Procedūra : 2017/2598(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0188/2017

Pateikti tekstai :

B8-0188/2017

Debatai :

Balsavimas :

PV 16/03/2017 - 6.4
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2017)0089

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 430kWORD 52k
Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B8-0183/2017
13.3.2017
PE598.541v01-00
 
B8-0188/2017

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojo ir Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo

pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį


dėl ES prioritetų 2017 m. JT žmogaus teisių tarybos sesijose (2017/2598(RSP))


Karol Karski, Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, Jana Žitňanská, Raffaele Fitto, Valdemar Tomaševski, Branislav Škripek, ECR frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl ES prioritetų 2016 m. JT žmogaus teisių tarybos sesijose (2017/2598(RSP))  
B8-0188/2017

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų Chartiją,

–  atsižvelgdamas į Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją ir JT žmogaus teisių konvencijas bei jų fakultatyvius protokolus,

–  atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos rezoliuciją 60/251, kuria įsteigiama Žmogaus teisių taryba (JT Žmogaus teisių taryba),

–  atsižvelgdamas į Europos žmogaus teisių konvenciją, Europos socialinę chartiją ir ES pagrindinių teisių chartiją,

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Jungtinių Tautų Žmogaus teisių tarybos sesijų,

–  atsižvelgdamas į savo 2016 m. liepos 7 d. rekomendaciją Tarybai dėl Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos 71-osios sesijos(1),

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl žmogaus teisių pažeidimo, taip pat ir į savo 2016 m. skubias rezoliucijas dėl Etiopijos, Šiaurės Korėjos, Indijos, Krymo, Honkongo, Kazachstano, Egipto, Kongo Demokratinės Respublikos, Pakistano, Hondūro, Nigerijos, Gambijos, Džibučio, Kambodžos, Tadžikistano, Vietnamo, Malavio, Bahreino, Mianmaro, Filipinų, Somalio, Zimbabvės, Ruandos, Sudano, Tailando, Kinijos, Brazilijos, Rusijos, Tibeto, Irako, Indonezijos, Centrinės Afrikos Respublikos, Burundžio, Nikaragvos, Kuveito ir Gvatemalos,

–  atsižvelgdamas į savo 2016 m. gruodžio 14 d. rezoliuciją dėl metinės ataskaitos dėl žmogaus teisių ir demokratijos pasaulyje 2015 m. ir Europos Sąjungos politikos šioje srityje(2),

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutarties 2 straipsnį, 3 straipsnio 5 dalį, 18, 21, 27 ir 47 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į 2015 m. JT ŽTT metinę ataskaitą JT Generalinei Asamblėjai,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi žmogaus teisių visuotinumo skatinimas ir apsauga yra Europos Sąjungos etinio ir teisinio acquis dalis bei vienas iš Europos vienybės ir nedalumo kertinių akmenų; kadangi pagarba žmogaus teisėms turėtų būti integruota į visas ES politikos sritis;

B.  kadangi skatindama ir gindama žmogaus teises ES yra prisiėmusi tvirtų įsipareigojimų JT įstaigoms;

C.  kadangi reguliarios Jungtinių Tautų žmogaus teisių tarybos (JT ŽTT) sesijos, specialiųjų pranešėjų skyrimas, visuotinio periodinio vertinimo mechanizmas ir specialiosios procedūros su konkrečia šalies padėtimi susijusiems arba teminiams klausimams spręsti papildo tarptautines pastangas skatinti ir gerbti žmogaus teises, demokratiją ir teisinės valstybės principą;

JT žmogaus teisių taryba

1.  palankiai vertina JT vyriausiojo žmogaus teisių komisaro Zeido Ra’ad Al Husseino ir jo biuro nuveiktą darbą; palankiai vertina Vyriausiojo žmogaus teisių komisaro biuro vaidmenį skatinant tarptautinių ir regioninių žmogaus teisių subjektų bendradarbiavimą ir nustatant būdus didinti regioninių susitarimų svarbą taikant visuotinius žmogaus teisių standartus;

2.  laikosi nuomonės, kad JT ŽTT veiksmingumas ir patikimumas priklauso nuo jos narių tikro įsipareigojimo visose šalyse visus asmenis ginti nuo žmogaus teisių pažeidimų, laikantis tarptautinių žmogaus teisių konvencijų, kuriomis skatinamas visuotinumas, nešališkumas, objektyvumas, neatrankumas, konstruktyvus dialogas ir bendradarbiavimas;

3.  ragina valstybes JT ŽTT nepriklausomiems ekspertams, specialiesiems pranešėjams ir Vyriausiojo žmogaus teisių komisaro biuro ekspertams suteikti galimybę tirti įtariamus žmogaus teisių pažeidimus ir pradėti konstruktyvų dialogą, kad būtų atitaisyta padėtis, laikomasi įsipareigojimų laikytis žmogaus teisių konvencijų ir visapusiškai bendradarbiaujama taikant JT ŽTT specialiąsias procedūras (įskaitant visuotinį periodinį vertinimą); ragina visas valstybes nares imtis konkrečių veiksmų, kad būtų įgyvendintos visuotinio periodinio vertinimo rekomendacijos bei pašalinti trūkumai diegiant įgyvendinimo ir tolesnių veiksmų mechanizmą, taip pat rengiant nacionalinius veiksmų planus ir nacionalinius koordinavimo mechanizmus;

4.  pakartoja, jog svarbu užtikrinti, kad valstybės narės aktyviai ir nuosekliai dalyvautų su visais JT žmogaus teisių subjektais, visų pirma su Trečiuoju komitetu, Generaline Asamblėja (JT GA) ir JT ŽTT, susijusioje veikloje, kad padidintų savo patikimumą;

Teminiai prioritetai

5.  pabrėžia žmogaus teisių srities NVO ir žmogaus teisių gynėjų svarbą skatinant ir ginant žmogaus teises; pabrėžia, kad žmogaus teises ir pagrindines laisves reikia apsaugoti visais jų išraiškos apsektais, taip pat ir su naujomis technologijomis susijusiomis aplinkybėmis; kartu su JT ŽTT yra susirūpinęs dėl pranešimų apie grasinimus ir atsakomuosius veiksmus prieš pilietinės visuomenės organizacijų ir NVO narius, vykstant visuotinio periodinio vertinimo procesui bendradarbiavusius su JT ŽTT;

6.  smerkia bet kokius smurto, priekabiavimo, bauginimo ar persekiojimo veiksmus, kurių tiek internete, tiek kitoje erdvėje imamasi prieš žmogaus teisių gynėjus, žurnalistus ar tinklaraštininkus; ragina visas valstybes skatinti ir užtikrinti saugią ir palankią aplinką, kurioje NVO, pilietinė visuomenė, žurnalistai, žmogaus teisių gynėjai ir pažeidžiamos grupės galėtų veikti nepriklausomai ir be trukdžių; vėl ragina šalis, nepriklausomoms žmogaus teisių organizacijoms taikančias ribojamąsias teisėkūros priemones, panaikinti tas priemones;

7.  mano, kad laisva, nepriklausoma ir nešališka žiniasklaida yra vienas esminių demokratinės visuomenės pamatų, kai svarbiausias vaidmuo tenka atviroms diskusijoms; palaiko reikalavimą paskirti JT generalinio sekretoriaus specialųjį atstovą žurnalistų saugumo klausimais; ragina ES visuose tarptautiniuose forumuose kelti žodžio laisvės internete, skaitmeninės laisvės ir laisvo bei atviro interneto svarbos klausimus; ragina mažinti skaitmeninę atskirtį ir palengvinti neribotą prieigą prie informacijos ir komunikacijos, taip pat suteikti necenzūruojamą prieigą prie interneto;

8.  primena, kad visame pasaulyje tebekyla didžiulių problemų dėl teisės į asociacijų ir susirinkimų laisvę; palankiai vertina specialiojo pranešėjo teisių į taikių susirinkimų ir asociacijų laisvę klausimais Mainos Kiai’aus darbą; ragina visas valstybes deramai atsižvelgti į ataskaitas;

9.  nepritaria jokios rūšies diskriminacijai ir persekiojimui dėl bet kokių priežasčių, susijusių su rase, spalva, kalba, religija ir tikėjimu, seksualine orientacija, socialine kilme, kilme, amžiumi, neįgalumu ar statusu;

10.  išreiškia susirūpinimą tuo, kad valstybės ir nevalstybiniai subjektai individualiai ar bendrai pažeidžia daugelio asmenų teisę į religijos bei tikėjimo laisvę, o tai lemia diskriminavimą, nelygybę ir stigmatizavimą; primena, kad reikia kovoti su netolerancija ir diskriminacija dėl religijos ar tikėjimo, nes tik tada bus galima užtikrinti ir kitas tarpusavyje susijusias žmogaus teises, pavyzdžiui, žodžio laisvę;

11.  ragina ES stengtis užtikrinti geresnę religinių ir etninių mažumų apsaugą nuo persekiojimo ir smurto, taip pat panaikinti įstatymus, kuriais nusikaltimu laikoma šventvagystė ar apostazė ir kurie tampa pretekstu persekioti religines ir etnines mažumas bei netikinčiuosius; šiomis aplinkybėmis pabrėžia, kad krikščionys tebėra pasaulyje labiausiai persekiojama religinė grupė – 2016 m. dėl tikėjimo buvo nužudyta daugiau kaip 90 000 asmenų, jie buvo nužudyti per genčių konfliktus, teroristinius išpuolius, suplanuotą krikščionių kaimų griovimą ar vyriausybei vykdant persekiojimą; ragina ES valdžios institucijas aktyviau palaikyti persekiojamus krikščionis, atsižvelgiant į bendrą Europos kultūros paveldą;

12.  ragina valstybes nares remti JT darbą, kuriuo siekiama panaikinti kankinimus ir kitą žiaurų, nežmonišką ir žeminantį elgesį ar baudimą, kolektyvines mirties bausmes, mirties bausmes už su narkotikais susijusius nusikaltimus; prašo Europos išorės veiksmų tarnybos (EIVT) visais dialogo lygmenimis ir visuose forumuose didinti ES pastangas kovojant su neatidėliotinu mirties bausmės vykdymu, kankinimu ir kitu nederamu elgesiu, kartau laikantis ES kovos su kankinimu ir kitokiu žiauriu, nežmonišku ar žeminančiu elgesiu ir baudimu trečiosiose šalyse politikos gairių; ragina visame pasaulyje ratifikuoti ir veiksmingai įgyvendinti JT konvenciją prieš kankinimą ir jos fakultatyvius protokolus;

13.  ragina valstybes nares toliau stiprinti Tarptautinio baudžiamojo teismo darbą; ragina Teismą, JT bei jų agentūras ir JT Saugumo Tarybą palaikyti tvirtą dialogą ir bendradarbiauti; apgailestauja, kad kelios šalys priėmė sprendimą pasitraukti iš Tarptautinio baudžiamojo teismo, ir ragina jas tą sprendimą persvarstyti; ragina visas JT valstybes nares prisijungti prie Teismo, ratifikuojant Romos statutą, ir skatinti ratifikuoti Kampalos pakeitimus;

14.  kuo griežčiausiai smerkia grupuotės „Islamo valstybė“ arba „Da’esh“ tebevykdomus sunkius žmogaus teisių pažeidimus, grupuotės „Boko Haram“ išpuolius prieš vaikus, taip pat kitų teroristinių ar sukarintų organizacijų vykdomus kitus išpuolius prieš civilius, visų pirma moteris ir vaikus; smerkia, tai, kad dažnai ir plačiai naikinamas kultūros paveldas, ir ragina remti atitinkamas pastangas, dedamas įvairiuose JT forumuose;

15.  ragina ES ir jos valstybes nares aktyviai imtis iniciatyvos, kad JT pripažintų etninių ir religinių mažumų genocidą, vykdomą grupuotės „Islamo valstybė“ arba „Da’esh“, ir kad Tarptautiniam baudžiamajam teismui būtų perduotos bylos, kai įtariami nusikaltimai žmoniškumui, karo nusikaltimai ir genocidas; ragina Teismą, JT bei jų agentūras ir JT Saugumo Tarybą palaikyti tvirtą dialogą ir bendradarbiauti;

16.  ragina ES paraginti visas valstybes savo atitinkamoje vystymosi politikoje svarbiausią vietą skirti žmogaus teisėms ir įgyvendinti 1986 m. JT deklaraciją dėl teisės į vystymąsi; palankiai vertina tai, kad JT ŽTT neseniai paskyrė specialųjį pranešėją teisės į vystymąsi klausimais, o jo įgaliojimai apima pastangas įgyvendinant Darnaus vystymosi darbotvarkę iki 2030 m. ir kitus vystomojo bendradarbiavimo tarptautinius susitarimus padėti skatinti, saugoti ir įgyvendinti teisę į vystymąsi; pabrėžia, kad visų asmenų žmogaus teisės privalo būti įtrauktos į visus Darbotvarkės iki 2030 m. tikslus ir uždavinius;

17.  ragina tęsti paramos priemonių, kuriomis stiprinimas moterų ir mergaičių įgalėjimas ir bet kokio smurto prieš moteris bei mergaites, įskaitant lytimi grindžiamą smurtą, ir jų diskriminavimo panaikinimas, įgyvendinimą; ragina valstybes nares siekti tarpregioninių iniciatyvų, kuriomis būtų skatinamos, ginamos ir įgyvendinamos moterų teisės;

18.  ragina ES toliau skatinti vaiko teises, visų pirma padedant užtikrinti, kad vaikai turėtų prieigą prie vandens, jiems būtų užtikrintos sanitarinės paslaugos, sveikatos priežiūra ir švietimas, taip pat ir konfliktų zonose bei pabėgėlių stovyklose, ir naikinant vaikų darbą, vaikų karių verbavimą, laisvės apribojimą, kankinimą, prekybą vaikais, ankstyvas ir priverstines vaikų santuokas, seksualinį išnaudojimą ir tokią žalingą praktiką, kaip moterų lyties organų žalojimas; ragina remti ir stiprinti JT tarptautines pastangas siekiant nutraukti vaikų naudojimą ginkluotuose konfliktuose, taip pat veiksmingiau mažinti konflikto ir padėties po konflikto poveikį moterims ir merginoms; ragina visas JT šalis laikytis savo sutartimis prisiimtų pareigų ir įsipareigojimų pagal 1989 m. priimtą Vaiko teisių konvenciją, kad jų jurisdikcijoje būtų užtikrintos visų vaikų teisės, nepriklausomai nuo vaikų teisinio statuso ir vengiant bet kokio diskriminavimo;

19.  ragina valstybes skatinti neįgaliųjų teises, įskaitant jų dalyvavimą lygiomis teisėmis ir socialinę įtrauktį; ragina visas valstybes ratifikuoti ir įgyvendinti JT neįgaliųjų teisių konvenciją;

20.  ragina ES dirbti su partneriais ir įgyvendinti JT pagrindinius verslo ir žmogaus teisių principus, taip pat skatinti daugiau valstybių patvirtinti savo nacionalinius veiksmų planus ir dalyvauti JT darbo grupių bei Vyriausiojo žmogaus teisių komisaro biuro veikloje; vėl ragina visas valstybes, taip pat ir ES, aktyviai ir konstruktyviai dalyvauti vykstant šiam procesui ir parengti teisiškai privalomą dokumentą, kad būtų užkirstas kelias žmogaus teisių pažeidimams, tiriami pažeidimai, atlyginama žala ir būtų galimybių naudotis teisių gynimo priemonėmis;

21.  palankiai vertina JT Niujorko deklaraciją dėl pabėgėlių ir migrantų, kuria siekiama spręsti problemas, kylančias dėl didelių pabėgėlių ir migrantų srautų, ir skatinama patvirtinti visuotinį susitarimą dėl visapusiško su pabėgėliais susijusių problemų sprendimo sistemos, taip pat su migrantais ir pabėgėliais susijusį įsipareigojimą gelbėti gyvybę ir kovoti su prekyba žmonėmis; primena, kad migracijos klausimas turėtų būti toliau nagrinėjamas ne tik Europoje, bet ir visame pasaulyje; ragina ginti prieglobsčio prašytojų, pabėgėlių, migrantų ir visų perkeltųjų asmenų žmogaus teises, taip pat ginti moterų, vaikų ir pažeidžiamų grupių, taip pat neįgaliųjų, žmogaus teises;

22.  ragina visas valstybes imtis konkrečių priemonių, kad būtų paisoma geriausių pabėgėlių ir migrantų vaikų interesų, remiantis Vaiko teisių konvencija, ir patvirtinti priemones, kuriomis būtų stiprinamos vaiko apsaugos sistemos, įskaitant socialinių darbuotojų ir kitų profesinių grupių mokymą, taip pat koordinuojamą darbą su nevyriausybinėmis organizacijomis;

Prioritetai pagal šalis

  Ukraina

23.  apgailestauja dėl to, kad dėl tebesitęsiančios Rusijos agresijos itin pablogėjo humanitarinė padėtis Donbaso regione ir kad Ukrainos ir tarptautinėms humanitarinėms organizacijoms neleidžiama patekti į okupuotus regionus; reiškia didelį susirūpinimą dėl humanitarinių su gyvenimo sąlygomis susijusių problemų, su kuriomis susiduria daugiau kaip 1,5 mln. šalies viduje perkeltų asmenų; reiškia didžiausią susirūpinimą dėl tebesitęsiančio su konfliktu susijusio seksualinio smurto, visų pirma prie sienos ir Kryme; yra labai susirūpinęs dėl žmogaus teisių pažeidimų Rusijos okupuotame Kryme, visų pirma nukreiptų prieš Krymo totorius; pabrėžia, kad reikia padidinti ES finansinę paramą Ukrainai; pakartoja, kad yra tvirtai įsipareigojęs Ukrainos suverenitetui, nepriklausomybei ir jos vienybei bei teritoriniam vientisumui, tarptautiniu mastu pripažintoms sienų riboms ir jos laisvam bei suvereniam pasirinkimui eiti Europos keliu; ragina visas šalis nedelsiant įgyvendinti taikią okupuoto Krymo pusiasalio reintegraciją į Ukrainos teisės sistemą, palaikant politinį dialogą bei visapusiškai laikantis tarptautinės teisės nuostatų; pritaria, kad būtų pratęstos sankcijos Rusijai, kol iki galo bus įgyvendintas Minsko susitarimas ir grąžintas Krymas; ragina Europos išorės veiksmų tarnybą ir Tarybą didinti spaudimą Rusijos Federacijai, kad pastaroji leistų tarptautinėms organizacijoms patekti į Krymą, siekiant stebėti žmogaus teisių padėtį, atsižvelgiant į vykstančius rimtus pagrindinių laisvių ir žmogaus teisių pažeidimus pusiasalyje, ir įsteigti nuolatinę tarptautinę stebėjimo misiją bei taikyti konvencijomis pagrįstus mechanizmus; taip pat ragina iki galo įgyvendinti Minsko susitarimą; primena, kad visos konflikto šalys privalo imtis visų įvykdomų priemonių, kad apsaugotų savo kontroliuojamus civilius gyventojus nuo karo veiksmų poveikio; remia ir ragina JT ŽTT 34-joje sesijoje pradėti interaktyvų dialogą;

  Sirija

24.  kuo griežčiausiai smerkia žiaurumus ir plačiai paplitusius žmogaus teisių ir tarptautinės humanitarinės teisės pažeidimus, vykdomus Sirijos režimo pajėgų, palaikant Rusijai ir Iranui, taip pat žmogaus teisių ir tarptautinės humanitarinės teisės pažeidimus, kuriuos padarė nevalstybinės ginkluotos teroristų grupuotės, visų pirma grupuotė „Islamo valstybė“ arba „Da’esh“, vykdanti genocidu laikomus nusikaltimus, ir grupuotė „Jabhat Fateh al-Sham“, taip pat kitos džihadistų grupuotės; pabrėžia, kad reikia tęsti tyrimus, susijusius su Sirijoje visų šalių naudojamais cheminiais ginklais ir tokių ginklų naikinimu, ir apgailestauja, kad Rusija ir Kinija vetuoja naująją JT Saugumo Tarybos rezoliuciją dėl cheminių ginklų naudojimo; dar kartą ragina suteikti visiškai laisvą humanitarinę prieigą ir užtikrinti padarinius kaltiesiems dėl karo nusikaltimų ir nusikaltimų žmoniškumui, taip pat jų atsakomybę už tuos nusikaltimus; remia ES iniciatyvą Tarptautiniam baudžiamajam teismui perduoti nagrinėti padėtį Sirijoje ir ragina JT Saugumo Tarybą imtis su tuo susijusių veiksmų; remia Tyrimo komisijos įgaliojimą vykdyti specialų tyrimą Alepe – šio tyrimo rezultatų ataskaita turi būti pateikta ne vėliau kaip kovo mėn. vyksiančioje 34-joje JT ŽTT sesijoje, ir prašo, kad ataskaita būtų pateikta Generalinei Asamblėjai ir Saugumo Tarybai;

Gruzija

25.  tebėra susirūpinęs dėl žodžio ir žiniasklaidos laisvės, taip pat dėl to, kad stebėtojai neturi galimybių patekti į Rusijos okupuotus Abchazijos regionus ir Cchinvalio regioną Pietų Osetijoje, kur žmogaus teisių pažeidimai tebėra plačiai paplitę; ragina stiprinti Tbilisio kontroliuojamoje teritorijoje ir abiejuose okupuotuose regionuose gyvenančių žmonių tarpusavio ryšius; ragina be išlygų gerbti Gruzijos suverenumą ir teritorinį vientisumą, taip pat jos tarptautiniu mastu pripažintų sienų neliečiamumą; pabrėžia, kad reikia užtikrinti saugų ir orų pabėgėlių ir šalies viduje perkeltų asmenų grįžimą į jų nuolatines gyvenamąsias vietas; ragina Gruzijos vyriausybę imtis atitinkamų priemonių siekiant užtikrinti, kad būtų toliau įgyvendinamos visuotinio periodinio vertinimo metu pateiktos rekomendacijos;

Korėjos Liaudies Demokratinė Respublika (Šiaurės Korėja)

26.  reiškia didelį susirūpinimą dėl nuolat blogėjančios žmogaus teisių padėties Korėjos Liaudies Demokratinėje Respublikoje; ragina Korėjos Liaudies Demokratinės Respublikos vyriausybę įgyvendinti savo įsipareigojimus pagal dokumentus dėl žmogaus teisių, kuriuos ji yra pasirašiusi, ir užtikrinti, kad humanitarinėms organizacijoms, nepriklausomiems žmogaus teisių stebėtojams ir JT specialiajam pranešėjui žmogaus teisių padėties Korėjos Liaudies Demokratinėje Respublikoje klausimais būtų leidžiama patekti į šią šalį ir kad su jais būtų tinkamai bendradarbiaujama; ragina Korėjos Liaudies Demokratinę Respubliką sudaryti sąlygas nacionalinės ir tarptautinės žiniasklaidos žodžio ir spaudos laisvei, taip pat suteikti savo piliečiams necenzūruojamą prieigą prie interneto; labai smerkia sistemingą ir plataus masto mirties bausmės taikymą Korėjos Liaudies Demokratinėje Respublikoje; ragina Korėjos Liaudies Demokratinės Respublikos vyriausybę paskelbti visišką mirties bausmės vykdymo moratoriumą, siekiant artimiausiu metu panaikinti mirties bausmę; reikalauja, kad pagrindiniai asmenys, atsakingi už Korėjos Liaudies Demokratinėje Respublikoje padarytus nusikaltimus žmoniškumui būtų patraukti atsakomybėn prieš Tarptautinį baudžiamąjį teismą ir kad jiems būtų taikomos tikslinės sankcijos; griežtai smerkia branduolinius bandymus kaip nereikalingą ir pavojingą provokaciją, atitinkamų JT Saugumo Tarybos rezoliucijų pažeidimą ir rimtą grėsmę taikai ir stabilumui Korėjos pusiasalyje ir Šiaurės Rytų Azijos regione; prašo atnaujinti specialiojo pranešėjo įgaliojimus; prašo pateikti ekspertų grupės pranešimą Generalinei Asamblėjai ir Saugumo Tarybai; rekomenduoja į rezoliuciją įtraukti pagrindines ekspertų ataskaitos rekomendacijas dėl atsakomybės, įskaitant Seulo biuro gebėjimų, susijusių su tyrimu ir baudžiamuoju persekiojimu, stiprinimą ir baudžiamosios teisenos eksperto paskyrimą, kad būtų galima greičiau pareikalauti atsakomybės;

Mianmaras / Birma

27.  yra labai susirūpinęs dėl pranešimų apie smurtinius susidūrimus šiaurinėje Rachinų valstijos dalyje ir apgailestauja dėl žuvusių žmonių, sunaikintų pragyvenimo šaltinių ir būstų, taip pat dėl, kaip pranešama, neproporcingo Mianmaro ginkluotųjų pajėgų jėgos naudojimo; ragina karines ir saugumo pajėgas nedelsiant nutraukti rohinjų žudymą, priekabiavimą prie jų ir jų prievartavimą, taip pat jų namų deginimą; reikalauja, kad Mianmaro vyriausybė ir civilinės valdžios institucijos nedelsiant nutrauktų siaubingą rohinjų mažumos diskriminavimą ir segregavimą; ragina apsaugoti rohinjų teises ir užtikrinti visų Mianmaro piliečių saugą, saugumą ir lygybę; palankiai vertina Mianmaro vyriausybės sprendimą taiką ir nacionalinį susitaikymą laikyti svarbiausiu prioritetu; palankiai vertina Mianmaro vyriausybės pranešimą, kad įsteigta pastarojo meto smurto Rachinų valstijoje tyrimo komisija; pabrėžia, kad būtina vykdyti tinkamą kaltininkų baudžiamąjį persekiojimą ir užtikrinti tinkamas nukentėjusių nuo pažeidimų asmenų galimybes ginti savo teises; ragina Mianmaro vyriausybę tęsti demokratizacijos procesą ir gerbti teisinę valstybę, žodžio laisvę ir pagrindines žmogaus teises; ragina ES ir jos valstybes nares palaikyti atnaujintus specialiojo pranešėjo Mianmaro klausimais įgaliojimus;

o

o    o

28.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, ES specialiajam įgaliotiniui žmogaus teisių klausimais, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, JT Saugumo Tarybai, JT generaliniam sekretoriui, 71-osios JT Generalinės Asamblėjos pirmininkui, JT žmogaus teisių tarybos pirmininkui, JT vyriausiajam žmogaus teisių komisarui ir Europos Tarybos Parlamentinės Asamblėjos generaliniam sekretoriui.

 

(1)

Priimti tekstai, P8_TA(2016)0317.

(2)

Priimti tekstai, P8_TA(2016)0502.

Teisinė informacija - Privatumo politika