Procedură : 2017/2598(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0187/2017

Texte depuse :

B8-0187/2017

Dezbateri :

Voturi :

PV 16/03/2017 - 6.4
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0089

PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 443kWORD 58k
Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B8-0183/2017
13.3.2017
PE598.540v01-00
 
B8-0187/2017

depusă pe baza declarației Vicepreședintei Comisiei/Înaltă Reprezentantă a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate

depusă în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură


referitoare la prioritățile UE pentru sesiunile din 2017 ale Consiliului ONU pentru Drepturile Omului (2017/2598(RSP))


Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri, Soraya Post și alții în numele Grupului S&D

Rezoluția Parlamentului European referitoare la prioritățile UE pentru sesiunile din 2017 ale Consiliului ONU pentru Drepturile Omului (2017/2598(RSP))  
B8-0187/2017

Parlamentul European,

–  având în vedere Carta Organizației Națiunilor Unite,

–  având în vedere Declarația Universală a Drepturilor Omului, convențiile ONU și protocoalele opționale ale acestora,

–  având în vedere Rezoluția 60/251 a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite de înființare a Consiliului pentru Drepturile Omului (CDO),

–  având în vedere Convenția europeană a drepturilor omului, Carta socială europeană și Carta drepturilor fundamentale a UE,

–  având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la sesiunile Consiliului ONU pentru Drepturile Omului,

–  având în vedere Recomandarea sa din 7 iulie 2016 adresată Consiliului privind cea de a 71-a sesiune a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite(1),

–  având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la încălcarea drepturilor omului, inclusiv rezoluțiile de urgență adoptate în 2016 referitoare la Etiopia, Coreea de Nord, India, Crimeea, Hong Kong, Kazahstan, Egipt, Republica Democratică Congo, Pakistan, Honduras, Nigeria, Gambia, Djibouti, Cambodgia, Tadjikistan, Vietnam, Malawi, Bahrain, Myanmar, Filipine, Somalia, Zimbabwe, Rwanda, Sudan, Thailanda, China, Brazilia, Rusia, Tibet, Irak, Indonezia, Republica Centrafricană, Burundi, Nicaragua, Kuweit și Guatemala,

–  având în vedere Rezoluția sa din 14 decembrie 2016 referitoare la Raportul anual 2015 privind drepturile omului și democrația în lume și politica Uniunii Europene în această privință(2),

–  având în vedere articolul 2, articolul 3 alineatul (5) și articolele 18, 21, 27 și 47 din Tratatul privind Uniunea Europeană,

–  având în vedere raportul anual pe 2015 prezentat de CDO Adunării Generale a ONU,

–  având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât promovarea și garantarea universalității drepturilor omului fac parte integrantă din acquis-ul etic și juridic al Uniunii Europene și reprezintă unul dintre fundamentele unității și integrității europene; întrucât respectarea drepturilor omului ar trebui integrată în toate domeniile de politică ale UE;

B.  întrucât UE și-a asumat un angajament ferm pentru multilateralism și față de organismele ONU în ceea ce privește promovarea și protecția drepturilor omului;

C.  întrucât sesiunile ordinare ale Consiliului ONU pentru Drepturile Omului (CDO), numirea unor raportori speciali, mecanismul de evaluare periodică universală (EPU) și procedurile speciale pentru situațiile specifice ale unor țări și pentru anumite aspecte tematice contribuie împreună la promovarea și respectarea drepturilor omului, a democrației și a statului de drept;

Consiliul ONU pentru Drepturile Omului

1.  salută activitatea desfășurată de Înaltul Comisar al ONU pentru Drepturile Omului, Zeid Ra’ad Al Hussein și de oficiul său; reamintește angajamentul UE de a continua să sprijine și să apere integritatea, independența și funcționarea sa; salută rolul Oficiului Înaltului Comisar al Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului în promovarea cooperării între mecanismele internaționale și regionale din domeniul drepturilor omului, precum și în identificarea unor modalități de creștere a rolului „acordurilor regionale” în ceea ce privește standardele universale în domeniul drepturilor omului;

2.  consideră că eficiența și credibilitatea CDO depind de angajamentul autentic al membrilor săi de a proteja toate persoanele, din toate țările, de orice încălcare a drepturilor omului, conform convențiilor internaționale în domeniul drepturilor omului, promovând universalitatea, imparțialitatea, obiectivitatea, non-selectivitatea, dialogul constructiv și cooperarea; insistă că trebuie evitată polarizarea dezbaterilor în cadrul CDO și încurajează un dialog constructiv;

3.  solicită statelor să permită accesul experților independenți ai CDO, ai raportorilor speciali sau ai experților din cadrul Oficiului Înaltului Comisar pentru Drepturile Omului să investigheze acuzațiile de încălcare a drepturilor omului și să se angajeze în mod constructiv în rezolvarea situației, să își onoreze angajamentele față de convențiile privind drepturile omului și să coopereze deplin în procedurile speciale ale Consiliului pentru Drepturile Omului al ONU (inclusiv EPU); încurajează toate statele să ia măsuri concrete pentru a da curs recomandărilor din cadrul EPU și să remedieze deficiențele introducând un mecanism de aplicare și de monitorizare, incluzând stabilirea unor planuri naționale de acțiune și a unor mecanisme de coordonare națională;

4.  reamintește obligația Adunării Generale, atunci când alege membrii Consiliului pentru Drepturile Omului al ONU (CDO), de a lua în considerare respectul candidaților pentru promovarea și protecția drepturilor omului, a statului de drept și a democrației; salută decizia CDO prin care i se solicită Comitetului său consultativ să pregătească un raport de evaluare cu privire la progresele realizate în definirea unor mecanisme regionale și subregionale pentru promovarea și protejarea drepturilor omului; solicită ca pozițiile UE și statelor sale membre să reflecte importanța egală a drepturilor și modelelor de vot și să se îmbunătățească coordonarea acestora la nivelul Uniunii în această privință; solicită insistent UE să aibă un mesaj unitar și să susțină o poziție comună atunci când votează în cadrul CDO;

5.  reafirmă că este important ca UE să se implice activ și constant în toate mecanismele ONU pentru drepturile omului, în special în Comisia a III-a, în Adunarea Generală a ONU și în CDO, pentru a-și crește credibilitatea; sprijină eforturile depuse de SEAE, de delegațiile UE de la New York și Geneva și de statele membre pentru îmbunătăți coerența UE în privința aspectelor legate de drepturile omului în cadrul ONU;

Priorități tematice

6.  subliniază importanța rolului ONG-urilor și apărătorilor drepturilor omului în promovarea și protecția drepturilor omului; subliniază că drepturile omului și libertățile fundamentale trebuie protejate în toate formele lor de expresie, inclusiv în contextul noilor tehnologii; împărtășește preocupările CDO cu privire la semnalarea unor amenințări și represalii împotriva membrilor organizațiilor societății civile și ai ONG-urilor care au colaborat cu CDO în cadrul procesului EPU;

7.  își exprimă profunda îngrijorare cu privire la încercările tot mai numeroase de restrângere a spațiului de expresie al societății civile și al apărătorilor drepturilor omului, inclusiv prin introducerea legislației de combatere a terorismului; condamnă toate actele de violență, hărțuire, intimidare și persecuție a apărătorilor drepturilor omului, a celor care denunță neregulile, a jurnaliștilor și bloggerilor din mediul online sau offline; invită toate statele să promoveze și să asigure un mediu sigur și propice pentru societatea civilă, ONG-uri, jurnaliști, apărători ai drepturilor omului - acordând o atenție specială femeilor, copiilor și tuturor grupurilor vulnerabile - în care să poată funcționa independent și fără interferențe; cere din nou statelor care au adoptat o prevederi legislative restrictive împotriva organizațiilor independente pentru drepturile omului să le abroge;

8.  consideră că mass-media liberă, independentă și imparțială reprezintă unul dintre fundamentele esențiale ale unei societăți democratice, în care dezbaterile deschise joacă un rol crucial; se declară în favoarea angajamentului de a numi un Reprezentant special al Secretarului General al ONU pentru siguranța jurnaliștilor; cere să fie abordate în toate forurile internaționale aspectele legate de libertatea de exprimare online, libertățile digitale și importanța unui internet liber și deschis; solicită reducerea decalajului digital și facilitarea accesului nerestricționat la informații și la comunicare, precum și accesul necenzurat la internet.

9.  reamintește că dreptul la libertatea de asociere și de întrunire continuă să rămână o provocare majoră; salută călduros activitatea Raportorului special al ONU pentru dreptul la libertatea de întrunire pașnică și de asociere, Maina Kiai; invită toate statele să acorde rapoartelor atenția cuvenită;

10.  solicită insistent tuturor statelor să ratifice rapid protocoalele opționale la Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice (PIDCP) și Pactul internațional cu privire la drepturile economice, sociale și culturale (PIDESC), creând mecanisme de depunere a plângerilor și de investigație;

11.  protestează împotriva oricărei forme de discriminare și persecuție pe orice motiv sau condiție cum ar fi rasa, culoarea, limba, religia și convingerile, identitatea de gen și orientarea sexuală, originea socială, casta, nașterea, vârsta sau dizabilitățile; sprijină implicarea UE în procedurile speciale din domeniu, inclusiv cea a noului expert independent pentru protecția împotriva violenței și discriminării bazate pe orientarea sexuală și identitatea de gen; invită UE să continue să promoveze în mod activ egalitatea și nediscriminarea și să sprijine lupta împotriva violenței și a discriminării tuturor persoanelor;

12.  își exprimă îngrijorarea cu privire la faptul că numeroase persoane suferă, individual sau colectiv, încălcări ale dreptului lor la libertatea religioasă sau a convingerilor, comise de state, dar și de actori nestatali, ceea ce conduce la discriminare, inegalitate și stigmatizare; reamintește necesitatea de a lupta împotriva intoleranței și discriminării din motive religioase sau de convingeri, pentru a asigura respectarea altor drepturi fundamentale interdependente, cum ar fi libertatea de exprimare;

13.  solicită UE să acționeze pentru o mai bună protecție a minorităților etnice și religioase împotriva persecuțiilor și a violențelor, precum și pentru abrogarea legilor care incriminează blasfemia sau apostazia, legi care pot servi ca pretext pentru persecutarea minorităților religioase și etnice și a ateilor; solicită susținerea activității Raportorului special pentru libertatea de religie și convingeri;

14.  recomandă insistent UE să pledeze în continuare pentru toleranța zero în ceea ce privește pedeapsa cu moartea și să continue să consolideze sprijinul transregional pentru următoarea rezoluție a Adunări Generale a ONU referitoare la moratoriul privind pedeapsa capitală; salută decizia luată în 2015 de Madagascar, Fiji, Surinam și Republica Congo de a aboli pedeapsa capitală pentru toate infracțiunile; deplânge reluarea execuțiilor într-o serie de țări, printre care Bahrain, Kuweit, Belarus, Bangladesh, India, Oman, Sudanul de Sud, Indonezia și Ciad; regretă, totodată, creșterea raportată a numărului de condamnări la moarte pronunțate în special în China, Egipt, Iran, Nigeria, Pakistan și Arabia Saudită; reamintește autorităților din aceste țări că sunt părți la Convenția privind drepturile copilului, care interzice strict folosirea pedepsei cu moartea pentru infracțiunile comise de orice persoană cu vârsta sub 18 ani;

15.  solicită insistent UE să ia poziție și să sprijine activitatea ONU împotriva torturii și a altor tratamente sau pedepse crude, inumane sau degradante, a execuțiilor în masă și a altor execuții, inclusiv a celor pentru infracțiuni legate de droguri, și solicită Serviciului European de Acțiune Externă (SEAE) să intensifice, la toate nivelurile de dialog și în toate forurile, eforturile UE în lupta împotriva execuțiilor sumare, a torturii și altor maltratări, în conformitate cu Orientările politicii UE față de țările terțe în ceea ce privește tortura și alte pedepse sau tratamente crude, inumane sau degradante; solicită ratificarea universală și implementarea efectivă a Convenției ONU împotriva torturii, precum și a protocolului opțional al acesteia;

16.  își exprimă profunda îngrijorare cu privire la persistența unor încălcări grave și abuzuri ale drepturilor omului la nivel mondial; susține deplin Curtea Penală Internațională (CPI) ca instituție fundamentală pentru a trage la răspundere pe cei care comit încălcări ale drepturilor omului și pentru a oferi asistență victimelor, înfăptuind dreptatea plecând de la principiul complementarității în cazul genocidului, crimelor împotriva umanității și crimelor de război; solicită tuturor părților să acorde sprijin politic, diplomatic, financiar și logistic pentru funcționarea curentă a CPI;

17.  solicită UE să continue să consolideze activitatea CPI; încurajează dialogul și cooperarea strânsă între Curte, ONU și agențiile sale și Consiliul de Securitate al ONU; regretă decizia adoptată de o serie de țări africane de a se retrage din CPI și le cere să își reconsidere poziția; invită toate statele membre ale ONU să facă parte din CPI, ratificând Statutul de la Roma, și să încurajeze ratificarea amendamentelor adoptate la Kampala;

18.  condamnă în termenii cei mai vehemenți actualele încălcări grave ale drepturilor omului, comise mai ales de ISIS/Daesh și atacurile împotriva copiilor comise de Boko Haram, precum și toate celelalte atacuri ale organizaților teroriste sau paramilitare împotriva civililor, în special a femeilor și a copiilor; condamnă frecvența și amploarea actelor de distrugere a patrimoniului cultural și cere să fie sprijinite eforturile întreprinse în diversele foruri ale ONU;

19.  invită UE să colaboreze activ pentru o inițiativă a ONU de recunoaștere a genocidului împotriva minorităților etnice și religioase, comis de așa-numitul ISIS/Daesh, precum și pentru sesizarea Curții Penale Internaționale (CPI) cu privire la cazurile suspectate de crime împotriva umanității, crime de război și genocid; încurajează un dialog solid și cooperarea strânsă între Curte, ONU și agențiile sale și Consiliul de Securitate al ONU;

20.  cere UE să încurajeze toate statele membre să plaseze drepturile omului în centrul politicilor lor de dezvoltare și să transpună în practică Declarația ONU din 1986 privind dreptul la dezvoltare; salută recenta desemnare de către Consiliul pentru Drepturile Omului a unui raportor special privind dreptul la dezvoltare, al cărui mandat include contribuția la promovarea, protejarea și exercitarea efectivă a dreptului la dezvoltare în contextul Agendei 2030 pentru dezvoltarea sustenabilă și al altor acorduri de cooperare internațională pentru dezvoltare; subliniază că drepturile omului pentru toți trebuie să reprezinte o caracteristică transversală în realizarea tuturor obiectivelor și finalităților Agendei 2030;

21.  invită UE să continue să promoveze egalitatea între femei și bărbați și să sprijine activ lucrările ONU-Femei și inițiativele de integrare a perspectivei de gen în activitățile și programele sale; solicită măsuri continue pentru susținerea capacitării femeilor și fetelor și eradicarea tuturor formelor de violență și discriminare împotriva femeilor și fetelor, inclusiv a violenței de gen; solicită insistent ca UE să susțină inițiative transregionale pentru promovarea, protejarea și exercitarea efectivă a drepturilor femeilor, precum și implementarea integrală și efectivă a Platformei de acțiune de la Beijing și a Programului de acțiune al CIPD, și să își mențină angajamentul față de drepturile sexuale și reproductive în acest context;

22.  reamintește angajamentul UE de a integra drepturile omului și aspectele de gen, în conformitate cu rezoluțiile de referință ale Consiliului de Securitate al ONU 1325 (2000) și 1820 (2008) privind femeile, pacea și securitatea; solicită UE să sprijine la nivel internațional recunoașterea valorii adăugate a participării femeilor la prevenirea și soluționarea conflictelor, la operațiunile de menținere a păcii, la asistența umanitară, la reconstrucția post-conflict și la reconcilierea durabilă;

23.  solicită UE să continue să promoveze drepturilor copiilor, în special contribuind la asigurarea accesului copiilor la apă, la servicii de salubritate, la asistență medicală și la educație, inclusiv în zonele de conflict și în taberele de refugiați, și eliminând munca copiilor, recrutarea de copii-soldați, tortura, privarea de libertate, traficul de copii, căsătoriile precoce și forțate ale copiilor, exploatarea sexuală și practicile vătămătoare, cum ar fi mutilarea genitală a femeilor; cere măsuri de susținere și consolidare a eforturilor internaționale, prin intermediul ONU, pentru a pune capăt folosirii copiilor în conflictele armate, precum și măsuri care să abordeze mai eficient consecințele situațiilor de conflict și post-conflict asupra femeilor și fetelor; invită toate țările ONU să își respecte obligațiile asumate prin tratate și angajamentele luate în temeiul Convenției cu privire la drepturile copilului, adoptată în 1989, pentru a garanta drepturile tuturor copiilor aflați în jurisdicția lor, indiferent de statutul lor legal, fără niciun fel de discriminare.

24.  invită statele să promoveze drepturile persoanelor cu dizabilități, inclusiv participarea lor egală și incluziunea socială; invită toate statele să ratifice și să aplice Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități;

25.  invită UE să colaboreze cu partenerii săi pentru aplicarea Principiilor directoare ale ONU privind afacerile și drepturile omului, inclusiv prin adoptarea de măsuri care să încurajeze mai multe state să adopte planuri de acțiune naționale și să se implice în activitățile grupurilor de lucru ale ONU și în Oficiul Înaltului Comisar pentru Drepturile omului; își reiterează apelul către toate statele, inclusiv UE, să se angajeze activ și constructiv în elaborarea cât mai rapidă a unui instrument obligatoriu din punct de vedere juridic care să reglementeze, în dreptul internațional privind drepturile omului, activitățile corporațiilor transnaționale și ale altor întreprinderi comerciale, pentru a preveni, a cerceta, a remedia și a asigura căi de atac în cazul încălcărilor drepturilor omului, ori de câte ori acestea apar;

26.  salută Declarația de la New York a ONU pentru refugiați și migranți, care menționează problema fluxurilor importante de refugiați și de migranți și în urma căreia a fost adoptat un pact la nivel mondial privind un cadru de reacție cuprinzător privind refugiații (CRR), precum și angajamentul privind salvarea vieților migranților și refugiaților, tratarea nevoilor lor specifice, combaterea rasismului și xenofobiei, combaterea traficului de ființe umane, asigurarea recunoașterii și protecției în condiții de egalitate în fața legii și asigurarea includerii în planurile naționale de dezvoltare; invită toate părțile implicate să asigure angajament politic, finanțare și acțiuni concrete de solidaritate în sprijinul Declarației de la New York pentru refugiați și migranți și reamintește că problema migrației ar trebui analizată în continuare la nivel mondial, și nu numai la nivel european; invită UE și statele sale membre să-și asume un rol de lider în aceste eforturi internaționale și să-și onoreze, în conformitate cu obligațiile lor în temeiul dreptului internațional, angajamentele de a proteja drepturile omului pentru solicitanții de azil, refugiați, migranți și pentru toate persoanele strămutate, în special femeile, copiii și grupurile vulnerabile, inclusiv persoanele cu dizabilități;

27.  reamintește că returnarea migranților ar trebui să se facă numai respectând în totalitate drepturile migranților și numai dacă protecția drepturilor lor este garantată în țările din care provin; invită guvernele să pună capăt arestării și reținerii arbitrare a migranților, inclusiv a minorilor; invită toate statele membre să ia măsuri concrete în interesul superior al copiilor refugiați și migranți, pe baza Convenției cu privire la drepturile copilului, și să introducă măsuri care să consolideze sistemele de protecție a copilului, inclusiv formarea profesională a asistenților sociali și a altor categorii profesionale, precum și cooperarea cu organizațiile neguvernamentale; invită toate statele să ratifice și să implementeze Convenția internațională privind drepturile tuturor lucrătorilor migranți și ale membrilor familiilor lor;

28.  subliniază importanța promovării universalității și indivizibilității drepturilor omului, inclusiv a drepturilor civile, politice, economice, sociale și culturale, în conformitate cu articolul 21 din Tratatul privind Uniunea Europeană și cu Dispozițiile generale privind acțiunea externă a Uniunii;

29.  subliniază necesitatea de a adopta o abordare bazată pe drepturi și de a integra respectarea drepturilor omului în toate politicile UE, inclusiv în politicile privind comerțul, investițiile, serviciile publice, cooperarea pentru dezvoltare și migrația, precum și în politicile sale comune de securitate și apărare;

30.  reamintește că este esențială coerența internă și externă în domeniul drepturilor omului pentru credibilitatea politicii UE în domeniul drepturilor omului în relațiile sale externe cu țările terțe și invită UE să își îndeplinească angajamentele în această privință;

Belarus

31.  își exprimă profunda îngrijorare cu privire la continuarea restricțiilor impuse libertății de exprimare, de asociere și de întrunire pașnică; condamnă hărțuirea și detenția jurnaliștilor independenți, a celor de opoziție și a activiștilor pentru drepturile omului; condamnă aplicarea în continuare a pedepsei cu moartea; solicită reînnoirea mandatului Raportorului special al ONU privind situația drepturilor omului în Belarus în cadrul celei de a 35-a sesiuni a Consiliului și invită guvernul acestei țări să coopereze pe deplin cu Raportorul special și să își asume angajamentul de a realiza o serie de reforme demult necesare pentru a proteja drepturile omului, inclusiv prin aplicarea recomandărilor formulate de Raportorul special și de alte organisme competente în domeniul drepturilor omului;

Burundi

32.  își exprimă profunda îngrijorare cu privire la înrăutățirea situației politice și de securitate din Burundi și la numărul tot mai mare de persoane care fug din țară; condamnă actele de violență comise în Burundi începând din 2015, care au dus la decese, la tortură și la violențe direcționate împotriva femeilor, inclusiv la violuri colective și hărțuire; condamnă privarea de libertate a mii de persoane și strămutarea forțată a sute de mii de cetățeni burundezi, încălcările libertății presei și ale libertății de exprimare, precum și impunitatea generalizată pentru astfel de acte; sprijină decizia Consiliului UE, adoptată în urma eșecului discuțiilor lansate în temeiul articolului 96 din Acordul de la Cotonou, de a suspenda sprijinul financiar direct acordat administrației din Burundi, inclusiv sprijinul bugetar, menținând însă sprijinul financiar total pentru populație și asistența umanitară prin canalele directe; susține întru totul instituirea unei comisii de anchetă cu privire la Burundi pentru identificarea autorilor prezumați ai abuzurilor și încălcărilor drepturilor omului în această țară, pentru a-i trage la răspundere; invită UE și statele sale membre să sprijine o declarație comună referitoare la Burundi, care să pună în discuție apartenența aceste țări la CDO, dacă Burundi nu începe să coopereze pe deplin cu Comisia de anchetă și cu Consiliul și mecanismele sale, dacă nu are o atitudine constructivă față de Comisia de anchetă și dacă nu se ocupă de problemele grave legate de drepturilor omului;

Republica Populară Democrată Coreeană (RPDC)

33.  își exprimă profunda îngrijorare în legătură cu deteriorarea continuă a situației drepturilor omului în RDPC; solicită guvernului RPDC să își respecte obligațiile care rezultă din acordurile în materie de drepturi ale omului la care această țară este parte și să garanteze că organizațiile umanitare, persoanele independente care monitorizează drepturile omului și Raportorul special al ONU pentru situația drepturilor omului din RPDC au acces în țară și beneficiază de cooperarea de care au nevoie; solicită RPDC să permită libertatea de exprimare și libertatea presei, pentru mass-media națională și internațională, și să permită cetățenilor săi accesul necenzurat la internet; condamnă cu fermitate utilizarea sistematică și la scară largă a pedepsei cu moartea în RPDC; invită guvernul RDPC să declare un moratoriu privind toate execuțiile în vederea abolirii pedepsei cu moartea în viitorul apropiat; solicită ca persoanele direct responsabile de crimele împotriva umanității comise în RPDC să fie trase la răspundere, să fie aduse în fața Curții Penale Internaționale și să facă obiectul unor sancțiuni specifice; condamnă cu fermitate testele nucleare, care constituie o provocare inutilă și periculoasă, precum și o încălcare a rezoluțiilor pertinente ale Consiliului de Securitate al ONU și o amenințare gravă la adresa păcii și stabilității în Peninsula Coreeană și în Asia de Nord-Est; solicită reînnoirea mandatului Raportorului special; solicită prezentarea raportului grupului de experți în fața Adunării Generale și a Consiliului de Securitate ale ONU; recomandă includerea în rezoluție a principalelor recomandări din raportul experților referitoare la responsabilitate, inclusiv consolidarea capacității biroului de la Seoul cu competențe de anchetă și urmărire penală, precum și numirea unui expert în materie de justiție penală pentru a avansa în direcția tragerii la răspundere;

Republica Democratică Congo (RDC)

34.  condamnă încălcările grave ale drepturilor omului comise cu impunitate totală de către forțele de securitate și invită autoritățile să îi tragă la răspundere pe cei vinovați; solicită în special o anchetă aprofundată în cazul violențelor brutale împotriva civililor din estul Congoului, inclusiv violarea femeilor și luarea copiilor ca sclavi; solicită o prelungire eventuală a mandatului Forțelor de pace ale ONU în estul Congoului; invită Consiliul să ia în calcul extinderea măsurilor restrictive existente, cum ar fi sancțiunile specifice impuse de UE, inclusiv interdicția de a călători și înghețarea averilor pentru cei responsabili de represiunea violentă și de subminarea proceselor democratice din RDC, în cazul producerii unor noi violențe, după cum prevede Acordul de la Cotonou; solicită insistent autorităților din RDC să pună în aplicare acordul la care s-a ajuns în decembrie 2016 și să organizeze alegeri până în decembrie 2017, cu sprijinul actorilor internaționali; solicită CDO să continue să monitorizeze situația din RDC până la desfășurarea alegerilor și la intrarea într-o tranziție democratică; încurajează Înaltul Comisar să informeze Consiliul cu privire la situația din RDC atunci când este cazul și să ia măsuri mai stricte dacă este necesar;

Myanmar/Birmania

35.  este extrem de îngrijorat cu privire la confruntările violente semnalate în nordul statului Rakhine și deplânge pierderea de vieți omenești, mijloace de subzistență și locuințe, precum și utilizarea disproporționată a forței de către forțele armate din Myanmar/Birmania; face apel la forțele armate și de securitate să pună capăt imediat uciderii, hărțuirii și violurilor împotriva populației rohingya, precum și incendierii locuințelor lor; solicită insistent guvernului și autorităților civile din Myanmar/Birmania să pună capăt imediat discriminării și segregării minorității rohingya; solicită protecția drepturilor populației rohingya și garantarea siguranței, securității și egalității tuturor cetățenilor din Myanmar/Birmania; salută decizia guvernului din Myanmar/Birmania de a stabili ca prioritate primă asigurarea păcii și reconcilierii naționale; salută anunțul făcut de guvernul din Myanmar/Birmania referitor la înființarea unei comisii de anchetă privind actele recente de violență din statul Rakhine; subliniază necesitatea de a urmări corespunzător în justiție persoanele responsabile și de a oferi despăgubiri adecvate victimelor încălcărilor; invită guvernul din Myanmar/Birmania să continue procesul de democratizare și să respecte statul de drept, libertatea de exprimare și drepturile fundamentale ale omului; invită UE și statele sale membre să sprijine reînnoirea mandatului raportorului special pentru Myanmar/Birmania;

Teritoriile palestiniene ocupate (TPO)

36.  este profund preocupat de impasul persistent în care se află procesul de pace din Orientul Mijlociu și solicită reluarea fără întârziere a unor eforturi credibile pentru pace; deplânge încălcările în masă ale dreptului umanitar internațional și ale drepturilor omului de către puterea de ocupație în TPO; solicită tragerea la răspundere a vinovaților de astfel de încălcări; subliniază că este necesar un angajament continuu al UE și al statelor sale membre în susținerea stabilirii vinovăției pentru încălcările și abuzurile identificate de Comisia de anchetă pentru Gaza; susține acțiunile actuale pentru stabilirea vinovăției, inclusiv cele din cadrul anchetei preliminare în curs a CPI; reamintește că întreprinderile au responsabilitatea de a apăra drepturile omului, în special în ceea ce privește relația lor cu TPO; invită atât israelienii, cât și palestinienii să evite măsurile care ar putea declanșa o nouă escaladare, inclusiv discursurile de instigare la ură și incitările în spațiul public, care ar putea prejudicia rezultatul negocierilor și periclita viabilitatea soluției coexistenței a două state; subliniază faptul că o soluționare durabilă a conflictului poate fi obținută numai în context regional, cu implicarea tuturor actorilor majori din regiune și cu sprijinul comunității internaționale;

Sudanul de Sud

37.  solicită tuturor părților să nu încalce drepturile omului și dreptul umanitar internațional, evitând încălcările considerate crime internaționale, precum execuțiile extrajudiciare, violența comisă pe motive etnice, violențele sexuale produse în contextul conflictului, inclusiv violul, precum și violența de gen, recrutarea și utilizarea copiilor, disparițiile forțate și arestările și detențiile arbitrare; observă că guvernul Sudanului de Sud a semnat, la 16 martie 2016, acordul privind foaia de parcurs și și-a clarificat ulterior angajamentul de a include alți actori majori în Dialogul național și de a continua să susțină toate deciziile luate în comun de semnatarii din opoziție și mecanismul 7+7, grupul de coordonare al Dialogului național; insistă că este necesar ca toate părțile să-și respecte angajamentele și solicită să fie continuat dialogul în vederea încetării definitive a focului; solicită UE și statelor sale membre să-și mențină angajamentul de a susține eforturile Uniunii Africane pentru a instaura pacea în Sudan și de a sprijini poporul sudanez în tranziția către o democrație reformată intern; solicită UE și statelor sale membre să reînnoiască mandatul Comisiei pentru drepturile omului în Sudanul de Sud să îi consolideze rolul în anchetarea încălcărilor drepturile omului și în analiza situației violențelor sexuale; sprijină integrarea recomandărilor acesteia într-un raport care să fie transmis Adunării Generale și Consiliului de Securitate;

Siria

38.  condamnă în termenii cei mai categorici atrocitățile și numeroasele încălcări ale drepturilor omului și ale dreptului umanitar internațional comise de forțele regimului sirian, cu sprijinul unor actori din alte state, precum și abuzurile împotriva drepturilor omului și încălcările dreptului umanitar internațional, care ating proporțiile unui genocid, comise de grupările armate teroriste nestatale, în special de ISI/Daesh, Jabhat Fateh al-Sham/Frontul Al-Nusra și alte grupări jihadiste; insistă să fie continuate anchetele privind folosirea armelor chimice și distrugerea acestora de către toate părțile implicate din Siria și regretă decizia Rusiei și a Chinei de a bloca o nouă rezoluție a CS al ONU cu privire la folosirea armelor chimice; își reiterează sprijinul pentru un acces umanitar neîngrădit și pentru ca cei vinovați de crime de război și crimele împotriva umanității să suporte consecințele și să fie trași la răspundere; sprijină inițiativa UE de a sesiza Curtea Penală Internațională cu privire la situația din Siria și invită Consiliul de Securitate al ONU să ia măsuri în acest sens; sprijină mandatul Comisiei de anchetă de a desfășura o anchetă specială în Alep și de a-și prezenta concluziile cel târziu până la cea de a 34-a sesiune a CDO din martie și solicită ca raportul să fie prezentat Adunării Generale și Consiliului de Securitate;

Yemen

39.  își exprimă profunda îngrijorare cu privire la situația umanitară catastrofală din Yemen; își reafirmă angajamentul de a continua să sprijine Yemenul și poporul yemenit; condamnă faptul că civilii sunt urmăriți și sunt prinși într-o situație intolerabilă între părțile beligerante, care le dau ordine opuse, încălcând dreptului internațional umanitar și dreptul internațional în materie de drepturi ale omului; subliniază că recrutarea și folosirea copiilor în conflictele armate sunt strict interzise de dreptul internațional al drepturilor omului și de dreptul umanitar internațional, iar cazurile de recrutare a copiilor de sub cincisprezece ani pot fi considerate crime de război; invită toate părțile să elibereze imediat copiii; invită insistent toate părțile să atenueze tensiunile și să instituie o încetare imediată și stabilă a focului, care să conducă la o soluție politică, incluzivă și negociată a conflictului; în acest sens, susține întru totul acțiunile Trimisului special al ONU pentru Yemen, Ismaïl Ould Cheikh Ahmed, precum și implementarea Rezoluției 33/16 a Consiliului pentru Drepturile Omului până în octombrie 2016, în care i se solicită ONU să coopereze cu comisia națională independentă de anchetă, și sprijină toate eforturile pentru desfășurarea unei anchete internaționale independente pentru a pune capăt climatului de impunitate din Yemen; invită statele membre ale UE să susțină declarația comună redactată la inițiativa Țărilor de Jos, în care se exprimă îngrijorarea cu privire la încălcările și abuzurile din Yemen și se insistă ca acestea să fie investigate în mod detaliat și imparțial; încurajează utilizarea unor sinteze între sesiuni de către Înaltul Comisar al ONU pentru Drepturile Omului, pentru a informa regulat CDO cu privire la rezultatele investigațiilor realizate;

o

o  o

40.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Vicepreședintei Comisiei/Înaltă Reprezentantă a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, Reprezentantului special al UE pentru drepturile omului, guvernelor și parlamentelor statelor membre, Consiliului de Securitate al ONU, Secretarului General al ONU, Președintelui celei de-a 71-a Adunări Generale a ONU, Președintelui Consiliului pentru Drepturile Omului al ONU, Înaltului Comisar al ONU pentru Drepturile Omului și Secretarului General al Adunării Parlamentare a Consiliului Europei.

 

(1)

Texte adoptate, P8_TA(2016)0317.

(2)

Texte adoptate, P8_TA(2016)0502.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate