Förfarande : 2017/2598(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0187/2017

Ingivna texter :

B8-0187/2017

Debatter :

Omröstningar :

PV 16/03/2017 - 6.4
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2017)0089

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 204kWORD 57k
Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-0183/2017
13.3.2017
PE598.540v01-00
 
B8-0187/2017

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik

i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen


om EU:s prioriteringar för mötena i FN:s råd för mänskliga rättigheter under 2017 (2017/2598(RSP))


Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri, Soraya Post m.fl. för S&D-gruppen

Europaparlamentets resolution om EU:s prioriteringar för mötena i FN:s råd för mänskliga rättigheter under 2017 (2017/2598(RSP))  
B8-0187/2017

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av FN-stadgan,

–  med beaktande av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna och FN:s människorättskonventioner med tillhörande fakultativa protokoll,

–  med beaktande av FN:s generalförsamlings resolution 60/251 om inrättandet av ett råd för mänskliga rättigheter (nedan kallat människorättsrådet),

–  med beaktande av den europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna, den europeiska sociala stadgan och EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna,

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om mötena i människorättsrådet,

–  med beaktande av sin rekommendation till rådet av den 7 juli 2016 om FN:s generalförsamlings 71:a session(1),

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om kränkningar av de mänskliga rättigheterna, inklusive sina brådskande resolutioner 2016 om Etiopien, Nordkorea, Indien, Krim, Hongkong, Kazakstan, Egypten, Demokratiska republiken Kongo, Pakistan, Honduras, Nigeria, Gambia, Djibouti, Kambodja, Tadzjikistan, Vietnam, Malawi, Bahrain, Myanmar/Burma, Filippinerna, Somalia, Zimbabwe, Rwanda, Sudan, Thailand, Kina, Brasilien, Ryssland, Tibet, Irak, Indonesien, Centralafrikanska republiken, Burundi, Nicaragua, Kuwait och Guatemala,

–  med beaktande av sin resolution av den 14 december 2016 om årsrapporten om mänskliga rättigheter och demokrati i världen 2014 och Europeiska unionens politik på området 2015(2),

–  med beaktande av artiklarna 2, 3.5, 18, 21, 27 och 47 i fördraget om Europeiska unionen,

–  med beaktande av människorättsrådets årsrapport 2015 till FN:s generalförsamling,

–  med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Att främja och försvara de mänskliga rättigheternas allmängiltighet är en del av EU:s etiska och rättsliga regelverk och en av hörnstenarna i den europeiska enheten och integriteten. Respekten för mänskliga rättigheter bör integreras i alla EU:s politikområden.

B.  EU har ett starkt engagemang för multilateralism och för FN:s organ när det gäller att främja och värna de mänskliga rättigheterna.

C.  De ordinarie mötena i människorättsrådet, utnämningen av särskilda rapportörer, mekanismen för allmän återkommande utvärdering samt de särskilda förfaranden som avser antingen situationen i specifika länder eller temainriktade frågor bidrar alla till främjandet av och respekten för de mänskliga rättigheterna, demokratin och rättsstaten.

FN:s råd för mänskliga rättigheter

1.  Europaparlamentet välkomnar det arbete som utförs av FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter, Zeid Ra’ad al-Hussein, och dennes kontor (OHCHR). Parlamentet påminner om att EU har förbundit sig att fortsätta att stödja och försvara högkommissariens och kontorets integritet, oberoende och verksamhet. Parlamentet välkomnar den roll som OHCHR spelar för att främja samarbete mellan internationella och regionala mekanismer för mänskliga rättigheter och för att hitta sätt att stärka rollen för ”regionala arrangemang” i förhållande till universella människorättsnormer.

2.  Europaparlamentet anser att människorättsrådets genomslagskraft och trovärdighet är beroende av dess medlemmars genuina engagemang för att skydda alla människor i alla länder från varje kränkning av de mänskliga rättigheterna, i enlighet med de internationella människorättskonventioner som främjar allmängiltighet, opartiskhet, objektivitet, icke-selektivitet, konstruktiv dialog och samarbete. Parlamentet påpekar med eftertryck att en polarisering av debatten i människorättsrådet måste undvikas, och uppmuntrar till en konstruktiv dialog.

3.  Europaparlamentet uppmanar staterna att bevilja människorättsrådets oberoende experter, särskilda rapportörer och OHCHR-experter tillträde för att utreda påstådda kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt att engagera sig på ett konstruktivt sätt för att åtgärda situationen, infria sina åtaganden att följa människorättskonventionerna och erbjuda sig att samarbeta fullt ut med människorättsrådets särskilda förfaranden (inklusive den allmänna återkommande utvärderingen). Parlamentet uppmuntrar alla stater att vidta konkreta åtgärder för att följa rekommendationerna från de allmänna återkommande utvärderingarna och att komma till rätta med brister genom att inrätta en mekanism för genomförande och uppföljning som omfattar fastställandet av nationella handlingsplaner och nationella samordningsmekanismer.

4.  Europaparlamentet påminner om generalförsamlingens skyldighet att vid valet av medlemmar till människorättsrådet beakta kandidaternas respekt för främjande och skydd av mänskliga rättigheter, rättsstaten och demokrati. Parlamentet välkomnar människorättsrådets beslut att begära att dess rådgivande kommitté ska utarbeta en utvärderingsrapport om framstegen med inrättandet av regionala och subregionala arrangemang för främjandet och skyddet av de mänskliga rättigheterna. Parlamentet begär att EU:s och medlemsstaternas ståndpunkter ska återspegla rättigheters lika betydelse och röstningsmönster, och att samordningen av EU:s ståndpunkter ska förbättras i detta avseende. Parlamentet insisterar på att EU ska tala med en röst och komma fram till en gemensam hållning vid omröstningar i människorättsrådet.

5.  Europaparlamentet upprepar vikten av att EU aktivt och konsekvent engagerar sig i FN:s mekanismer för mänskliga rättigheter, framför allt i det tredje utskottet, generalförsamlingen och människorättsrådet, för att öka sin trovärdighet. Parlamentet stöder de insatser som gjorts av Europeiska utrikestjänsten, EU-delegationerna i New York och Genève samt av medlemsstaterna för att EU ska vara mer konsekvent i människorättsfrågor vid FN.

Tematiska prioriteringar

6.  Europaparlamentet understryker den viktiga roll som icke-statliga människorättsorganisationer och människorättsförsvarare spelar för att främja och skydda de mänskliga rättigheterna. Parlamentet framhåller att mänskliga rättigheter och grundläggande friheter behöver skyddas i alla sina uttrycksformer, även i samband med ny teknik. Parlamentet delar människorättsrådets oro över rapporter om hot och repressalier mot medlemmar av organisationer i det civila samhället och icke-statliga organisationer som har samarbetat med människorättsrådet inom ramen för den allmänna återkommande utvärderingen.

7.  Europaparlamentet är allvarligt oroat över de många och hela tiden ökande försöken att begränsa utrymmet för det civila samhället och människorättsförsvarare, bland annat genom införande av lagar mot terrorism. Parlamentet fördömer alla former av våld, trakasserier, hot eller förföljelser av människorättsförsvarare, personer som slår larm om missförhållanden, journalister och bloggare, både på och utanför internet. Parlamentet uppmanar alla stater att främja och säkerställa ett säkert och gynnsamt klimat för icke-statliga organisationer, det civila samhället, journalister och människorättsförsvarare, med ett särskilt fokus på alla utsatta grupper, så att de kan arbeta självständigt och utan störningar. Parlamentet upprepar sin uppmaning till de stater som har antagit restriktiva lagar mot oberoende människorättsorganisationer att upphäva dem.

8.  Europaparlamentet anser att fria, oberoende och opartiska medier utgör en av de väsentliga grundvalarna för ett demokratiskt samhälle, där öppna debatter spelar en avgörande roll. Parlamentet stöder appellen om en utnämning av en särskild representant till FN:s generalsekreterare för journalisters säkerhet. Parlamentet vill att frågor om yttrandefrihet på internet, digitala friheter och vikten av ett fritt och öppet internet tas upp i alla internationella forum. Parlamentet efterlyser en minskad digital klyfta och oinskränkt tillgång till information och kommunikation samt ocensurerad tillgång till internet.

9.  Europaparlamentet påminner om att rätten till förenings- och mötesfriheten fortfarande är en stor utmaning. Parlamentet välkomnar varmt det arbete som utförs av FN:s särskilda rapportör för rätten till föreningsfrihet och deltagande i fredliga sammankomster, Maina Kiai. Parlamentet uppmanar alla stater att vederbörligen beakta rapporterna.

10.  Europaparlamentet uppmanar eftertryckligen alla stater att skyndsamt ratificera de fakultativa protokollen till den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter och den internationella konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, genom vilka klagomåls- och utredningsmekanismer inrättas.

11.  Europaparlamentet motsätter sig varje form av diskriminering och förföljelse oavsett skäl eller status såsom ras, hudfärg, språk, religion och trosuppfattning, könsidentitet och sexuell läggning, socialt ursprung, kast, börd, ålder eller funktionsnedsättning. Parlamentet stöder EU:s samarbete med relevanta särskilda förfaranden, inklusive den nya oberoende experten om skydd mot våld och diskriminering på grund av sexuell läggning och könsidentitet. Parlamentet uppmanar EU att fortsätta att aktivt främja jämställdhet och icke-diskriminering och att bekämpa våld och diskriminering mot alla människor.

12.  Europaparlamentet uttrycker sin oro över att många människor, enskilt eller kollektivt, får se sin rätt till religions- och trosfrihet kränkt av stater och icke-statliga aktörer, vilket leder till diskriminering, ojämlikhet och stigmatisering. Parlamentet påminner om att intolerans och diskriminering på grund av religion eller trosuppfattning måste bekämpas så att respekten för andra mänskliga rättigheter som är ömsesidigt beroende av varandra, såsom yttrandefrihet, kan säkerställas.

13.  Europaparlamentet uppmanar EU att arbeta för ett ökat skydd av religiösa och etniska minoriteter mot förföljelse och våld och för ett upphävande av lagar som kriminaliserar hädelse eller avfällighet och som används som förevändning för förföljelse av religiösa och etniska minoriteter och icke-troende. Parlamentet efterlyser stöd till det arbete som utförs av den särskilda rapportören om religions- och trosfrihet.

14.  Europaparlamentet uppmuntrar eftertryckligen EU att fortsätta stödja nolltolerans för dödsstraffet, och begär att EU ska fortsätta sina ansträngningar för att stärka det tvärregionala stödet inför FN:s generalförsamlings nästa resolution om ett moratorium för dödsstraffet. Parlamentet välkomnar det beslut som fattades 2015 av Madagaskar, Fiji, Surinam och Republiken Kongo om att avskaffa dödsstraffet för alla brott. Parlamentet beklagar djupt att avrättningar har återupptagits i ett antal länder, däribland Bahrain, Kuwait, Vitryssland, Bangladesh, Indien, Oman, Sydsudan, Indonesien och Tchad. Vidare beklagar parlamentet djupt den rapporterade ökningen av antalet avkunnade dödsdomar, särskilt i Kina, Egypten, Iran, Nigeria, Pakistan och Saudiarabien. Parlamentet påminner myndigheterna i dessa länder om att de är parter i konventionen om barnets rättigheter, som strängt förbjuder dödsstraff för brott som begåtts av någon som inte fyllt 18 år.

15.  Europaparlamentet uppmanar eftertryckligen EU att uttrycka sitt stöd för FN:s arbete mot tortyr och annan grym, omänsklig och förnedrande behandling eller bestraffning, massavrättningar och andra avrättningar, även för narkotikarelaterade brott, och uppmanar Europeiska utrikestjänsten att på alla nivåer av dialog och i alla forum trappa upp EU:s insatser i kampen mot summariska avrättningar, tortyr och annan misshandel, i enlighet med riktlinjerna för EU:s politik gentemot tredjeländer om tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning. Parlamentet efterlyser en global ratificering och ett faktiskt genomförande av FN:s konvention mot tortyr och dess fakultativa protokoll.

16.  Europaparlamentet är allvarligt bekymrat över de fortgående grova kränkningarna av och brotten mot de mänskliga rättigheterna runt om i världen. Parlamentet stöder helhjärtat Internationella brottmålsdomstolen (ICC) som en nyckelinstitution för att ställa förövare till svars och skipa rättvisa för offren utifrån principen om komplementaritet vid folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser. Parlamentet begär att alla parter ska tillhandahålla politiskt, diplomatiskt, ekonomiskt och logistiskt stöd till den dagliga verksamheten vid ICC.

17.  Europaparlamentet uppmanar EU att fortsätta stödja ICC:s arbete. Parlamentet uppmuntrar till en stark dialog och ett starkt samarbete mellan ICC, FN och dess organ och FN:s säkerhetsråd. Parlamentet beklagar vissa afrikanska länders beslut att dra sig tillbaka från ICC, och uppmanar dem att ompröva detta beslut. Parlamentet uppmanar alla FN:s medlemsstater att ansluta sig till brottmålsdomstolen genom att ratificera Romstadgan och uppmuntra till en ratificering av Kampalaändringarna.

18.  Europaparlamentet fördömer i starkast möjliga ordalag de pågående allvarliga människorättskränkningarna, särskilt de som utförs av IS/Daish, och Boko Harams angrepp mot barn, liksom alla andra angrepp av terroristorganisationer och paramilitära organisationer på civilbefolkningen, särskilt kvinnor och barn. Parlamentet fördömer den ofta förekommande och omfattande förstörelsen av kulturarv, och efterlyser stöd till de relevanta insatserna i olika FN-forum.

19.  Europaparlamentet uppmanar EU att arbeta aktivt för ett initiativ om ett erkännande från FN:s sida av det folkmord mot etniska och religiösa minoriteter som begåtts av det så kallade IS/Daish, och för ett hänskjutande till ICC av fall som misstänks utgöra brott mot mänskligheten, krigsförbrytelser och folkmord. Parlamentet uppmuntrar till en stark dialog och ett starkt samarbete mellan ICC, FN och dess organ och FN:s säkerhetsråd.

20.  Europaparlamentet uppmanar EU att uppmuntra alla stater att sätta de mänskliga rättigheterna i centrum för sin utvecklingspolitik och att genomföra FN-förklaringen från 1986 om rätten till utveckling. Parlamentet välkomnar människorättsrådets utnämning nyligen av en särskild rapportör för rätten till utveckling, vars mandat omfattar insatser för att främja, skydda och förverkliga rätten till utveckling i samband med Agenda 2030 för hållbar utveckling och andra internationella avtal om utvecklingssamarbete. Parlamentet framhåller att mänskliga rättigheter för alla måste vara ett genomgående inslag i uppnåendet av alla mål och målsättningar i Agenda 2030.

21.  Europaparlamentet uppmanar EU att fortsätta att främja jämställdhet mellan kvinnor och män och att aktivt stödja det arbete som uträttas av UN Women, liksom initiativ till jämställdhetsintegrering i dess verksamhet och program. Parlamentet begär ett fortsatt stöd till åtgärder för att stärka kvinnors och flickors egenmakt och utrota alla former av våld mot och diskriminering av kvinnor och flickor, inbegripet könsrelaterat våld. Parlamentet begär eftertryckligen att EU ska sträva efter tvärregionala initiativ för främjande, skydd och förverkligande av kvinnors rättigheter och ett fullständigt och effektivt genomförande av såväl handlingsplanen från Peking som ICPD-handlingsprogrammet, samt att EU ska fortsätta sitt engagemang för sexuella och reproduktiva rättigheter i detta sammanhang.

22.  Europaparlamentet påminner om EU:s åtagande att integrera mänskliga rättigheter och könsrelaterade aspekter i enlighet med FN:s säkerhetsråds banbrytande resolutioner nr 1325 (2000) och nr 1820 (2008) om kvinnor, fred och säkerhet. EU uppmanas att internationellt stödja erkännandet av mervärdet av kvinnors deltagande i konfliktförebyggande, konfliktlösning, fredsbevarande insatser, humanitärt bistånd och återuppbyggnad efter konflikter samt hållbar försoning.

23.  Europaparlamentet uppmanar EU att fortsätta att främja barns rättigheter, framför allt genom att bidra till att trygga barns tillgång till vatten, sanitet, hälso- och sjukvård och utbildning, även i konfliktområden och flyktingläger, och genom att utrota barnarbete, rekrytering av barnsoldater, frihetsberövande, tortyr, människohandel, barnäktenskap, tidiga äktenskap och tvångsäktenskap, sexuell exploatering samt skadliga sedvänjor såsom kvinnlig könsstympning. Parlamentet begär att man stöder och stärker internationella insatser genom FN för att få slut på utnyttjandet av barn i väpnade konflikter, och bättre hanterar konsekvenserna av konflikter och situationer efter konflikter för kvinnor och flickor. Parlamentet uppmanar alla FN-länder att stå fast vid sina fördragsenliga skyldigheter och åtaganden enligt konventionen om barnets rättigheter, som antogs 1989, för att trygga rättigheterna för alla barn inom ländernas jurisdiktion, oavsett barnens rättsliga ställning och utan någon form av diskriminering.

24.  Europaparlamentet uppmanar staterna att främja rättigheterna för personer med funktionsnedsättning, däribland deras likvärdiga deltagande och sociala delaktighet. Parlamentet uppmanar alla stater att ratificera och genomföra FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

25.  Europaparlamentet uppmanar EU att samarbeta med sina partner om genomförandet av FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter och att uppmuntra fler stater att anta nationella handlingsplaner och engagera sig i arbetsflödena i FN:s arbetsgrupper samt i kontoret för FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter (OHCHR). Parlamentet upprepar sin uppmaning till alla stater, inbegripet EU, att aktivt och konstruktivt engagera sig i utarbetandet, så snart som möjligt, av ett rättsligt bindande instrument som i internationell människorättslagstiftning reglerar den verksamhet som bedrivs av transnationella företag och andra företag i syfte att förebygga, utreda och åtgärda kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt att se till att det finns tillgång till rättsmedel när kränkningar förekommer.

26.  Europaparlamentet välkomnar FN:s New York-deklaration om flyktingar och migranter, som tog upp frågan om stora flöden av flyktingar och migranter och ledde till antagandet av en global pakt om en heltäckande ram med åtgärder för flyktingar (Comprehensive Refugee Response), liksom det åtagande som gäller migranter och flyktingar och som syftar till att rädda liv, tillgodose särskilda behov, motverka rasism och främlingsfientlighet, bekämpa människohandel, säkerställa likhet och lika skydd inför lagen samt säkerställa inkludering i de nationella utvecklingsplanerna. Parlamentet uppmanar alla berörda parter att garantera politiskt engagemang, finansiering och konkreta solidariska handlingar till stöd för New York-deklarationen om flyktingar och migranter, och påminner om att frågan om migration bör fortsätta att undersökas på global nivå och inte bara på europeisk nivå. Parlamentet uppmanar EU och dess medlemsstater att ta ledningen i dessa internationella insatser, samt att, i enlighet med dess skyldigheter enligt internationell rätt, stå fast vid sina åtaganden om att skydda de mänskliga rättigheterna för asylsökande, flyktingar, migranter och alla fördrivna personer, särskilt kvinnor, barn och utsatta grupper, inbegripet personer med funktionsnedsättning.

27.  Europaparlamentet påminner om att migranter får återsändas endast om deras rättigheter respekteras till fullo, och endast om skyddet av deras rättigheter garanteras i deras hemländer. Parlamentet uppmanar regeringarna att upphöra med godtyckliga gripanden och frihetsberövanden av migranter, inklusive minderåriga. Parlamentet uppmanar alla stater att vidta konkreta åtgärder som tar till vara barnflyktingars och barnmigranters intressen, på grundval av konventionen om barnets rättigheter, och att införa åtgärder för att stärka systemen för skydd av barn, bland annat utbildning av socialarbetare och andra yrkesgrupper, liksom samarbete med icke-statliga organisationer. Parlamentet uppmanar alla stater att ratificera och genomföra den internationella konventionen om skydd för alla migrerande arbetare och deras familjemedlemmar.

28.  Europaparlamentet understryker hur viktigt det är att främja den allmängiltiga och odelbara karaktären hos mänskliga rättigheter, inklusive medborgerliga, politiska, ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, i enlighet med artikel 21 i fördraget om Europeiska unionen och de allmänna bestämmelserna om unionens yttre åtgärder.

29.  Europaparlamentet understryker att det är nödvändigt att anta ett rättighetsbaserat synsätt och att integrera respekten för mänskliga rättigheter i all EU-politik, inklusive handels- och investeringspolitiken, offentliga tjänster, utvecklingssamarbete och migration, samt i den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken.

30.  Europaparlamentet påminner om att intern och extern samstämdhet på människorättsområdet är avgörande för trovärdigheten i EU:s politik för de mänskliga rättigheterna i unionens yttre förbindelser med tredjeländer, och uppmanar EU att fullgöra sina åtaganden i detta avseende.

Vitryssland

31.  Parlamentet uttrycker sin djupa oro över de fortsatta inskränkningarna av yttrandefriheten, föreningsfriheten och friheten att delta i fredliga sammankomster. Parlamentet fördömer trakasserierna mot och frihetsberövandet av oberoende och oppositionella journalister och människorättsaktivister, liksom den fortsatta tillämpningen av dödsstraffet. Parlamentet efterlyser en förlängning av mandatet för FN:s särskilda rapportör för människorättssituationen i Vitryssland vid människorättsrådets 35:e möte, och uppmanar regeringen att fullt ut samarbeta med den särskilda rapportören och att förbinda sig att inleda de reformer som uteblivit alldeles för länge för att skydda de mänskliga rättigheterna, bland annat genom att genomföra rekommendationerna från den särskilda rapportören och från andra mekanismer för mänskliga rättigheter.

Burundi

32.  Europaparlamentet uttrycker sin djupaste oro över den förvärrade politiska situationen och säkerhetssituationen i Burundi och det växande antalet människor som flyr från landet. Parlamentet fördömer det våld som förekommer i Burundi sedan 2015 och som har lett till dödsfall, tortyr och riktat våld mot kvinnor, inbegripet kollektiva våldtäkter och trakasserier. Parlamentet fördömer fängslandet av tusentals människor och tvångsförflyttningen av hundratusentals burundier, och kränkningar av press- och yttrandefriheten samt straffriheten för sådana handlingar. Parlamentet stöder beslutet från Europeiska unionens råd att, efter att diskussionerna i enlighet med artikel 96 i Cotonouavtalet bröt samman, avbryta det direkta ekonomiska stödet till den burundiska förvaltningen, inklusive budgetstödet, men att behålla allt ekonomiskt stöd till befolkningen och det humanitära biståndet genom direkta kanaler. Parlamentet stöder helhjärtat inrättandet av en undersökningskommission om Burundi för att identifiera misstänkta förövare av människorättskränkningar och människorättsbrott i landet i syfte att säkerställa fullständigt ansvarsutkrävande. Parlamentet uppmanar EU och dess medlemsstater att stödja ett gemensamt uttalande om Burundi som ifrågasätter dess medlemskap i människorättsrådet, såvida landet inte fullt ut börjar samarbeta med undersökningskommissionen och med människorättsrådet och dess mekanismer samt samarbeta konstruktivt med undersökningskommissionen och åtgärda de allvarliga människorättsproblemen.

Demokratiska folkrepubliken Korea (Nordkorea)

33.  Europaparlamentet är djupt oroat över den ihållande försämringen av människorättssituationen i Nordkorea. Parlamentet uppmanar Nordkoreas regering att fullgöra sina skyldigheter enligt de människorättsinstrument som den anslutit sig till och att se till att humanitära organisationer, oberoende människorättsinspektörer och FN:s särskilda rapportör om situationen för de mänskliga rättigheterna i Nordkorea ges tillträde till landet och garanteras det samarbete som krävs. Parlamentet uppmanar Nordkorea att tillåta yttrandefrihet och pressfrihet för både nationella och internationella medier och låta alla invånare få tillgång till internet utan censur. Parlamentet fördömer kraftigt den systematiska och storskaliga tillämpningen av dödsstraff i Nordkorea. Parlamentet uppmanar den nordkoreanska regeringen att utlysa ett moratorium för alla avrättningar för att i en nära framtid avskaffa dödsstraffet. Parlamentet kräver att de huvudansvariga för de brott mot mänskligheten som begåtts i Nordkorea ställs till svars inför Internationella brottmålsdomstolen och blir föremål för riktade påföljder. Parlamentet fördömer kraftfullt kärnvapenproven som en onödig och farlig provokation, en kränkning av FN:s säkerhetsråds resolutioner samt ett allvarligt hot mot fred och stabilitet på Koreahalvön och i Nordostasien. Parlamentet begär att mandatet för den särskilda rapportören ska förnyas, och att expertgruppens rapport ska läggas fram för FN:s generalförsamling och säkerhetsråd. Parlamentet rekommenderar att man i resolutionen införlivar nyckelrekommendationerna om ansvarsutkrävande från expertgruppens rapport, inbegripet förstärkningen av Seoulkontorets kapacitet med utrednings- och lagföringsexpertis och utnämningen av en straffrättsexpert för att göra framsteg med ansvarsutkrävandet.

Demokratiska republiken Kongo

34.  Europaparlamentet fördömer de allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna som begås med fullständig straffrihet av säkerhetsstyrkorna, och begär att de ansvariga ska ställas till svars. Parlamentet begär särskilt en grundlig utredning av det brutala våldet mot civila i östra Kongo, däribland våldtäkter av kvinnor och barnslaveri. Parlamentet efterfrågar en eventuell förlängning av mandatet för FN:s fredsbevarande styrka i östra Kongo. Parlamentet uppmanar rådet att, i händelse av fortsatt våld, överväga att förlänga gällande restriktiva åtgärder, såsom EU:s riktade sanktioner, inklusive reseförbud och frysning av tillgångarna för dem som bär ansvaret för de våldsamma tillslagen och undergrävandet av den demokratiska processen i Demokratiska republiken Kongo, enligt Cotonouavtalet. De kongolesiska myndigheterna uppmanas eftertryckligen att verkställa den överenskommelse som nåddes i december 2016 och anordna val senast i december i år, med stöd av internationella aktörer. Parlamentet uppmanar människorättsrådet att fortsätta granskningen av Demokratiska republiken Kongo fram till dess att val har hållits och en demokratisk övergång har genomförts. Parlamentet uppmuntrar OHCHR att informera rådet om situationen i Demokratiska republiken Kongo när detta är lämpligt, och att vidta kraftfullare åtgärder om så behövs.

Myanmar/Burma

35.  Europaparlamentet är extremt oroat över rapporterna om våldsamma sammandrabbningar i norra delen av delstaten Rakhine och beklagar djupt förlusten av människoliv, försörjningsmöjligheter och bostäder samt över rapporterna om användningen av oproportionellt våld från Myanmars/Burmas väpnade styrkors sida. Parlamentet uppmanar kraftfullt militären och säkerhetsstyrkorna att omedelbart upphöra med dödandet, trakasserierna och våldtäkterna mot rohingyafolket och att sluta bränna ner deras hem. Parlamentet insisterar på att regeringen och de civila myndigheterna i Myanmar/Burma omedelbart ska upphöra med diskrimineringen och segregeringen av rohingyaminoriteten. Parlamentet begär att rohingyafolkets rättigheter ska värnas och att säkerhet, trygghet och jämlikhet ska garanteras för Myanmars/Burmas alla medborgare. Parlamentet välkomnar Myanmars/Burmas regerings beslut att göra fred och nationell försoning till en huvudprioritering. Parlamentet välkomnar tillkännagivandet från regeringen i Myanmar/Burma om inrättandet av en undersökningskommission som ska utreda de senaste våldsamheterna i delstaten Rakhine. Parlamentet understryker att de ansvariga måste lagföras på lämpligt sätt och att offer för kränkningar måste få fullgod ersättning. Parlamentet uppmanar regeringen i Myanmar/Burma att fortsätta demokratiseringsprocessen och att respektera rättsstaten, yttrandefriheten och de grundläggande mänskliga rättigheterna. Parlamentet uppmanar EU och dess medlemsstater att stödja ett förnyat mandat för den särskilda rapportören för Myanmar/Burma.

De ockuperade palestinska områdena

36.  Europaparlamentet är djupt oroat över det fortsatta dödläget i fredsprocessen i Mellanöstern och efterlyser ett återupptagande av trovärdiga fredsansträngningar utan dröjsmål. Parlamentet beklagar de omfattande kränkningarna av internationell humanitär rätt och mänskliga rättigheter från ockupationsmaktens sida i de ockuperade palestinska områdena. Parlamentet efterlyser ansvarsutkrävande för alla sådana överträdelser. Parlamentet betonar behovet av fortsatt engagemang från EU och dess medlemsstater i fråga om att stödja ansvarsutkrävande för kränkningar och övergrepp som identifierats av undersökningskommissionen om Gaza. Parlamentet stöder de befintliga ansträngningarna för ansvarsutkrävande, bland annat den internationella brottmålsdomstolens pågående inledande utredning. Parlamentet påminner om att företag har ett ansvar för att upprätthålla de mänskliga rättigheterna, framför allt i sina kontakter med de ockuperade palestinska områdena. Parlamentet uppmanar både israeler och palestinier att undvika åtgärder som riskerar att leda till ytterligare upptrappning, däribland hets och uppvigling i det offentliga rummet, som skulle kunna föregripa utfallet av förhandlingarna och hota en fungerande tvåstatslösning. Parlamentet understryker att en varaktig lösning på konflikten kan åstadkommas endast i ett regionalt sammanhang under medverkan av alla berörda regionala parter och med stöd från det internationella samfundet.

Sydsudan

37.  Europaparlamentet uppmanar samtliga parter att avhålla sig från brott mot de mänskliga rättigheterna och mot internationell humanitär rätt, inbegripet internationella brott såsom utomrättsliga avrättningar, etniskt motiverat våld, konfliktrelaterat sexuellt våld, däribland våldtäkt, liksom könsrelaterat våld, rekrytering och utnyttjande av barn, påtvingade försvinnanden och godtyckliga gripanden och frihetsberövanden. Parlamentet konstaterar att Sydsudans regering undertecknade överenskommelsen om en färdplan den 16 mars 2016 och att den därefter har klargjort sina åtaganden om att inbegripa andra relevanta parter i den nationella dialogen och om att fortsatt stå fast vid alla beslut som nås mellan oppositionssignatärerna och 7+7-mekanismen, den nationella dialogens styrkommitté. Parlamentet insisterar på att alla parter måste respektera sina åtaganden, och efterlyser en fortsatt dialog i riktning mot ett definitivt eldupphör. Parlamentet uppmanar EU och dess medlemsstater att stärka sitt åtagande att stödja Afrikanska unionens ansträngningar att skapa fred i Sydsudan och för det sudanesiska folket i dess övergång till en internt reformerad demokrati. Parlamentet uppmanar EU och dess medlemsstater att förnya mandatet för kommissionen för de mänskliga rättigheterna i Sydsudan, och att stärka dess roll när det gäller att utreda brott mot de mänskliga rättigheterna och kartlägga sexuellt våld. Parlamentet stöder ett införande av dess rekommendationer i en rapport som ska översändas till FN:s generalförsamling och säkerhetsråd.

Syrien

38.  Europaparlamentet fördömer i skarpast möjliga ordalag de illdåd och utbredda kränkningar av mänskliga rättigheter och internationell humanitär rätt som begås av den syriska regimens styrkor med stöd av aktörer från andra stater, liksom de brott mot mänskliga rättigheter och kränkningar av internationell humanitär rätt som är liktydiga med folkmord och som begås av icke-statliga väpnade terroristgrupper, i synnerhet IS/Daish, Jabhat Fateh al-Sham/al-Nusra-fronten samt andra jihadistgrupper. Parlamentet insisterar på att utredningen om alla parters användning och förstörelse av kemiska vapen i Syrien måste fortsätta, och beklagar Rysslands och Kinas beslut att blockera en ny FN-resolution om användningen av kemiska vapen. Parlamentet upprepar sitt krav på ett fullständigt, obehindrat humanitärt tillträde och på konsekvenser för och ansvarsutkrävande av dem som gjort sig skyldiga till krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten. Parlamentet stöder EU:s initiativ för att hänskjuta situationen i Syrien till ICC, och uppmanar FN:s säkerhetsråd att vidta åtgärder i detta syfte. Parlamentet stöder undersökningskommissionens mandat att göra en särskild utredning om Aleppo och rapportera tillbaka senast vid människorättsrådets 34:e möte i mars, och begär att rapporten ska läggas fram för generalförsamlingen och säkerhetsrådet.

Jemen

39.  Europaparlamentet är mycket oroat över den katastrofala humanitära situationen i Jemen. Parlamentet bekräftar sitt åtagande att fortsätta stödja Jemen och det jemenitiska folket. Parlamentet fördömer inriktningen på civila, som hamnar i en ohållbar situation mellan krigförande parter som ger dem motstridiga instruktioner, i strid med internationell humanitär rätt och internationell människorättslagstiftning. Parlamentet betonar att rekrytering och användning av barn i väpnade konflikter är strängt förbjudet enligt internationell människorättslagstiftning och internationell humanitär rätt, och kan utgöra en krigsförbrytelse när det gäller fall av rekrytering av barn under femton års ålder. Parlamentet uppmanar samtliga parter att omedelbart frisläppa sådana barn. Parlamentet uppmanar med kraft alla parter att minska spänningarna och införa en omedelbar och stabil vapenvila som kommer att leda till en politisk, inkluderande och framförhandlad lösning på konflikten. Parlamentet stöder i detta avseende fullt ut de insatser som FN:s särskilda sändebud för Jemen, Ismaïl Ould Cheikh Ahmed, gjort liksom genomförandet senast i oktober 2016 av människorättsrådets resolution 33/16 som uppmanar FN att samarbeta med den nationella oberoende undersökningskommissionen, och stöder alla ansträngningar för en oberoende internationell utredning för att bryta det klimat av straffrihet som råder i Jemen. Parlamentet uppmanar EU:s medlemsstater att stödja det gemensamma uttalande som Nederländerna har tagit initiativ till, där man uttrycker oro över kränkningar och övergrepp i Jemen och kräver att dessa grundligt och opartiskt ska utredas. Parlamentet uppmuntrar högkommissarien att anordna informationstillfällen mellan människorättsrådets sessioner, i syfte att informera människorättsrådet regelbundet om resultatet av sina undersökningar.

o

o  o

40.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, EU:s särskilda representant för mänskliga rättigheter, medlemsstaternas regeringar och parlament, FN:s säkerhetsråd, FN:s generalsekreterare, ordföranden för FN:s 71:a generalförsamling, ordföranden för FN:s råd för mänskliga rättigheter, FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter samt generalsekreteraren för Europarådets parlamentariska församling.

 

(1)

Antagna texter, P8_TA(2016)0317.

(2)

Antagna texter, P8_TA(2016)0502.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy