Návrh uznesenia - B8-0188/2017Návrh uznesenia
B8-0188/2017

  NÁVRH UZNESENIA o prioritách EÚ na zasadnutia Rady OSN pre ľudské práva v roku 2017

  13.3.2017 - (2017/2598(RSP))

  predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku
  predložené v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku

  Karol Karski, Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, Jana Žitňanská, Raffaele Fitto, Valdemar Tomaševski, Branislav Škripek, v mene skupiny ECR

  Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-0183/2017

  Postup : 2017/2598(RSP)
  Postup v rámci schôdze
  Postup dokumentu :  
  B8-0188/2017
  Predkladané texty :
  B8-0188/2017
  Rozpravy :
  Prijaté texty :

  B8-0188/2017

  Uznesenie Európskeho parlamentu o prioritách EÚ na zasadnutia Rady OSN pre ľudské práva v roku 2017

  (2017/2598(RSP))

  Európsky parlament,

  –  so zreteľom na Chartu Organizácie Spojených národov,

  –  so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv a na dohovory OSN v oblasti ľudských práv a opčné protokoly k týmto dohovorom,

  –  so zreteľom na rezolúciu Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov č. 60/251, ktorou sa zakladá Rada OSN pre ľudské práva (UNHRC),

  –  so zreteľom na Európsky dohovor o ľudských právach, Európsku sociálnu chartu a Chartu základných práv EÚ,

  –  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o zasadnutiach Rady OSN pre ľudské práva,

  –  so zreteľom na svoje odporúčanie Rade zo 7. júla 2016 k 71. zasadnutiu Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov[1],

  –  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o porušovaní ľudských práv vrátane naliehavých uznesení z roku 2016 o Etiópii, Severnej Kórei, Indii, Kryme, Hong Kongu, Kazachstane, Egypte, Konžskej demokratickej republike, Pakistane, Hondurase, Nigérii, Gambii, Džibuti, Kambodži, Tadžikistane, Vietname, Malawi, Bahrajne, Mjanmarsku, Filipínach, Somálsku, Zimbabwe, Rwande, Sudáne, Thajsku, Číne, Brazílii, Rusku, Tibete, Iraku, Indonézii, Stredoafrickej republike, Burundi, Nikarague, Kuvajte a Guatemale,

  –  so zreteľom na svoje uznesenie zo 14. decembra 2016 o výročnej správe o ľudských právach a demokracii vo svete a politike Európskej únie v tejto oblasti za rok 2015[2],

  –  so zreteľom na články 2, 3 ods. 5, 18, 21, 27 a 47 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

  –  so zreteľom na výročnú správu UNHRC za rok 2015 pre Valné zhromaždenie OSN,

  –  so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

  A.  keďže presadzovanie a ochrana univerzálnej platnosti ľudských práv sú súčasťou etického a právneho acquis EÚ a jedným zo základných kameňov európskej jednoty a integrity; keďže dodržiavanie ľudských práv by malo byť začlenené do všetkých oblastí politiky EÚ;

  B.  keďže EÚ je pevne odhodlaná podporovať orgány OSN, pokiaľ ide o presadzovanie a ochranu ľudských práv;

  C.  keďže pravidelné zasadnutia Rady Organizácie Spojených národov pre ľudské práva (UNHRC), menovanie osobitných spravodajcov, mechanizmus všeobecného pravidelného preskúmania (UPR) a osobitné postupy riešenia situácií špecifických pre jednotlivé krajiny alebo tematických otázok prispievajú k presadzovaniu a dodržiavaniu ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu;

  Rada OSN pre ľudské práva

  1.  víta prácu vysokého komisára OSN pre ľudské práva Zajda Ra’ada al-Husajna a jeho úradu (OHCHR); víta úlohu, ktorú zohráva OHCHR pri podpore spolupráce medzi medzinárodnými a regionálnymi mechanizmami v oblasti ľudských práv a pri identifikácii spôsobov, ako zvýšiť úlohu regionálnych dohôd vo vzťahu k všeobecných normám v oblasti ľudských práv;

  2.  zastáva názor, že účinnosť a dôveryhodnosť UNHRC závisia od skutočného odhodlania jej členov chrániť všetky osoby vo všetkých krajinách pred akýmkoľvek porušovaním ľudských práv v súlade s medzinárodnými dohovormi o ľudských právach presadzujúcimi univerzálnosť, nestrannosť, objektívnosť, neselektívnosť, konštruktívny dialóg a spoluprácu;

  3.  vyzýva štáty, aby udelili prístup nezávislým expertom UNHCR, osobitným spravodajcom a expertom OHCHR s cieľom umožniť im vyšetriť údajné porušovanie ľudských práv a konštruktívnym spôsobom sa zapojiť do nápravy situácie, aby dodržiavali svoje záväzky podľa dohovorov o ľudských právach a aby ponúkli svoju plnú spoluprácu s osobitnými postupmi UNHCR (vrátane všeobecného pravidelného preskúmania); vyzýva všetky štáty, aby prijali konkrétne kroky s cieľom konať podľa odporúčaní UPR a prekonať nedostatky tým, že sa zavedú mechanizmy vykonávania a nadväzujúcich opatrení vrátane zriadenia vnútroštátnych akčných plánov a národných koordinačných mechanizmov;

  4.  opäť zdôrazňuje, že je dôležité zabezpečiť, aby sa členské štáty aktívne a konzistentne zapájali do činnosti mechanizmov OSN v oblasti ľudských práv, najmä Tretieho výboru, Valného zhromaždenia OSN a UNHRC, s cieľom zvýšiť ich dôveryhodnosť;

  Tematické priority

  5.  zdôrazňuje význam úlohy mimovládnych organizácií (MVO) a obhajcov ľudských práv pri podpore a ochrane ľudských práv; zdôrazňuje, že ľudské práva a základné slobody sa musia chrániť z každého hľadiska ich uplatňovania, a to aj v kontexte nových technológií; je znepokojený, podobne ako UNHRC, správami o hrozbách a odvetných opatreniach voči členom organizácií občianskej spoločnosti (OOS) a MVO, ktorí spolupracovali s UNHRC v procese všeobecného pravidelného preskúmania (UPR);

  6.  odsudzuje všetky akty násilia, obťažovania, zastrašovania a prenasledovania páchané voči obhajcom ľudských práv, novinárom a blogerom, či už na internete alebo mimo neho; vyzýva všetky štáty, aby podporili a zabezpečili bezpečné a priaznivé prostredie, v ktorom MVO, občianska spoločnosť, novinári, obhajcovia ľudských práv a najmä zraniteľné skupiny môžu fungovať nezávisle a bez vonkajších zásahov; opakuje svoju výzvu tým štátom, ktoré prijali reštriktívne právne predpisy proti nezávislým organizáciám na ochranu ľudských práv, aby ich zrušili;

  7.  domnieva sa, že slobodné, nezávislé a nestranné médiá predstavujú jeden zo základných kameňov demokratickej spoločnosti, v ktorej otvorené diskusie zohrávajú kľúčovú úlohu;
  podporuje výzvu za vymenovanie osobitného zástupcu generálneho tajomníka OSN pre bezpečnosť novinárov; žiada, aby sa otázky slobody prejavu na internete, digitálnych slobôd a dôležitosti voľného a otvoreného internetu pripomínali na všetkých medzinárodných fórach; požaduje riešenie problému digitálnej priepasti a neobmedzený prístup k informáciám a komunikačným prostriedkom, ako aj necenzurovaný prístup k internetu;

  8.  pripomína, že právo na slobodu zhromažďovania a združovania je naďalej veľkou výzvou; s potešením víta prácu osobitného spravodajcu pre práva na slobodu pokojného zhromažďovania a združovania Mainu Kiaiho; vyzýva všetky štáty, aby správy náležite zohľadnili;

  9.  odmieta všetky formy diskriminácie a prenasledovania z dôvodu rasy, farby pleti, jazyka, náboženstva a viery, sexuálnej orientácie, sociálneho pôvodu, narodenia, veku, zdravotného postihnutia alebo postavenia;

  10.  vyjadruje znepokojenie nad tým, že štáty a neštátne subjekty jednotlivo alebo kolektívne porušujú práva mnohých ľudí na slobodu náboženského vyznania alebo viery, čoho dôsledkom je diskriminácia, nerovnosť a stigmatizácia; pripomína, že treba bojovať proti neznášanlivosti a diskriminácii z dôvodu náboženského vyznania alebo viery s cieľom zaistiť dodržiavanie iných vzájomne prepojených ľudských práv, ako je napríklad sloboda prejavu;

  11.  vyzýva EÚ, aby sa snažila zabezpečiť väčšiu ochranu náboženských a etnických menšín pred prenasledovaním a násilím a zrušenie zákonov, ktoré kriminalizujú rúhanie alebo odpadlíctvo od viery a slúžia ako zámienka na prenasledovanie náboženských a etnických menšín a neveriacich; zdôrazňuje v tejto súvislosti, že kresťania sú stále najviac prenasledovanou náboženskou skupinou na svete, pričom v roku 2016 ich bolo zabitých viac ako 90 000 z dôvodu ich viery: v kmeňových konfliktoch, teroristických útokoch, počas plánovaných ničení kresťanských obcí alebo v rámci vládneho prenasledovania; vyzýva orgány EÚ, aby sa viac zapájali do obhajovania prenasledovaných kresťanov vzhľadom na spoločné európske kultúrne dedičstvo;

  12.  naliehavo vyzýva členské štáty, aby podporili prácu OSN zameranú proti mučeniu a iným formám krutého, neľudského a ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania, hromadným popravám a popravám za spáchanie trestných činov súvisiacich s drogami; žiada Európsku službu pre vonkajšiu činnosť (ESVČ), aby na všetkých úrovniach dialógu a všetkých fórach zintenzívnila úsilie EÚ zamerané na boj proti popravám bez riadneho konania, mučeniu a iným formám zlého zaobchádzania v súlade s usmerneniami politiky EÚ vo vzťahu k tretím krajinám týkajúcimi sa mučenia a iného krutého, neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania; vyzýva na všeobecnú ratifikáciu a účinné vykonávanie Dohovoru OSN proti mučeniu a jeho opčného protokolu;

  13.  vyzýva členské štáty, aby naďalej posilňovali prácu Medzinárodného trestného súdu (MTS); nabáda na intenzívny dialóg a spoluprácu medzi Medzinárodným trestným súdom, OSN a jej agentúrami a Bezpečnostnou rada OSN; vyjadruje poľutovanie nad rozhodnutím niektorých krajín odstúpiť od MTS a vyzýva ich, aby svoje rozhodnutie prehodnotili; vyzýva všetky členské štáty OSN, aby sa pripojili k MTS ratifikáciou Rímskeho štatútu, a nabádali na ratifikáciu zmien z Kampaly;

  14.  čo najdôraznejšie odsudzuje prebiehajúce vážne porušovanie ľudských práv, najmä zo strany organizácie ISIS/Dá’iš a útoky skupiny Boko Haram, ktorých cieľom sú deti, ako aj všetky ostatné útoky, ktoré páchajú teroristické alebo polovojenské organizácie proti civilistom, najmä ženám a deťom; odsudzuje časté ničenie kultúrneho dedičstva a jeho rozsah a vyzýva na podporu úsilia vynaloženého na rôznych fórach OSN;

  15.  vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby sa aktívne angažovali v iniciatíve, podľa ktorej by OSN mala uznať genocídy etnických a náboženských menšín, ktorej sa dopustil tzv. ISIS/Dá’iš, a aby boli MTS postúpené prípady podozrenia zo zločinov proti ľudskosti, z vojnových zločinov a genocídy; nabáda na intenzívny dialóg a spoluprácu medzi MTS, OSN a jej agentúrami a Bezpečnostnou rada OSN;

  16.  žiada, aby EÚ vyzvala všetky štáty, aby postavili ľudské práva do stredobodu svojich rozvojových politík a aby uplatňovali Deklaráciu OSN o práve na rozvoj z roku 1986; víta nedávne vymenovanie osobitného spravodajcu UNHCR pre právo na rozvoj, ktorého mandát zahŕňa prispievanie k presadzovaniu, ochrane a napĺňaniu práva na rozvoj v kontexte programu trvalo udržateľného rozvoja do roku 2030 a v iných medzinárodných dohôd o rozvojovej spolupráci; zdôrazňuje, že ľudské práva pre všetkých musia byť prierezovým prvkom pri dosahovaní všetkých cieľov programu 2030;

  17.  vyzýva na prijímanie ďalších podporných opatrení na posilňovanie postavenia žien a dievčat a odstránenie všetkých foriem násilia a diskriminácie páchaných na ženách a dievčatách vrátane rodovo motivovaného násilia; dôrazne žiada členské štáty, aby rozvíjali medziregionálne iniciatívy zamerané na presadzovanie, ochranu a dodržiavanie práv žien;

  18.  vyzýva EÚ, aby naďalej presadzovala práva detí, a to najmä tým, že prispeje k zabezpečeniu prístupu detí k vode, sanitácii, zdravotnej starostlivosti a vzdelaniu, a to aj v oblastiach konfliktov a v utečeneckých táboroch, a tým, že odstráni detskú prácu, nábor detských vojakov, zbavovanie osobnej slobody, mučenie, obchodovania s ľuďmi, detské skoré a nútené manželstvá, sexuálne vykorisťovanie a škodlivé praktiky, ako napríklad mrzačenie ženských pohlavných orgánov; požaduje opatrenia na podporu a posilňovanie medzinárodného úsilia prostredníctvom OSN, aby sa skoncovalo s využívaním detí v ozbrojených konfliktoch a aby sa účinnejšie riešil vplyv konfliktov a stavov po skončení konfliktu na ženy a dievčatá; vyzýva všetky krajiny OSN, aby si plnili svoje zmluvné povinnosti a záväzky v rámci Dohovoru o právach dieťaťa prijatého v roku 1989, aby sa zabezpečili práva všetkých detí v ich jurisdikcii, a to bez ohľadu na ich právne postavenie a bez akejkoľvek diskriminácie;

  19.  vyzýva štáty, aby presadzovali práva osôb so zdravotným postihnutím vrátane ich rovnocennej účasti a sociálneho začlenenia; vyzýva všetky štáty, aby ratifikovali a vykonávali Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím;

  20.  vyzýva EÚ, aby spolupracovala s partnermi na vykonávaní hlavných zásad OSN v oblasti podnikania a ľudských práv vrátane krokov na podporu toho, aby viaceré štáty prijali národné akčné plány a zapojili sa do činnosti pracovných skupín OSN a OHCHR; opakuje svoju výzvu všetkým štátom aj EÚ, aby sa aktívne a konštruktívne zapojili do tohto procesu s cieľom dosiahnuť právne záväzný nástroj na prevenciu, vyšetrovanie, nápravu a zabezpečenie prístupu k opravným prostriedkom v prípadoch, keď dochádza k porušovaniu ľudských práv;

  21.  víta newyorské vyhlásenie OSN pre utečencov a migrantov, v ktorom sa riešila otázka masívnych presunov utečencov a migrantov a ktorá viedla k prijatiu globálnej dohody o komplexnom rámci na riešenie problému utečencov, ako aj záväzok, ktorý sa vzťahuje na migrantov a utečencov a je zameraný na záchranu ľudských životov a boj proti obchodovaniu s ľuďmi; pripomína, že otázka migrácie by sa mala aj naďalej skúmať v globálnom meradle, nie iba na európskej úrovni; vyzýva na ochranu ľudských práv žiadateľov o azyl, utečencov, migrantov a všetkých vysídlených osôb a ochranu ľudských práv žien, detí a zraniteľných skupín vrátane osôb so zdravotným postihnutím;

  22.  vyzýva všetky štáty, aby prijali osobitné opatrenia v najlepšom záujme detských utečencov a migrantov na základe Dohovoru o právach dieťaťa, a aby zaviedli opatrenia na posilnenie systémov ochrany detí vrátane odbornej prípravy sociálnych pracovníkov a iných skupín zamestnancov, a tiež koordinovaného úsilia v spolupráci s mimovládnymi organizáciami;

  Priority pre jednotlivé krajiny

    Ukraine

  23.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že pretrvávajúca ruská agresia zapríčinila zúfalú humanitárnu situáciu v regióne Donbas a že ukrajinským a medzinárodným humanitárnym organizáciám sa odopiera vstup do okupovaných regiónov; vyjadruje hlboké znepokojenie v súvislosti s náročnými humanitárnymi podmienkami, ktorým čelí viac ako 1,5 milióna vnútorne vysídlených osôb; vyjadruje hlboké znepokojenie nad pokračujúcim sexuálnym násilím súvisiacim s konfliktom, najmä v hraničných oblastiach a na Kryme; je hlboko znepokojený porušovaním ľudských práv na Rusmi okupovanom Kryme, a to najmä pokiaľ ide o krymských Tatárov; zdôrazňuje potrebu ďalšej finančnej pomoci EÚ pre Ukrajinu; znovu potvrdzuje svoje pevné odhodlanie týkajúce sa zvrchovanosti, nezávislosti a územnej celistvosti Ukrajiny v rámci jej medzinárodne uznaných hraníc a jej slobodného a zvrchovaného rozhodnutia pokračovať v európskej ceste; vyzýva všetky strany, aby bezodkladne začali pracovať na mierovom opätovnom začlenení okupovaného Krymského polostrova do systému ukrajinského práva prostredníctvom politického dialógu a v riadnom súlade s medzinárodným právom; podporuje predĺženie sankcií proti Rusku až do úplného vykonávania dohody z Minska a vrátenia Krymu; vyzýva Európsku službu pre vonkajšiu činnosť a Radu, aby zvýšili tlak na Ruskú federáciu, aby umožnila medzinárodným organizáciám vstup na Krym na účely monitorovania situácie v oblasti dodržiavania ľudských práv vzhľadom na pokračujúce porušovanie základných slobôd a ľudských práv na tomto polostrove a vytvorenia stáleho medzinárodného monitorovacieho a konvenčného mechanizmu; ďalej vyzýva na úplné vykonávanie dohody z Minska; pripomína, že všetky strany konfliktu sú povinné prijať všetky uskutočniteľné opatrenia na ochranu civilného obyvateľstva, ktoré patrí pod ich kontrolu, pred účinkami nepriateľských akcií; podporuje a povzbudzuje interaktívny dialóg, ktorý sa má uskutočniť na 34. zasadnutí UNHRC;

    Sýria

  24.  čo najdôraznejšie odsudzuje brutálne činy a rozsiahle porušovanie ľudských práv a medzinárodného humanitárneho práva, čoho sa dopúšťajú ozbrojené sily sýrskej vlády s podporou Ruska a Iránu, ako aj porušovanie ľudských práv a medzinárodného humanitárneho práva páchané neštátnymi ozbrojenými teroristickými skupinami, najmä organizáciou ISIS/Dá’iš, ktorá je zodpovedná za zločiny takmer sa rovnajúce genocíde, Džabhat Fath aš-Šám/Frontom an-Nusra a ďalšími džihádistickými skupinami; zdôrazňuje potrebu pokračovať vo vyšetrovaní použitia a likvidácie chemických zbraní všetkými stranami v Sýrii a vyjadruje poľutovanie nad rozhodnutím Ruska a Číny blokovať novú rezolúciu Bezpečnostnej rady OSN o používaní chemických zbraní; opakuje svoju výzvu na plný neobmedzený prístup humanitárnej pomoci a na vyvodenie následkov a zodpovednosti voči osobám uznaným vinnými zo spáchania vojnových zločinov a zločinov proti ľudskosti; podporuje iniciatívu EÚ zameranú na postúpenie situácie v Sýrii MTS a vyzýva Bezpečnostnú radu OSN, aby prijala kroky v tomto smere; podporuje mandát vyšetrovacej komisie vykonať osobitné vyšetrovanie týkajúce sa Aleppa, o ktorom by mala podať správu najneskôr počas 34. zasadnutia UNHRC v marci, a žiada, aby sa správa predložila Valnému zhromaždeniu a Bezpečnostnej rade;

  Gruzínsko

  25.  vyjadruje pretrvávajúce znepokojenie nad slobodou prejavu a médií a nemožnosťou prístupu pozorovateľov do Ruskom okupovaných regiónov Abcházska a Cchinvali/Južného Osetska, v ktorých je aj naďalej rozšírené porušovanie ľudských práv; naliehavo vyzýva na posilnenie kontaktov medzi ľuďmi medzi územím pod kontrolou Tbilisi a dvomi okupovanými regiónmi; žiada, aby v plnej miere rešpektovala zvrchovanosť a územná celistvosť Gruzínska, ako aj nedotknuteľnosť jeho medzinárodne uznaných hraníc; zdôrazňuje, že je potrebné, aby sa utečenci a osoby vysídlené v rámci krajiny bezpečne a dôstojne vrátili na miesta svojho trvalého bydliska; vyzýva gruzínsku vládu, aby prijala vhodné opatrenia s cieľom zabezpečiť kontrolu a vykonávanie odporúčaní v rámci všeobecného pravidelného preskúmania;

  KĽDR (Severná Kórea)

  26.  vyjadruje hlboké znepokojenie nad pretrvávajúcim zhoršovaním situácie v oblasti ľudských práv v KĽDR; vyzýva vládu KĽDR, aby si plnila svoje povinnosti vyplývajúce z nástrojov v oblasti ľudských práv, ktorých je zmluvnou stranou, a zabezpečila vstup humanitárnych organizácií, nezávislých pozorovateľov dodržiavania ľudských práv a osobitného spravodajcu OSN pre situáciu ľudských práv v KĽDR do krajiny a v potrebnej miere s nimi spolupracovala; vyzýva KĽDR, aby domácim aj zahraničným médiám umožnila slobodu prejavu a slobodu tlače a svojim občanom necenzurovaný prístup k internetu; dôrazne odsudzuje systematické a rozsiahle využívanie trestu smrti v KĽDR; vyzýva vládu KĽDR, aby vyhlásila moratórium na všetky popravy s cieľom zrušiť trest smrti v blízkej budúcnosti; žiada, aby tí, ktorí nesú najväčšiu zodpovednosť za zločiny proti ľudskosti páchané v KĽDR, boli braní na zodpovednosť, postavení pred MTS a podrobení cieleným sankciám; dôrazne odsudzuje jadrové testy ako zbytočnú a nebezpečnú provokáciu, ako aj porušenie rezolúcií Bezpečnostnej rady OSN a vážnu hrozbu pre mier a stabilitu na Kórejskom polostrove a v severovýchodnej Ázii; požaduje obnovenie mandátu osobitného spravodajcu; žiada predloženie správy skupiny expertov Valnému zhromaždeniu a Bezpečnostnej rade OSN; odporúča, aby sa do rezolúcie začlenili kľúčové odporúčania týkajúce sa zodpovednosti zo správy skupiny expertov vrátane posilnenia kapacity Úradu v Soule o odborníkov v oblasti vyšetrovania a prokuratúry, ako aj vymenovania experta trestného súdnictva, aby sa pokročilo v otázke stanovenia zodpovednosti;

  Mjanmarsko/Barma

  27.  je mimoriadne znepokojený správami o násilných stretoch v severnom Jakchainskom štáte a vyjadruje poľutovanie nad stratou životov, živobytia a domovov, ako aj nad údajným neprimeraným použitím sily zo strany mjanmarských ozbrojených síl; naliehavo žiada vojenské a bezpečnostné sily, aby okamžite ukončili zabíjanie, zastrašovanie a znásilňovanie, ktoré sa pácha na Rohingyoch, a vypaľovanie ich domov; žiada, aby vláda Mjanmarska a civilné orgány okamžite zastavili diskrimináciu a segregáciu rohingyjskej menšiny; požaduje ochranu práv Rohingyov a zaručenie bezpečnosti a rovnosti všetkých občanov Mjanmarska; víta rozhodnutie vlády Mjanmarska vyhlásiť mier a národné zmierenie za kľúčovú prioritu; víta vyhlásenie vlády Mjanmarska o vytvorení komisie na vyšetrenie nedávnych prípadov násilia v Jakchainskom štáte; zdôrazňuje potrebu riadne stíhať zodpovedné osoby a poskytnúť primeranú nápravu obetiam porušení práva; vyzýva vládu Mjanmarska, aby pokračovala v procese demokratizácie a dodržiavala zásady právneho štátu, slobodu prejavu a základné ľudské práva; vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby podporili obnovený mandát osobitného spravodajcu pre Mjanmarsko;

  o

  o    o

  28.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, osobitnému zástupcovi EÚ pre ľudské práva, vládam a parlamentom členských štátov, Bezpečnostnej rade OSN, generálnemu tajomníkovi OSN, predsedovi 71. Valného zhromaždenia OSN, predsedovi Rady OSN pre ľudské práva, vysokému komisárovi OSN pre ľudské práva a generálnemu tajomníkovi Parlamentného zhromaždenia Rady Európy.