Предложение за резолюция - B8-0189/2017Предложение за резолюция
B8-0189/2017

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно приоритетите на ЕС с оглед на сесиите на Съвета на ООН по правата на човека през 2017 г.

13.3.2017 - (2017/2598(RSP))

за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността

Барбара Лохбилер от името на групата Verts/ALE

Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-0183/2017

Процедура : 2017/2598(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B8-0189/2017
Внесени текстове :
B8-0189/2017
Разисквания :
Приети текстове :

B8-0189/2017

Резолюция на Европейския парламент относно приоритетите на ЕС с оглед на сесиите на Съвета на ООН по правата на човека през 2017 г.

(2017/2598(RSP))

Европейският парламент,

–  като взе предвид Устава на Организацията на обединените нации,

–  като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека и конвенциите на ООН за правата на човека и факултативните протоколи към тях,

–  като взе предвид резолюция 60/251 на Общото събрание на ООН за създаване на Съвет по правата на човека,

–  като взе предвид Европейската конвенция за правата на човека, Европейската социална харта и Хартата на основните права на ЕС,

–  като взе предвид своите предишни резолюции относно сесиите на Съвета на ООН по правата на човека,

–  като взе предвид своята препоръка до Съвета от 7 юли 2016 г. относно Седемдесет и първата сесия на Общото събрание на ООН[1],

–  като взе предвид своите предишни резолюции относно нарушаването на правата на човека, включително своите извънредни резолюции от 2016 г. относно Етиопия, Северна Корея, Индия, Крим, Хонконг, Казахстан, Египет, Демократична република Конго, Пакистан, Хондурас, Нигерия, Гамбия, Джибути, Камбоджа, Таджикистан, Виетнам, Малави, Бахрейн, Мианмар, Филипините, Сомалия, Зимбабве, Руанда, Судан, Тайланд, Китай, Бразилия, Русия, Тибет, Мианмар, Ирак, Индонезия, Централноафриканската република, Бурунди, Никарагуа, Кувейт и Гватемала,

–  като взе предвид своята резолюция от 14 декември 2016 г. относно Годишния доклад относно правата на човека и демокрацията по света и политиката на Европейския съюз в тази област (2015 г.)[2],

–  като взе предвид член 2, член 3, параграф 5 и членове 18, 21, 27 и 47 от Договора за Европейския съюз,

–  като взе предвид годишния доклад за 2015 г. на Съвета на ООН по правата на човека до Общото събрание на ООН,

–  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

A.  като има предвид, че насърчаването и защитата на всеобщия характер на правата на човека са част от достиженията на правото и етиката на Европейския съюз и представляват крайъгълен камък на европейското единство и цялост; като има предвид, че зачитането на правата на човека следва да бъде интегрирано във всички области на политиките на ЕС;

Б.  като има предвид, че ЕС е поел твърд ангажимент към многостранното сътрудничество и органите на ООН, що се отнася до насърчаването и защитата на правата на човека;

В.  като има предвид, че редовните сесии на Съвета на ООН по правата на човека, назначаването на специални докладчици, механизмът за универсален периодичен преглед и специалните процедури, насочени към специфичното положение в дадена държава или към тематични въпроси, в своята цялост допринасят за подкрепата и зачитането на правата на човека, демокрацията и принципите на правовата държава;

Съвет на ООН по правата на човека

1.  приветства работата, извършена от върховния комисар на ООН по правата на човека Зеид Раад Ал Хюсеин и неговата служба (СВКПЧ); припомня ангажимента на ЕС да продължи да подкрепя и защитава интегритета, независимостта и функционирането му; приветства ролята на СВКПЧ за развитието на сътрудничество между международните и регионалните механизми за правата на човека, както и за определянето на начини за увеличаване на ролята на „регионалните договорености“ във връзка с универсалните стандарти в областта на правата на човека;

2.  счита, че надеждността и ефективността на Съвета по правата на човека зависят от действителната ангажираност на неговите членове в защита на всички хора във всички страни от всякакви нарушения на правата на човека, в съответствие с международните конвенции за правата на човека, насърчаващи всеобщия им характер, безпристрастността, обективността, липсата на селективност, конструктивния диалог и сътрудничеството; настоятелно подчертава необходимостта да се избягва поляризирането на разискванията в Съвета на ООН по правата на човека и насърчава конструктивния диалог;

3.  призовава държавите да предоставят достъп на независимите експерти на Съвета на ООН по правата на човека, на специалните докладчици и на експертите на СВКПЧ, за да се разследват твърденията за нарушения на правата на човека и държавите да се ангажират по конструктивен начин за поправяне на ситуацията, за изпълнение на поетите от тях ангажименти в съответствие с конвенциите в областта на правата на човека и за осигуряване на цялостно сътрудничество в рамките на специалните процедури на Съвета на ООН по правата на човека;

4.  насърчава всички държави да предприемат конкретни стъпки към действия в отговор на препоръките от универсалния периодичен преглед и за отстраняване на пропуските чрез създаването на механизъм за изпълнение и механизъм за последващи действия, включително създаването на национални планове за действие и национални механизми за координация;

5.  осъжда факта, че места в Съвета на ООН по правата на човека продължат да бъдат заемани от държави с доказани случаи на тежки и системни нарушения на правата на човека, като Саудитска Арабия, Китай и Египет понастоящем, и още веднъж призовава държавите – членки на ЕС, да публикуват информация за своето гласуване в Съвета на ООН по правата на човека; в тази връзка призовава ЕС и неговите държави членки да отразяват равностойното значение на правата в своите схеми на гласуване и да определят своя глас по отношение на резолюциите на Съвета на ООН по правата на човека въз основа на съдържанието, а не въз основа на авторите на тези текстове;

6.  припомня задължението на Общото събрание на ООН при избора на членовете на Съвета на ООН по правата на човека да взема предвид зачитането от страна на кандидатите на подкрепата и защитата на правата на човека, принципите на правовата държава и демокрацията; приветства решението на Съвета на ООН по правата на човека да поиска от своя Консултативен комитет да подготви доклад за оценка на постигнатия напредък в създаването на регионални и подрегионални споразумения за подкрепа и защита на правата на човека; призовава ЕС и неговите държави членки да отразяват равностойното значение на правата в схемите си на гласуване и да подобрят координацията на позициите на ЕС в този смисъл; настойчиво призовава ЕС да се изразява с един глас и да постига обща позиция при гласуването в Съвета на ООН по правата на човека;

7.  отново подчертава значението на това да се осигури активното и последователно участие на ЕС в механизмите на ООН за правата на човека, по-специално в Третия комитет, Общото събрание и Съвета на ООН по правата на човека, за да се повиши доверието в него; подкрепя усилията, полагани от Европейската служба за външна дейност (ЕСВД), от делегациите на ЕС в Ню Йорк и в Женева и от държавите членки за допълнително повишаване на съгласуваността на действията на ЕС в областта на правата на човека на равнището на ООН;

Тематични приоритети

8.  подчертава значението на ролята на защитниците на правата на човека и неправителствените организации (НПО) в насърчаването и защитата на правата на човека; подчертава, че правата на човека и основните свободи трябва да бъдат защитавани във всяко измерение на тяхното изразяване, включително в контекста на новите технологии; споделя загрижеността на Съвета на ООН по правата на човека във връзка със съобщенията за заплахи и репресии срещу членове на организации на гражданското общество и НПО, които са сътрудничили на Съвета на ООН по правата на човека, включително в рамките на неговите специални процедури и в процеса на универсалния периодичен преглед;

9.  изразява сериозна загриженост относно многобройните и непрекъснато нарастващи на брой опити за стесняване на пространството на гражданското общество и защитниците на правата на човека, включително чрез въвеждането на закони за борба срещу тероризма; осъжда всички актове на насилие, тормоз, сплашване или преследване срещу защитници на правата на човека, лица, подаващи сигнали за нарушения, журналисти или блогъри както онлайн, така и офлайн; призовава всички държави да насърчават и осигуряват безопасна и благоприятна среда за НПО, гражданското общество, журналистите, защитниците на правата на човека, включително чрез поставяне на особен акцент върху жените и децата, активистите в областта на околната среда и членовете на уязвими групи, като ЛГБТИ лицата, за да могат те да действат самостоятелно и без да им се влияе; подновява своя призив към държавите, приели ограничителни закони срещу независими организации за правата на човека, да ги отменят, както и да прекратят всички други репресивни мерки срещу тях, в това число и забрани за пътуване и замразяване на активи;

10.  счита, че свободните, независими и безпристрастни медии са един от съществените стълбове на демократичното общество, където откритите дебати играят решаваща роля; подкрепя призива за назначаване на специален представител на генералния секретар на ООН за безопасността на журналистите; призовава ЕС да поставя на всички международни форуми въпросите за свободата на изразяване онлайн, цифровите свободи и значението на свободен и отворен интернет; призовава за ограничаване на цифровото разделение и за предоставяне на неограничен достъп до информация и комуникация, както и за нецензуриран достъп до интернет; в това отношение отново призовава ЕС да възприеме безплатен софтуер с отворен код и да насърчи други субекти да направят същото, тъй като този софтуер гарантира по-голяма сигурност и по-голямо зачитане на правата на човека;

11.  припомня, че правото на свобода на сдружаване и на събрания продължава да бъде нарушавано в целия свят; горещо приветства работата на специалния докладчик на ООН за правото на свободни мирни събрания и сдружаване Майна Киаи; призовава всички държави да вземат надлежно под внимание докладите на специалния докладчик;

12.  настоятелно призовава всички държави бързо да ратифицират незадължителните протоколи към Международния пакт за граждански и политически права (МПГПП) и Международния пакт за икономически, социални и културни права (МПИСКП), с който се въвеждат механизми за жалби и разследване;

13.  възразява срещу всяка форма на дискриминация и преследване, на каквото и да е основание, в това число раса, цвят на кожата, език, религия или убеждения, полова идентичност или сексуална ориентация, социален произход, кастова принадлежност, рождение, възраст или увреждане; подкрепя ангажимента на ЕС по отношение на съответните специални процедури, включително новия независим експерт по защитата от насилие и дискриминация въз основа на сексуалната ориентация и половата идентичност; призовава ЕС да продължи активно да насърчава равенството и недопускането на дискриминация и да се бори срещу насилието и дискриминацията спрямо всички лица;

14.  изразява своята загриженост, че много хора, самостоятелно или колективно, са жертва на нарушения на правото им на свобода на религията или убежденията, извършени от държавни и недържавни субекти, което води до дискриминация, неравенство и стигматизация; припомня необходимостта от борба срещу нетърпимостта и дискриминацията въз основа на религията или убежденията с цел да се гарантира зачитането на други взаимносвързани права на човека като свободата на изразяване; призовава ЕС да работи за осигуряване на по-голяма защита на религиозните и етническите малцинства срещу преследване и насилие, както и за отмяна на законите, които инкриминират богохулството или вероотстъпничеството и служат като претекст за преследване на религиозни и етнически малцинства и невярващи; призовава да бъде подкрепяна работата на специалния докладчик за свободата на религията и убежденията;

15.  категорично насърчава продължаващата подкрепа на ЕС за подход на нулева толерантност спрямо смъртното наказание и призовава Съюза да положи допълнителни усилия за засилване на междурегионалната подкрепа за следващата резолюция на Общото събрание на ООН относно мораториум върху смъртното наказание; приветства решението, взето през 2015 г. от Мадагаскар, Фиджи, Суринам и Република Конго, за премахване на смъртното наказание за всички престъпления; изразява съжаление във връзка с възобновяването на екзекуциите в редица държави, включително Бахрейн, Кувейт, Беларус, Бангладеш, Индия, Оман, Южен Судан, Индонезия и Чад; изразява също така съжаление относно съобщенията за нарастване на броя на смъртните присъди, произнесени по-специално в Китай, Египет, Иран, Нигерия, Пакистан и Саудитска Арабия; припомня на органите на тези държави, че са страна по Конвенцията за правата на детето, в която изрично се забранява смъртното наказание за престъпления, извършени от лица на възраст под 18 години; остро осъжда все по-честото прибягване до смъртни присъди за престъпления, свързани с наркотици, и призовава за забрана на използването на смъртното наказание и на екзекуции, постановени по реда на бързо производство, като наказание за такива престъпления; изразява сериозната си загриженост във връзка с хилядите извънсъдебни екзекуции, разрешени през последните месеци от президента на Филипините Дутерте, както и гласуването в парламента на Филипините в полза на възстановяването на смъртното наказание за престъпления, свързани с наркотици, след като страната беше първата в региона, която премахна смъртното наказание през 2007 г.;

16.  настоятелно призовава ЕС да говори открито и да подкрепя работата на ООН за противодействие на изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко и унизително отношение или наказание, масовите екзекуции, екзекуциите за престъпления, свързани с наркотици, и призовава ЕСВД да засили на всички равнища на диалог и в рамките на всички форуми усилията на ЕС в борбата срещу екзекуциите, постановени по реда на бързо производство, изтезания и други форми на малтретиране, в съответствие с насоките за политиката на ЕС към трети страни по отношение на изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание; призовава за всеобщо ратифициране и ефективно прилагане на Конвенцията на ООН против изтезанията и факултативния протокол към нея; подчертава критичното значение на подкрепата за предотвратяване на изтезанията, включително чрез укрепване на националните механизми за превенция, създадени съгласно Факултативния протокол, и постоянна подкрепа за рехабилитацията на жертвите на мъчения;

17.  изразява сериозната си загриженост във връзка с продължаващите тежки нарушения и злоупотреби с правата на човека по целия свят; непоколебимо подкрепя Международния наказателен съд (МНС) като ключова институция за подвеждане под отговорност на извършителите на престъпления и за подпомагане на жертвите при постигането на правосъдие, основано на принципа на взаимно допълване по отношение на геноцид, престъпления срещу човечеството и военни престъпления; призовава всички страни да предоставят политическа, дипломатическа, финансова и логистична подкрепа за ежедневната работа на МНС; призовава ЕС да продължи да действа за укрепване на работата на МНС; насърчава интензивен диалог и сътрудничество между МНС, ООН и нейните агенции и Съвета за сигурност на ООН; изразява съжаление относно решението на някои африкански страни да се оттеглят от участие в МНС, но приветства факта, че две от трите засегнати държави са оттеглили това свое решение, и призовава останалите страни да преразгледат решението си; призовава всички държави – членки на ООН, да се присъединят към МНС, като възможно в най-кратък срок ратифицират Римския статут заедно с измененията от Кампала;

18.  счита, че държавите следва да положат всички възможни усилия в борбата с безнаказаността и да гарантират, че не съществува сигурно убежище за извършителите на международни престъпления и сериозни нарушения на правата на човека, включително на национално равнище, чрез приемането на разпоредби за въвеждането и упражняването на универсална подсъдност;

19.  осъжда широко разпространеното незачитане на международното хуманитарно право и изразява своята дълбока загриженост от нарастването на случаите на щети за гражданското население по време на въоръжените конфликти в целия свят, както и на броя на смъртоносните нападения срещу болници, училища, хуманитарни конвои и други граждански цели; настоява такива нарушения да бъдат надлежно взети предвид в специфичните действия на Съвета на ООН по правата на човека спрямо всяка страна и в съответните прегледи в рамките на механизма за универсален периодичен преглед;

20.  изразява дълбокото си безпокойство от употребата на въоръжени безпилотни летателни апарати извън международната правна рамка; призовава ЕС и неговите държави членки да насърчат международна рамка относно използването на въоръжени безпилотни летателни апарати, която да подкрепя правата на човека и международното хуманитарно право и в която следва да се разглеждат въпроси като правна уредба, пропорционалност, отговорност, защита на гражданското население и прозрачност; отново призовава ЕС и неговите държави членки да включат въоръжените безпилотни летателни апарати и изцяло автономните оръжия в съответните европейски и международни механизми за разоръжаване и контрол на оръжията, и настоятелно призовава държавите членки да се ангажират с тези механизми за контрол и да ги укрепват;

21.  осъжда най-строго продължаващите сериозни нарушения на правата на човека, извършвани от терористични или паравоенни организации, като ИДИЛ/Даиш и „Боко Харам“, срещу гражданското население, и особено срещу жени и деца; осъжда честотата и мащаба на актовете на унищожаване на културното наследство и призовава за подкрепа на съответните усилия, които се полагат в рамките на различни форуми на ООН;

22.  призовава ЕС да насърчава всички държави да поставят правата на човека в центъра на съответните си политики за развитие и да приложат Декларацията на ООН от 1986 г. относно правото на развитие; приветства неотдавнашното назначаване от Съвета на ООН по правата на човека на специален докладчик по правото на развитие, чийто мандат включва допринасяне за утвърждаването, защитата и осъществяването на правото на развитие в контекста на Програмата до 2030 г. за устойчиво развитие и на другите международни споразумения за сътрудничество за развитие; изтъква, че правата на човека на всички хора трябва да бъдат общ елемент при постигането на всички цели и задачи на Програмата до 2030 г.; приветства последния доклад на специалния докладчик по правото на храна, в който се анализира, наред с друго, и въздействието на използването на пестициди върху правата на човека, и подкрепя препоръките в него;

23.  призовава ЕС да продължава да насърчава равенството между жените и мъжете и да подкрепя активно работата на „ООН — Жени“, както и инициативите за интегриране на принципа за равенство между половете в своите дейности и програми; призовава за продължаване на подкрепата за укрепване на мерките за повишаването на ролята на жените и момичетата и за изкореняване на всички форми на насилие и дискриминация срещу жени и момичета, включително и насилието, основано на пола; отправя настоятелно искане към ЕС да се стреми към междурегионални инициативи за насърчаване, защита и осъществяване на правата на жените и цялостното и ефективно изпълнение на Пекинската платформа за действие и Програмата за действие на Международната конференция за населението и развитието (МКНР), както и в този контекст да продължи своя ангажимент за насърчаване на лесен и безпрепятствен достъп до услуги за семейно планиране, опазване на здравето на майките, използване на контрацептиви и за безопасен аборт, и до пълния спектър на сексуалните и репродуктивните права;

24.  припомня ангажимента на ЕС за интегриране на правата на човека и равенството между половете в съответствие с резолюциите от историческо значение на Съвета за сигурност на ООН, съответно Резолюция 1325 (2000 г.) и Резолюция 1820 (2008 г.) относно жените, мира и сигурността; призовава ЕС да подкрепя на международно равнище признаването на добавената стойност от участието на жените в предотвратяване и уреждане на конфликти, мироопазващи операции, хуманитарна помощ, възстановяване след конфликти и трайно помирение;

25.  призовава ЕС да продължи да насърчава правата на децата, по-специално като допринася за осигуряването на децата на достъп до вода, санитарно-хигиенни условия, здравеопазване и образование, включително в зоните на конфликт и в бежанските лагери, както и за премахването на детския труд, набирането на деца войници, лишаването от свобода, изтезанията, трафика на хора, браковете между деца, ранните и принудителните бракове, сексуалната експлоатация и вредните практики като гениталното осакатяване на жени; призовава към мерки за подкрепа и укрепване на международните усилия в рамките на ООН с оглед прекратяване на използването на деца във въоръжени конфликти, както и за по-ефективно преодоляване на въздействието на ситуациите на конфликт и след конфликт върху жените и момичетата; призовава всички държави – членки на ООН, да спазват договорните си задължения и ангажименти съгласно Конвенцията за правата на детето, приета през 1989 г., за да защитават правата на всички деца под своя юрисдикция, независимо от техния правен статус и без каквато и да е дискриминация; призовава САЩ, като единствената държава, която още не е ратифицирала Конвенцията на ООН за правата на детето, да се присъединят спешно към този инструмент;

26.  призовава държавите да насърчават правата на хората с увреждания, включително тяхното равнопоставено участие и социално приобщаване; призовава всички държави да ратифицират и прилагат Конвенцията на ООН за хората с увреждания;

27.  призовава ЕС да работи с партньори за прилагане на ръководните принципи на ООН относно стопанската дейност и правата на човека, включително за прилагането на мерки за насърчаване на повече държави да приемат национални планове за действие и да се ангажират в работните направления на работните групи на ООН и на СВКПЧ; приветства участието на ЕС и на много от неговите държави членки в сесията на Отворената междуправителствена работна група (ОМРГ) през октомври 2016 г., на която бяха обсъдени елементите на обвързващ договор на ООН относно стопанската дейност и правата на човека; приветства доклада на председателя-докладчик на следващото заседание на ОМРГ, който ще бъде представен по време на предстоящата сесия на Съвета на ООН по правата на човека; подновява призива си към ЕС и неговите държави членки да участват конструктивно в третата сесия на ОМРГ, която ще се проведе през октомври 2017 г., и да допринесат активно за дискусиите по ключови въпроси, включително съотношението между предложения договор на ООН и търговските споразумения, надлежната проверка във връзка с правата на човека, правоприлагането и достъпа до правни средства за защита, както и ролята на корпорациите в изготвянето на договора;

28.  призовава ЕС да повдигне в рамките на форумите на ООН въпросите във връзка със заграбването на земя, включително от корпорации, и третирането на защитниците на поземлените права и на активистите в областта на околната среда, които често са жертви на репресии, в т.ч. заплахи, тормоз, произволни арести, нападения и убийства;

29.  приветства декларацията на ООН от Ню Йорк за бежанците и мигрантите, която засегна въпроса за масовото придвижване на бежанци и мигранти и доведе до приемането на световен пакт относно всеобхватна рамка за реакция спрямо бежанците (ВРР), както и ангажимента по отношение на мигрантите и бежанците, насочен към спасяване на човешки живот, посрещане на специфичните нужди, противодействие срещу расизма и ксенофобията, борбата срещу трафика на хора, осигуряване на равнопоставено признаване и закрила пред закона и гарантиране на включване в националните планове за развитие; призовава всички участващи страни да осигурят политическа ангажираност, финансиране и конкретни прояви на солидарност в подкрепа на декларацията от Ню Йорк и припомня, че въпросът за миграцията следва да продължи да се разглежда в глобален мащаб, а не само на европейско равнище; призовава ЕС и неговите държави членки да поемат водещата роля в тези международни усилия и на първо място да спазват своите ангажименти в съответствие със задълженията си съгласно международното право за защита на правата на лицата, търсещи убежище, бежанците, мигрантите и всички разселени лица, особено правата на жените, децата и уязвимите групи, включително на хората с увреждания; предупреждава, че като се съсредоточават основно върху въпроси като граничния контрол и връщанията в трети държави с плачевен опит по отношение на правата на човека, ЕС и неговите държави членки рискуват да подкопаят тези ръководни принципи, като по този начин застрашат доверието към себе си на международните форуми по правата на човека, и по-конкретно в Съвета на ООН по правата на човека;

30.  припомня, че връщането на мигранти следва да се осъществява единствено при пълно зачитане на правата им и само когато защитата на техните права е гарантирана в съответните им страни; призовава правителствата да прекратят произволните арести и задържания на мигранти, включително ненавършили пълнолетие; призовава всички държави да предприемат конкретни мерки във висш интерес на децата бежанци и мигранти, които да се основават на Конвенцията за правата на детето, и да въведат мерки за укрепване на системите за закрила на децата, включително обучение на социални работници и други професионални групи и съвместна работа с НПО; призовава отново всички държави, включително държавите – членки на ЕС, да ратифицират и приложат Международната конвенция за защита на правата на всички работници мигранти и членовете на техните семейства;

31.  приветства работата на специалния докладчик на ООН за правата на човека и околната среда; подчертава с дълбока загриженост, че загубата на биологично разнообразие застрашава упражняването на широк набор от права на човека, включително правото на живот, здравеопазване и вода, и особено засяга най-уязвимите групи, включително коренното население; призовава ЕС да подкрепя по-нататъшните действия от страна на Съвета на ООН по правата на човека в тази област, тъй като това е от решаващо значение за бъдещето на човечеството;

32.  отново изразява своята загриженост относно възлагането на спортни мегасъбития на държави домакини с много лош опит по отношение на правата на човека, както и относно нарушенията на правата на човека, произтичащи от такива събития, включително принудителни изселвания без консултации или обезщетение на засегнатото население, експлоатация на уязвими групи, като деца и работници мигранти, и заглушаване на организациите на гражданското общество, които изобличават подобни нарушения; призовава ЕС и неговите държави членки да насърчат трансрегионална инициатива относно спорта и правата на човека в Съвета на ООН по правата на човека с оглед на създаването на защитни механизми за предотвратяване, наблюдение и отстраняване на всички нарушения на правата на човека, свързани със спортни мегасъбития;

33.  подчертава, че е важно да се насърчава универсалността и неделимостта на правата на човека в съответствие с член 21 от Договора за Европейския съюз и Общите разпоредби относно външната дейност на Съюза;

34.  подчертава, че е необходимо да се приеме основан на правата подход и да се интегрира зачитането на правата на човека във всички политики на ЕС, включително тези в областта на търговията, инвестициите, обществените услуги, сътрудничеството за развитие и миграцията, както и в неговите общи политики за сигурност и отбрана;

35.  припомня, че вътрешната и външната последователност в областта на правата на човека е от съществено значение за доверието в политиката на ЕС за правата на човека в отношенията му с трети държави, и призовава ЕС да изпълнява своите ангажименти в това отношение;

Приоритети по държави

Беларус

36.  изразява своята дълбока загриженост относно продължаващите ограничения върху свободата на изразяване на мнение и свободата на сдружаване и на мирни събрания в Беларус; осъжда тормоза и задържането на независими и опозиционни журналисти и защитници на правата на човека; осъжда продължаващото използване на смъртното наказание; призовава за подновяване на мандата на специалния докладчик на ООН за положението с правата на човека в Беларус в рамките на 35-ата сесия на Съвета на ООН по правата на човека и призовава правителството на Беларус да сътрудничи изцяло на специалния докладчик и да се ангажира с провеждането на дълго отлаганите реформи за защита на правата на човека, включително като приложи препоръките, направени от специалния докладчик, и други механизми за правата на човека;

Бурунди

37.  изразява най-дълбоката си загриженост относно влошаването на политическото положение и сигурността в Бурунди; осъжда насилието в страната от 2015 г. насам, което е довело до смърт, изтезания, целенасочено насилие срещу жени, включително колективни изнасилвания, тормоз и лишаване от свобода на хиляди хора и принудително разселване на стотици хиляди граждани на Бурунди, както и нарушения на свободата на печата и свободата на изразяване на мнение; осъжда преобладаващата безнаказаност по отношение на такива актове; подкрепя решението на Съвета на ЕС след провала на преговорите, започнати съгласно член 96 от Споразумението от Котону, да преустанови пряката финансова подкрепа за администрацията на Бурунди, включително бюджетната подкрепа, като същевременно запази пълната финансова подкрепа за населението и предоставяната чрез преки канали хуманитарна помощ; напълно подкрепя създаването на анкетна комисия относно Бурунди, която да идентифицира предполагаемите извършители на нарушения и злоупотреби с правата на човека в страната, за да се осигури понасянето на пълна отговорност; призовава ЕС и неговите държави членки да подкрепят съвместно изявление относно Бурунди, в което се поставя под въпрос членството на тази държава в Съвета на ООН по правата на човека, освен ако тя не започне да сътрудничи изцяло с анкетната комисия и със Съвета и неговите механизми, да взаимодейства конструктивно с анкетната комисия и да предприеме действия по сериозните проблеми в областта на правата на човека; призовава органите на властта в Бурунди да преразгледат своето решение за оттегляне от Международния наказателен съд (МНС);

Корейска народнодемократична република (КНДР)

38.  изразява дълбоката си загриженост във връзка с продължаващото влошаване на положението с правата на човека в КНДР; призовава за независимо международно разследване на обстоятелствата около смъртта на Ким Чен Нам, полубрат на Ким Чен Ун, предполагаемо убит чрез VX, една от най-смъртоносните международно забранени нервнопаралитични отрови, на летището в Куала Лумпур на 13 февруари 2017 г.; призовава правителството на КНДР да изпълнява своите задължения по инструментите за правата на човека, по които е страна, и да гарантира, че хуманитарните организации, независимите наблюдатели на правата на човека и специалният докладчик на ООН за положението с правата на човека в КНДР имат достъп до страната и че им се оказва необходимото сътрудничество; призовава КНДР да позволи свобода на изразяване на мнение и свобода на печата за националните и международните средства за масово осведомяване, както и да предостави на гражданите си нецензуриран достъп до интернет; решително осъжда системното използване на смъртното наказание в КНДР в широк мащаб; призовава правителството на КНДР да обяви мораториум върху всички екзекуции с оглед премахване на смъртното наказание в близко бъдеще; настоява виновниците за престъпленията срещу човечеството, извършени в КНДР, да бъдат подведени под отговорност, да бъдат изправени пред МНС и да им бъдат наложени целенасочени санкции; решително осъжда ядрените опити като ненужна и опасна провокация, нарушение на резолюциите на Съвета за сигурност на ООН и сериозна заплаха за мира и стабилността на Корейския полуостров и в региона на североизточна Азия; отправя искане да бъде подновен мандатът на специалния докладчик; изисква докладът на експертната група да бъде представен пред Общото събрание и Съвета за сигурност на ООН; препоръчва да бъдат включени в резолюцията ключовите препоръки относно отговорността от доклада на експертите, включително укрепване на капацитета на бюрото в Сеул с експертни умения за разследване и повдигане на обвинения, както и за назначаване на експерт по наказателно право с цел напредък в стъпките към търсене на отговорност;

Демократична република Конго

39.  осъжда нарушенията на правата на човека в Демократична република Конго (ДРК), извършени напълно безнаказано от силите за сигурност, и настоява виновниците да бъдат подведени под отговорност; призовава Съвета да разгледа възможността за разширяване на съществуващите ограничителни мерки, например целенасочени санкции на ЕС, в това число забрани за пътуване и замразяване на активите на виновниците за насилствените репресии и за подкопаването на демократичния процес в ДРК, в случай на по-нататъшно насилие, както е предвидено в Споразумението от Котону; настоятелно призовава органите на ДРК да изпълнят споразумението, постигнато през декември 2016 г., и да проведат избори до декември 2017 г. с подкрепата на международни участници; припомня, че стабилността на региона на Големите африкански езера е въпрос, предизвикващ изключителна загриженост, по-специално по отношение на положението с правата на човека в източната част на ДРК, включително въпроса за сексуалното насилие; призовава за това, Съветът на ООН по правата на човека да продължи наблюдението върху ДРК, докато не се проведат избори и не бъде осъществен демократичен преход, и насърчава Върховния комисариат да информира Съвета относно положението в ДРК, когато е уместно, и да предприема по-решителни действия, ако е необходимо;

Египет

40.  изразява сериозната си загриженост във връзка с продължаващото влошаване на положението с правата на човека в Египет, включително драматичното закриване на публичното пространство за гражданското общество, тежките репресии срещу защитниците на правата на човека, и особено жените сред тях, и срещу другите гласове на инакомислещи, както и липсата на свобода на изразяване на мнение; освен това изразява загриженост във връзка с драконовския закон за НПО, приет от парламента на Египет през 2016 г., който грубо нарушава гарантираното от конституцията право на свобода на сдружаване и многобройните международни правни задължения на Египет да зачита това право; подчертава спешната необходимост правителството на Египет да вземе мерки относно явленията на широко разпространено изтезание, насилствени изчезвания и смърт по време на задържане; призовава ЕС да инициира резолюция относно страната в Съвета на ООН по правата на човека;

Грузинските региони Абхазия и Цхинвали/Южна Осетия

41.  продължава да бъде загрижен за свободата на изразяване на мнение, свободата на медиите и липсата на достъп до окупираните региони Абхазия и Цхинвали/Южна Осетия, където нарушенията на правата на човека продължават да бъдат широко разпространени; настоятелно призовава за засилване на контактите между хората от контролираната от Тбилиси територия и от двата окупирани региона; призовава за пълно зачитане на суверенитета и териториалната цялост на Грузия, както и на неприкосновеността на международно признатите ѝ граници; подчертава необходимостта от безопасно и достойно завръщане на бежанците и на вътрешно разселените лица (ВРЛ) в мястото на постоянното им пребиваване; призовава грузинското правителство да вземе подходящи мерки, за да гарантира последващи действия и прилагане на препоръките, отправени в процеса на универсалния периодичен преглед;

Иран

42.  призовава Иран да оказва пълно съдействие на всички механизми на ООН по правата на човека и да работи за прилагане на изложените в този контекст препоръки, включително в универсалния периодичен преглед, като даде възможност на международните организации за правата на човека да провеждат своите мисии; призовава правителството на Иран да предприеме действия по съществените безпокойства, изтъкнати в докладите на специалния докладчик на ООН и на генералния секретар на ООН за положението с правата на човека в страната, както и по конкретните призиви за действие от резолюциите на Общото събрание на ООН; отбелязва със загриженост, че Иран е държавата с най-много изпълнения на смъртни присъди на глава от населението в света; призовава Иран да обяви мораториум върху смъртното наказание; призовава за освобождаването на всички политически затворници;

Мианмар/Бирма

43.  изразява изключителна загриженост от сведенията за насилствени сблъсъци в северната част на Рахин и съжаление относно загубата на човешки живот, поминък и жилища и относно съобщенията за несъразмерно използване на сила от въоръжените сили на Мианмар/Бирма, което според СВКПЧ на ООН би могло да представлява престъпление срещу човечеството; настоятелно призовава военните сили и силите за сигурност да прекратят незабавно убийствата, тормоза и изнасилванията, извършвани срещу хората от общността рохингия, и изгарянето на домовете им; настоява правителството на Мианмар/Бирма и гражданските органи на Мианмар/Бирма незабавно да сложат край на дискриминацията и сегрегацията по отношение на малцинството рохингия; призовава да се гарантира защитата на правата на хората от общността рохингия и безопасността, сигурността и равенството на всички граждани на Мианмар/Бирма; приветства решението на правителството на Мианмар/Бирма да превърне мира и националното помирение в ключов приоритет; приветства обявеното от правителството на Мианмар/Бирма създаване на анкетна комисия за разследване на неотдавнашните прояви на насилие в щата Рахин; подчертава необходимостта от предприемане на подходящи стъпки за преследване на виновниците и осигуряване на адекватна правна защита за жертвите на нарушенията; призовава правителството на Мианмар/Бирма да продължи процеса на демократизация и да зачита принципите на правовата държава, свободата на словото и основните права на човека; призовава ЕС и неговите държави членки да подкрепят подновяването на мандата на специалния докладчик за Мианмар/Бирма;

Окупирани палестински територии (ОПТ)

44.  призовава ЕС и неговите държави членки в дискусиите и резолюциите относно окупираните палестински територии на Съвета на ООН по правата на човека да изкажат съжалението си относно неизпълнението на предходните препоръки на органите на ООН по правата на човека, включително анкетната комисия на ООН за конфликта в Газа през 2014 г., ограничения напредък в разследването на предполагаемите нарушения на международното право от всички страни, както и наличието на многобройни правни, процедурни и практически пречки пред достъпа до правосъдие и обезщетения; настоятелно призовава ЕС отново да се ангажира с точка 7 от дневния ред на Съвета на ООН по правата на човека и да гласува в подкрепа на резолюциите относно отговорността, включително резолюцията на Съвета в подкрепа на всеобхватния доклад на върховния комисар на ООН за правата на човека и последващите мерки, предложени в него; призовава ЕС да осъди актовете на сплашване и заплахи, насочени срещу защитниците на правата на човека, които подкрепят търсенето на отговорност и зачитането на международното право в израелско-палестинския конфликт, както и да осъдят другите ограничителни практики и законодателство, които оказват въздействие върху НПО и от двете страни; призовава ЕС да подкрепи предстоящите резолюции на Съвета по правата на човека относно селищата и публикуването на годишната база данни на СВКПЧ относно предприятията, участващи в нарушения на международното право;

Саудитска Арабия

45.  припомня своята загриженост относно систематичните нарушения на правата на човека в страната, включително репресиите срещу защитници на правата на човека, нарушенията на свободата на вероизповеданието или убежденията и правата на жените; осъжда тревожните равнища на смъртни наказания в Саудитска Арабия, включително масови екзекуции, и призовава Саудитска Арабия да наложи мораториум върху смъртното наказание; настоятелно призовава саудитските органи да освободят всички лишени от свобода поради убежденията си, включително носителя на наградата „Сахаров“ за 2015 г. Раиф Бадауи; призовава ЕС да следи внимателно неговия конкретен случай; отново заявява, че членовете на Съвета на ООН по правата на човека следва да бъдат избирани измежду представители на държавите, които подкрепят зачитането на правата на човека, принципите на правовата държава и демокрацията; призовава саудитските органи да сътрудничат изцяло на специалните процедури на Съвета на ООН по правата на човека и на СВКПЧ. призовава ЕС да предложи своята подкрепа за създаването на длъжността специален представител по състоянието на правата на човека в Саудитска Арабия;

Южен Судан

46.  призовава всички страни в Южен Судан да спрат да вършат нарушения на правата на човека и на международното хуманитарно право, включително нарушения, които съставляват международни престъпления, като извънсъдебни убийства, етнически насочено насилие, свързано с конфликти сексуално насилие, в това число изнасилвания, както и основано на пола насилие, набиране и използване на деца, принудителни изчезвания и произволни арести и задържания; отбелязва, че правителството на Южен Судан подписа на 16 март 2016 г. споразумението за пътна карта и впоследствие изясни своите ангажименти във връзка с включването на други релевантни заинтересовани участници в Националния диалог, както и с продължаването на спазването на всички решения, постигнати между опозиционните страни по споразумението и Механизма 7+7 – ръководния комитет на Националния диалог; подчертава необходимостта всички страни да спазват поетите от тях задължения и призовава за продължаване на диалога за постигането на окончателно прекратяване на огъня; призовава ЕС и неговите държави членки да продължат ангажимента си да подкрепят усилията на Африканския съюз за постигане на мир в Южен Судан и неговия народ в прехода му към вътрешно реформирана демокрация; като има предвид, че в някои части на страната от ООН е обявен глад; призовава ЕС и неговите държави членки да подновят мандата на Комисията по правата на човека в Южен Судан и да укрепят нейната роля с оглед на разследване на нарушенията на правата на човека и картографиране на сексуалното насилие; подкрепя включването на нейните препоръки в доклад, който трябва да бъде предаден на Общото събрание и Съвета за сигурност на ООН;

Сирия

47.  най-категорично осъжда жестокостите и широкоразпространените нарушения на правата на човека и международното хуманитарно право, извършени от силите на режима на Асад с подкрепата на Русия и Иран, както и нарушенията на правата на човека и на международното хуманитарно право, извършени от недържавни въоръжени терористични групи, по-конкретно ИДИЛ/Даиш, чиито престъпления представляват геноцид, „Джабхат Фатех ал-Шам“/фронт „Ал-Нусра“ и други джихадистки групи; настоява, че е необходимо да се продължи разследването на употребата и унищожаването на химическо оръжие от всички страни в Сирия, и изразява съжаление по повод на решението на Русия и Китай да блокират нова резолюция на Съвета за сигурност на ООН относно употребата на химическо оръжие; подновява призива си за осигуряване на пълен и безпрепятствен хуманитарен достъп, както и подвеждане под отговорност на виновните за извършването на военни престъпления и престъпления срещу човечеството; подкрепя инициативата на ЕС за сезиране на МНС във връзка с положението в Сирия и призовава Съвета за сигурност да предприеме действия за тази цел; подкрепя продължаването на работата на анкетната комисия и създаването на Международния, безпристрастен и независим механизъм за Сирия и мандата на анкетната комисия за провеждане на специално разследване за Алепо, за което следва да се докладва не по-късно от 34-ата сесия на Съвета по правата на човека през март 2017 г., и изисква докладът да бъде представен на Общото събрание и Съвета за сигурност;

Украйна

48.  изразява съжаление, че продължаващата руска агресия е довела до бедствено хуманитарно положение в Донбас и че на украинските и международните хуманитарни организации се отказва достъп до окупираните региони; изразява дълбока загриженост във връзка с трудните хуманитарни условия, понасяни от над 1,5 милиона вътрешно разселени лица; изразява дълбоката си загриженост поради продължаващото свързано с конфликта сексуално насилие; изразява дълбока загриженост във връзка с нарушенията на правата на човека в окупирания от Русия Крим, особено по отношение на кримските татари; подчертава необходимостта от допълнително подпомагане от ЕС за Украйна; отново потвърждава своя категоричен ангажимент по отношение на суверенитета, независимостта, единството и териториалната цялост на Украйна в рамките на нейните международно признати граници и по отношение на нейния свободен и суверенен избор да следва европейски път; призовава всички страни да тръгнат незабавно по пътя на мирното повторно интегриране на окупирания Кримски полуостров в украинския правен ред чрез политически диалог и при пълно спазване на международното право; подкрепя продължаването на санкциите срещу Русия до цялостното прилагане на споразумението от Минск и връщането на Крим; призовава ЕСВД и Съвета да засилят натиска върху Руската федерация, така че тя да позволи на международните организации достъп до Крим с цел наблюдение на положението с правата на човека с оглед на продължаващите груби нарушения на основните свободи и правата на човека на полуострова и с оглед на установяване на постоянни международни механизми за мониторинг, основани на конвенциите; освен това призовава за пълното прилагане на споразумението от Минск; припомня, че всички страни по конфликта са задължени да вземат всички осъществими мерки, за да защитават цивилното население под свой контрол от последиците на военните действия; подкрепя и насърчава интерактивния диалог, който трябва да се осъществи на 34-ата сесия на Съвета по правата на човека;

Йемен

49.  изразява крайна загриженост във връзка с катастрофалното хуманитарно положение в Йемен и подчертава особената отговорност на Саудитска Арабия в този контекст; осъжда факта, че цивилни лица биват превръщани в цели и попадат в нетърпимо положение между враждуващите страни, които нарушават международното хуманитарно право и международното право за правата на човека; подчертава, че набирането на деца и използването на деца във въоръжени конфликти са строго забранени съгласно международното право в областта на правата на човека и международното хуманитарно право и може да представляват военно престъпление в случаи на набиране на деца под петнадесетгодишна възраст; призовава всички страни незабавно да освободят тези деца; настоятелно призовава всички страни да намалят напреженията и да установят незабавно и стабилно прекратяване на огъня, което ще доведе до политическо, приобщаващо и постигнато чрез преговори решение на конфликта; в тази връзка изразява пълната си подкрепа за усилията на специалния пратеник на ООН за Йемен, Исмаил Улд Шейх Ахмед, както и за изпълнението на Резолюция 33/16 на Съвета по правата на човека от октомври 2016 г., в която се отправя искане ООН да работи с националната независима анкетна комисия, и подкрепя всички усилия за провеждането на независимо международно разследване, за да се прекрати атмосферата на безнаказаност в Йемен; призовава държавите – членки на ЕС, да подкрепят съвместното изявление по инициатива на Нидерландия, в което се изразява загриженост от нарушенията и злоупотребите в Йемен и се призовава те да бъдат подробно и безпристрастно разследвани; насърчава върховния комисар да използва формата на брифинги между сесиите, за да държи Съвета на ООН по правата на човека редовно информиран относно резултатите от разследванията;

Западна Сахара

50.  призовава за спазване на основните права на хората в Западна Сахара, включително свободата на сдруженията, свободата на изразяване на мнение и правото на събрания; отправя искане за освобождаване на всички политически затворници сахрави; отправя искане за достъп до територията на Западна Сахара за представители на ООН, парламентаристи, независими наблюдатели, НПО и представители на пресата; настоятелно призовава ООН да предостави на мисията на ООН за референдум в Западна Сахара (MINURSO) мандат в областта на правата на човека, какъвто е случаят при всички други мироопазващи мисии на ООН по света; подкрепя справедливото и трайно разрешаване на конфликта в Западна Сахара въз основа на правото на самоопределение на народа сахрави и съгласно съответните резолюции на ООН; призовава ЕС и неговите държави членки да повдигнат въпроса за положението в Западна Сахара по време на предстоящата сесия на универсалния периодичен преглед относно Мароко;

o

o  o

51.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на специалния представител на ЕС за правата на човека, на правителствата и парламентите на държавите – членки на ЕС, на Съвета за сигурност на ООН, на генералния секретар на ООН, на председателя на 71-вото Общо събрание на ООН, на председателя на Съвета на ООН по правата на човека, на върховния комисар на ООН за правата на човека, както и на генералния секретар на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа.