Förslag till resolution - B8-0188/2017Förslag till resolution
B8-0188/2017

  FÖRSLAG TILL RESOLUTION om EU:s prioriteringar för mötena i FN:s råd för mänskliga rättigheter under 2017

  13.3.2017 - (2017/2598(RSP))

  till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik
  i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen

  Karol Karski, Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, Jana Žitňanská, Raffaele Fitto, Valdemar Tomaševski, Branislav Škripek, för ECR-gruppen

  Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-0183/2017

  Förfarande : 2017/2598(RSP)
  Dokumentgång i plenum
  Dokumentgång :  
  B8-0188/2017
  Ingivna texter :
  B8-0188/2017
  Debatter :
  Antagna texter :

  B8-0188/2017

  Europaparlamentets resolution om EU:s prioriteringar för mötena i FN:s råd för mänskliga rättigheter under 2017

  (2017/2598(RSP))

  Europaparlamentet utfärdar denna resolution

  –  med beaktande av FN-stadgan,

  –  med beaktande av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna och FN:s människorättskonventioner med tillhörande fakultativa protokoll,

  –  med beaktande av FN:s generalförsamlings resolution 60/251 om inrättandet av ett råd för mänskliga rättigheter (människorättsrådet),

  –  med beaktande av den europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna, den europeiska sociala stadgan och EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna,

  –  med beaktande av sina tidigare resolutioner om mötena i FN:s råd för mänskliga rättigheter,

  –  med beaktande av sin rekommendation till rådet av den 7 juli 2016 om FN:s generalförsamlings 71:a: session[1],

  –  med beaktande av sina tidigare resolutioner om kränkningar av de mänskliga rättigheterna, inklusive sina brådskande resolutioner 2016 om Etiopien, Nordkorea, Indien, Krim, Hongkong, Kazakstan, Egypten, Demokratiska republiken Kongo, Pakistan, Honduras, Nigeria, Gambia, Djibouti, Kambodja, Tadzjikistan, Vietnam, Malawi, Bahrain, Myanmar, Filippinerna, Somalia, Zimbabwe, Rwanda, Sudan, Thailand, Kina, Brasilien, Ryssland, Tibet, Irak, Indonesien, Centralafrikanska republiken, Burundi, Nicaragua, Kuwait och Guatemala,

  –  med beaktande av sin resolution av den 14 december 2016 om årsrapporten om mänskliga rättigheter och demokrati i världen och Europeiska unionens politik på området 2015[2],

  –  med beaktande av artiklarna 2, 3.5, 18, 21, 27 och 47 i fördraget om Europeiska unionen,

  –  med beaktande av årsrapporten för 2015 från människorättsrådet till FN:s generalförsamling,

  –  med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

  A.  Att främja och försvara de mänskliga rättigheternas allmängiltighet är en del av EU:s etiska och rättsliga regelverk och en av hörnstenarna i den europeiska enheten och integriteten. Respekten för mänskliga rättigheter bör integreras i alla EU:s politikområden.

  B.  EU har ett starkt engagemang för FN:s organ när det gäller att främja och värna om de mänskliga rättigheterna.

  C.  De ordinarie mötena i människorättsrådet, utnämningen av särskilda rapportörer, mekanismen för allmän återkommande utvärdering samt de särskilda förfaranden som avser antingen situationen i specifika länder eller tematiska frågor bidrar alla till främjandet av och respekten för de mänskliga rättigheterna, demokratin och rättsstaten.

  FN:s råd för mänskliga rättigheter

  1.  Europaparlamentet välkomnar det arbete som utförs av FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter, Zeid Ra’ad al-Hussein, och dennes kontor (OHCHR). Parlamentet välkomnar den roll som OHCHR spelar för att främja samarbete mellan internationella och regionala mekanismer för mänskliga rättigheter och för att hitta sätt att stärka rollen för ”regionala avtal” i förhållande till universella människorättsnormer.

  2.  Europaparlamentet anser att människorättsrådets genomslagskraft och trovärdighet är beroende av dess medlemmars genuina engagemang för att skydda alla människor i alla länder från kränkningar av de mänskliga rättigheterna, i enlighet med de internationella människorättskonventioner som främjar allmängiltighet, opartiskhet, objektivitet, icke-selektivitet, konstruktiv dialog och samarbete.

  3.  Europaparlamentet uppmanar staterna att bevilja människorättsrådets oberoende experter, särskilda rapportörer och OHCHR-experter tillträde för att utreda påstådda kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt engagera sig på ett konstruktivt sätt för att åtgärda situationen, infria sina åtaganden att följa människorättskonventionerna och erbjuda sig att samarbeta fullt ut med människorättsrådets särskilda förfaranden (inklusive den allmänna återkommande utvärderingen). Parlamentet uppmuntrar alla stater att vidta konkreta åtgärder för att följa rekommendationerna från den allmänna återkommande utvärderingen och att komma till rätta med brister genom att inrätta en mekanism för genomförande och uppföljning som omfattar fastställandet av nationella handlingsplaner och nationella samordningsmekanismer.

  4.  Europaparlamentet upprepar vikten av att säkerställa att medlemsstaterna aktivt och konsekvent engagerar sig i FN-mekanismer för mänskliga rättigheter, framför allt i tredje utskottet, FN:s generalförsamling och människorättsrådet för att öka sin trovärdighet.

  Tematiska prioriteringar

  5.  Europaparlamentet understryker den viktiga roll som icke-statliga människorättsorganisationer och försvarare av mänskliga rättigheter har när det gäller att främja och skydda de mänskliga rättigheterna. Parlamentet framhåller att mänskliga rättigheter och grundläggande friheter behöver skyddas i alla sina uttrycksformer, även i samband med ny teknik. Parlamentet delar människorättsrådets oro över rapporter om hot och repressalier mot medlemmar av organisationer i det civila samhället och icke-statliga organisationer som har samarbetat med människorättsrådet inom ramen för den allmänna återkommande utvärderingen.

  6.  Europaparlamentet fördömer alla former av våld, trakasserier, hot eller förföljelse av människorättsförsvarare, journalister eller bloggare, både på och utanför internet. Parlamentet uppmanar alla stater att främja och säkerställa ett säkert och gynnsamt klimat där icke-statliga organisationer, det civila samhället, journalister, människorättsförsvarare och i synnerhet utsatta grupper kan verka självständigt och utan inblandning. Parlamentet upprepar sin uppmaning till de stater som har antagit en restriktiv lagstiftning mot oberoende människorättsorganisationer att upphäva den.

  7.  Europaparlamentet anser att fria, oberoende och opartiska medier utgör en av hörnstenarna för ett demokratiskt samhälle, där öppna debatter spelar en avgörande roll. Parlamentet stöder appellen om en utnämning av en särskild representant för FN:s generalsekreterare för journalisters säkerhet. Parlamentet vill att frågor om yttrandefrihet på internet, digitala friheter och vikten av ett fritt och öppet internet, tas upp i alla internationella forum. Parlamentet efterlyser en minskad digital klyfta och oinskränkt tillgång till information och kommunikation samt ocensurerad tillgång till internet.

  8.  Europaparlamentet påminner om att förenings- och mötesfriheten fortfarande är en stor utmaning. Parlamentet välkomnar varmt det arbete som utförs av FN:s särskilda rapportör för rätten till föreningsfrihet och deltagande i fredliga sammankomster, Maina Kiai. Parlamentet uppmanar alla stater att ta vederbörlig hänsyn till rapporterna.

  9.  Europaparlamentet motsätter sig varje form av diskriminering och förföljelse på grund av ras, hudfärg, språk, religion och övertygelse, sexuell läggning, socialt ursprung, börd, ålder eller funktionsnedsättning eller samhällsställning.

  10.  Europaparlamentet uttrycker sin oro över att många människor, enskilt eller kollektivt, utsätts för kränkningar av rätten till religions- och trosfrihet från staters och icke-statliga aktörers sida, vilket leder till diskriminering, ojämlikhet och stigmatisering. Parlamentet påminner om vikten av att bekämpa intolerans och diskriminering på grund av religion eller trosuppfattning i syfte att säkerställa andra mänskliga rättigheter som är ömsesidigt beroende av varandra, såsom yttrandefrihet.

  11.  Europaparlamentet uppmanar EU att arbeta för ett ökat skydd av religiösa och etniska minoriteter mot förföljelse och våld och för ett upphävande av lagar som kriminaliserar hädelse eller avfällighet och som används som förevändning för förföljelse av religiösa och etniska minoriteter och icke-troende. Parlamentet betonar i detta sammanhang att kristna fortfarande är den mest förföljda religiösa gruppen i världen, med över 90 000 som dödats under 2016 på grund av sin tro, dvs. personer som mördats i stamkonflikter, terroristattacker, under planerade förstörelse av kristna byar eller till följd av statlig förföljelse. Parlamentet uppmanar EU:s myndigheter att engagera sig mer för att försvara förföljda kristna, vilka har sina rötter i ett gemensamt europeiskt kulturarv.

  12.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att stödja FN:s arbete mot tortyr och annan grym, omänsklig och förnedrande behandling eller bestraffning, massavrättningar och avrättningar för narkotikarelaterade brott, och uppmanar Europeiska utrikestjänsten att på alla nivåer av dialog och i alla forum intensifiera EU:s insatser i kampen mot summariska avrättningar, tortyr och annan misshandel, i enlighet med riktlinjerna för EU:s politik gentemot tredje land om tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning. Parlamentet efterlyser en global ratificering och ett konkret genomförande av FN:s konvention mot tortyr och dess fakultativa protokoll.

  13.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att fortsätta att stärka det arbete som utförs av Internationella brottmålsdomstolen (ICC). Parlamentet uppmuntrar till en intensiv dialog och ett nära samarbete mellan ICC, FN och dess organ och FN:s säkerhetsråd. Parlamentet beklagar vissa afrikanska länders beslut att dra sig tillbaka från ICC, och uppmanar dem att ompröva detta beslut. Parlamentet uppmanar alla FN:s medlemsstater att ansluta sig till ICC genom att ratificera Romstadgan, och att uppmuntra till en ratificering av Kampalaändringarna.

  14.  Europaparlamentet fördömer i starkast möjliga ordalag de pågående allvarliga människorättskränkningarna, i synnerhet av IS/Daish, och Boko Harams angrepp mot barn, liksom alla andra angrepp av terroristorganisationer eller paramilitära organisationer, mot civilbefolkningen, särskilt mot kvinnor och barn. Parlamentet fördömer att kulturarv så ofta och i så stor omfattning förstörs, och efterlyser stöd till de relevanta insatserna i olika FN-forum.

  15.  Europaparlamentet uppmanar EU och dess medlemsstater att arbeta aktivt för ett initiativ om ett erkännande från FN:s sida av det folkmord som begåtts på etniska och religiösa minoriteter av det så kallade IS/Daish, och för ett hänskjutande till ICC av fall som misstänks utgöra brott mot mänskligheten, krigsförbrytelser och folkmord. Parlamentet uppmuntrar till en intensiv dialog och ett nära samarbete mellan ICC, FN och dess organ och FN:s säkerhetsråd.

  16.  Europaparlamentet begär att EU uppmanar alla stater att sätta de mänskliga rättigheterna i centrum för sin respektive utvecklingspolitik och att genomföra FN:s förklaring från 1986 om rätten till utveckling. Parlamentet välkomnar människorättsrådets utnämning nyligen av en särskild rapportör för rätten till utveckling, vars mandat omfattar insatser för att främja, skydda och förverkliga rätten till utveckling i samband med Agenda 2030 för hållbar utveckling och andra internationella avtal om utvecklingssamarbete. Parlamentet framhåller att mänskliga rättigheter för alla måste vara ett genomgående inslag i uppnåendet av alla mål och målsättningar i Agenda 2030.

  17.  Europaparlamentet efterlyser fortsatt stöd för åtgärder avsedda att stärka kvinnors och flickors egenmakt och utrota alla former av våld mot och diskriminering av kvinnor och flickor, inbegripet könsrelaterat våld. Parlamentet uppmanar med kraft medlemsstaterna att eftersträva tvärregionala initiativ för främjande, skydd och förverkligande av kvinnors rättigheter.

  18.  Europaparlamentet uppmanar EU att fortsätta att främja barns rättigheter, framför allt genom att bidra till att trygga barns tillgång till vatten, sanitet, hälso- och sjukvård och utbildning, även i konfliktområden och flyktingläger, och genom att utrota barnarbete, rekrytering av barnsoldater, frihetsberövande, tortyr, människohandel, barnäktenskap, tidiga äktenskap och tvångsäktenskap, sexuell exploatering samt skadliga sedvänjor såsom kvinnlig könsstympning. Parlamentet efterlyser åtgärder avsedda att stödja och stärka internationella insatser genom FN för att få slut på användningen av barn i väpnade konflikter och för att bättre hantera konsekvenserna av konflikter och situationer efter konflikter för kvinnor och flickor. Parlamentet uppmanar alla FN-länder att stå fast vid sina fördragsenliga skyldigheter och åtaganden enligt konventionen om barnets rättigheter, som antogs 1989, för att trygga rättigheterna för alla barn inom deras jurisdiktion, oavsett barnens rättsliga ställning och utan någon form av diskriminering.

  19.  Europaparlamentet uppmanar staterna att främja rättigheterna för personer med funktionsnedsättning, däribland deras likvärdiga deltagande och sociala delaktighet. Parlamentet uppmanar alla stater att ratificera och genomföra FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

  20.  Europaparlamentet uppmanar EU att samarbeta med sina partner i genomförandet av FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter, och att uppmuntra fler stater att anta nationella handlingsplaner och engagera sig i arbetsflödet i FN:s arbetsgrupper samt OHCHR. Parlamentet upprepar sin uppmaning till alla stater, inbegripet EU, att aktivt och konstruktivt delta i denna process, i syfte att nå ett rättsligt bindande instrument med vars hjälp man kan förebygga kränkningar av de mänskliga rättigheterna och se till att sådana kränkningar, när de förekommer, undersöks och att det finns tillgång till rättsmedel.

  21.  Europaparlamentet välkomnar FN:s New York-deklaration om flyktingar och migranter i vilken frågan om stora flöden av flyktingar och migranter behandlas och som leder till antagandet av en global pakt om flyktingar (Comprehensive Refugee Response Framework), och det åtagande som gäller för migranter och flyktingar i syfte att rädda liv och bekämpa människohandel. Parlamentet påminner om att migrationsfrågan bör utredas vidare på global nivå och inte bara på europeisk nivå. Parlamentet begär att man skyddar de mänskliga rättigheterna för asylsökande, flyktingar, migranter och alla fördrivna personer, samt för kvinnor, barn och utsatta grupper, inbegripet personer med funktionsnedsättning.

  22.  Europaparlamentet uppmanar alla stater att vidta särskilda åtgärder som på bästa sätt gagnar flykting- och migrantbarn på grundval av konventionen om barnets rättigheter, och att vidta åtgärder för att stärka systemen för skydd av barn, bland annat utbildning för socialarbetare och andra yrkesgrupper, samt att samordna sina insatser med icke-statliga organisationer.

  Landsspecifika prioriteringar

    Ukraina

  23.  Europaparlamentet beklagar djupt att Rysslands pågående aggressioner har utmynnat i ett akut humanitärt problem i Donbassregionen och att ukrainska och internationella humanitära organisationer nekas tillträde till de ockuperade områdena. Parlamentet uttrycker sin djupa oro över de svåra humanitära förhållanden som de över 1,5 miljoner internflyktingarna lever under. Parlamentet uttrycker sin djupaste oro över det fortsatta konfliktrelaterade sexuella våld som särskilt förekommer längs gränsen och i Krim. Parlamentet är djupt oroat över människorättskränkningarna i det ryskockuperade Krim, särskilt när det gäller krimtatarer. Parlamentet betonar behovet av ytterligare ekonomiskt stöd från EU till Ukraina. Parlamentet bekräftar på nytt sitt fulla engagemang för Ukrainas suveränitet, självständighet, enighet och territoriella integritet inom landets internationellt erkända gränser och för dess fria och suveräna val att slå in på den europeiska vägen. Parlamentet uppmanar samtliga parter att omedelbart verka för en fredlig återintegrering av den ockuperade Krimhalvön i Ukrainas rättsordning genom politisk dialog och i full överensstämmelse med folkrätten. Parlamentet stöder en förlängning av sanktionerna mot Ryssland fram till dess att Minskavtalet till fullo genomförts och Krim återlämnats. Parlamentet uppmanar Europeiska utrikestjänsten och rådet att öka trycket på Ryssland för att internationella organisationer ska beviljas tillträde till Krim i syfte att övervaka människorättssituationen mot bakgrund av de pågående grova kränkningarna av grundläggande friheter och mänskliga rättigheter på halvön, och i syfte att inrätta permanent internationell övervakning och konventionsbaserade mekanismer. Vidare begär parlamentet att Minskavtalet ska genomföras fullt ut. Parlamentet påminner om att alla parter i konflikten är skyldiga att vidta alla åtgärder som är möjliga för att skydda civilbefolkningen under deras kontroll från följderna av striderna. Parlamentet stöder och uppmuntrar den interaktiva dialog som ska äga rum under människorättsrådets 34:e möte.

    Syrien

  24.  Europaparlamentet fördömer i skarpast möjliga ordalag de grymheter och utbredda kränkningar av mänskliga rättigheter och brott mot internationell humanitär rätt som begås av de syriska regeringsstyrkorna med stöd av Ryssland och Iran, liksom de kränkningar av mänskliga rättigheter och brott mot internationell humanitär rätt som begås av icke-statliga väpnade terroristgrupper, i synnerhet IS/Daish, vars brott kan betecknas som folkmord, Jabhat Fateh al-Sham/al-Nusra-fronten samt andra jihadistgrupper. Parlamentet betonar att man måste fortsätta att utreda användningen och förstörelsen av kemiska vapen från alla parters sidor i Syrien, och beklagar Rysslands och Kinas beslut att blockera en ny resolution i FN:s säkerhetsråd om användningen av kemiska vapen. Parlamentet upprepar sitt krav på att humanitära aktörer ska ges fullständigt och oinskränkt tillträde, och att de som gjort sig skyldiga till krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten ska ställas till svars. Parlamentet stöder EU:s initiativ om att hänskjuta situationen i Syrien till Internationella brottmålsdomstolen, och uppmanar FN:s säkerhetsråd att vidta åtgärder i detta syfte. Parlamentet stöder undersökningskommissionens mandat att göra en särskild utredning om Aleppo, vilken bör rapporteras senast vid det 34:e mötet i människorättsrådet i mars, och begär att rapporten ska läggas fram för generalförsamlingen och säkerhetsrådet.

  Georgien

  25.  Europaparlamentet är fortsatt oroat över yttrande- och mediefriheten och det bristande tillträdet till regionerna Abchazien och Tschinvaliregionen/Sydossetien, båda ockuperade av Ryssland, där människorättskränkningar fortfarande är utbredda. Parlamentet efterlyser stärkta direkta personkontakter mellan det Tbilisikontrollerade territoriet och de två ockuperade regionerna. Parlamentet efterlyser fullständig respekt för Georgiens suveränitet och territoriella integritet, liksom för okränkbarheten av landets internationellt erkända gränser. Parlamentet betonar att flyktingar måste få återvända till sina hem under trygga och värdiga former. Parlamentet uppmanar den georgiska regeringen att vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa uppföljning och genomförande av rekommendationerna från den allmänna återkommande utvärderingen.

  Nordkorea (Demokratiska folkrepubliken Korea)

  26.  Europaparlamentet är djupt oroat över den ständiga försämringen av människorättssituationen i Nordkorea. Parlamentet uppmanar Nordkoreas regering att fullgöra sina förpliktelser enligt de människorättsinstrument som den anslutit sig till och att se till att humanitära organisationer, oberoende människorättsinspektörer och FN:s särskilda rapportör om situationen för de mänskliga rättigheterna i Nordkorea ges tillträde till landet och garanteras nödvändigt samarbete. Parlamentet uppmanar Nordkorea att tillåta yttrandefrihet och pressfrihet för både nationella och internationella medier och låta alla invånare få tillgång till internet utan censur. Parlamentet fördömer kraftigt den systematiska och omfattande användningen av dödsstraffet i Nordkorea. Parlamentet uppmanar den nordkoreanska regeringen att utlysa ett moratorium för alla avrättningar för att i en nära framtid avskaffa dödsstraffet. Parlamentet kräver att de ansvariga för de brott mot mänskligheten som begåtts i Nordkorea ställs till svars inför ICC och blir föremål för riktade sanktioner. Parlamentet fördömer kraftfullt kärnvapenproven som en onödig och farlig provokation, liksom en kränkning av FN:s säkerhetsråds resolutioner och ett allvarligt hot mot freden och stabiliteten på Koreahalvön och i Nordostasien. Parlamentet begär att mandatet för den särskilda rapportören ska förnyas och att expertgruppens rapport ska läggas fram för FN:s generalförsamling och säkerhetsråd. Parlamentet rekommenderar att man i resolutionen inkluderar de centrala rekommendationerna om ansvarsskyldighet från expertgruppens rapport, vilka inbegriper en stärkning av Seoul-kontorets kapacitet med utrednings- och lagföringsexpertis, samt utnämning av en straffrättslig expert för att bidra till åtgärder som leder till ansvarsskyldighet.

  Myanmar/Burma

  27.  Europaparlamentet är extremt oroat över rapporterna om våldsamma sammandrabbningar i norra delen av delstaten Rakhine, och beklagar djupt förlusten av människoliv, försörjningsmöjligheter och bostäder samt den rapporterade oproportionerliga våldsanvändningen av de väpnade styrkorna i Myanmar/Burma. Parlamentet uppmanar kraftfullt militären och säkerhetsstyrkorna att omedelbart upphöra med dödandet, trakasserierna och våldtäkterna mot rohingyafolket och att sluta bränna ner deras hem. Parlamentet kräver att regeringen och de civila myndigheterna i Myanmar/Burma omedelbart upphör med diskrimineringen och segregeringen av rohingyaminoriteten. Parlamentet begär att rohingyafolkets rättigheter ska värnas och att säkerhet, trygghet och jämlikhet ska garanteras för Myanmars/Burmas alla medborgare. Parlamentet välkomnar Myanmar/Burmas regerings beslut att göra fred och nationell försoning till en huvudsaklig prioritering. Parlamentet välkomnar tillkännagivandet från regeringen i Myanmar/Burma om inrättandet av en undersökningskommission som ska utreda de senaste våldsamheterna i delstaten Rakhine. Parlamentet understryker att de ansvariga måste åtalas i vederbörlig ordning, och att offer för kränkningar måste få fullgod ersättning. Parlamentet uppmanar regeringen i Myanmar/Burma att fortsätta demokratiseringsprocessen och att respektera rättsstaten, yttrandefriheten och de grundläggande mänskliga rättigheterna. Parlamentet uppmanar EU och dess medlemsstater att stödja ett förnyat mandat för den särskilda rapportören för Myanmar/Burma.

  o

  o    o

  28.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, EU:s särskilda representant för mänskliga rättigheter, medlemsstaternas regeringar och parlament, FN:s säkerhetsråd, FN:s generalsekreterare, ordföranden för FN:s 71:a generalförsamling, ordföranden för FN:s råd för mänskliga rättigheter, FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter samt generalsekreteraren för Europarådets parlamentariska församling.