertina JTŽTT sprendimą prašyti, kad Žmogaus teisių tarybos patariamasis komitetas parengtų įvertinimo ataskaitą apie pažangą, padarytą sudarant regioninius ir subregioninius susitarimus siekiant propaguoti ir saugoti žmogaus teises; ragina ES ir jos valstybes nares atsižvelgti į tai, kad teisės ir balsavimo sistemos yra vienodai svarbios, ir koordinuoti ES pozicijas, kurios turi būti tobulinamos šiuo požiūriu; primygtinai reikalauja, kad ES kalbėtų vienu balsu ir pasiektų bendrą ES poziciją balsuodama JT ŽTT;

5.  pakartoja, jog svarbu užtikrinti, kad ES aktyviai ir nuosekliai dalyvautų visuose JT žmogaus teisių mechanizmuose, visų pirma su Trečiuoju komitetu, Generaline Asamblėja ir JT ŽTT susijusioje veikloje, siekdama padidinti savo patikimumą; remia EIVT, ES delegacijų Niujorke ir Ženevoje ir valstybių narių pastangas toliau didinti ES nuoseklumą žmogaus teisių klausimais JT lygmeniu;

Teminiai prioritetai

6.  pabrėžia, kad NVO, dirbančioms žmogaus teisių srityje, ir Žmogaus teisių gynėjams tenka svarbus vaidmuo propaguojant ir saugant žmogaus teises; atkreipia dėmesį į tai, kad žmogaus teises ir pagrindines laisves reikia apsaugoti kiekvienu jų išraiškos aspektu, taip pat kalbant apie naujas technologijas; pritaria JT ŽTT susirūpinimui dėl pranešimų apie grasinimus su JT ŽTT susijusioms ir VPV procese bendradarbiavusioms pilietinės visuomenės organizacijoms ir NVO ir represijas prieš jas;

7.  reiškia rimtą susirūpinimą dėl daugybės vis stiprėjančių pastangų palikti vis mažiau erdvės pilietinei visuomenei ir žmogaus teisių gynėjams, taip pat priimant kovos su terorizmu teisės aktus; smerkia visus smurto prieš žmogaus teisių gynėjus, informatorius, žurnalistus ir tinklaraštininkus veiksmus tiek internete, tiek neprisijungus prie interneto, taip pat dėl priekabiavimo prie jų, jų bauginimo ar persekiojimo veiksmus; ragina visas šalis propaguoti ir užtikrinti saugią ir palankią aplinką NVO, pilietinei visuomenei, žurnalistams ir žmogaus teisių gynėjams, ypač daug dėmesio skiriant visoms pažeidžiamoms grupėms, sudarant sąlygas jiems veikti nepriklausomai ir be trukdžių; dar kartą ragina valstybes, kurios priėmė griežtus kovos su nepriklausomomis žmogaus teisių organizacijomis įstatymus, juos panaikinti;

8.  mano, kad laisva, nepriklausoma, nešališka žiniasklaida yra vienas iš kertinių demokratinės visuomenės, kurioje itin svarbios viešos diskusijos, pagrindų; pritaria tam, kad būtų paskirtas JT Generalinio Sekretoriaus specialusis atstovas žurnalistų saugumo klausimu; ragina saviraiškos laisvės internete, skaitmeninės laisvės ir laisvo bei atviro interneto klausimus kelti visuose tarptautiniuose forumuose; ragina sumažinti skaitmeninę atskirtį ir užtikrinti nevaržomą prieigą prie informacijos ir bendravimo, taip pat necenzūruojamą prieigą prie interneto;

9.  primena, kad asociacijų ir susirinkimų laisvė vis dar išlieka didele problema; labai palankiai vertina Specialiojo pranešėjo teisės laisvai rinktis į taikius susirinkimus ir burtis į asociacijas klausimais Maina Kiai veiklą; ragina visas valstybes tinkamai atsižvelgti į šias ataskaitas;

10.  ragina visas valstybes nedelsiant ratifikuoti Tarptautinio pilietinių ir politinių teisių pakto ir Tarptautinio ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių pakto fakultatyvinius protokolus, kuriuose nustatomi skundų pateikimo ir tyrimo mechanizmai;

11.  nepritaria jokios formos diskriminacijai ir persekiojimui dėl tokių priežasčių arba padėties kaip rasė, odos spalva, kalba, religija ir įsitikinimai, lytinė tapatybė ir seksualinė orientacija, socialinė kilmė, kasta, gimimo aplinkybės, amžius ar negalia; pritaria tam, kad ES dalyvautų atitinkamose specialiosiose procedūrose, taip pat palaikytų santykius su naujuoju apsaugos nuo smurto ir diskriminacijos dėl seksualinės orientacijos ir lytinės tapatybės klausimų nepriklausomu ekspertu; ragina ES ir toliau aktyviai propaguoti lygybę ir nediskriminavimą ir kovoti su diskriminacija ir smurtu prieš visus asmenis;

12.  reiškia susirūpinimą dėl to, kad valstybės ir nevalstybiniai subjektai pažeidžia daugelio žmonių, kartu arba atskirai, teises į religijos ar įsitikinimų laisvę, tai lemia diskriminaciją, nelygybę ir neigiamų stereotipų taikymą; primena, kad reikia kovoti su netolerancija ir diskriminacija dėl religijos ar įsitikinimų norint užtikrinti pagarbą kitoms tarpusavyje susijusioms žmogaus teisėms, pavyzdžiui saviraiškos laisvei;

13.  ragina ES stengtis užtikrinti didesnę religinių ir etninių mažumų apsaugą nuo persekiojimo bei smurto ir panaikinti įstatymus, pagal kuriuos kriminalizuojama šventvagystė ar atsimetimas nuo religijos kaip dingstis persekioti religines ir etnines mažumas ir netikinčius asmenis; ragina remti specialiojo pranešėjo religijos ar tikėjimo laisvės klausimais darbą;

14.  primygtinai ragina ES toliau laikytis visiško netoleravimo požiūrio į mirties bausmę, ir ragina toliau stengtis stiprinti tarpregioninę paramą būsimai JT Generalinės Asamblėjos rezoliucijai dėl mirties bausmės moratoriumo; teigiamai vertina 2015 m. Madagaskaro, Fidžio, Surinamio ir Kongo Respublikos priimtus sprendimus, panaikinusi mirties bausmę už visus nusikaltimus; apgailestauja, kad mirties bausmė vėl pradėta vykdyti daugelyje šalių, įskaitant Bahreiną, Kuveitą, Baltarusiją, Bangladešą, Indiją, Omaną, Pietų Sudaną Indoneziją ir Čadą; taip pat apgailestauja, kad pranešama, jog išaugo skiriamų mirties bausmių skaičius, visų pirma Kinijoje, Egipte, Irane, Nigerijoje, Pakistane ir Saudo Arabijoje; primena šių valstybių valdžios institucijoms, kad šios valstybės yra Vaiko teisių konvencijos šalys, o pagal šią konvenciją griežtai draudžiama skirti mirties bausmę už nusikaltimus, kuriuos padarė jaunesni nei 18 m. asmenys;

15.  ragina ES išsakyti paramą JT veiklai kovojant su kankinimais ir kitų formų žiauriu, nežmonišku ir žeminančiu elgesiu ar baudimu, masiškai vykdoma mirties bausme ir kitomis mirties bausmėmis, įskaitant bausmes už nusikaltimus, susijusius su narkotikais, ir ragina Europos išorės veiksmų tarnybą (EIVT) vesti intensyvesnį dialogą visais lygiais ir visuose forumuose, ES dėti pastangas kovojant su neteisminiu mirties bausmės vykdymu, kankinimais ir kitokiu netinkamu elgesiu, atsižvelgiant į ES kovos su kankinimu ir kitokiu žiauriu, nežmonišku ar žeminančiu elgesiu ir baudimu trečiosiose šalyse politikos gaires; ragina visuotinai ratifikuoti ir veiksmingai įgyvendinti JT konvenciją prieš kankinimą ir jos fakultatyvų protokolą;

16.  reiškia didelį sisirūpinimą dėl visame pasaulyje toliau pažeidinėjamų žmogaus teisių ir išnaudojimo. tvirtai palaiko Tarptautinį baudžiamąjį teismą (TBT), kuris yra svarbiausia institucija užtikrinant nusikaltimus padariusių asmenų atsakomybę ir padedant genocido, nusikaltimų žmoniškumui ir karo nusikaltimų aukoms siekti teisingumo remiantis tarpusavio papildomumo principu; ragina visas šalis teikti politinę, diplomatinę, finansinę ir logistinę paramą kasdienei TBT veiklai;

17.  ragina ES toliau stiprinti TBT darbą; skatina tvirtą Teismo, JT ir jos agentūrų bei JT Saugumo Tarybos dialogą ir bendradarbiavimą; apgailestauja dėl kai kurių Afrikos šalių sprendimo atsiriboti nuo TBT veiklos ir ragina jas persigalvoti; kviečia visas JT valstybes nares prisijungti prie Teismo ratifikuojant Romos statutą ir ragina ratifikuoti Kampalos pakeitimus;

18.  kuo griežčiausiai smerkia šiuo metu vykdomus šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus – pirmiausia tuos, už kuriuos atsakinga ISIL / „Da'esh“, ir grupuotės „Boko Haram“ išpuolius prieš vaikus, taip pat kitų teroristinių ar sukarintųjų organizacijų išpuolius prieš civilius gyventojus, ypač moteris ir vaikus; smerkia dažnus kultūros paveldo griovimo aktus bei jų mastą ir ragina remti atitinkamas pastangas, kurios dedamos įvairiuose JT forumuose;

19.  ragina ES aktyviai dirbti siekiant įgyvendinti iniciatyvą, pagal kurią JT pripažintų genocidą, vadinamosios ISIL / „Da'esh“ vykdomą prieš etnines ir religines mažumas, o TBT būtų perduotos bylos dėl įtariamų nusikaltimais žmoniškumui, karo nusikaltimais ir genocidu; skatina tvirtą Teismo, JT ir jos agentūrų bei JT Saugumo Tarybos dialogą ir bendradarbiavimą;

20.  ragina ES paraginti visas valstybes įgyvendinant atitinkamą savo vystymosi politiką pagrindinį dėmesį skirti žmogaus teisėms ir įgyvendinti 1986 m. JT deklaraciją dėl teisės į vystymąsi; teigiamai vertina tai, kad JT ŽTT neseniai paskyrė specialųjį pranešėją teisės į vystymąsi klausimu, kurio įgaliojimai apima veiksmus teisei į vystymąsi propaguoti, saugoti ir užtikrinti įgyvendinant Darnaus vystymosi darbotvarkę iki 2030 m. ir kitus tarptautinius susitarimus dėl vystomojo bendradarbiavimo; pabrėžia, kad žmogaus teisės visiems turi būti visuotinis principas įgyvendinant visus Darbotvarkės iki 2030 m. tikslus ir uždavinius;

21.  ragina ES toliau skatinti lyčių lygybę ir aktyviau remti JT padalinio „Moterys“ darbą bei su jo veikla ir programomis susijusias lyčių aspekto integravimo iniciatyvas; ragina toliau remti priemones, skirtas moterų ir mergaičių įgalėjimui stiprinti ir visų formų smurtui prieš moteris ir mergaites, įskaitant smurtą dėl lyties, bei jų diskriminacijai panaikinti; primygtinai reikalauja ES ieškoti galimybių įgyvendinti tarpregionines iniciatyvas moterų teisėms propaguoti, saugoti ir užtikrinti, visapusiškai ir veiksmingai įgyvendinti tiek Pekino veiksmų platformą, tiek Tarptautinės konferencijos gyventojų ir vystymosi klausimais veiksmų programą, ir primena, kad ji tebėra įsipareigojusi lytines ir reprodukcines teises šioje srityje;

22.  primena ES įsipareigojimą integruoti žmogaus teisių ir lyčių aspektus vadovaujantis pavyzdinėmis JT Saugumo Tarybos rezoliucijomis Nr. 1325 (2000) ir 1820 (2008) dėl moterų, taikos ir saugumo; ragina ES tarptautiniu lygmeniu remti moterų dalyvavimo veikloje, susijusioje su konfliktų prevencija ir sprendimu, taikos palaikymo operacijomis, humanitarine pagalba, taip pat atstatymu po konflikto ir ilgalaikiu susitaikymu, pridėtinės vertės pripažinimą;

23.  ragina ES toliau remti vaiko teises, visų pirma padedant užtikrinti vaikų prieigą prie vandens, sanitarinių sąlygų, sveikatos priežiūros ir švietimo taip pat konflikto zonose ir pabėgėlių stovyklose – ir užkertant kelią vaikų darbui, vaikų ėmimui į karo tarnybą, laisvės atėmimui, kankinimui, prekybai vaikais, vaikų, ankstyvoms ir priverstinėms santuokoms, seksualiniam išnaudojimui ir tokiai žalingai praktikai kaip lyties organų žalojimas; ragina imtis priemonių siekiant remti ir stiprinti tarptautines pastangas dalyvaujant JT, kad būtų užkirstas kelias naudojimuisi vaikais per ginkluotus konfliktus ir būtų veiksmingiau sprendžiamas konfliktų ir padėties po konflikto poveikio moterims ir mergaitėms klausimas; ragina visas JT šalis laikytis savo sutartinių pareigų ir įsipareigojimų, prisiimtų pagal 1989 m. priimtą Vaiko teisių konvenciją, ir savo jurisdikcijoje užtikrinti visų vaikų teises nepriklausomai nuo jų teisinio statuso ir užkertant kelią bet kokiai diskriminacijai;

24.  ragina valstybes propaguoti neįgaliųjų teises, įskaitant jų lygiateisį dalyvavimą ir socialinę įtrauktį; ragina visas valstybes ratifikuoti ir įgyvendinti Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvenciją;

25.  ragina ES bendradarbiauti su partneriais įgyvendinant JT verslo ir žmogaus teisių pagrindinius principus, taip pat imtis priemonių, kuriomis kuo daugiau valstybių būtų skatinama priimti nacionalinius veiksmų planus ir dalyvauti JT darbo grupių ir OHCHR veikloje; dar kartą ragina visas valstybes ir ES aktyviai ir konstruktyviai dalyvauti siekiant nedelsiant sukurti teisiškai privalomą priemonę, pagal kurią laikantis tarptautinės žmogaus teisių teisės aktų būtų reglamentuojama tarptautinių korporacijų ir kitų verslo įmonių veikla siekiant užkirsti kelią žmogaus teisių pažeidimams, padarytus pažeidimus tirti, atlyginti jų sukeltą žalą ir sudaryti galimybes naudotis teisių gynimo priemonėmis;

26.  teigiamai vertina JT Niujorko deklaraciją dėl pabėgėlių ir migrantų, kurioje aptartas intensyvaus pabėgėlių ir migrantų judėjimo klausimas ir dėl kurios buvo sudarytas pasaulinis susitarimas dėl visapusiško atsako į pabėgėlius sistemos, ir duotą įsipareigojimą, taikomą migrantams ir pabėgėliams, kuriuo siekiama gelbėti gyvybes, patenkinti konkrečius poreikius, kovoti su rasizmu ir ksenofobija, prekyba žmonėmis, užtikrinti vienodą pripažinimą ir apsaugą prieš įstatymą, ir užtikrinti, kad šie klausimai būtų aptarti nacionaliniuose vystymosi planuose; ragina visus susijusius subjektus užtikrinti politinį įsipareigojimą, finansavimą ir konkrečius solidarumo veiksmus, siekiant paremti Niujorko deklaraciją dėl pabėgėlių ir migrantų, ir primena, kad migracijos klausimas turėtų būti toliau nagrinėjamas pasaulio, o ne vien tik Europos mastu; ragina ES ir jos valstybes nares imtis vadovauti šioms tarptautinėms pastangoms ir remiantis jų pareigomis, prisiimtomis pagal tarptautinę teisę, laikytis savo įsipareigojimų saugoti prieglobsčio prašytojų, pabėgėlių, migrantų ir visų perkeltųjų asmenų – ypač moterų, vaikų ir pažeidžiamoms grupėms priklausančių asmenų, įskaitant neįgaliuosius – žmogaus teises;

27.  primena, kad migrantų grąžinimas turėtų būti vykdomas tik visapusiškai užtikrinant jų teises ir tik tuo atveju, kai atitinkamose šalyse užtikrinama jų teisių apsauga; ragina vyriausybes nutraukti savavališką migrantų, įskaitant nepilnamečius, suėmimą ir sulaikymą; ragina valstybes imtis konkrečių priemonių siekiant paisyti svarbiausių pabėgėlių ir migrantų vaikų interesų, įtvirtintų Vaiko teisių konvencijoje, ir patvirtinti priemones, pagal kurias būtų stiprinamos vaiko apsaugos sistemos, įskaitant vykdyti socialinių darbuotojų ir kitų profesinių grupių mokymą ir darbą su nevyriausybinėmis organizacijomis; ragina ES ir visas valstybes nares ratifikuoti ir įgyvendinti Tarptautinę konvenciją dėl visų darbuotojų migrantų ir jų šeimos narių teisių apsaugos;

28.  pabrėžia, kad svarbu propaguoti žmogaus teisių, įskaitant pilietines, politines, ekonomines, socialines ir kultūrines teises, visuotinumą ir nedalumą, kaip nustatyta Europos Sąjungos sutarties 21 straipsnyje ir bendrosiose nuostatose, susijusiose su Sąjungos išorės veiksmais;

29.  pabrėžia, kad būtina laikytis teisėmis pagrįsto požiūrio ir pagarbą žmogaus teisėms integruoti į visą ES politiką, įskaitant prekybos, investicijų, viešųjų paslaugų, vystomojo bendradarbiavimo ir migracijos politiką, taip pat į bendrą saugumo ir gynybos politiką;

30.  primena, kad vidaus ir išorės veiksmų nuoseklumas žmogaus teisių srityje nepaprastai svarbus ES žmogaus teisių politikos patikimumui jai palaikant išorės santykius su trečiosiomis šalimis, ir šiuo požiūriu ragina ES vykdyti savo įsipareigojimus;

Baltarusija

31.  reiškia didelį susirūpinimą dėl tebevaržomos saviraiškos laisvės ir taikių susirinkimų bei asociacijų laisvės; smerkia tai, kad persekiojami ir kalinami nepriklausomi ir opozicijos žurnalistai ir žmogaus teisių aktyvistai; smerkia, kad toliau vykdoma mirties bausmė; ragina per 35-ąją Žmogaus teisių tarybos sesiją atnaujinti JT specialiojo pranešėjo žmogaus teisių padėties Baltarusijoje klausimais įgaliojimus ir ragina vyriausybę visapusiškai bendradarbiauti su specialiuoju pranešėju ir įsipareigoti įgyvendinti ilgai lauktas reformas siekiant apsaugoti žmogaus teises, be kita ko, įgyvendinant specialiojo pranešėjo ir kitų žmogaus teisių organų pateiktas rekomendacijas;

Burundis

32.  reiškia savo gilų susirūpinimą dėl blogėjančios politinės ir saugumo padėties Burundyje ir augančio šalį paliekančių žmonių skaičiaus; smerkia nuo 2015 m. Burundyje vykdomus smurto veiksmus, dėl kurių pasitaikė mirčių, kankinimo atvejų ir tikslinio smurto prieš moteris, įskaitant grupinius žaginimus ir persekiojimą; smerkia tūkstančių žmonių kalinimo ir šimtų tūkstančių gyventojų priverstinio perkėlimo, spaudos ir žodžio laisvės pažeidimo atvejus, taip pat smerkia plačiai paplitusį nebaudžiamumą už tokius veiksmus; remia ES Tarybos sprendimą, žlugus pagal Kotonu susitarimo 96 straipsnį pradėtoms diskusijoms, sustabdyti tiesioginę finansinę paramą Burundžio administracijai, įskaitant biudžeto paramą, tačiau teikti visą finansinę paramą gyventojams ir humanitarinę pagalbą tiesioginiais kanalais; visiškai pritaria tam, kad būtų steigiama Burundžio problemų tyrimo komisija siekiant nustatyti asmenis, įtariamus padarius žmogaus teisių pažeidimus ir piktnaudžiavusius padėtimi, kad jiems tektų prisiimti visą atsakomybę; ragina ES ir jos valstybes nares pritarti bendram pareiškimui dėl Burundžio, kuriame keliamos abejonės dėl šios valstybės narystės JT ŽTT, nebent ji pradėtų visapusiškai bendradarbiauti su tyrimo komisija (TK) ir Taryba bei jos mechanizmais, konstruktyviai bendrautų su TK ir spręstų rimtas žmogaus teisių problemas;

Korėjos Liaudies Demokratinė Respublika (KLDR)

33.  reiškia didelį susirūpinimą dėl nuolat blogėjančios žmogaus teisių padėties KLDR; ragina KLDR vyriausybę vykdyti savo įsipareigojimus, nustatytus žmogaus teisių teisės aktuose, prie kurių ji prisijungusi, ir užtikrinti, kad humanitarinėms organizacijoms, nepriklausomiems žmogaus teisių stebėtojams ir JT specialiajam pranešėjui žmogaus teisių padėties Korėjos Liaudies Demokratinėje Respublikoje klausimais būtų leidžiama patekti į šią šalį ir kad su jais būtų tinkamai bendradarbiaujama; ragina KLDR sudaryti sąlygas nacionalinės ir tarptautinės žiniasklaidos žodžio ir spaudos laisvei, taip pat suteikti savo piliečiams necenzūruojamą prieigą prie interneto; labai smerkia sistemingą ir plataus masto mirties bausmės taikymą Korėjos Liaudies Demokratinėje Respublikoje; ragina KLDR vyriausybę paskelbti visišką mirties bausmės vykdymo moratoriumą, siekiant artimiausiu metu panaikinti mirties bausmę; reikalauja, kad pagrindiniai asmenys, KLDR padarę nusikaltimus žmoniškumui, būtų patraukti atsakomybėn, teisiami Tarptautiniame baudžiamajame teisme ir kad jiems būtų taikomos tikslinės sankcijos; griežtai smerkia branduolinius bandymus kaip nereikalingą ir pavojingą provokaciją, taip pat JT Saugumo Tarybos rezoliucijų pažeidimą ir rimtą grėsmę taikai ir stabilumui Korėjos pusiasalyje ir Šiaurės Rytų Azijos regione; prašo atnaujinti specialiojo pranešėjo įgaliojimus; prašo pateikti ekspertų grupės pranešimą JT Generalinei Asamblėjai ir Saugumo Tarybai; rekomenduoja į rezoliuciją įtraukti pagrindines ekspertų ataskaitos rekomendacijas dėl atskaitomybės, įskaitant rekomendacijas dėl Seulo biuro kompetencijų papildymo suteikiant jam tyrimų ir baudžiamojo persekiojimo kompetencijas, taip pat paskirti baudžiamojo teisingumo ekspertą, kuris padėtų imtis atskaitomybės užtikrinimo priemonių;

Kongo Demokratinė Respublika (KDR)

34.  smerkia saugumo pajėgų vykdomus sunkius žmogaus teisių pažeidimus, jų nebaudžiamumą, ir ragina kaltus asmenis patraukti atsakomybėn; ypač ragina nuodugniai išnagrinėti žiauraus smurto prieš civilius gyventojus, įskaitant moterų žaginimo ir vaikų pavergimo, atvejus Kongo rytuose; ragina pratęsti JT taikos palaikymo pajėgų Rytų Kongo Demokratinėje Respublikoje įgaliojimus; ragina Tarybą apsvarstyti galimybę išplėsti dabar taikomas ribojamąsias priemones, pavyzdžiui, tikslines ES sankcijas, įskaitant kelionių draudimą ir turto įšaldymą, taikomas asmenims, atsakingiems už žiaurų susidorojimą ir keliamą pavojų demokratiniam procesui Kongo Demokratinėje Respublikoje, jeigu vėl būtų smurto, kaip nustatyta Kotonu susitarime; primygtinai ragina KDR institucijas įgyvendinti 2016 m. gruodžio mėn. sudarytą susitarimą ir iki šių metų gruodžio mėn. su tarptautinių subjektų pagalba įvykdyti rinkimus; ragina JT ŽTT stebėti Kongo Demokratinę Respubliką iki įvyks rinkimai ir kol bus pereita prie demokratinės tvarkos; ragina Vyriausiojo komisaro biurą informuoti Tarybą apie padėtį Kongo Demokratinėje Respublikoje ir prireikus imtis griežtesnių veiksmų;

Mianmaras / Birma

35.  yra labai susirūpinęs dėl pranešimų apie smurtinius susidūrimus šiaurinėje Rachinų valstijos dalyje ir apgailestauja dėl žuvusių žmonių, sunaikintų pragyvenimo šaltinių ir būstų, taip pat dėl, kaip pranešama, neproporcingo Mianmaro ginkluotųjų pajėgų jėgos naudojimo; ragina karines ir saugumo pajėgas nedelsiant nutraukti rohinjų žudymą, persekiojimą ir jų žaginimus, taip pat jų namų deginimą; reikalauja, kad Mianmaro vyriausybė ir civilinės valdžios institucijos nedelsiant nutrauktų siaubingą rohinjų mažumos diskriminavimą ir atskyrimą; ragina apsaugoti rohinjų teises ir užtikrinti visų Mianmaro piliečių saugumą, apsaugą ir lygybę; palankiai vertina Mianmaro vyriausybės sprendimą taiką ir nacionalinį susitaikymą laikyti svarbiausiu prioritetu; palankiai vertina Mianmaro vyriausybės pranešimą, kad įsteigta pastarojo meto smurto Rachinų valstijoje tyrimo komisija; pabrėžia, kad būtina vykdyti tinkamą kaltininkų baudžiamąjį persekiojimą ir užtikrinti tinkamas nukentėjusių nuo pažeidimų asmenų galimybes ginti savo teises; ragina Mianmaro vyriausybę tęsti demokratizacijos procesą ir gerbti teisinės valstybės principą, žodžio laisvę ir pagrindines žmogaus teises; ragina ES ir jos valstybes nares remti atnaujintus specialiojo pranešėjo Mianmaro / Birmos klausimais įgaliojimus;

Okupuotoji Palestinos Teritorija

36.  reiškia didelį susirūpinimą dėl užsitęsusio Artimųjų Rytų taikos proceso ir ragina nedelsiant įtikinamai atnaujinti pastangas siekti taikos; apgailestauja dėl masinių žmogaus teisių ir tarptautinės humanitarinės teisės pažeidimų Okupuotojoje Palestinos Teritorijoje; reikalauja, kad visi šie pažeidimai užtrauktų atsakomybę; pabrėžia, kad ES ir jos valstybės narės turi toliau remti pastangas užtikrinti, kad būtų prisiimta atsakomybė už pažeidimus ir piktnaudžiavimą, kuriuos nustatė Gazos tyrimo komisija (COI); remia dabartines pastangas siekiant užtikrinti atskaitomybę, taip pat šiuo metu TBT vykdant preliminarų tyrimą; primena, jog įmonės turi prisiimti atsakomybę, paisyti žmogaus teisių, visų pirma vykdydamos verslą okupuotose Palestinos teritorijose; ragina ir Izraelį, ir Palestiną vengti veiksmų, kurie galėtų sukelti tolesnį konflikto eskalavimą, be kita ko, neapykantą kurstančių kalbų ir neapykantos skatinimo viešojoje erdvėje, kurios galėtų nulemti derybų rezultatus ir kelia grėsmę dviejų valstybių sambūviu grindžiamo sprendimo įgyvendinamumui; pabrėžia, kad bet koks ilgalaikis konflikto sprendimas gali būti pasiektas tik regiono kontekste, dalyvaujant visoms susijusioms šalims regione ir remiant tarptautinei bendruomenei;

Pietų Sudanas

37.  ragina visas šalis nebevykdyti žmogaus teisių ir tarptautinės humanitarinės teisės pažeidimų, įskaitant tarptautiniais nusikaltimais laikomus pažeidimus, tokius kaip neteisminės egzekucijos, prieš atskiras etnines grupes nukreiptas smurtas, su konfliktu susijęs seksualinis smurtas, įskaitant žaginimus, taip pat smurtas dėl lyties, vaikų verbavimas ir naudojimas, priverstinio dingimo atvejai, savavališki suėmimai ir kalinimas; pažymi, kad Sudano vyriausybė 2016 m. kovo 16 d. pasirašė Susitarimą dėl veiksmų plano ir vėliau patikslino savo įsipareigojimus įtraukti kitus atitinkamus suinteresuotuosius subjektus į nacionalinį dialogą ir laikytis visų sprendimų, priimtų opozicijos šalių ir nacionalinio dialogo iniciatyvinio komiteto, vadinamojo 7 + 7 mechanizmo; primygtinai pabrėžia, kad visos šalys turi laikytis savo įsipareigojimų, ir ragina tęsti dialogą siekiant susitarti dėl galutinio ugnies nutraukimo; ragina ES ir jos valstybes nares toliau laikytis įsipareigojimo remti Afrikos Sąjungos pastangas užtikrinti taiką Sudane ir remti Sudano žmones jiems pereinant prie vidaus pastangomis reformuotos demokratijos; ragina ES ir jos valstybes nares atnaujinti Žmogaus teisių komisijos Pietų Sudane įgaliojimus ir stiprinti jos vaidmenį, kad ji galėtų tirti piktnaudžiavimo žmogaus teisėmis atvejus ir parengti lytinio smurto padėties apžvalgą; pritaria, kad šios komisijos rekomendacijos būtų įtrauktos į ataskaitą, kuri turi būti perduodama JT Generalinei Asamblėjai ir Saugumo Tarybai;

Sirija

38.  kuo griežčiausiai smerkia žiaurius išpuolius ir plačiai paplitusius žmogaus teisių ir tarptautinės humanitarinės teisės pažeidimus, kuriuos įvykdė kitų valstybių remiamas Sirijos režimas, taip pat nevalstybinių ginkluotų teroristų grupuočių įvykdytus žmogaus teisių ir tarptautinės humanitarinės teisės pažeidimus, visų pirma ISIL („Da’esh“), „Jabhat Fateh al-Sham“ („Al-Nusra Front“) ir kitų džihadistų grupuočių padarytus nusikaltimus; primygtinai ragina toliau tirti, kaip visos šalys Sirijoje naudoja ir naikina cheminius ginklus, ir apgailestauja dėl Rusijos ir Kinijos sprendimo blokuoti naują JT Saugumo Tarybos rezoliuciją dėl cheminių ginklų naudojimo; dar kartą ragina užtikrinti visapusiškas galimybes nekliudomai teikti humanitarinę pagalbą ir užtikrinti, kad asmenys, kurie Sirijoje padarė karo nusikaltimus ir nusikaltimus žmoniškumui, atsakytų už pasekmes ir būtų patraukti atsakomybėn; remia ES iniciatyvą dėl padėties Sirijoje kreiptis į TBT ir ragina JT Saugumo Tarybą imtis veiksmų siekiant šio tikslo; remia TK įgaliojimus atlikti specialų padėties Alepe tyrimą, kurio išvados turėtų būti pateiktos ne vėliau kaip 34-ojoje JT ŽTT sesijoje kovo mėn., ir prašo, kad ataskaita būtų pateikta Generalinei Asamblėjai ir Saugumo Tarybai;

Jemenas

39.  yra labai susirūpinęs dėl katastrofiškos humanitarinės padėties Jemene; dar kartą pabrėžia savo įsipareigojimą toliau remti Jemeną ir Jemeno gyventojus; smerkia tai, kad nusitaikyta į civilius ir kad civiliai yra patekę į nepakeliamą padėtį, kai kariaujančios šalys jiems duoda priešingus nurodymus, taip pažeisdamos humanitarinę teisę ir tarptautinę žmogaus teisių teisę; pabrėžia, kad pagal tarptautinę žmogaus teisių teisę ir tarptautinę humanitarinę teisę griežtai draudžiama verbuoti vaikus ir juos naudotis ginkluotame konflikte, o jaunesnių nei penkiolikos metų vaikų verbavimas gali būti pripažįstamas karo nusikaltimu; ragina visas šalis nedelsiant paleisti tokius vaikus; primygtinai ragina visas šalis mažinti įtampą ir nedelsiant bei tvirtai nustatyti ugnies nutraukimą, lemsiantį politinį, įtraukų ir derybomis pagrįstą konflikto sprendimą; šiuo požiūriu visiškai palaiko JT specialiojo pasiuntinio Jemene Ismaïlo Ouldo Cheikho Ahmedo pastangas, taip pat Žmogaus teisių tarybos rezoliucijos Nr. 33/16 įgyvendinimą iki 2016 m. spalio mėn. – šia rezoliucija prašoma Jungtinių Tautų bendradarbiauti su nacionaline nepriklausoma tyrimo komisija ir remiamos visos nepriklausomos tyrimo tarnybos pastangos Jemene panaikinti nebaudžiamumą; ragina ES valstybes nares remti Nyderlandų parengtą bendrą pareiškimą, kuriuo išreiškiamas susirūpinimas dėl Jemene daromų pažeidimų ir piktnaudžiavimo atvejų, ir ragina šiuos pažeidimus išsamiai bei nešališkai ištirti; ragina vyriausiąjį komisarą tarp sesijų teikti informacinius pranešimus, kad JT ŽTT būtų reguliariai informuojama apie jo vykdomų tyrimų rezultatus;

o

o  o

40.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, ES specialiajam įgaliotiniui žmogaus teisių klausimais, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, JT Saugumo Tarybai, JT generaliniam sekretoriui, 71-osios JT Generalinės Asamblėjos pirmininkui, JT žmogaus teisių tarybos pirmininkui, JT vyriausiajam žmogaus teisių komisarui ir Europos Tarybos Parlamentinės Asamblėjos generaliniam sekretoriui.

 

(1)

Priimti tekstai, P8_TA(2016)0317.

(2)

Priimti tekstai, P8_TA(2016)0502.

Teisinė informacija - Privatumo politika