Предложение за резолюция - B8-0188/2017Предложение за резолюция
B8-0188/2017

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно приоритетите на ЕС с оглед на сесиите на Съвета на ООН по правата на човека през 2017 г.

  13.3.2017 - (2017/2598(RSP))

  за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
  съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността

  Карол Карски, Чарлз Танък, Анна Елжбета Фотига, Ришард Антони Легутко, Томаш Пьотър Поремба, Ришард Чарнецки, Моника Маковей, Яна Житнянска, Рафаеле Фито, Валдемар Томашевски, Бранислав Шкрипек от името на групата ECR

  Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-0183/2017

  Процедура : 2017/2598(RSP)
  Етапи на разглеждане в заседание
  Етапи на разглеждане на документа :  
  B8-0188/2017
  Внесени текстове :
  B8-0188/2017
  Разисквания :
  Приети текстове :

  B8-0188/2017

  Резолюция на Европейския парламент относно приоритетите на ЕС с оглед на сесиите на Съвета на ООН по правата на човека през 2017 г.

  (2017/2598(RSP))

  Европейският парламент,

  –  като взе предвид Устава на Организацията на обединените нации,

  –  като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека и конвенциите на ООН за правата на човека и факултативните протоколи към тях,

  –  като взе предвид Резолюция 60/251 на Общото събрание на ООН за създаване на Съвет по правата на човека,

  –  като взе предвид Европейската конвенция за правата на човека, Европейската социална харта и Хартата на основните права на ЕС,

  –  като взе предвид своите предишни резолюции относно сесиите на Съвета на ООН по правата на човека,

  –  като взе предвид своята препоръка от 7 юли 2016 г. относно Седемдесет и първата сесия на Общото събрание на ООН[1],

  –  като взе предвид своите предишни резолюции относно нарушаването на правата на човека, включително своите извънредни резолюции от 2016 г. относно Етиопия, Северна Корея, Индия, Крим, Хонконг, Казахстан, Египет, Демократична република Конго, Пакистан, Хондурас, Нигерия, Гамбия, Джибути, Камбоджа, Таджикистан, Виетнам, Малави, Бахрейн, Мианмар/Бирма, Филипините, Сомалия, Зимбабве, Руанда, Судан, Тайланд, Китай, Бразилия, Русия, Тибет, Ирак, Индонезия, Централноафриканската република, Бурунди, Никарагуа, Кувейт и Гватемала,

  –  като взе предвид своята резолюция от 14 декември 2016 г. относно Годишния доклад относно правата на човека и демокрацията по света и политиката на Европейския съюз в тази област (2015 г.)[2],

  –  като взе предвид член 2, член 3, параграф 5 и членове 18, 21, 27 и 47 от Договора за Европейския съюз,

  –  като взе предвид годишния доклад за 2015 г. на Съвета на ООН по правата на човека до Общото събрание на ООН,

  –  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

  A.  като има предвид, че насърчаването и защитата на всеобщия характер на правата на човека са част от достиженията на правото и етиката на Европейския съюз и представляват крайъгълен камък на европейското единство и цялост; като има предвид, че зачитането на правата на човека следва да бъде интегрирано във всички области на политиките на ЕС;

  Б.  като има предвид, че ЕС е силно ангажиран с органите на ООН по отношение на насърчаването и защитата на правата на човека;

  В.  като има предвид, че редовните сесии на Съвета на ООН по правата на човека, назначаването на специални докладчици, механизмът за универсален периодичен преглед и специалните процедури, насочени към положението в дадена държава или към тематични въпроси, в своята цялост допринасят за насърчаването и зачитането на правата на човека, демокрацията и принципите на правовата държава;

  Съвет на ООН по правата на човека

  1.  приветства работата, извършена от върховния комисар на ООН по правата на човека Зеид Раад Ал Хюсеин и неговата служба (СВКПЧ); приветства ролята на СВКПЧ за развиването на сътрудничество между международните и регионалните механизми за правата на човека и за определянето на начини за увеличаване на ролята на „регионалните договорености“ във връзка с универсалните стандарти в областта на правата на човека;

  2.  счита, че надеждността и ефективността на Съвета на ООН по правата на човека зависят от действителната ангажираност на неговите членове със защитата на всички хора във всички страни от всякакви нарушения на правата на човека, в съответствие с международните конвенции за правата на човека, насърчаващи универсалния характер, безпристрастността, обективността, липсата на селективност, конструктивния диалог и сътрудничеството;

  3.  призовава държавите да предоставят достъп на независимите експерти на Съвета на ООН по правата на човека, на специалните докладчици и на експертите на СВКПЧ, за да разследват твърденията за нарушения на правата на човека и да се ангажират по конструктивен начин с оглед подобряване на положението, изпълняване на поетите от тях ангажименти в съответствие с конвенциите в областта на правата на човека и за осигуряване на пълно сътрудничество в рамките на специалните процедури на Съвета на ООН по правата на човека (включително универсален периодичен преглед); насърчава всички държави да предприемат конкретни стъпки към действия по препоръките от универсалния периодичен преглед и за отстраняване на пропуските чрез създаването на механизъм за изпълнение и механизъм за последващи действия, включително създаването на национални планове за действие и национални механизми за координация;

  4.  отново подчертава значението на това да се гарантира, че държавите членки участват активно и последователно в механизмите на ООН за правата на човека, по-специално в Третия комитет, Общото събрание и Съвета на ООН по правата на човека, за да се подобри доверието в тях;

  Тематични приоритети

  5.  подчертава значението на ролята на защитниците на правата на човека и неправителствените организации (НПО), действащи в тази област, за насърчаването и защитата на правата на човека; подчертава, че правата на човека и основните свободи трябва да бъдат защитавани във всяко измерение на тяхното изразяване, включително в контекста на новите технологии; споделя загрижеността на Съвета на ООН по правата на човека във връзка със съобщенията за заплахи и репресии срещу членове на организации на гражданското общество и НПО, които са сътрудничили в процеса на всеобщия периодичен преглед на Съвета на ООН по правата на човека;

  6.  осъжда всички актове на насилие, тормоз, сплашване или преследване срещу защитници на правата на човека, журналисти или блогъри, независимо дали онлайн или офлайн; призовава всички държави да насърчават и осигуряват безопасна и благоприятна среда, в която НПО, гражданското общество, журналистите, защитниците на правата на човека, и особено уязвимите групи да могат да действат самостоятелно и без да им се влияе; подновява призива си към държавите, които са приели законодателство, въвеждащо ограничения за независими организации за правата на човека, да го отменят;

  7.  счита, че свободните, независими, безпристрастни медии са една от съществените основи на демократичното общество, където откритите дебати изпълняват решаваща роля; подкрепя призива за назначаване на специален представител на генералния секретар на ООН за безопасността на журналистите; призовава въпросите за свободата на изразяване онлайн, цифровите свободи и значението на свободен и отворен интернет да бъдат поставяни в рамките на всички международни форуми; призовава за намаляване на цифровото разделение и за предоставяне на неограничен достъп до информация и комуникация, както и за нецензуриран достъп до интернет;

  8.  припомня, че правото на свобода на събранията и сдруженията продължава да бъде основно предизвикателство; горещо приветства работата на специалния докладчик на ООН за правото на свободни мирни събрания и сдружения Майна Киаи; призовава всички държави да вземат надлежно под внимание докладите;

  9.  възразява срещу всяка форма на дискриминация и преследване на основание раса, цвят на кожата, език, религия и убеждения, сексуална ориентация, социален произход, рождение, възраст или увреждане или статус;

  10.  изразява своята загриженост, че много хора, самостоятелно или колективно, са засегнати от нарушения на правото им на свобода на религията и убежденията, извършени от държавни и недържавни субекти, което води до дискриминация, неравенство и стигматизация; припомня необходимостта от борба срещу нетърпимостта и дискриминацията въз основа на религията или убежденията с цел да се гарантира зачитането на други взаимосвързани права на човека като свободата на изразяване;

  11.  призовава ЕС да работи за осигуряване на по-голяма защита на религиозните и етническите малцинства срещу преследване и насилие, и за отмяна на законите, които инкриминират богохулството или вероотстъпничеството и служат като претекст за преследване на религиозни малцинства и невярващи; в този контекст подчертава, че християните продължават да са най-преследваната религиозна група в света, с над 90 000 убити християни през 2016 г. заради тяхната вяра: убити в племенни конфликти, терористични атаки, по време на планирано унищожаване на християнски села или като част от правителствено преследване; призовава органите на ЕС да се ангажират в по-голяма степен с подкрепа за преследваните християни, чийто произход е свързан с общото европейско културно наследство;

  12.  настоятелно призовава държавите членки да подкрепят работата на ООН против изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко и унизително отношение или наказание, масовите екзекуции и екзекуциите за престъпления, свързани с наркотици; призовава Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) да засили, на всички равнища на диалог и в рамките на всички форуми, усилията на ЕС в борбата срещу екзекуциите, постановени по реда на бързо производство, изтезанията и други форми на малтретиране, в съответствие с насоките за политиката на ЕС към трети страни по отношение на изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание; призовава за всеобщо ратифициране и ефективно прилагане на Конвенцията на ООН против изтезанията и факултативния протокол към нея;

  13.  призовава държавите членки да продължават да укрепват работата на Международния наказателен съд (МНС); насърчава интензивен диалог и сътрудничество между Съда, ООН и нейните агенции и Съвета за сигурност на ООН; изразява съжаление във връзка с решението на някои държави да се оттеглят от МНС и ги призовава да преразгледат това решение; призовава всички държави — членки на ООН, да се присъединят към Съда, като ратифицират Римския статут, и да насърчават ратифицирането на измененията от Кампала;

  14.  осъжда най-строго продължаващите сериозни нарушения на правата на човека, особено причинените от ИДИЛ/Даиш и нападенията на Боко Харам, насочени към деца, както и всички други нападения от терористични или паравоенни организации срещу цивилното население, по-специално жените и децата; осъжда честотата и мащаба на действията, свързани с унищожаването на културното наследство, и призовава за подкрепа на съответните усилия, които се полагат в рамките на различни форуми на ООН;

  15.  призовава ЕС и неговите държави членки да работят активно за инициатива за признаването от страна на ООН на геноцида срещу етнически и религиозни малцинства, извършен от т.нар. „ИДИЛ/Даиш“, и за отнасянето до МНС на случаи на предполагаеми престъпления срещу човечеството, военни престъпления и геноцид; насърчава интензивен диалог и сътрудничество между Съда, ООН и нейните агенции и Съвета за сигурност на ООН;

  16.  призовава ЕС да насърчава всички държави да поставят правата на човека в центъра на съответните си политики за развитие и да прилагат Декларацията на ООН от 1986 г. относно правото на развитие; приветства неотдавнашното назначаване от Съвета на ООН по правата на човека на специален докладчик за правото на развитие, чийто мандат включва допринасяне за утвърждаването, защитата и изпълнението на правото на развитие в контекста на Програмата до 2030 г. за устойчиво развитие и на другите международни споразумения за сътрудничество за развитие; изтъква, че правата на човека на всички хора трябва да бъдат общ елемент при постигането на всички цели и задачи на Програмата до 2030 г.;

  17.  призовава за продължаване на подкрепата за мерките за укрепване на процеса за овластяването на жените и момичетата и за изкореняването на всички форми на насилие и дискриминация срещу жени и момичета, включително и насилието, основано на пола; настоятелно призовава държавите членки да търсят междурегионални инициативи за насърчаване, защита и изпълнение на правата на жените;

  18.  призовава ЕС да продължи да подкрепя правата на децата, по-специално като допринася за осигуряването на децата на достъп до вода, санитарно-хигиенни условия, здравеопазване и образование, включително в зоните на конфликт и в бежанските лагери, както и чрез премахване на детския труд, набирането на деца войници, лишаването от свобода, изтезанията, трафика, ранните и принудителните бракове, сексуалната експлоатация и вредните практики като гениталното осакатяване на жени; призовава за мерки за подкрепа и укрепване на международните усилия в рамките на ООН с оглед прекратяване на използването на деца във въоръжени конфликти, както и за по-ефективно преодоляване на въздействието на ситуации на конфликт и следконфликтни ситуации върху жените и момичетата; призовава всички държави, членуващи в ООН, да спазват договорните си задължения и ангажименти, произтичащи от Конвенцията за правата на детето, приета през 1989 г., за да защитават правата на всички деца под тяхна юрисдикция, независимо от техния правен статус и без каквато и да е дискриминация;

  19.  призовава държавите да улесняват упражняването на правата на хората с увреждания, включително тяхното равнопоставено участие и социално приобщаване; призовава всички държави да ратифицират и прилагат Конвенцията на ООН за хората с увреждания;

  20.  призовава ЕС да работи с партньори за прилагане на ръководните принципи на ООН относно стопанската дейност и правата на човека, включително за прилагането на мерки за насърчаване на повече държави да приемат национални планове за действие и да се ангажират в работните направления на работните групи на ООН и на СВКПЧ; отново призовава всички държави и ЕС да участват активно и конструктивно в този процес с оглед на постигането на правно обвързващ инструмент с цел предотвратяване, разследване, обезщетение и предоставяне на достъп до правна защита в случаи на нарушения на правата на човека;

  21.  приветства декларацията на ООН от Ню Йорк за бежанците и мигрантите, която засегна въпроса за масовото придвижване на бежанци и мигранти и доведе до приемането на световен пакт относно всеобхватна рамка за реакция спрямо бежанците (ВРР), както и ангажимента, приложим към мигрантите и бежанците и насочен към спасяване на човешки живот и борба срещу трафика на хора; припомня, че въпросът за миграцията следва да продължи да се разглежда в глобален мащаб, а не само на европейско равнище; призовава за защита на човешките права на лицата, търсещи убежище, бежанците, мигрантите и всички разселени лица, особено жените, децата и уязвимите групи, включително хората с увреждания;

  22.  призовава всички държави да предприемат конкретни мерки във висш интерес на децата бежанци и мигранти, въз основа на Конвенцията за правата на детето, и да въведат мерки за укрепване на системите за закрила на децата, включително обучение на социални работници и други професионални групи, както и координирани усилия съвместно с неправителствени организации;

  Приоритети по държави

    Украйна

  23.  изразява съжаление относно факта, че продължаващата руска агресия доведе до бедствено хуманитарно положение в Донбас и че на украинските и международните хуманитарни организации се отказва достъп до окупираните региони; изразява дълбока загриженост във връзка с трудните хуманитарни условия, понасяни от над 1,5 милиона вътрешно разселени лица; изразява дълбоката си загриженост във връзка с продължаващото сексуално насилие, свързано с конфликта, и по-специално на границата и в Крим; изразява дълбока загриженост във връзка с нарушенията на правата на човека в окупирания от Русия Крим, особено по отношение на кримските татари; подчертава необходимостта от допълнително финансово подпомагане от ЕС за Украйна; отново потвърждава своя категоричен ангажимент по отношение на суверенитета, независимостта, единството и териториалната цялост на Украйна в рамките на нейните международно признати граници и по отношение на нейния свободен и суверенен избор да следва европейски път; призовава всички страни да тръгнат незабавно по пътя на мирното повторно интегриране на окупирания Кримски полуостров в украинския правен ред чрез политически диалог и при пълно спазване на международното право; подкрепя продължаването на санкциите срещу Русия до цялостното прилагане на споразумението от Минск и връщането на Крим; призовава Европейската служба за външна дейност и Съвета да засилят натиска върху Руската федерация, така че тя да позволи на международните организации достъп до Крим с цел наблюдение на положението с правата на човека с оглед на продължаващите груби нарушения на основните свободи и правата на човека на полуострова и за установяване на непрестанен международен мониторинг и на механизми, основани на конвенциите; освен това призовава за пълното прилагане на споразумението от Минск; припомня, че всички страни по конфликта са задължени да вземат всички осъществими мерки, за да защитават цивилното население под техен контрол от последиците на военните действия; подкрепя и насърчава интерактивния диалог, който трябва да се осъществи на 34-ата сесия на Съвета на ООН по правата на човека;

    Сирия

  24.  най-категорично осъжда проявите на жестокост и широкоразпространените нарушения на правата на човека и международното хуманитарно право, извършени от силите на сирийския режим с подкрепата на Русия и Иран, както и нарушенията на правата на човека и на международното хуманитарно право, извършени от недържавни, въоръжени терористични групи, по-конкретно ИДИЛ/Даиш, отговорни за престъпления, равнозначни на геноцид, „Джабхат Фатах аш-Шам“ и други джихадистки групи; подчертава, че е необходимо да се продължи разследването на употребата и унищожаването на химическо оръжие от всички страни в Сирия, и изразява съжаление по повод на решението на Русия и Китай да блокират нова резолюция на Съвета за сигурност на ООН относно употребата на химическо оръжие; подновява призива си за осигуряване на безпрепятствен хуманитарен достъп, както и за понасяне на последствията и търсене на отговорност от виновните за извършването на военни престъпления и престъпления срещу човечеството; подкрепя инициативата на ЕС за сезиране на МНС във връзка с положението в Сирия и призовава Съвета за сигурност на ООН да предприеме действия за тази цел; подкрепя мандата на анкетната комисия за провеждане на специално разследване за Алепо, за което следва да се докладва не по-късно от 34-ата сесия на Съвета по правата на човека през март, и изисква докладът да бъде представен на Общото събрание и Съвета за сигурност;

  Грузия

  25.  продължава да бъде загрижен за свободата на изразяване, свободата на медиите и липсата на достъп до регионите Абхазия и Цхинвали/Южна Осетия, окупирани от Русия, в които нарушенията на правата на човека продължават да бъдат широко разпространени; настоятелно призовава за засилване на контактите между хората между контролираната от Тбилиси територия и двата окупирани региона; призовава за цялостното зачитане на суверенитета и териториалната цялост на Грузия, както и на неприкосновеността на международно признатите ѝ граници; подчертава необходимостта от безопасно и достойно завръщане на бежанците и на вътрешно разселените лица в мястото на постоянното им пребиваване; призовава грузинското правителство да вземе подходящите мерки с оглед на гарантирането на последващи действия и прилагане на препоръките, отправени в процеса на всеобщия периодичен преглед;

  КНДР (Корейска народнодемократична република)

  26.  изразява дълбоката си загриженост във връзка с продължаващото влошаване на положението с правата на човека в КНДР; призовава правителството на КНДР да изпълни своите задължения в рамките на инструментите в областта на правата на човека, по които е страна, да гарантира достъпа до страната на хуманитарните организации, независимите наблюдатели на правата на човека и специалния докладчик на ООН за положението с правата на човека в КНДР и да им осигури необходимото сътрудничество; призовава КНДР да предостави свобода на изразяване и свобода на печата за националните и международните средства за масово осведомяване, както и да предостави на гражданите си нецензуриран достъп до интернет; категорично осъжда системното използване на смъртното наказание в КНДР в широк мащаб; призовава правителството на КНДР да обяви мораториум върху всички екзекуции с оглед на премахване на смъртното наказание в близко бъдеще; настоява виновниците за престъпленията срещу човечеството, извършени в КНДР, да бъдат подведени под отговорност, да бъдат изправени пред МНС и да им бъдат наложени целенасочени санкции; решително осъжда ядрените опити като ненужна и опасна провокация, както и като нарушение на резолюциите на Съвета за сигурност на ООН и сериозна заплаха за мира и стабилността на Корейския полуостров и в региона на североизточна Азия; отправя искане да бъде подновен мандатът на специалния докладчик; изисква представянето на доклада на експертната група пред Общото събрание и Съвета за сигурност на ООН; препоръчва в резолюцията да бъдат включени ключовите препоръки от доклада на експертите във връзка с отговорността, включително за укрепване на капацитета на бюрото в Сеул с експертни умения за разследване и повдигане на обвинения, както и за назначаване на експерт по наказателно право с цел напредък в стъпките към търсене на отговорност;

  Мианмар/Бирма

  27.  изразява дълбока загриженост относно сведенията за ожесточени сблъсъци в северния щат Рахин, и изразява съжаление по повод загубата на човешки живот, поминък и жилища и относно съобщенията за несъразмерно използване на сила от въоръжените сили на Мианмар/Бирма; настоятелно призовава военните сили и силите за сигурност да прекратят незабавно убийствата, тормоза и изнасилванията, извършвани срещу хората от общността рохингия и изгарянето на домовете им; изисква правителството и гражданските органи на Мианмар/Бирма незабавно да прекратят дискриминацията и сегрегацията на малцинството рохингия; призовава да се гарантират защитата на правата на хората от общността рохингия и безопасността, сигурността и равенството на всички граждани на Мианмар/Бирма; приветства решението на правителството на Мианмар/Бирма да превърне мира и националното помирение в ключов приоритет; приветства обявеното от правителството на Мианмар/Бирма създаване на анкетна комисия за разследване на неотдавнашните прояви на насилие в щата Рахин; подчертава необходимостта от подходящи действия за наказателно преследване на отговорните и от предоставяне на подходяща правна защита за жертвите на насилие; призовава правителството на Мианмар/Бирма да продължи процеса на демократизация и да зачита принципите на правовата държава, свободата на словото и основните права на човека; призовава ЕС и неговите държави членки да подкрепят подновяването на мандата на специалния докладчик за Мианмар/Бирма;

  o

  o    o

  28.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на специалния представител на ЕС за правата на човека, на правителствата и парламентите на държавите членки, на Съвета за сигурност на ООН, на генералния секретар на ООН, на председателя на 71-вото Общо събрание на ООН, на председателя на Съвета на ООН по правата на човека, на върховния комисар на ООН за правата на човека, както и на генералния секретар на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа.