Forslag til beslutning - B8-0188/2017Forslag til beslutning
B8-0188/2017

FORSLAG TIL BESLUTNING om EU's prioriteter for samlingerne i FN's Menneskerettighedsråd i 2017

13.3.2017 - (2017/2598(RSP))

på baggrund af redegørelse fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik
jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2

Karol Karski, Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, Jana Žitňanská, Raffaele Fitto, Valdemar Tomaševski, Branislav Škripek, for ECR-Gruppen

Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-0183/2017

Procedure : 2017/2598(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B8-0188/2017
Indgivne tekster :
B8-0188/2017
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

B8-0188/2017

Europa-Parlamentets beslutning om EU's prioriteter for samlingerne i FN's Menneskerettighedsråd i 2017

(2017/2598(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til De Forenede Nationers pagt,

–  der henviser til verdenserklæringen om menneskerettighederne og til FN's konventioner om menneskerettighederne og de valgfrie protokoller hertil,

–  der henviser til FN's Generalforsamlings resolution 60/251 om oprettelse af Menneskerettighedsrådet (UNHRC),

–  der henviser til den europæiske menneskerettighedskonvention, den europæiske socialpagt og Den Europæisk Unions charter om grundlæggende rettigheder,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om samlingerne i FN's Menneskerettighedsråd,

–  der henviser til sin henstilling til Rådet af 7. juli 2016 om FN's Generalforsamlings 71. samling[1],

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om overtrædelser af menneskerettighederne, herunder sine uopsættelige beslutninger fra 2016 om Etiopien, Nordkorea, Indien, Krim, Hong Kong, Kasakhstan, Egypten, Den Demokratiske Republik Congo, Pakistan, Honduras, Nigeria, Gambia, Djibouti, Cambodja, Tadsjikistan, Vietnam, Malawi, Bahrain, Myanmar, Filippinerne, Somalia, Zimbabwe, Rwanda, Sudan, Thailand, Kina, Brasilien, Rusland, Tibet, Irak, Indonesien, Den Centralafrikanske Republik, Burundi, Nicaragua, Kuwait og Guatemala,

–  der henviser til sin beslutning af 14. december 2016 om årsberetningen om menneskerettigheder og demokrati i verden og EU's politik om menneskerettigheder og demokrati i 2015[2],

–  der henviser til EU-traktatens artikel 2, artikel 3, stk. 5, og artikel 18, 21, 27 og 47,

–  der henviser til UNHRC's årsberetning 2015 til FN's Generalforsamling,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at fremme og beskyttelse af menneskerettighedernes universalitet er en del af Den Europæiske Unions etiske og juridiske grundlag og en af hjørnestenene i den europæiske enhed og integritet; der henviser til, at respekt for menneskerettighederne bør integreres i alle EU's politikområder;

B.  der henviser til, at EU er stærkt engageret i FN's organer med hensyn til fremme og beskyttelse af menneskerettighederne;

C.  der henviser til, at de ordinære samlinger i FN's Menneskerettighedsråd (UNHRC), udnævnelsen af særlige ordførere, mekanismen med den universelle periodiske gennemgang (UPR) og de særlige procedurer, som enten behandler situationen i bestemte lande eller bestemte temaemner, alle bidrager til fremme af og respekt for menneskerettigheder, demokrati og retsstatsprincippet;

FN's Menneskerettighedsråd

1.  glæder sig over det arbejde, der udføres af FN's højkommissær for menneskerettigheder, Zeid Ra'ad Al Hussein, og hans kontor (OHCHR); glæder sig over den rolle, som OHCHR spiller i fremme af samarbejde mellem internationale og regionale menneskerettighedsmekanismer samt i at finde måder til at øge den rolle, som "regionale ordninger" spiller i forhold til de universelle menneskerettighedsstandarder;

2.  er af den opfattelse, at UNHRC's effektivitet og troværdighed afhænger af medlemmernes reelle forpligtelse til at beskytte alle mennesker i alle lande fra alle krænkelser af menneskerettighederne i overensstemmelse med internationale menneskerettighedskonventioner om fremme af universalitet, upartiskhed, objektivitet, ikke-selektivitet, konstruktiv dialog og samarbejde;

3.  opfordrer medlemsstaterne til at give UNHRC's uafhængige eksperter, særlige rapportører og OHCHR's eksperter adgang til at undersøge påståede menneskerettighedskrænkelser og til at samarbejde på en konstruktiv måde for at rette op på situationen, til at leve op til deres forpligtelser i henhold til konventioner om menneskerettigheder og til at tilbyde deres fulde samarbejde med UNHCR's særlige procedurer (herunder UPR); opfordrer alle stater til at træffe konkrete foranstaltninger til at efterkomme UPR-henstillingerne og afhjælpe manglerne ved at indføre en gennemførelses- og opfølgningsmekanisme, herunder etablering af nationale handlingsplaner og nationale koordineringsmekanismer;

4.  gentager, at det er vigtigt at sikre, at medlemsstaterne aktivt og vedholdende deltager i FN's menneskerettighedsmekanismer, navnlig i den 3. Komité, FN's Generalforsamling (UNGA) og Menneskerettighedsrådet for at forbedre troværdigheden af disse;

Tematiske prioriteter

5.  understreger betydningen af den rolle, de ikke-statslige menneskerettighedsorganisationer og menneskerettighedsforkæmperne spiller for fremme og beskyttelse af menneskerettighederne; fremhæver, at menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder skal være beskyttet, uanset hvordan de kommer til udtryk, herunder i forbindelse med nye teknologier; tilslutter sig UNHRC's bekymring over rapporter om trusler og repressalier mod medlemmer af civilsamfundsorganisationer og ngo'er, der har samarbejdet med UNHRC i UPR-processen;

6.  fordømmer enhver form for vold, chikane, intimidering og forfølgelse af menneskerettighedsforkæmpere, journalister eller bloggere, uanset om det foregår online eller offline; opfordrer alle stater til at fremme og sikre et sikkert og gunstigt klima, hvori navnlig ngo'er, civilsamfundet, journalister, menneskerettighedsforkæmpere og sårbare grupper kan arbejde uafhængigt og uden indblanding; gentager sin opfordring til de medlemsstater, som har vedtaget restriktiv lovgivning mod uafhængige menneskerettighedsorganisationer, til at ophæve den;

7.  mener, at frie, uafhængige og upartiske medier udgør en af de vigtigste dele af grundlaget for et demokratisk samfund, hvor åbne debatter spiller en afgørende rolle; støtter opfordringen til udnævnelse af en særlig repræsentant for FN's generalsekretær for journalisters sikkerhed; opfordrer til, at spørgsmål om ytringsfrihed på internettet, de digitale frihedsrettigheder og betydningen af et frit og åbent internet tages op i alle internationale fora; opfordrer til, at den digitale kløft indsnævres, og til ubegrænset adgang til information og kommunikation samt ucensureret adgang til internettet;

8.  minder om, at retten til forsamlings- og foreningsfrihed fortsat er en stor udfordring; glæder sig inderligt over det arbejde, der udføres af FN's særlige rapportør om retten til frit at deltage i fredelige forsamlinger og til foreningsfrihed, Maina Kiai; opfordrer alle stater til at tage rapporterne i betragtning;

9.  modsætter sig enhver form for forskelsbehandling og forfølgelse begået på grund af race, hudfarve, sprog, religion eller tro, seksuel orientering, social oprindelse, fødsel, alder eller handicap, eller status;

10.  giver udtryk for sin bekymring over, at mange mennesker individuelt eller kollektivt er ofre for krænkelser af retten til religions- eller trosfrihed begået af statslige og ikke-statslige aktører, og som fører til forskelsbehandling, uligheder og stigmatisering; minder om behovet for at bekæmpe intolerance og forskelsbehandling på grund af religion eller tro med henblik på at sikre respekt for andre indbyrdes forbundne menneskerettigheder såsom ytringsfrihed;

11.  opfordrer EU til at gøre en indsats for at sikre en øget beskyttelse af religiøse og etniske mindretal, mod forfølgelse og vold og for ophævelse af love, der kriminaliserer blasfemi og apostasi og tjener som påskud for forfølgelse af religiøse og etniske mindretal og ikke-troende; understreger i denne forbindelse, at de kristne fortsat er den mest forfulgte religiøse gruppe i verden med mere end 90 000 dræbte i 2016 på grund af deres tro: de er blevet dræbt i stammekonflikter, ved terrorangreb, under planlagte ødelæggelser af kristne landsbyer eller som led i offentlige forfølgelse; opfordrer EU's myndigheder til at gøre mere for at forsvare forfulgte kristne, der har oprindelse i en fælles europæisk kulturarv;

12.  opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at støtte FN's arbejde med bekæmpelse af tortur og anden grusom, umenneskelig og nedværdigende behandling eller straf, massehenrettelser og henrettelser for narkorelaterede lovovertrædelser; anmoder om, at Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (EU-Udenrigstjenesten) i dialoger på alle niveauer og i alle fora optrapper EU's indsats i bekæmpelsen af henrettelser uden rettergang, tortur og anden mishandling i overensstemmelse med retningslinjerne for en EU-politik over for tredjelande med hensyn til tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf; opfordrer til universel ratifikation og effektiv gennemførelse af FN's konvention mod tortur og den valgfrie protokol hertil;

13.  opfordrer medlemsstaterne til fortsat at styrke det arbejde, der udføres af Den Internationale Straffedomstol (ICC); opfordrer til tæt dialog og samarbejde mellem domstolen, FN og dets agenturer samt FN's Sikkerhedsråd; beklager den beslutning, som visse lande har truffet om at udtræde af ICC, og opfordrer dem til at tage deres beslutning op til fornyet overvejelse; opfordrer alle FN's medlemsstater til at tiltræde domstolen ved at ratificere Romstatutten og til at tilskynde til ratificering af Kampalaændringerne;

14.  fordømmer på det kraftigste de vedvarende alvorlige menneskerettighedskrænkelser, navnlig dem, der skyldes ISIS/Da'esh og Boko Harams uhyrlige angreb mod børn, samt alle andre angreb foretaget af terrorister eller paramilitære organisationer mod civile, navnlig kvinder og børn; fordømmer hyppigheden og omfanget af ødelæggelserne af kulturarven og opfordrer til at støtte de relevante bestræbelser i forskellige FN-fora;

15.  opfordrer EU og dets medlemsstater til at arbejde aktivt for et initiativ for FN's anerkendelse af folkedrabet begået mod etniske og religiøse mindretal begået af det såkaldte ISIS/Da'esh og til at indbringe sager om formodede forbrydelser mod menneskeheden, krigsforbrydelser og folkedrab for Den Internationale Straffedomstol; opfordrer til tæt dialog og samarbejde mellem domstolen, FN og dets agenturer samt FN's Sikkerhedsråd;

16.  opfordrer EU til at tilskynde alle lande til at sætte menneskerettighederne i centrum for deres respektive udviklingspolitikker og gennemføre FN's erklæring fra 1986 om retten til udvikling; glæder sig over, at FN's Menneskerettighedsråd nyligt har udpeget en særlig rapportør for retten til udvikling, hvis mandat omfatter fremme, beskyttelse og gennemførelse af retten til udvikling i forbindelse med 2030-dagsordenen for bæredygtig udvikling og andre internationale aftaler om udviklingssamarbejde; fremhæver, at menneskerettigheder for alle skal være et tværgående element i opfyldelsen af alle 2030-dagsordenens mål og delmål;

17.  opfordrer til fortsat støtte af foranstaltninger til styrkelse af kvinders og pigers indflydelse og status samt udryddelse af alle former for vold og diskrimination mod kvinder og piger, herunder kønsbaseret vold; opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at søge tværregionale initiativer til fremme, beskyttelse og gennemførelse af kvinders rettigheder;

18.  opfordrer EU til at fortsætte med at fremme børns rettigheder, navnlig ved at bidrage til at sikre børns adgang til vand, sanitet, sundhedspleje og uddannelse, herunder i konfliktområder og flygtningelejre, og ved at afskaffe børnearbejde, rekruttering af børnesoldater, frihedsberøvelse, tortur, menneskehandel, børneægteskaber, tidlige ægteskaber og tvangsægteskaber, seksuel udnyttelse og skadelig praksis såsom kønslemlæstelse af piger/kvinder; opfordrer til at støtte og styrke den internationale indsats gennem FN for at få standset brugen af børn i væbnede konflikter og mere effektivt at gøre noget ved konsekvenserne af konflikt- og postkonfliktsituationer for kvinder og piger; opfordrer alle EU-lande til at overholde deres traktatmæssige forpligtelser og forpligtelser i henhold til konventionen om barnets rettigheder, der blev vedtaget i 1989, med henblik på at sikre alle børns rettigheder inden for deres jurisdiktion uanset børnenes juridiske status og uden nogen form for diskrimination;

19.  opfordrer medlemsstaterne til at fremme handicappedes rettigheder, herunder deres lige deltagelse i samfundet og social inklusion; opfordrer alle stater til at ratificere og gennemføre FN's konvention om rettigheder for personer med handicap;

20.  opfordrer EU til at arbejde sammen med partnere om gennemførelse af FN's vejledende principper om erhvervslivet og menneskerettigheder, herunder skridt til at tilskynde flere lande til at vedtage nationale handlingsplaner og engagere sig i arbejdsområder i FN's arbejdsgrupper og OHCHR; gentager sin opfordring til alle stater og EU til at deltage aktivt og konstruktivt i denne proces med henblik på at nå frem til et retligt bindende instrument med henblik på forebyggelse, undersøgelse af klager og adgang til retsmidler i forbindelse med krænkelser af menneskerettighederne;

21.  glæder sig over FN's New York-erklæring for flygtninge og migranter, der behandler spørgsmålet om store strømme af flygtninge og migranter, og som fører til vedtagelsen af en global aftale om en omfattende flygtningeberedskab (CRR), og den forpligtelse, der gør sig gældende over for migranter og flygtninge, og som har til formål at redde menneskeliv og bekæmpe menneskehandel; minder om, at spørgsmålet om migration, fortsat skal behandles på globalt plan og ikke blot på europæisk niveau; opfordrer til beskyttelse af menneskerettighederne for asylansøgere, flygtninge, migranter og alle fordrevne personer samt beskyttelse af menneskerettighederne for navnlig kvinder, børn og sårbare grupper, herunder personer med handicap;

22.  opfordrer alle stater til at træffe specifikke foranstaltninger for at sikre flygtninge- og migrantbørns bedste interesse på grundlag af konventionen om barnets rettigheder og til at indføre foranstaltninger til at styrke systemer til beskyttelse af børn, herunder med uddannelse af socialarbejdere og andre erhvervsgrupper samt en koordineret indsats med ikke-statslige organisationer;

Landeprioriteter

  Ukraine

23.  beklager den omstændighed, at den igangværende russiske aggression har skabt en alvorlig humanitær situation i Donbas, og at ukrainske og internationale humanitære organisationer nægtes adgang til de besatte områder; udtrykker dyb bekymring over de vanskelige humanitære leveforhold for de mere end 1,5 millioner internt fordrevne; udtrykker sin dybeste bekymring over den fortsatte konfliktrelateret seksuelle vold, navnlig på grænsen og på Krim; er alvorligt bekymret over krænkelserne af menneskerettighederne i det russiskbesatte Krim, navnlig for krimtatarerne; understreger behovet for at øge EU's økonomiske bistand til Ukraine; bekræfter sin stærke støtte til Ukraines suverænitet, politiske uafhængighed, samhørighed og territoriale integritet inden for dets internationalt anerkendte grænser og landets frie og suveræne beslutning om at følge en europæisk vej; opfordrer alle parter til omgående at forfølge en fredelig reintegration af den besatte Krimhalvø i det ukrainske retssystem gennem politisk dialog og i fuld overensstemmelse med folkeretten; støtter forlængelsen af sanktionerne over for Rusland, indtil Minskaftalerne er fuldt ud gennemført, og Krim er givet tilbage; opfordrer Tjenesten for EU's Optræden Udadtil og Rådet til at øge presset på Den Russiske Føderation til at give internationale organisationer adgang til Krim med henblik på at overvåge menneskerettighedssituationen i betragtning af de fortsatte alvorlige krænkelser af de grundlæggende frihedsrettigheder og menneskerettigheder og med henblik på at etablere permanente internationale konventionsbaserede overvågningsmekanismer; opfordrer endvidere til en fuldstændig gennemførelse af Minskaftalen; minder om, at alle parter i konflikten er forpligtede til at træffe alle praktisk gennemførlige foranstaltninger til at beskytte civilbefolkningen under deres kontrol fra virkningerne af kamphandlingerne; støtter og tilskynder den interaktive dialog på den 34. samling i UNHRC;

  Syrien

24.  fordømmer i de stærkeste vendinger grusomhederne og de omfattende krænkelser af menneskerettighederne og den humanitære folkeret, der er begået af det syriske regimes væbnede styrker med støtte fra Rusland og Iran, samt de krænkelser af menneskerettighederne og krænkelser af den humanitære folkeret begået af ikkestatslige bevæbnede terrorgrupper, i særdeleshed ISIL/Da'esh, der er ansvarlige for forbrydelser i et omfang, der gør det til folkemord, Jabhat Fateh al-Sham /Al-Nusra Front og andre jihadistiske grupper; understreger, at det er nødvendigt at fortsætte undersøgelsen af anvendelsen af kemiske våben og destruktionen af disse hos alle parter i Syrien og beklager, at Rusland og Kina besluttede at blokere for en ny resolution fra FN's Sikkerhedsråd om brugen af kemiske våben; gentager sin opfordring til fuld og uhindret humanitær adgang og for at de skyldige for krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden retsforfølges; støtter EU's initiativ til at indbringe situationen i Syrien for Den Internationale Straffedomstol og opfordrer FN's Sikkerhedsråd til at skride til handling i denne henseende; støtter undersøgelseskommissionens mandat om at gennemføre en særlig undersøgelse om Aleppo, der bør være genstand for en tilbagerapportering senest på UNHRC's 34. samling i marts, og anmoder om, at rapporten forelægges for FN's Generalforsamling og Sikkerhedsråd;

Georgien

25.  er fortsat bekymret med hensyn til ytringsfrihed og mediefrihed samt den manglende adgang til regionerne Abkhasien og Tskhinvali-regionen/Sydossetien, som er besat af Rusland, og hvor der fortsat sker udbredte krænkelser af menneskerettighederne; opfordrer indtrængende til at styrke de mellemfolkelige kontakter mellem de Tbilisi-kontrollerede områder og de to besatte områder; opfordrer til, at Georgiens suverænitet og territoriale integritet respekteres fuldt ud, og at ukrænkeligheden af dets internationalt anerkendte grænser respekteres; understreger behovet for, at flygtninge og internt fordrevne personer (IDP) kan vende tilbage til deres faste opholdssted på en sikker og værdig måde; opfordrer den georgiske regering til at træffe passende foranstaltninger med henblik på at sikre en opfølgning på og gennemførelse af henstillingerne i UPR-processen;

Den Demokratiske Folkerepublik Korea (Nordkorea)

26.  udtrykker dyb bekymring over den fortsatte forringelse af menneskerettighedssituationen i Den Demokratiske Folkerepublik Korea (DPRK); opfordrer Nordkoreas regering til at opfylde sine forpligtelser i henhold til de menneskerettighedsinstrumenter, som landet er part i, og sikre, at humanitære organisationer, uafhængige menneskerettighedsobservatører og FN's særlige rapportør om menneskerettighedssituationen i Nordkorea har adgang til landet og ydes det nødvendige samarbejde; opfordrer Nordkorea til at tillade ytrings- og pressefrihed for nationale og internationale medier samt ucensureret adgang til internettet for landets borgere; fordømmer på det kraftigste den systematiske anvendelse af dødsstraffen i Nordkorea i stor målestok; opfordrer regeringen til at udstede et moratorium for alle henrettelser med henblik på at afskaffe dødsstraffen i den nærmeste fremtid; kræver, at de hovedansvarlige for de forbrydelser mod menneskeheden, der er begået i DPRK, stilles til ansvar ved Den Internationale Straffedomstol og pålægges målrettede sanktioner; fordømmer på det kraftigste atomprøvesprængninger som en unødvendig og farlig provokation og en krænkelse af de relevante resolutioner fra FN’s Sikkerhedsråd og en alvorlig trussel mod freden og stabiliteten på Den Koreanske Halvø og i den nordøstasiatiske region; anmoder om forlængelse af mandatet for den særlige rapportør; anmoder om forelæggelse af rapporten fra gruppen af eksperter i FN's Generalforsamling og Sikkerhedsrådet; anbefaler at henstillingerne fra eksperternes rapport, som omfatter styrkelse af kapaciteten på kontoret i Seoul med hensyn til ekspertise vedrørende efterforskning og retsforfølgning og udnævnelse af en strafferetlig ekspert for at fremme skridt hen imod retsforfølgning, optages i beslutningen;

Myanmar/Burma

27.  er stærkt foruroliget over beretninger om voldsomme sammenstød i den nordlige del af Rakhine og beklager tabet af menneskeliv, levebrød og boliger og rapporterne om overdreven magtanvendelse fra de væbnede styrker i Myanmar; opfordrer indtrængende militæret og sikkerhedsstyrkerne til at sætte en øjeblikkelig stopper for drab, chikane og voldtægter begået over for Rohingyafolket og afbrændinger af deres hjem; kræver, at regeringen og de civile myndigheder i Myanmar omgående bringer forskelsbehandling og segregering af Rohingyamindretallet til ophør; kræver, at rettighederne for Rohingyafolket sikres, og at sikkerhed og ligestilling sikres for alle borgere i Myanmar; glæder sig over, at Myanmars regering har besluttet at gøre fred og national forsoning til en central prioritet; påskønner meddelelsen fra regeringen i Myanmar om oprettelsen af en kommission, der skal undersøge de seneste voldshandlinger i delstaten Rakhine; understreger nødvendigheden af retsforfølgning af de ansvarlige og af retfærdighed for ofrene for krænkelser; opfordrer Myanmars regering til at fortsætte den proces, der skal føre til demokratisering og respekt for retsstatsprincippet, ytringsfrihed og grundlæggende menneskerettigheder; opfordrer EU og dets medlemsstater til at støtte et fornyet mandatet for den særlige rapportør for Myanmar;

o

o    o

28.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, EU's særlige repræsentant for menneskerettigheder, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, FN's Sikkerhedsråd, FN's generalsekretær, formanden for FN's 69. Generalforsamling, formanden for FN's Menneskerettighedsråd, FN's højkommissær for menneskerettigheder og generalsekretæren for Europarådets Parlamentariske Forsamling.